คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา
–  คู่มือโครงการพิเศษ
ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านทุนการศึกษา
– ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนการสอน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากรบุคคล
คู่มือแบบประเมินสมรรถนะ (Competency) สำหรับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
ขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
ขั้นตอนการยื่นขอรับรองการวิจัย

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการบริการวิชาการ
– ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดประชุมวิชาการ
คู่มือการจัดประชุมวิชาการสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
– 
คู่มือการปฏิบัตงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร