ติดต่อเรา
 

NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดการรับสมัครของแต่ละสาขาอาจมีความแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เภสัชกรเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านยา การบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพสามารถเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพที่ดีจากยา การลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากยา การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มคุณภาพชีวิต การลดระยะเวลาในการรักษาตัวรวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงร่วมมือกั

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย : Smart Kidney (เรารักไต)

วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรคไตเป็นปัญหาทางระบบสาธารณสุขที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ โดยอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยนั้นพบว่ามีสูงถึงประมาณ 11.6 ล้านคน และติด 1 ใน 5 อันดับของประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงสุด ซึ่งแนวโน้มของผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคในกลุ่ม Noncommunicable diseases (NCDs) อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำให้ไต

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 22

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้น ทำให้เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


The 4th ASEAN PharmNET 2024 & The 2024 US-Thai Pharmacy Consortium Conference

June 11-14, 2024 4th ASEAN PharmNET 2024 & US-Thai Pharmacy Consortium Conference

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


โครงการ การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น 2)

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดคุณสมบัติ จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565” ข้อ 7 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทย ยาแผนจีน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


โครงการ การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น 2)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดคุณสมบัติ จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565” ข้อ 7 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทย ยาแผนจีน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


ก้าวทันเครื่องสำอาง 4: Impact of cosmetic sustainability and new era of active ingredients

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าสูง โดยในปี พ.ศ. 2565 มีรายงานว่า เครื่องสำอางเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญของประเทศไทยที่สร้างรายได้เข้าประเทศโดยมีมูลค่าถึง 8.27 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มของมูลค่าเพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงถึงสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มกลับมาดีขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง นอกจากนี้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554