เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานกิจการนักศึกษาจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ขึ้นทะเบียน อย อย่างไร

อ่านแล้ว 111 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-21.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดบรรยายพิเศษภายใต้ ’โครงการส่งเสริมทักษะเสริมวิชาชีพและทักษะสังคมของนักศึกษา’ โครงการย่อยที่ 2 ’แนะนําอาชีพเภสัชกรขึ้นทะเบียน’ ในหัวข้อ ’อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ขึ้นทะเบียน อย. อย่างไร’ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าว โดยในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก เภสัชกรหญิงภัทรี สินอนันต์พัฒน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Assistant General Manager, Regulatory Affairs บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-6 ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 40 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถึงบทบาท หน้าที่ และภาระงานของเภสัชกรขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งในแง่ของการขออนุญาตผลิต ขาย หรือนำเข้ายาตามที่กฎหมายกำหนด กระบวนการทำงานของเภสัชกรขึ้นทะเบียนยากับกระบวนการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยาหรือผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาที่สนใจอาชีพเภสัชกรในสาขาดังกล่าวสามารถเตรียมความพร้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education)
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 5 วินาทีที่แล้ว
ยาหอม กับคนวัยทำงาน 7 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020