เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรม “Coaching หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ”

อ่านแล้ว 260 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  
หน่วยพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Coaching หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบ EdPEx สู่ Thailand Quality Class (TQC) ให้กับหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่ Thailand Quality Class (TQC) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดี และ รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ มาให้ความรู้และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 24 หน่วยงานประกอบด้วย 1. งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา 2. งานกิจการนักศึกษา 3. หน่วยสารบรรณ 4. หน่วยอาคารสถานที่ 5. หน่วยยานพาหนะ 6. หน่วยดูแลทรัพย์สิน 7. หน่วยทรัพยากรบุคคล 8. หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ 9. หน่วยพัฒนาองค์กรและบุคลากร 10. ศูนย์วิเคราะห์ (ด้านเคมี) 11. ศูนย์วิเคราะห์ (ด้านจุลชีววิทยา) 12. ศูนย์วิเคราะห์ (ด้านสมุนไพร)13. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 14. คลังข้อมูลยา 15. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร 16. งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 17. งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 18. งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 19. หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ 20. หน่วยการเงิน 21. หน่วยบัญชี 22. หน่วยพัสดุ 23. งานกลยุทธ์และแผน 24. งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 39 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015