เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเคมีรับการตรวจประเมินคุณภาพจากบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดรัสตรี้ จำกัด

อ่านแล้ว 361 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเคมี (Center of Analysis for Product Quality (Chemical Division)) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพของศูนย์ฯ โดย ภญ.พนิตตา งามตระกูลชล เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ และ ภก.ธีรยุทธ กุลเพิ่มทวีรัชต์ เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ของบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดรัสตรี้ จำกัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประกันคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice (GMP)) และข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ตรวจประเมินทั้งสองเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถสร้างความพึงพอใจที่สูงสุดแก่ผู้ขอรับริการในลำดับถัดไป
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 50 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015