ควรใช้กับ Google Chrome
Simulation Lab นี้ ออกแบบ layout โดยยึดเครื่อง PC เป็นหลัก
ดังนั้นหากใช้ Smart phone หรือ Tablet อาจพบ layout ผิดเพี้ยนไปบ้าง

 

Muscle Contraction       

  Free / After Loading       

  GI Motility

  Membrane Potential