เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ภาควิชาสรีรวิทยาจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Trends in Molecular Ageing Research

อ่านแล้ว 149 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:00-18:00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาสรีรวิทยา จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ในหัวข้อ ’Trends in Molecular Ageing Research’ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Events ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปิติ จันทร์วรโชติ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Prof. Dr. Luminita Paraoan จาก Institute of Life Course and Medical Sciences, University of Liverpool สหราชอาณาจักร โดยมีนักวิจัยด้านชีวโมเลกุล นักวิชาการ คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวประมาณ 180 คน

การสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านศูนย์วิจัยการเสื่อมสภาพตามวัยและการชะลอวัย ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Institute of Life Course and Medical Sciences, University of Liverpool สหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการสูงวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในแง่ของกระบวนการสูงวัย กลไกระดับเซลล์ แนวทางการรับมือได้อย่างเหมาะสม และการป้องกันการเกิดโรคและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังนับเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์ ’ศูนย์ชีวเภสัชศาสตร์เพื่อสุขภาวะวัยชรา’ ของคณะฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ เป้าหมายสำคัญของการสัมมนาวิชาการดังกล่าว คือ การตอบสนองพันธกิจของคณะฯ ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้นำด้านวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยให้แก่เภสัชกรวิชาชีพ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพต่อไป โดยคณะฯ ได้ยกเว้นค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมไปถึงการเข้าถึงองค์ความรู้และการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงผ่านระบบออนไลน์ในยุควิถีปกติใหม่

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวยังตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 5 วินาทีที่แล้ว
ฟักข้าว 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020