ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อมูลสำหรับ >>

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

พื้นที่เสี่ยง

ข่าว/ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (COVID-19) อ่านทั้งหมด

  21 ธันวาคม 2563 : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) 

  16 มิถุนายน 2563 : คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

  14 มิถุนายน 2563 : มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) (ฉบับที่ 6): การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

  17 มีนาคม 2563 : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 

  17 มีนาคม 2563 : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร 

  17 มีนาคม 2563 : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

  25 กุมภาพันธ์ 2563 : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 

  25 มกราคม 2563 : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) 

คำแถลง/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านทั้งหมด

  14 พฤษภาคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขยายเวลาในการดำเนินการปฏิบัติเรื่องการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  30 เมษายน 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร เพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  16 เมษายน 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 

  11 เมษายน 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  13 มีนาคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับเปลี่ยนมาตรการการใช้พื้นที่ออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

  12 กุมภาพันธ์ 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  31 มกราคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่ และข้อปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  26 มกราคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 

  26 มกราคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 

  18 มกราคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

  13 มกราคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การงดการเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมายังพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  7 มกราคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางผ่านหรือออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

  4 มกราคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประกาศขยายเวลาปิดส่วนงานเพิ่มเติม การขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย 

  2 มกราคม 2564 : การขยายเวลาปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

  2 มกราคม 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การประกาศปิดส่วนงานเพิ่มเติม การขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษา และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย 

  31 ธันวาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในวิทยาเขตกาญจนบุรี และให้จัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

  28 ธันวาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และทุกวิทยาเขตในต่างจังหวัด 

  25 ธันวาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เลื่อนเปิดภาคการศึกษาปลายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2563 

  23 ธันวาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

  23 ธันวาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายาการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

  22 ธันวาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเลื่อนหรืองดจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  20 ธันวาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาล 

  20 ธันวาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร 

  12 สิงหาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดลในระยะการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  15 มิถุนายน 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในช่วงการดำเนินการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  11 มิถุนายน 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 

  27 พฤษภาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (มิ.ย. 2563) 

  29 เมษายน 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการเปิดภาคการศึกษา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  25 มีนาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล การปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

  23 มีนาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของนักศึกษาต่างชาติละการเดินทางกลับประเทศไทยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ (ทุกประเภททุน) 

  23 มีนาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  21 มีนาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย และการประชุมออนไลน์ในทุกพื้นที่ 

  19 มีนาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  17 มีนาคม 2563 : คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การระงับการเรียนการสอน ในทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยมหิดลและแนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  6 มีนาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ พ.ศ.2563 

  28 กุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา 

  26 กุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการให้หยุดปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

  24 กุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  11 กุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) 

ข้อมูลและความรู้สำหรับการรับมือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ปัจจุบันของไวรัสโคโรนา 2019 โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19

Thailand COVID-19 tracker by 5lab

  11 มีนาคม 2563 : แนวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค สำหรับพื้นที่ศาลายา บางกอกน้อย พญาไท และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล

  4 มีนาคม 2563 : นิยามผู้ป่วยและแนวทางการจัดกลุ่มผู้สัมผัสตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และคำแนะนำในการปฏิบัติตน (อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

ข้อมูลสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Google Meet: Teleconference

  คู่มือการใช้งาน Google Meet

เข้าใช้งานระบบ Google Meet

* สามารถใช้กับทุก web browser

** ต้องการ Google Chrome ในการสร้างห้องประชุมเท่านั้น

*** ต้องการ account mahidol.edu ในการใช้งาน