ติดต่อเรา
 Pharmacy Review and Update Series 2023: All You Need-To-Know about Antiseizure Medications
วันที่ 4–5 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ ถนนพระราม 4

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-031-09-2566 จำนวน 11.0 หน่วยกิต
 
 
   
วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกัน คือ เน้นการบูรณาการ แต่เนื้อหาการประชุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปี พ.ศ. 2566 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมที่เน้นการดูแลการใช้ยากันชัก ซึ่งเป็นยาที่สามารถนำไปใช้รักษาความผิดปกติต่าง ๆ ของระบบประสาทส่วนกลางได้หลากหลายข้อบ่งใช้ ได้แก่ โรคลมชัก ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพระบบประสาท ปวดศีรษะไมเกรน และโรคทางจิตเวช ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้ครอบคลุมเภสัชวิทยาของยากันชัก และแนวทางการพัฒนายากันชักชนิดใหม่ในอนาคต พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และแนวทางการรักษาโรคลมชัก ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพระบบประสาท ปวดศีรษะไมเกรน และโรคอารมณ์สองขั้ว

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 250 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email: supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :โทร.087-559-7393

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “PHARMACY REVIEW AND UPDATE SERIES” โดยสามารถโอนผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร Online ทาง https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการ Pharmacy Review and Update Series 2023 updated 6.7.66 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ PRUS 2023 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/7/2566 8:21น.
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ PRUS 2023 updated หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/7/2566 9:20น.
- แบบฟอร์มการจองห้องพัก หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14/7/2566 16:39น.
   


 
Access Denied
Access Denied (authentication_failed)
Your username or password incorrect : General authentication failure due to bad user ID or authentication token. You will not be permitted access until your credentials can be verified.
This is typically caused by an incorrect username or password, but could also be caused by network authenticated problems.
Mahidol University will launch the new network authentication system on August 1, 2014. Please check the username required for accessing the university Internet, MU WiFi and VPN from August 1, 2014 onwards.

read more

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU WiFi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

For assistance, contact internet consult support team email consult@mahidol.ac.th or 02-849-6228,02-849-6229.
" target="_blank"> Access Denied
Access Denied (authentication_failed)
Your username or password incorrect : General authentication failure due to bad user ID or authentication token. You will not be permitted access until your credentials can be verified.
This is typically caused by an incorrect username or password, but could also be caused by network authenticated problems.
Mahidol University will launch the new network authentication system on August 1, 2014. Please check the username required for accessing the university Internet, MU WiFi and VPN from August 1, 2014 onwards.

read more

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU WiFi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

For assistance, contact internet consult support team email consult@mahidol.ac.th or 02-849-6228,02-849-6229.
" border="0" alt=" Access Denied
Access Denied (authentication_failed)
Your username or password incorrect : General authentication failure due to bad user ID or authentication token. You will not be permitted access until your credentials can be verified.
This is typically caused by an incorrect username or password, but could also be caused by network authenticated problems.
Mahidol University will launch the new network authentication system on August 1, 2014. Please check the username required for accessing the university Internet, MU WiFi and VPN from August 1, 2014 onwards.

read more

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU WiFi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

