Form for Human Research

 
Form Eng
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์

Letter-of-Authorization-transfer-to-Local-Institutional-Review-Board-Eng
Letter-of-Authorization-transfer-to-Local-Institutional-Review-Board-Eng Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 38 ครั้ง

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล Created by admin เปิดดูแล้ว 1201 ครั้ง

ฟอร์ม 01 เอกสารนำส่งโครงการ
ฟอร์ม 01 เอกสารนำส่งโครงการ Created by admin เปิดดูแล้ว 433 ครั้ง

ฟอร์ม 02 เอกสารนำส่งค่าธรรมเนียม
ฟอร์ม 02 เอกสารนำส่งค่าธรรมเนียม Created by admin เปิดดูแล้ว 280 ครั้ง

ฟอร์ม 03 เอกสารขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
ฟอร์ม 03 เอกสารขอยกเว้นค่าธรรมเนียม Created by admin เปิดดูแล้ว 303 ครั้ง

ฟอร์ม 04 เอกสารขอยกเว้นไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณา
ฟอร์ม 04 เอกสารขอยกเว้นไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณา Created by admin เปิดดูแล้ว 274 ครั้ง

ฟอร์ม 05 เอกสารแบบประเมินโครงการที่เข้าข่าย Exemption
ฟอร์ม 05 เอกสารแบบประเมินโครงการที่เข้าข่าย Exemption Created by admin เปิดดูแล้ว 307 ครั้ง

ฟอร์ม 06 แบบเสนอโครงการวิจัย
ฟอร์ม 06 แบบเสนอโครงการวิจัย Created by admin เปิดดูแล้ว 1687 ครั้ง

ฟอร์ม 07 เอกสารแสดงเจตนายินยอมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปี – ไม่เกิน 12 ปี
ฟอร์ม 07 เอกสารแสดงเจตนายินยอมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปี – ไม่เกิน 12 ปี Created by admin เปิดดูแล้ว 225 ครั้ง

ฟอร์ม 08 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ฟอร์ม 08 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย Created by admin เปิดดูแล้ว 1157 ครั้ง

ฟอร์ม 09 เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครองและเด็ก
ฟอร์ม 09 เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครองและเด็ก Created by admin เปิดดูแล้ว 231 ครั้ง

ฟอร์ม 10 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
ฟอร์ม 10 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย Created by admin เปิดดูแล้ว 260 ครั้ง

ฟอร์ม 11 เอกสารชี้แจงอาสาสมัครสำหรับตอบแบบสอบถาม
ฟอร์ม 11 เอกสารชี้แจงอาสาสมัครสำหรับตอบแบบสอบถาม Created by admin เปิดดูแล้ว 333 ครั้ง

ฟอร์ม 12 หนังสือรับรอง Thai
ฟอร์ม 12 หนังสือรับรอง Thai Created by admin เปิดดูแล้ว 298 ครั้ง

ฟอร์ม 13 เอกสารนำส่งแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ฟอร์ม 13 เอกสารนำส่งแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการจริยธรรมฯ Created by admin เปิดดูแล้ว 254 ครั้ง

ฟอร์ม 14 แบบบันทึกติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี
ฟอร์ม 14 แบบบันทึกติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี Created by admin เปิดดูแล้ว 254 ครั้ง

ฟอร์ม 15 -16 เอกสารนำส่งการปรับเปลี่ยนโครงการหลังได้รับการรับรอง
ฟอร์ม 15 -16 เอกสารนำส่งการปรับเปลี่ยนโครงการหลังได้รับการรับรอง Created by admin เปิดดูแล้ว 247 ครั้ง

ฟอร์ม 17 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง
ฟอร์ม 17 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง Created by admin เปิดดูแล้ว 203 ครั้ง

ฟอร์ม 18 แบบรายงานผลการดำเนินการที่เบี่ยงเบน
ฟอร์ม 18 แบบรายงานผลการดำเนินการที่เบี่ยงเบน Created by admin เปิดดูแล้ว 204 ครั้ง

ฟอร์ม 20 ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาต
ฟอร์ม 20 ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาต Created by admin เปิดดูแล้ว 306 ครั้ง

ฟอร์ม 21 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพกรณีเป็นผู้จัดหาตัวอย่าง (นอกสถาบัน)
ฟอร์ม 21 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพกรณีเป็นผู้จัดหาตัวอย่าง (นอกสถาบัน) Created by admin เปิดดูแล้ว 212 ครั้ง

ฟอร์ม 22 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพกรณีเป็นผู้รับตัวอย่าง (นอกสถาบัน)
ฟอร์ม 22 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพกรณีเป็นผู้รับตัวอย่าง (นอกสถาบัน) Created by admin เปิดดูแล้ว 219 ครั้ง

ฟอร์ม 23 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพเพื่อการวิจัยภานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ฟอร์ม 23 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพเพื่อการวิจัยภานในมหาวิทยาลัยมหิดล Created by admin เปิดดูแล้ว 222 ครั้ง


  โปรด Login หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขไฟล์