ติดต่อเรา
 การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
เพื่อผลลัพธ์ ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ
วันที่ 1 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-027-08-2562 จำนวน 12.0 หน่วยกิต
 
 
   
งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม ในการปฏิบัติงานต้องใช้การประสมประสานทั้งศาสตร์ทางด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล และศิลป์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นที่ทราบดีว่าการสื่อสารเป็นหัวใจของผลลัพธ์ทางการรักษา แต่การสื่อสารมีรายละเอียดที่ควรใส่ใจหลายมิติ ตั้งแต่การสื่อสารระหว่างเภสัชกรและบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรม การสื่อสารเพื่อการบริหารกลุ่มงาน การสื่อสารระหว่างเภสัชกรกับสหสาขาวิชาชีพที่ต้องร่วมกันทำงานเพื่อคนไข้ และที่สำคัญคือ การสื่อสารกับคนไข้เพื่อผลลัพธ์และบริการที่น่าประทับใจ อีกทั้งมิติใหม่ทางด้านการสื่อสารกับคนไข้รวมทั้งประชาชน คือการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์ที่นับวันจะมีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้น
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล จึงได้จัดการประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการรักษา และบริการที่ประทับใจ

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน และผู้สนใจ จำนวน 120 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม อ.ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช Email: luerat@gmail.com, หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-4536 ภาควิชาเภสัชกรรม 0-2644-8694 งานคลังและพัสดุ 0-2354-4316

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการงานประชุมการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาฯ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/6/2562 11:43น.
- ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ เรื่องการสื่อสารในงานเภสัชกรรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/6/2562 11:43น.
   


