ระบบรับบริจาค MUPY Donation
ติดต่อสอบถาม คุณจรรยาและคุณอุไรวรรณ
096-812-0713 02-354-4316
  หน้าแรก  /  โครงการ  /  ข้อมูลโครงการ
  291 Views

โครงการบริจาคเพื่อการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์

โสตทัศนูกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างเต็มที่ ในขณะที่อุปกรณ์หลายอย่างของคณะฯ อาจยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ นอกจากนี้โสตทัศนูปกรณ์มีอัตราการเสื่อมสภาพที่เร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างพอเพียง ก่อให้เกิดภาระทางการใช้จ่ายค่อนข้างมากและต่อเนื่อง คณะฯ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้รับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย และเกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดีต่อไป

ร่วมบริจาควันนี้

ร่วมบริจาควันนี้

ลดหย่อนภาษีเงินได้

2 เท่า

รายละเอียดโครงการ

การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ ฯ โดยปกติจะมีการทำแผนจัดซื้อเป็นประจำทุกปี เนื่องจากครุภัณฑ์เหล่านี้ติดตั้งอยู่ในห้องเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งห้องบรรยายขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งมีการใช้งานเป็นประจำทุกวันจากภาระกิจหลักด้านการเรียนการสอนของคณะ ฯ จากการใช้งานอย่างหนักทำให้เกิดความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และยังต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เช่น การเรียนการสอนแบบ Interactive หรือการเรียนแบบ Online เป็นต้น ทั้งนี้การจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้เงินรายได้ของคณะฯ ถูกใช้กับการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูกรณ์ไปค่อนข้างมาก

ที่ผ่านมานั้นทางคณะฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท FAMA-C โดย MK Restaurant และบริษัท Smooth E สมทบทุนบริจาคเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้อง บรรยาย 202 และ 203 อาคารเทพรัตน์ ที่มีอายุการใช้งานกว่า 25 ปี ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนรูปแบบปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้รับการบริจาคจากชมรมศิษย์เก่าของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์บางส่วนของห้อง บรรยาย 206 และ 207 ให้รองรับการเรียนการสอนแบบ Interactive และแบบ Online อีกด้วย

สำหรับโครงการที่วางแผนจัดซื้อ/ปรับปรุงในช่วงปีงบประมาณ 2565 - 2566 อาทิ

- การปรับปรุงระบบเสียงของห้องบรรยาย 206 และ 207 ที่มีปัญหาการได้ยินไม่ทั่วถึงและสัญญาณแทรกจากบริเวณใกล้เคียง
- การจัดซื้อจอรับภาพของห้องบรรยาย 206 และ 207 ที่มีอายุการใช้งาน 20 ปี ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
- การปรับปรุงระบบเสียงของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab) ที่มีอายุการใช้งาน 20 ปี
- การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบภาพของห้องบรรยายขนาดเล็กจำนวน 30 ห้อง ซึ่งเดิมเป็นระบบ Analog (VGA) ให้เป็นระบบ Digital (HDMI)

นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ ซึงรวมแล้วใช้งบประมาณในการจัดซื้อประมาณ 1-1.5 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดต้องใช้งานรายได้ของคณะฯ ในการจัดซื้อ และยังมีโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องสันทนาการชั้น 4 อาคารเทพรัตน์ให้เป็นห้องเรียนแบบ Smart Classroom ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสำรวจและออกแบบ โดยคาดว่าจะต้องใช้งบในการปรับปรุงค่อนข้างสูงเช่นกัน

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคเงินหรืออุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ เป็นเภสัชกรที่ดี มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป


ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิทธิพิเศษของผู้บริจาค

ผู้บริจาคสามารถนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า นอกจากนี้ยอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปสามารถรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณได้จนกว่าของจะหมด

บริจาคให้โครงการนี้

ผ่านช่องทาง Online ของคณะเภสัชฯ

หรือบริจาคผ่านระบบ E-Donation ของกรมสรรพากร

ผู้บริจาค 10 ท่านล่าสุด

Refcode ชื่อผู้บริจาค ยอดบริจาค ช่องทางบริจาค สถานะ
20220606213558CYZ9O บริษัท เมดิก้า เมต จำกัด 80,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20220523181653REA81 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอวยแซตึ๊ง 3,000.00 Internet เสร็จสมบูรณ์
20220110132037UVG65 ชุติมา อรรคพันธ์ุ 5,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211226042113VBX9N ไม่ประสงค์แสดง 1,000.00 QR-Application เสร็จสมบูรณ์
20211220030607NQRXK ไม่ประสงค์แสดง ไม่ประสงค์แสดง Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211129063722XL38L ไม่ประสงค์แสดง ไม่ประสงค์แสดง QR-Application เสร็จสมบูรณ์
ระบบจะแสดงรายชื่อผู้บริจาคเฉพาะผู้บริจาคที่ตรวจสอบว่าการบริจาคเสร็จสมบูรณ์หรือมีการส่งหลักฐานโอนเงินแล้วเท่านั้น หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค โปรดคลิกที่นี่

ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

เพื่อเป็นการตอบแทนการบริจาคของท่าน ทางคณะได้มีของที่ระลึกตามยอดที่ท่านบริจาคดังนี้


1,000 - 2,999 บาท
ได้รับแมส

3,000 - 4,999 บาท
ได้รับแก้ว Tumbler หรือนาฬิกาตั้งโต๊ะ

5,000 - 9,999 บาท
ได้รับ Gift set VIVA Research

10,000 - 19,999 บาท
ได้รับ Gift set VIVA Dermo

20,000 บาทขึ้นไป
ได้รับเหรียญพระพุทธมหามงคลเภสัช และ Gift set VIVA Dermo
ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้พร้อมรับของที่ระลึกจนกว่าของจะหมด ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของที่ระลึกโดยการคละรูปแบบและสี
Copyright © 2021-2022
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา