หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง สรรหา และคัดเลือกบุคคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิจารณาจ้างต่อหรือไม่จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
ประกาศคณะเภสัชฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างชั่วคราว
– ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหา หนภ. 2554
– ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหา หนภ. 2556 (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือการสั่งให้ออกจากงานกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
– ข้อบังคับฯ การบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ 2565 ฉบับ 2

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมนา ดูงาน ภายในประเทศของบุคลากรคณะ  เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560
– ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้สอย 2565

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สายวิชาการ
ประกาศ คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ พ.ศ. 2565
ประกาศ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565
ประกาศ แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
ประกาศ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2565
ประกาศเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
สายสนับสนุน
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงาน        พิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวพิเศษ พ.ศ. 2555
– ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวพิเศษ พ.ศ. 2556
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงาน        พิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
– ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษผู้    ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
– ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
– ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย )ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการเพิ่มเติม ให้แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2563
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการเพิ่มเติม ให้แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการเพิ่มเติม ให้แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

สร้างความผูกพัน ส่งเสริมจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในองค์กร
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรนักศึกษา_2554
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรนักศึกษา_2557
ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์_2552
ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์_2554
– ข้อบังคับว่าด้วยวินัยการดำเนินการและการลงโทษทางวินัย
นวทางจัดการข้อร้องเรียน2560
– 
แนวทางจัดการข้อร้องเรียน_2561(ฉบับ2)
– 
คู่มือธรรมาธิบาลมหิดล