Form for Human Research

 
Form 01 Cover letter for MU-DTPY-IRB
Form 01 Cover letter for MU-DTPY-IRB Created by admin เปิดดูแล้ว 1966 ครั้ง

Form 02 Cover letter for MU-DTPY-IRB fee
Form 02 Cover letter for MU-DTPY-IRB fee Created by admin เปิดดูแล้ว 1847 ครั้ง

Form 03 Cover letter for MU-DTPY-IRB fee waiver
Form 03 Cover letter for MU-DTPY-IRB fee waiver Created by admin เปิดดูแล้ว 1840 ครั้ง

Form 04 Cover letter for MU-DTPY-IRB fee exempt for exemption review project
Form 04 Cover letter for MU-DTPY-IRB fee exempt for exemption review project Created by admin เปิดดูแล้ว 1869 ครั้ง

Form 05 Exemtion
Form 05 Exemtion Created by admin เปิดดูแล้ว 285 ครั้ง

Form 06 Submission Form
Form 06 Submission Form Created by admin เปิดดูแล้ว 1355 ครั้ง

Form 07 Assent Form for child thai people
Form 07 Assent Form for child thai people Created by admin เปิดดูแล้ว 1815 ครั้ง

Form 08 Participant information sheet for subject thai people
Form 08 Participant information sheet for subject thai people Created by admin เปิดดูแล้ว 2705 ครั้ง

Form 09 Consent form for parent thai people
Form 09 Consent form for parent thai people Created by admin เปิดดูแล้ว 1816 ครั้ง

Form 10 Consent form for subject thai people
Form 10 Consent form for subject thai people Created by admin เปิดดูแล้ว 1835 ครั้ง

Form 11 Participant information sheet for questionnaire subject thai people
Form 11 Participant information sheet for questionnaire subject thai people Created by admin เปิดดูแล้ว 1851 ครั้ง

Form 12 Commitment for Research Conduct Research Project with Request for Certification of Approval
Form 12 Commitment for Research Conduct Research Project with Request for Certification of Approval Created by admin เปิดดูแล้ว 2645 ครั้ง

Form 13 Cover letter for MU-DTPY-IRB Submission after Correction
Form 13 Cover letter for MU-DTPY-IRB Submission after Correction Created by admin เปิดดูแล้ว 1815 ครั้ง

Form 14 Annual Research Report Form
Form 14 Annual Research Report Form Created by admin เปิดดูแล้ว 1822 ครั้ง

Form 15-16 Protocol amendment
Form 15-16 Protocol amendment Created by admin เปิดดูแล้ว 1875 ครั้ง

Form 17 SA-ESUSAR-AE
Form 17 SA-ESUSAR-AE Created by admin เปิดดูแล้ว 236 ครั้ง

Form 18 Report of Protocol Deviation
Form 18 Report of Protocol Deviation Created by admin เปิดดูแล้ว 1829 ครั้ง

Form 20 Example Request for permission
Form 20 Example Request for permission Created by admin เปิดดูแล้ว 1827 ครั้ง

Form 21 MTA-Template-case-Provider
Form 21 MTA-Template-case-Provider Created by admin เปิดดูแล้ว 1830 ครั้ง

Form 22 MTA-Template-case-Recipient
Form 22 MTA-Template-case-Recipient Created by admin เปิดดูแล้ว 1830 ครั้ง

Form 23 Internal Material Transfer
Form 23 Internal Material Transfer Created by admin เปิดดูแล้ว 1813 ครั้ง

Letter-of-Authorization-transfer-to-Local-Institutional-Review-Board-Eng
Letter-of-Authorization-transfer-to-Local-Institutional-Review-Board-Eng Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 8 ครั้ง

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล Created by admin เปิดดูแล้ว 1168 ครั้ง

ฟอร์ม 01 เอกสารนำส่งโครงการ
ฟอร์ม 01 เอกสารนำส่งโครงการ Created by admin เปิดดูแล้ว 371 ครั้ง

ฟอร์ม 02 เอกสารนำส่งค่าธรรมเนียม
ฟอร์ม 02 เอกสารนำส่งค่าธรรมเนียม Created by admin เปิดดูแล้ว 250 ครั้ง

