ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการรณรงค์ “หน่วยงานปลอดการแขวนป้าย 100%” ของสภาเภสัชกรรม


ปัจจุบัน ปัญหาหลักของวิชาชีพเภสัชกรรมที่หลายองค์กรกำลังประสบอยู่ คือ ปัญหาการแขวนป้ายของเภสัชกร หรือการที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาตามที่ได้แจ้งกำหนดเวลาการปฏิบัติงานไว้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความยอมรับในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยาเป็นอย่างมาก และทำให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นมองร้านยาเป็นเพียงสถานที่ขายและกระจายยาตามที่ประชาชนเรียกหา มากกว่าการเป็นสถานประกอบวิชาชีพของเภสัชกรด้วย อีกทั้งการกระทำดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนที่มารับบริการทางเภสัชกรรม ไม่ได้รับการคุ้มครองในความปลอดภัยเรื่องยา ตามเจตนารมณ์ในการออกพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 ดังนั้น สภาเภสัชกรรมจึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมจรรยาบรรณการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาเชิงรุก เพื่อผลักดันให้วิชาชีพเภสัชกรรมสามารถสร้างประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาได้อย่างแท้จริง ซึ่งหากพบว่าเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติในร้านยาท่านใด ละเลยการไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ที่กำหนดให้เภสัชกรอยู่ประจำตลอดเวลาที่เปิดทำการ จะพิจารณาลงโทษพักใช้ใบอนุญาต ขั้นต่ำ 1 ปี สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลของเรานั้น ก็ได้เข้าร่วมในโครงการรณรงค์ “หน่วยงานปลอดการแขวนป้าย 100%” ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 เป็นต้นมา ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนเภสัชกรทุกท่าน ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมกันรณรงค์ในโครงการดังกล่าวด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของท่านตลอดเวลาปฏิบัติการที่แจ้งไว้ รวมถึงการประสานกับผู้ได้รับอนุญาตดูแลร้านยา มิให้มีการจำหน่ายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ ในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานของเราได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หน่วยงานปลอดการแขวนป้าย 100%” ด้วยกันนะคะ บทความโดย งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ น.ส.ชญานุตม์ นิรมร pychayanut@mahidol.ac.thมีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 31071 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาหอม กับคนวัยทำงาน 2 วินาทีที่แล้ว
โรคกระเพาะ...เหตุจากยา 18 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020