ยินดีต้อนรับ  "ผู้มาเยือน" 

 

 

   

   
  ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน e-Chemical Database on-line (ECDB)
 
  รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน :  * ไม่เกิน 5 ตัวอักษร (อย่างเช่น PY001, PY002) | ตรวจสอบรหัสประจำตัว
 
  บัญชีผู้ใช้ (Account) :  * ไม่เกิน 12 ตัวอักษร
 
  รหัสผ่าน :  * ไม่เกิน 16 ตัวอักษร
 
  รหัสผ่าน (อีกครั้ง) : *
 
  ชื่อ - นามสกุล : (ภาษาอังกฤษ)
 
    (ภาษาไทย)
 
  ประเภทผู้ใช้งาน :
 
  ภาควิชา/หน่วยงาน : * เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะเท่านั้น
   
  เพศ : ชาย   หญิง
 
  อีเมลล์ติดต่อ : *
 
  โทรศัพท์/เบอร์ภายใน : *
 
   

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลงการใช้งานฐานข้อมูล e-Chemical Database (e-CDB) และพร้อมปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนกฏระเบียบดังกล่าว ทางผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลนี้สามารถเพิกถอนสิทธิในการใช้งานของข้าพเจ้าได้ทันที

 
       
 

e-Chemical Database on-line (ECDB) | Copyright © 2021-2022 Faculty of Pharmacy, Mahidol University | All rights reserved.

447 Sri-Ayutthaya Rd. Rajathevi Bangkok 10400 Tel. 02-644-8678-91
ADMINISTRATOR : Brompoj Prutthiwanasan (pybpt@staff2.mahidol.ac.th) ext. 5538
Best view with Internet Explorer 7.x : Resolution 1024 x 768 pixels