เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานกิจการนักศึกษาจัดอบรมออนไลน์หัวข้อ ’การนำเสนออย่างมืออาชีพ’

อ่านแล้ว 174 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564  
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-17.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ ’การนำเสนออย่างมืออาชีพ’ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับวิทยากรจำนวน 4 ท่าน จากสมาคมเภสัชกรรมตลาดแห่งประเทศไทย (MPAT) ประกอบด้วย ภก.สุทธิพงค์ หนูฤทธิ์ ภญ.สายรุ้ง ธนฐิติวงศ์ ภก.อนุชา ครุฑธามาส และ ภก.จิรวุฒิ ภาระพฤติ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-6 ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 86 คน และศิษย์เก่าเภสัชมหิดล เข้าร่วม 30 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 116 คน

กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skills) อาทิ เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนองาน เทคนิคการนำเสนองานในที่ประชุม การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น รวมทั้งยังมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยและการนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัล Top Presenter ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพสำหรับการนำไปประยกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงเพื่อสร้างความผูกพัน (Engagement) ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณะฯ ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education)
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020