เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักสร้างสุขเภสัชมหิดลจัดกิจกรรม Happy Birthday เดือนพฤศจิกายน 2563

อ่านแล้ว 283 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการนักสร้างสุขของคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Birthday เพื่อส่งมอบความสุขพร้อมของขวัญ และอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากรของคณะฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องทำงานของบุคลากร ภายใต้โครงการ Happy Birthday 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและตอกย้ำความสำคัญของบุคลากรให้มากขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข ตลอดจนก่อให้เกิดความผูกพันให้แน่นแฟ้นระหว่างองค์กรกับบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายชื่อบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน
1. อ.ศุภรัตน์ สุวิชาพาณิชย์ ภาควิชาชีวเคมี
2. คุณเสาร์ ปรางทิพย์ หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง
3. รศ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ภาควิชาเภสัชวิทยา
4. คุณสายสมร เย็นผาสุข ภาควิชาเภสัชวิทยา
5. ผศ.นรรฆวี แสงกลับ ภาควิชาสรีรวิทยา
6. ผศ.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
7. รศ.วีณา สาธิตปัตติพันธ์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
8. ผศ.ณัฏฐินี อนันตโชค ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
9. ผช.อ.ชัยวัฒน์ อเนกลาภากิจ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
10. คุณอิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
11. คุณทนงศักดิ์ อ่อนหาดพอ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
12. คุณมลฤดี จันทร์ฉาย CAPQ (ฝ่ายสมุนไพร)
13. ผช.อ.วิรัตน์ อัศวภาณุมาศ ภาควิชาเภสัชเคมี
14. คุณพนิดา ใหญ่ธรรมสาร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
15. รศ.เนติ สุขสมบูรณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม
16. ผศ.สมหญิง พุ่มทอง ภาควิชาเภสัชกรรม
17. อ.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ ภาควิชาเภสัชกรรม
18. อ.เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี ภาควิชาเภสัชกรรม
19. อ.ศยามล สุขขา ภาควิชาเภสัชกรรม
20. อ.ผกากรอง วนไพศาล ภาควิชาจุลชีววิทยา
21. อ.เมธี ศรีประพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
22. คุณสวรส ผลอาจ งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
23. คุณอัมพร สงคศิริ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
24. คุณสุทธินี แทนนิมิต งานกลยุทธ์และแผน
25. คุณศจีวัลย์ ไวยานิกรณ์ งานกลยุทธ์และแผน
26. คุณสุกัญญา สุวรรณานุรักษ์ งานคลังและพัสดุ
27. คุณอุไรวรรณ โตผา งานคลังและพัสดุ
28. คุณสุกานดา สีเหลือง งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
29. คุณสิทธิพันธ์ เธียรชาติอนันต์ หน่วยดูแลทรัพย์สิน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 8 วินาทีที่แล้ว
ยาที่ผู้หญิงพึงระวัง 20 วินาทีที่แล้ว
กัญชากับการรักษาโรค 24 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020