จริยธรรมการวิจัยในคน (Form for Human Research)

 
Form for Human Research
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการขอจริยธรรมการวิจัยในคน Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์

เอกสารสำหรับหัวหน้าโครงการที่เป็น นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการขอจริยธรรมการวิจัยในคน Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์

เอกสารสำหรับหัวหน้าโครงการที่เป็นอาจารย์และ / ร่วมกับนักศึกษา ป.ตรี
แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการขอจริยธรรมการวิจัยในคน Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์

Letter of Authorization transfer to Local Institutional Review Board
สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ขอรับรองขอให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ มอบอำนาจในการกำกับดูแลโครงการวิจัยให้ประเทศอื่นดูแล Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 64 ครั้ง

กำหนดการประชุมประจำปี 2563
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 79 ครั้ง

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองการวิจัยในคน (IRB)
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 103 ครั้ง

ติดต่อส่งโครงการวิจัยขอจริยธรรมการวิจัยในคน ช่วง COVID-19
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 30 ครั้ง Preview

ใบคำร้องขอให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ มอบอำนาจในการกำกับดูแลโครงการวิจัยให้ประเทศอื่นดูแล
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 54 ครั้ง

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมจริยธรรมการวิจัยในคน
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 49 ครั้ง


  โปรด Login หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขไฟล์