NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
  หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

ระยะเวลาการอบรม 3 รอบ (เดือนมิถุนายน, ตุลาคม และกุมภาพันธ์) เภสัชกรเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านยา การบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพสามารถเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพที่ดีจากยา การลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากยา การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มคุณภาพชีวิต การลดระยะเวลาในการรักษาตัวรวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงร่วมมือกั

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น: พัฒนาอาหารฟังก์ชั่นอย่างไรให้ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ?

วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในปัจจุบันการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ภาวะความเครียด มลภาวะต่าง ๆ การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจและต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเพื่อการป้องกันโรค ด้วยแนวคิดของอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ อาหารฟังก์ชั่น เป็นการบูรณาการความรู้ในหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การทำงานของร่างกาย การเกิดโรค สารอาหารและสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งเทคโนโลยีการ

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


เภสัชเคมี ครั้งที่ 13 โครงการอบรมเพื่อยกระดับทักษะอุตสาหกรรมยาไทย: เส้นทางคุณภาพ - จากวัตถุดิบทางยาสู่ผลิตภัณฑ์ (Upskill Training for Pharmaceutical Industry: Journey of Quality - From Active Pharmaceutical Ingredients to Products)

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านยาถือเป็นนโยบายสำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการคิดค้น พัฒนาและผลิตยาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ต้องอาศัยการผสมผสานองค์ความรู้หลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการค้นพบ ออกแบบตัวยาและปรับปรุงโครงสร้างของยา ตลอดจนการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยาที่เป็นสารเคมีและชีววัตถุให้มีความปลอดภัย (safety) คุณภาพ (quality) และประสิทธิผลทางการรักษา (efficiency) เพื่อนำไปเข้าสู่กระบ

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554