เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


พิธีเปิดอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านแล้ว 392 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562  
เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีเปิด “อาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อบัณฑิตสำหรับอนาคต” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมสุคนธ์ พูนพัฒน์ ชั้น 5 อาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นการแสดงปาฐกถาฯ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัย ทั้ง 5 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 สโมสรนักศึกษา ชั้นที่ 2 ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร ชั้น 3 ศูนย์ตรวจสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง ชั้น 4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และ ชั้น 5 ห้องประชุมสุคนธ์ พูนพัฒน์

ทั้งนี้ อาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารวิจัยเดิมของคณะฯ ให้ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ และตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลตามแนวคิด Thailand 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของบูรพคณาจารย์ของคณะฯ ได้แก่ อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งคณะฯ และเป็นคณบดีท่านแรก และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุคนธ์ พูนพัฒน์ อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2526 - 2530) และในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเสด็จมาเจิมป้าย อาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร แห่งนี้ด้วย

อาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา “สาขาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ” ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสถาบันระดับสากล อาทิ National Institute for Health and Care Excellence หรือ NICE และ Wellcome Trust ในการดำเนินการเรียนการสอนและการวิจัยให้ได้คุณภาพระดับโลก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง” ซึ่งเป็นการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังของผู้ประกอบการในประเทศไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล อันเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมทั้งอาคารดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของ “ห้องสมุดและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นผู้รอบรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็งต่อไป
Photo Galleryดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่ : อัลบัมที่ 1  อัลบัมที่ 2  | แสดงในรูปแบบ PDF

งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 33 วินาทีที่แล้ว
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015