 
https://tinyurl.com/ybae2q9o ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C142-0003 ภญ. สุจิตา กุลถ***** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
2 C142-0004 ภญ. สุพาณี ตันต****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
3 C142-0005 ภญ. นวพร แก้ว***** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
4 C142-0006 ภญ. ธิติญา โกวา****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
5 C142-0007 ภญ. สุวิมล อนัน*********** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
6 C142-0008 ภญ. ฤดีรัมภา ตันน**** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
7 C142-0010 ภญ. พัชมณ สุพิ***** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
8 C142-0011 ภญ. รุจิพัชร์ ยิ่ง********** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
9 C142-0012 ภญ. กานดา วีระ********** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
10 C142-0013 ภก. ชูศักดิ์ ตั้ง********* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
11 C142-0014 ภญ. นวลลัดดา ปัญญ********* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
12 C142-0015 ภญ. ฑิฆัมพร แสงจ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
13 C142-0016 ภก. เอกนันท์ กีรต******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
14 C142-0017 ภญ. ศศิลักษณ์ ฐิติ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
15 C142-0018 ภญ. วรัญญา พันธ******** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
16 C142-0019 ภก. ชาคริต พลาน**** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
17 C142-0020 ภญ. วรลักษณ์ สุระ** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
18 C142-0021 ภญ. มณีรัตน์ พิสา****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
19 C142-0022 ภก. สมพล ศิริ********* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
20 C142-0023 น.ต.หญิง ณัฐกานต์ ทำทอ* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
21 C142-0025 ภญ. เบญจพร เต่า**** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
22 C142-0026 ภก. พัฒน์วิทย์ องค์***** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
23 C142-0027 ภญ. พรชนก แตงส****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
24 C142-0028 ภญ. วนันธิยา สังข****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
25 C142-0029 ผศ.ดร. อรสา สุริ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
26 C142-0030 ภญ. สุภาพร พรพิ******* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
27 C142-0031 ภญ. มณีกัลยา ชมชา* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
28 C142-0032 ภญ. ปวริศา ธนัน****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
29 C142-0033 ภญ. ปภาวรินทร์ ผาพิ*** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
30 C142-0034 ภญ. เพ็ญนภา ศรีห**** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
31 C142-0035 ภญ. มณฑิตา ปรกต* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
32 C142-0038 ภญ. ฆอบเสาะ หะสา**** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
33 C142-0039 ภญ. ชุติธนา ภัทร******** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
34 C142-0040 ภก. มณีรัตน์ ยศเข**** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
35 C142-0041 ภญ. โสพิศ คุ้ม**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
36 C142-0043 ภญ. อัญชลี บำรุ********** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
37 C142-0044 ภก. พีระพงษ์ ลีอำ******* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
38 C142-0045 ภญ. เกศรา นิตย***** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
39 C142-0046 ภญ. พิรดา วงษ์**** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
40 C142-0047 ภญ. สุชาดา สูรพ****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
41 C142-0048 ภญ. วิศนีย์ โรจน**** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
42 C142-0049 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร์ โกมล***** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
43 C142-0050 ภญ. กาญจนา เศวต******** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
44 C142-0051 ภก. ชมพูนุท งามว******** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
45 C142-0052 ภญ. เบญจพร ปรีช****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
46 C142-0054 ภก. วิศรุต มีเง** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
47 C142-0056 ภญ. มานิตา หาญพ********* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
48 C142-0057 ภก. วรินทร์ ใหม่**** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
49 C142-0058 ภญ. หฤทัย คุโณ*** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
50 C142-0059 ภญ. กัญญาณัฐ ผอบท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
51 C142-0060 ภญ. สุธาทิพย์ เพิ่********* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
52 C142-0061 ภญ. ภรสุภา กนกว******** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
53 C142-0063 ภญ. นภาลัย ไชยพ** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
54 C142-0064 ภญ. ฟารีดา กิจศ****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
55 C142-0065 ภญ. พรรณทิพา สุนท******* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
56 C142-0067 ภญ. หทัยรัตน์ หมื่***** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
57 C142-0068 ภญ. อัมพร ฮั่น****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
58 C142-0070 ภญ. อัปสรลาวัณย์ ตั้ง**** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
59 C142-0071 ภก. กฤษฎา จักร*** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
60 C142-0072 ภญ. อรวรา พฤษธ******* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
61 C142-0073 ภญ. อุบลรัตน์ ผลพั*** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
62 C142-0074 ภญ. กรรณิการ์ คลัง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
63 C142-0077 ภก. สมยศ ศรีข********* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
64 C142-0078 ภญ. มนัสดา จิตร******** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
65 C142-0079 ภญ. ปฏิพัทธ์ งามส* ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
66 C142-0080 ภญ. พัชฎาพร เสาท** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
67 C142-0081 ภญ. มณฑิกาญจน์ หอสู****** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
68 C142-0083 ภก. ปุณยพล แสงแ*********** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
69 C142-0084 ภญ. รัชดา ผิวท***** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online
70 C142-0085 ภญ. ฉมานันท์ โคตร***** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) corp-online
71 C142-0086 ภญ. สุวิมล วราช** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
72 C142-0087 ภญ. ธัญยธรณ์ หิรั*********** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
73 C142-0088 ภญ. ขวัญชนก ครุธ*** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
74 C142-0089 ภก. สุวิทย์ ชาญพ*********** ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) online
75 C142-0091 อ.ดร. จิตรา ดุษฎ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
76 C142-0092 ดร. วัลลภัช แก้ว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
77 C142-0093 ภญ. ปริญดา พีรธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
78 C142-0094 ภญ. ประภัสสรา พงศ์*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
79 C142-0095 ภญ. พัชรินทร์ สุภา***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
80 C142-0096 ภก. พัฒนา อรรจ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
81 C142-0097 ภก. สถาพร กาญจ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
82 C142-0098 ผศ.ดร. พรพรรณ ประจ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
83 C142-0099 ภก. อุทัย สุขว************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
84 C142-0100 ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
85 C142-0101 ผศ.ดร.ภญ. ศิตาพร ยังค* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
86 C142-0102 ผศ.ดร.ภญ. สมหญิง พุ่ม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
87 C142-0103 อ.ภญ. เสริมสิริ แสงร*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
88 C142-0104 ผศ.ดร.ภก. ลือรัตน์ อนุร********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
89 C142-0105 ผศ.ดร.ภญ. ฟ้าใส จันท********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
90 C142-0106 รศ.ดร.ภก. อาทร ริ้ว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
91 C142-0107 รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
92 C142-0108 รศ.ดร.ภญ. มนทรัตม์ ถาวร*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
93 C142-0109 ภญ. พิชญา โตเล****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
94 C142-0110 ภญ. วิวรรณ อรกุ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
95 C142-0111 ภก. ประพฤทธ์ สวัส********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
96 C142-0112 ภญ. ณัฐกานต์ จิตพ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C142-0001 ภญ. จุราพร พงศ์******** (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
2 C142-0002 ภญ. กรรณิกา พงศ์******* (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
3 C142-0009 ภญ. วิไลวรรณ ผ่อง**** (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
4 C142-0024 ภญ. นภาวรรณ วันฮ******* (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
5 C142-0036 ภก. ชัยนรินท์ หมื่******** (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
6 C142-0037 ภญ. อภิญญา วุฒโ* (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
7 C142-0042 ภญ. ขวัญชนก ครุธ**** (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
8 C142-0053 ภญ. อาจารี สถาน***** (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
9 C142-0055 ภก. ปรัชญ์ชวิศ เย็น********* (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
10 C142-0062 ภก. ยงยุทธ โล่ศ******** (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
11 C142-0066 ภญ. หทัยรัตน์ สุขศ** (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
12 C142-0069 ภญ. มนัสดา จิตร******** (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
13 C142-0075 ภญ. ชนากานต์ มาลา (online) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน
0.0 THB
14 C142-0076 ภญ. นพดา สุดใ* (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
15 C142-0082 ภญ. กรรณิการ์ คลัง**** (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THB
16 C142-0090 ภก. นุชลินดา เอี่******** (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
2500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผลเสียของการไม่บริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรต
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาส...
สเต็มเซลล์ (Stem Cell); เซลล์ต้นกำเนิด ตอนที่1: สเต็มเซลล์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?
อาจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิท...
ยาเขียว ยาไทยใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก…
รองศาสตราจารย์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณ...
ยาลดไขมัน...ผลไม่พึงประสงค์ต่อกล้ามเนื้อ
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลังข้อ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554