เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : 0-2644-8700ภาควิชาเภสัชวิทยารับผิดชอบการสอนในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา เภสัชวิทยา 1 ถึง เภสัชวิทยา 4 (Pharmacology I-IV) ปฏิบัติการเภสัชวิทยา (Pharmacology Laboratory) เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานทางเภสัชวิทยาที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ภาควิชายังร่วมสอนในรายวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค 1 ถึง 5 (Clinical Pharmacy and Therapeutics I-V) ซึ่งเน้นการนำพื้นฐานทางเภสัชวิทยามาประยุกต์ใช้ในทางคลินิก และรวมทั้งร่วมสอนในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของยาและการรักษาโรคในรายวิชาอื่นๆที่เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ได้แก่ (1) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (Master of Science in Pharmacy Program in Pharmacology and Biomolecular Science) (2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ วิชาเอกเภสัชวิทยา (Master of Science Program in Biopharmaceutical Sciences, Major: Pharmacology) และ (3) ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ วิชาเอกเภสัชวิทยา (Doctor of Philosophy Program in Biopharmaceutical Sciences, Major: Pharmacology) ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสพการณ์ในการวิจัยทางเภสัชวิทยาแขนงต่างๆ และนักศึกษาสามารถเลือกทำวิจัยได้ตามความสนใจ เช่น Biochemical pharmacology, Cardiovascular pharmacology, Neuropharmacology, Toxicology, Clinical pharmacology เป็นต้น

ภาควิชาเภสัชวิทยายังจัดการประชุมวิชา "ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา" เพื่อเสริมวิชาการใหม่ๆ ด้านเภสัชวิทยาที่ลึกซึ้งและตรงประเด็นแก่บุคลากรทางสาธารณสุขเป็นประจำทุกปีด้วย


โทรศัพท์ : 0-2644-8700

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้