เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 5

อ่านแล้ว 328 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  
อาจารย์ ดร. ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ในฐานะผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมในการประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 5: การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุขการ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรของสปป.ลาวผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมไปถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไปอย่างยั่งยืน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดนตรีบำบัด 26 วินาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 36 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015