โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่สนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างต่อเนื่องและดียิ่ง

ถ่ายโดย: self เมื่อวันที่ 1/10/2563