NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหม...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 4 “เภสัชเคมียุคใหม่เพื่อเภสัชอุตสาหกรรม” (Frontiers of Pharmaceutical Chemistry for Industrial Pharmacy)

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 เภสัชเคมีเป็นศาสตร์ที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้หลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะสาขาเคมีและเภสัชกรรมในการค้นพบ ออกแบบตัวยา และปรับปรุงโครงสร้างของยา ตลอดจนการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยาให้มีความปลอดภัย (safety) คุณภาพ (quality) และประสิทธิผลทางการรักษา (efficiency) ก่อนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และส่งมอบต่อผู้บริโภคต่อไป ภาควิชาเภสัชเคมีมีความตระหนักและเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ด้านเภสัชเคมียุคใหม...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online

 

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน”

23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00-16.30 น. จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเกือบเต็มรูปแบบ (Aged society) โดยมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 12 ล้านคน คิดเป็น 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2564 โดยมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวในปี 2565 และจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged society)” ในปี 2583...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554