เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2560 (Mahidol Quality Fair 2017)

อ่านแล้ว 359 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน ประจำปี 2560 (Mahidol Quality Fair 2017) ภายใต้หัวข้อ “Maximizing Value – Minimizing Waste” ณ มหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. กระบวนการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ คณะผู้จัดทำ 1. คุณนันทวรรณ จินากุล 2. คุณกฤษณะ พรมดวงศรี 3. คุณกาจนา ทิมอ่ำ 4. คุณดวงใจ จันทร์ต้น 5. คุณสุรินทร์ อยู่ยง 6. คุณฐิตาพรรณ วิญญูหัตถกิจ 7. คุณอุบลวรรณ บุญเปล่ง 8. คุณรักษิณีย์ คำมานิตย์ 9. คุณทนงศักดิ์ อ่อนหาดพอ 10. คุณกวีวุฒิ กนกแก้ว 11. คุณจุติมา เสมอ 12. คุณวิไลวรรณ ทองใบน้อย
2. ประสิทธิภาพผงซักฟอกและน้ำยาฆ่าเชื้อต่อการทำความสะอาดพื้นห้องปลอดเชื้อ คณะผู้จัดทำ 1. คุณนันทวรรณ จินากุล 2. คุณดวงใจ จันทร์ต้น 3. คุณกานต์พิชชา นามจันทร์
และมีบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานดังนี้ 1. คุณอุบลวรรณ บุญเปล่ง 2. คุณวิไลวรรณ ทองใบน้อย 3. คุณกฤษณะ พรมดวงศรี 4. คุณนันทวรรณ จินากุล 5. คุณกานต์พิชชา นามจันทร์ 6. คุณปุณรดา รอดแก้ว 7. คุณกานตพร เจาะล้ำลึก 8. คุณญาติมา เกตะมะ 9. คุณธิดารัตน์ จันทร์ดอน 10. สหพงศ์ ลี้วรพันธ์ชัย 11. คุณรุชดา มะลิซ้อน 12. คุณพีรภา ตติยสิริไพบูลย์ 13. คุณสุทธินี แทนนิมิต 14. คุณศจีวัลย์ ไวยานิกรณ์ 15. คุณปัณเอก เรืองศิริกร นอกจากนี้ รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดี และ รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ ยังได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการพิจารณผลงานพัฒนาคุณภาพประเภท Poster Presentation ในงานอีกด้วย
โดยในงาน นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานทางด้านพัฒนาคุณภาพแล้ว ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Lean Organization” โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ด้านบริการผู้ป่วยนอกและพัฒนาคุณภาพ และการบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การใช้ Lean ในการพัฒนาคุณภาพงาน” โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 34 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015