โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3

ถ่ายโดย: MUPR เมื่อวันที่ 25/3/2564