ฟอร์ม 03 เอกสารขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
ฟอร์ม 03 เอกสารขอยกเว้นค่าธรรมเนียม Created by admin เปิดดูแล้ว 270 ครั้ง

ฟอร์ม 04 เอกสารขอยกเว้นไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณา
ฟอร์ม 04 เอกสารขอยกเว้นไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณา Created by admin เปิดดูแล้ว 237 ครั้ง

ฟอร์ม 05 เอกสารแบบประเมินโครงการที่เข้าข่าย Exemption
ฟอร์ม 05 เอกสารแบบประเมินโครงการที่เข้าข่าย Exemption Created by admin เปิดดูแล้ว 270 ครั้ง

ฟอร์ม 06 แบบเสนอโครงการวิจัย
ฟอร์ม 06 แบบเสนอโครงการวิจัย Created by admin เปิดดูแล้ว 1630 ครั้ง

ฟอร์ม 07 เอกสารแสดงเจตนายินยอมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปี – ไม่เกิน 12 ปี
ฟอร์ม 07 เอกสารแสดงเจตนายินยอมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปี – ไม่เกิน 12 ปี Created by admin เปิดดูแล้ว 198 ครั้ง

ฟอร์ม 08 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ฟอร์ม 08 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย Created by admin เปิดดูแล้ว 1124 ครั้ง

ฟอร์ม 09 เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครองและเด็ก
ฟอร์ม 09 เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครองและเด็ก Created by admin เปิดดูแล้ว 205 ครั้ง

ฟอร์ม 10 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
ฟอร์ม 10 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย Created by admin เปิดดูแล้ว 225 ครั้ง

ฟอร์ม 11 เอกสารชี้แจงอาสาสมัครสำหรับตอบแบบสอบถาม
ฟอร์ม 11 เอกสารชี้แจงอาสาสมัครสำหรับตอบแบบสอบถาม Created by admin เปิดดูแล้ว 289 ครั้ง

ฟอร์ม 12 หนังสือรับรอง Thai
ฟอร์ม 12 หนังสือรับรอง Thai Created by admin เปิดดูแล้ว 259 ครั้ง

ฟอร์ม 13 เอกสารนำส่งแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ฟอร์ม 13 เอกสารนำส่งแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการจริยธรรมฯ Created by admin เปิดดูแล้ว 218 ครั้ง

ฟอร์ม 14 แบบบันทึกติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี
ฟอร์ม 14 แบบบันทึกติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี Created by admin เปิดดูแล้ว 227 ครั้ง

ฟอร์ม 15 -16 เอกสารนำส่งการปรับเปลี่ยนโครงการหลังได้รับการรับรอง
ฟอร์ม 15 -16 เอกสารนำส่งการปรับเปลี่ยนโครงการหลังได้รับการรับรอง Created by admin เปิดดูแล้ว 218 ครั้ง

ฟอร์ม 17 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง
ฟอร์ม 17 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง Created by admin เปิดดูแล้ว 182 ครั้ง

ฟอร์ม 18 แบบรายงานผลการดำเนินการที่เบี่ยงเบน
ฟอร์ม 18 แบบรายงานผลการดำเนินการที่เบี่ยงเบน Created by admin เปิดดูแล้ว 180 ครั้ง

ฟอร์ม 20 ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาต
ฟอร์ม 20 ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาต Created by admin เปิดดูแล้ว 280 ครั้ง

ฟอร์ม 21 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพกรณีเป็นผู้จัดหาตัวอย่าง (นอกสถาบัน)
ฟอร์ม 21 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพกรณีเป็นผู้จัดหาตัวอย่าง (นอกสถาบัน) Created by admin เปิดดูแล้ว 188 ครั้ง

ฟอร์ม 22 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพกรณีเป็นผู้รับตัวอย่าง (นอกสถาบัน)
ฟอร์ม 22 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพกรณีเป็นผู้รับตัวอย่าง (นอกสถาบัน) Created by admin เปิดดูแล้ว 195 ครั้ง

ฟอร์ม 23 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพเพื่อการวิจัยภานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ฟอร์ม 23 เอกสารข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพเพื่อการวิจัยภานในมหาวิทยาลัยมหิดล Created by admin เปิดดูแล้ว 197 ครั้ง


  โปรด Login หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขไฟล์