Mahidol University IR Scholarships 2021

 
ทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการภายใต้ ASEAN University Network โครงการ ASEAN Credit Transfer System 2021
Created by อัมพร สงคศิริ เปิดดูแล้ว 45 ครั้ง

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
Created by อัมพร สงคศิริ เปิดดูแล้ว 45 ครั้ง

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล
Created by อัมพร สงคศิริ เปิดดูแล้ว 31 ครั้ง

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ
Created by อัมพร สงคศิริ เปิดดูแล้ว 39 ครั้ง

ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
Created by อัมพร สงคศิริ เปิดดูแล้ว 35 ครั้ง

ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 2564
Created by อัมพร สงคศิริ เปิดดูแล้ว 66 ครั้ง

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ ประจำปี 2564
Created by อัมพร สงคศิริ เปิดดูแล้ว 27 ครั้ง

ทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
Created by อัมพร สงคศิริ เปิดดูแล้ว 31 ครั้ง


  โปรด Login หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขไฟล์