เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9

อ่านแล้ว 192 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น. คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ลิขสิทธิ์ วงศ์ศรศักดิ์ เข้าร่วมใน ’งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9’ ซึ่งส่วนงานทั้ง 9 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท อันได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ร่วมจัดงานนี้ขึ้นโดยในปี 2561 นี้มีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสนามข้างอาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ทั้งนี้ งานกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดลพญาไท ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 16 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015