กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542-ฉ.2
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542-ฉ.3
– พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 2542
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550
– พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558
– พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กฎระเบียบ ข้อบังคับ
– ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน2537
– ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม2538
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2548
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ2552
ด้านการเงิน
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล+ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน+(ฉบับที่+2)
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล+ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน+พ.ศ.+2551
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล+เรื่อง+หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน+การเก็บรักษาเงิน+การเบิกเงิน+การจ่ายเงิน+และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน+พ.ศ.2551
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ2553
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล+เรื่อง+หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน+การเก็บรักษาเงิน+การเบิกเงิน+การจ่ายเงิน+และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน+(ฉบับที่+2)+พ.ศ.+2560
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล+เรื่อง+หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน+การเก็บรักษาเงิน+การเบิกเงิน+การจ่ายเงิน+และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน+(ฉบับที่+3)+พ.ศ.+2562
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล+เรื่อง+หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน+การเก็บรักษาเงิน+การเบิกเงิน+การจ่ายเงิน+และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน+(ฉบับที่+4)+พ.ศ.+2563
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล +เรื่อง+หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน+การเก็บรักษาเงิน+การเบิกเงิน+การจ่ายเงิน+และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน+(ฉบับที่+5)+พ.ศ.2564
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2)
– กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563