ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ข้อมูล Admissions เภสัช’มหิดล

TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

TOP

ข้อมูลกำหนดการและขั้นตอนปฏิบัติ


จากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด จึงไม่มีการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ สำหรับกลุ่ม TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ

ผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกายบน website ของ ทปอ. ต้องเข้าไปกรอกประวัตินักศึกษา ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสำแดงการตรวจสุขภาพและยืนยันการเข้าศึกษาระบบ TCAS63 รอบ 4 (Admission2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 • 1. เอกสารสำแดงการตรวจสุขภาพและยืนยันเข้าศึกษา (สำเนา)
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองในความดูแล 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
scan เป็น PDF file ส่งมาที่ E-mail: wanna.bua@mahidol.edu หรือ Fax: 0-2354-4326 ภายใน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หากไม่ส่งจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังจากนั้น จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ทางไปรษณีย์ หรือ ขนส่งเอกชนทุกรูปแบบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • 1. เอกสารสำแดงการตรวจสุขภาพและยืนยันเข้าศึกษา (ตัวจริง)
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา - มารดา หรือผู้ปกครองในความดูแล อย่างละ 1 ฉบับ
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ
 • 5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองในความดูแล อย่างละ 1 ฉบับ
 • 6. สำเนาใบ ปพ.1 แสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
 • 7. สำเนาใบ ปพ.2 ประกาศนียบัตร 1 ฉบับ
 • 8. รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา (สี/ขาวดำ) 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หมายเหตุ:- เอกสารสำเนาทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งที่ งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวรรณา บัวทอง เบอร์โทร 089-5125352
กรอกประวัตินักศึกษา Online ข้อมูลกำหนดการและขั้นตอน ข้อมูลการเดินทางและแผนที่
เว็บไซต์ข้อมูล Admissions คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2015-2020 www.pharmacy.mahidol.ac.th