ข่าวประชาสัมพันธ์


Osaka University Student Exchange Program April 2021 Intake

Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Osaka University Student Exchange Program April 2021 Intake เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ Osaka University ในช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

1. iExPo (Regular Exchange Program for Partner University Only) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนใน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

2. OUSSEP สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจด้านภาษาศาสตร์

3. FrontierLab สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และสามารถสมัครขอรับทุน JASSO ได้

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนใจ โปรดตรวจสอบรายวิชาและรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
https://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program

เอกสารประกอบการสมัคร
1. Statement of Purpose
2. Transcript
3. Academic Reference Letter
4. Official Language Test Report
5. Photocopy of Passport
6. Research Application (FrontierLab)

ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารดังกล่าว ทั้ง 6 รายการ ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ฯ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 เพื่อรับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 141 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กระเทียมดำ 4 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020