เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


สวนบำบัดลอยฟ้า ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านแล้ว 736 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2561 และในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตร “สวนบำบัดลอยฟ้า” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 10 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ กับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการตามมาตรฐานการให้บริการระบบคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) และพัฒนาความร่วมมือกันในด้านการให้องค์ความรู้เชิงวิชาการ โดยการจัดทำสวนสมุนไพรของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อใช้เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสมุนไพรแก่บุคลากรต่างๆ รวมทั้งนักศึกษา ผู้ป่วย และผู้มารับบริการ

ทั้งนี้ ’สวนบำบัดลอยฟ้า’ กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นโครงการที่เกิดจากความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะสร้างโรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital) อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการก่อสร้างสวนดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “สวนบำบัดคน สวนบำบัดเมือง” ให้เป็นสวนหลังคาเขียวเพื่อการบำบัด (Healing Garden) ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดผลดีโดยตรงต่อการบำบัดรักษาพยาบาลแล้ว ยังเป็นพลังเล็กๆ ในการช่วยกอบกู้สิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ ด้วยการลดปริมาณพื้นดาดแข็ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองหลวง ช่วยดูดซับน้ำฝนและความร้อนจากบริเวณโดยรอบ ตลอดจนลดอุณหภูมิของอาคารและลดการปล่อยความร้อนสู่ภายนอกอาคารและช่วยฟอกอากาศด้วย” ภายในพื้นที่ 1,500 ตารางเมตรของสวนบำบัดลอยฟ้า ประกอบด้วย ห้องไม้ดอก (Flower Room) ห้องอเนกประสงค์ที่ตกแต่งด้วยภาพวาดพรรณไม้งาม และดอกกันภัยมหิดล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล วาดมือโดยบุคลากรชาวรามาฯ ถัดมาคือ ซุ้มไม้เลื้อย (Under The Pergola) เพื่อเป็นร่มเงาในทางเดินที่โอบล้อมเป็นอุโมงค์และซุ้มบังแดด บนลานกิจกรรม Open Field ที่รองรับการใช้งานได้ถึง 200 คน จากนั้นตื่นตาไปกับ ผนังถุงน้ำเกลือ (Recycle Wall) ที่นำถุงน้ำเกลือกว่า 700 ถุง ที่ได้รับการแปรรูปเป็นขยะปลอดภัยมาสร้างสรรค์เป็นผนังต้นไม้ที่ทรงคุณค่า อีกหนึ่งโซนไฮไลท์ คือ สวนไม้หอมและอักษรคนตาบอด (Aroma Garden and Belltal Railing) ที่สอดแทรกกุศโลบายในการบำบัดไว้อย่างแยบยล ด้วยการออกแบบเส้นทางเดินกายภาพบำบัด ให้ตลอดทางเต็มไปด้วยกรวดหลายขนาด เพื่อช่วยเปลี่ยนน้ำหนักในการกดจุดจากการทิ้งน้ำหนักลงบนเท้าขณะเดิน พร้อมมีราวจับเขียนอักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอดเป็นกลอนชื่อว่า “เพลงรัก” อันเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย สวนเกษตรลอยฟ้า (Urban Farming) ซึ่งมีพืชพรรณที่ได้รับความร่วมมือจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาเป็นห้องเรียนสมุนไพรสำหรับนักศึกษา ตลอดจนผู้มาใช้บริการ ปิดท้ายด้วย อัฒจรรย์วงกลมกลางแจ้ง (Healing Circle Amphitheatre) สำหรับจัดการแสดงขนาดกลางและเล็ก โดยสวนบำบัดลอยฟ้าของโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เร็วๆ นี้ นับเป็นอีกมิติหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยให้ดีอย่างยั่งยืนด้วยธรรมชาติ

ขอขอบคุณข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015