บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน


การใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาโรคโควิด-19 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ


เภสัชกรหญิง กฤติยา ไชยนอก
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพประกอบจาก : https://absolute-health.org/media/wysiwyg/NEWNEW-ARTAICLE/PIC_1-1_2.jpg
อ่านแล้ว 5,294 ครั้ง  
ตั้งแต่วันที่ 04/07/2564
อ่านล่าสุด 1 ช.ม.ที่แล้ว
https://tinyurl.com/yfy4fhmz
Scan เพื่ออ่านบนมือถือของคุณ https://tinyurl.com/yfy4fhmz
 


จากที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของการใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัดและการใช้เพื่อรักษาโรคโควิด-19 ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 120 ง วันที่ 4 มิถุนายน 2564 หน้า 46 - 47) โดยมีรายละเอียดดังนี้(1-2)ภาพจาก : https://media.nationthailand.com/uploads/images/contents/w1024/2021/04/u15czb2njguzwJa9Tfqa.jpg?x-image-process=style/md

ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก (w/w)
รูปแบบยา: ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet)

บัญชี 1(1.1)*

เงื่อนไข
 1. ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
 2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60 - 120 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
รูปแบบยา: ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet)

ไม่ระบุบัญชี* (สั่งจ่ายโดยแพทย์เวชกรรม เนื่องจากโรคโควิด 19 ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์)

เงื่อนไข
 1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
 2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
 3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ
ยาจากผงฟ้าทะลายโจร
รูปแบบยา: ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet) ไม่ระบุบัญชี*** (สั่งจ่ายโดยแพทย์เวชกรรม เนื่องจากโรคโควิด 19 ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์)

เงื่อนไข
 1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
 2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
 3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ


*** รายการยาจากสมุนไพรที่เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาล (รพ.) ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ประกอบด้วยบัญชีย่อย 3 บัญชี ได้แก่ บัญชี 1 บัญชี 2 และบัญชี 3(3)

บัญชี 1 หมายความว่า รายการยาที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีหลักฐานที่สนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ หรือข้อบ่งใช้ (indication) มีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียง สามารถใช้ในสถานพยาบาล โดยแบ่งเป็น
 1. ไม่มีเงื่อนไขการใช้
 2. มีเงื่อนไขการใช้ เช่น คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ระดับสถานพยาบาล
บัญชี 2 หมายความว่า รายการยาที่ต้องใช้โดยแพทย์แผนไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย มีลักษณะดังนี้
 1. อาศัยการวินิจฉัยและพิจารณาสั่งใช้ยาโดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
 2. เป็นยาที่ใช้ตามสรรพคุณการแพทย์แผนไทย
 3. มีหลักฐานสนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ หรือข้อบ่งใช้ที่ค่อนข้างจำกัด
 4. สถานพยาบาลต้องมีระบบกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา โดยต้องเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านี้เพื่อตรวจสอบในอนาคต
บัญชี 3 หมายความว่า รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบต่อไปนี้
 1. มีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งโครงการและงบประมาณ
 2. นำเสนอร่างโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. ระบุรายละเอียดของโครงการ
 • มีวัตถุประสงค์
 • วิธีการดำเนินโครงการ
 • กำหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการชัดเจน
 • มีการกำหนดวิธีใช้ยา
 • มีแนวทางการติดตามประเมินผลการใช้ยา เบื้องต้นจะเห็นว่า สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและผงฟ้าทะลายโจร ในขนาดและวิธีการใช้ที่ระบุตามประกาศฯ สามารถใช้เพื่อการรักษาโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยในรายที่มีการติดเชื้อแล้วเพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรงได้ แต่ยังไม่มีการรายงานว่าสามารถใช้เพื่อการป้องกันโรคได้ จึงไม่ควรซื้อมากักตุน อย่างไรก็ตาม คาดว่าข้อมูลต่างๆ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและวิจัยอย่างเร่งด่วน ซึ่งยังคงต้องติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบค่ะ

  ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจรกับโรคโควิด-19 ได้ตาม Link ในเอกสารอ้างอิงด้านล่างค่ะ(4-5)

  เอกสารอ้างอิง
  1. มีผลใช้บังคับแล้ว!! ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [อินเทอร์เน็ต].ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข; 2564 [เข้าถึงเมื่อ 11 มิ.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8663.ฬhttp://dmsic.moph.go.th/index/detail/8663
  2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [อินเทอร์เน็ต]. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ; 2564 [เข้าถึงเมื่อ 11 มิ.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/120/T_0046.PDF
  3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 [อินเทอร์เน็ต]. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ; 2564 [เข้าถึงเมื่อ 14 มิ.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/103/T_0060.PDF
  4. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. ฟ้าทะลายโจร สามารถนํามาใช้ในสถานการณ์ COVID-19 ระบาด ได้จริงหรือ? [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 11 มิ.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/files/0484.pdf
  5. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน: ฟ้าทะลายโจร ยังไม่มีหลักฐานป้องกันรักษาโควิด-19 โคโรน่าไวรัสได้ [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 11 มิ.ย. 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/484/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19/
 • เปิดอ่านด้วย Google Doc Viewer ดาวน์โหลดบทความ (pdf) ดูบทความอื่นๆ

  บทความที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความนี้


  บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


  ยาเอ็นเสด (NSAIDs) กับโควิด-19 45 วินาทีที่แล้ว

  อ่านบทความทั้งหมด  ข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์บทความ:
  บทความในหน้าที่ปรากฎนี้สามารถนำไปทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้การนำไปทำซ้ำนั้นยังคงต้องปรากฎชื่อผู้แต่งบทความ และห้ามตัดต่อหรือเรียบเรียงเนื้อหาในบทความนี้ใหม่โดยเด็ดขาด และกรณีที่ท่านได้นำบทความนี้ไปใช้ในเว็บเพจของท่าน ให้สร้าง Hyperlink เพื่อสร้าง link อ้างอิงบทความนี้มายังหน้านี้ด้วย

  -

   ปรับขนาดอักษร 

  +

  คำเตือน บทความ/ข้อมูล/สื่อ ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและสังคม โดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือประกอบการทำใดๆ อันผิดกฎหมาย หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ใช้สื่อทุกรูปแบบของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเผยแพร่ในนามของหน่วยงาน ขอให้ติดต่อขออนุญาตมาที่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ploypann.chi@mahidol.edu , kulwadee.kit@mahidol.edu) หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามที่โทร. 02 849 6056 - 7

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

  เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  Copyright © 2013-2020