งานกลยุทธและแผน
หน่วยพัฒนาคุณภาพ หน่วยแผนและนโยบาย Created by admin
งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
งานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การฝึกปฏิบัติงาน Created by admin
งานคลังและพัสดุ
หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ หน่วยบัญชี Created by admin
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
งานด้านระบบโสตฯและคอมพิวเตอร์ Created by admin
งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
สถานที่ผลิตยา DIC หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ CAPQ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน Created by admin
งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริการสัตว์ทดลอง Created by admin
งานบริหารทั่วไป
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ หน่วยสารบรรณ HR HRD หน่วยดูแลทรัพย์สิน และหน่วยติดต่อขอรับบริการ Created by admin
งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
หน่วยบัณฑิตศึกษา หน่วยการศึกษาหลังปริญญาฯ Created by admin
งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ Created by admin