ข่าวประชาสัมพันธ์


คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมวิจัย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดทำ คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่ สวทช. ได้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และการทำงานวิจัยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีมาตรฐาน และช่วยลดโอกาสการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย

คลังทรัพยากรฯ ประกอบด้วย 3 หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ ได้แก่ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย 01-02 และหลักสูตรจรรยาบรรณการใช้สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงคลังทรัพยากรฯ ได้ที่ https://elearn.career4future.com
และเมื่อทำแบบทดสอบผ่าน ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเปรียบเสมือนใบขับขี่นักวิจัย ตามมติที่ประชุมเครือข่ายพันธมิตรภารกิจ Research Integrity

เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 176 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020