เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานกิจการนักศึกษาจัดอบรม ’การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมในโลกการทำงาน’

อ่านแล้ว 136 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564  
เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-11.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมในโลกการทำงาน ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ เภสัชกรหญิงณษรา สุวศราภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การปรับตัวในการทำงานให้ราบรื่น รุ่งโรจน์ เปลี่ยนจากนักศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นเภสัชกรตัวจริง และบุคลิกภาพดี มั่นใจ ชัยชนะอยู่ในมือ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ทั้งในด้านการสำรวจตนเองเกี่ยวกับความถนัด ความสนใจในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ บุคลิกภาพและมารยาทสังคม รวมถึงเทคนิคในการสัมภาษณ์งาน โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากผู้ที่ทำงานในด้านการสรรหา คัดเลือก และบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง หรือจากผู้ที่ฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรต่างๆ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 60 คน
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 10 วินาทีที่แล้ว
ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 12 วินาทีที่แล้ว
โรครองช้ำ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020