For assistance, contact internet consult support team email consult@mahidol.ac.th or 02-849-6228,02-849-6229.
" /> ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C185-0001 ภญ. ลักษณ์หญิง จันท***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
2 C185-0002 ภญ. นรรัตน์ สมเพ** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
3 C185-0003 พันเอกหญิง ชนกพร บุญท******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
4 C185-0004 ภญ. ระวิวรรณ หลิม********* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
5 C185-0005 ภญ. ณัฐณิชา พูลช*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
6 C185-0006 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
7 C185-0007 ภญ. อธิติยา ทรัพ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
8 C185-0008 ภญ. พีรยา วณิช****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
9 C185-0009 ภญ. ปัญญฉัตร ซอสุ******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
10 C185-0011 ภญ. นันทพรรณ์ ชัยน******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
11 C185-0012 ภญ. กุลธิดา จิตร**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
12 C185-0013 ภญ. ปพิชญา ทองร** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
13 C185-0014 ภญ. ปาณิสา พยุง**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
14 C185-0016 ภญ. ณัฏฐา ฟูเด* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
15 C185-0017 ภญ. เหมือนฝัน แผนว******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
16 C185-0018 ภก. ศิชลนภา วัชร****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
17 C185-0019 ภก. ประกายแก้ว ขวัญ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
18 C185-0020 ภญ. ฐิติพร เพ็ช****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
19 C185-0021 ภก. ประวิทย์ พลาย*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
20 C185-0022 ภญ. กฤตยา วรนิ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
21 C185-0023 ภญ. ภคพร ปานส*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
22 C185-0024 ภญ. ปภัสสร ภัทร**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
23 C185-0025 ภญ. ศิรินทิพย์ ม่วง******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
24 C185-0026 ภก. ทรงพล สุขส**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
25 C185-0027 ภญ. กรณิการ์ แสงอ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
26 C185-0028 ภก. อลงกฤช ภัทร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
27 C185-0029 ภญ. บัณฑิตา สินส******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
28 C185-0030 ภญ. ภรตี หอมด** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
29 C185-0031 ภญ. ณภัทรา อุดร***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
30 C185-0032 ภก. จริณัฐ สุระ** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
31 C185-0033 ภญ. สิริอร กางม** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
32 C185-0034 ภญ. ลดาวัลย์ ธีรส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
33 C185-0035 ภญ. พัชริดา ฐิตะ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
34 C185-0036 ภญ. คณางค์ ทองแ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
35 C185-0037 ภญ. พัชรินทร์ ประภ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
36 C185-0038 ภญ. ณิชาภา ตั้ง************** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
37 C185-0039 ภก. อดุลย์ศักดิ์ ชิณบ*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
38 C185-0040 ภญ. ธันยชนก พุ่ม** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
39 C185-0041 ภญ. จิรภรณ์ กานา* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
40 C185-0042 ภญ. ธารทิพย์ วชิร********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
41 C185-0043 ภญ. กุลวรา ศรีผ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
42 C185-0044 ภก. กัมพล หลำพ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
43 C185-0045 อ.ภก. ธีระพงศ์ อร่า****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
44 C185-0046 ภญ. วนิชา มีชา******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
45 C185-0047 ภญ. วรลักษณ์ พรมโ*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
46 C185-0048 รศ.ภญ. จุฑามณี สุทธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
47 C185-0049 รศ.ภก. ธนรัตน์ สรวล****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
48 C185-0050 อ.ภญ. สุวิดา ตั้ง********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
49 C185-0051 ผศ.ภก. วิชิต โนสู***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
50 C185-0052 ผศ.ภก. ศุภทัต ชุมน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
51 C185-0053 ผศ.ภญ. พิชญา ดิลก******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
52 C185-0054 อ.ภก. พงศธร มีสว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
53 C185-0055 ภญ. นิภาพร เปล่**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
54 C185-0056 ภญ. สรวีย์ สุริ******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
55 C185-0057 ภก. วิชญ์ภัทร ธราน*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
56 C185-0058 ภญ. มณฑิชา วงศ์****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
57 C185-0059 ภญ. ชนกภัค นำศิ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
58 C185-0060 ภญ. ศิรินญา กาศพ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
59 C185-0061 ผศ.ภญ. สมหญิง พุ่ม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
60 C185-0062 ภญ. ธุมวดี ทองค**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
61 C185-0064 ภก. เอกสิทธิ์ ศรีป******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
62 C185-0065 ภญ. ปภาวรินทร์ เพิ่********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
63 C185-0066 อ.ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
64 C185-0067 ภญ. พิชชาพร เทพส****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
65 C185-0068 ภญ. ศุทธินี ทรัพ*********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
66 C185-0069 ภญ. มัทวัน จุลพ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
67 C185-0070 ภก. คฑาวุธ พจนา****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
68 C185-0071 ภก. อนุชา คุรธ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
69 C185-0072 ภก. กมิน เอี่****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
70 C185-0073 ภก. ประสพฤกษ์ คักก**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
71 C185-0075 ภก. สุเชษ สุขส*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
72 C185-0077 ภญ. ธัญชนก เงิน***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
73 C185-0078 ภญ. ญาติกา จันท*********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
74 C185-0079 ภญ. กัลยกร โพธิ*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
75 C185-0080 ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจ****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
76 C185-0082 ภญ. เพชรรัตน์ มองด**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
77 C185-0083 ภญ. วราภรณ์ กัณฑ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
78 C185-0084 ภญ. พรพิชชา กรกม***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
79 C185-0085 ภก. ธีระพงศ์ วงศ์** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
80 C185-0086 ภญ. วรางคณา ชวนะ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
81 C185-0087 ภญ. ชนนิกานต์ สายบ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
82 C185-0088 ภญ. ปานพิชญา วรวิ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
83 C185-0089 ภญ. จิรนันท์ โชติ******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
84 C185-0090 ภก. ดนุสรณ์ เอื้******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
85 C185-0091 พ.ต.ท.หญิง วันวิสาข์ คงพร*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
86 C185-0092 ภก. ธนกร ศิริ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
87 C185-0093 ภญ. อนุสรา เครื**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
88 C185-0094 ภญ. กฤษกร ธนไพ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
89 C185-0095 ภญ. ดิษยา วงศ์******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
90 C185-0096 ภญ. ศุภนิธ อุ่น** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
91 C185-0097 ภญ. ณัฐนันท์ สังข*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
92 C185-0098 ภญ. รัตเกล้า มิติ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
93 C185-0099 ภญ. ธัญรัตน์ เกษส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
94 C185-0100 ภญ. ณัชชา เพ็ง******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
95 C185-0101 ภญ. ธนวรรณ จันท******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
96 C185-0103 ภญ. ศิริพร เจริ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
97 C185-0104 ภญ. วิสสุตา เกลี********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
98 C185-0105 ภญ. สาวินี สุรั****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
99 C185-0106 ภญ. จิรภัทร ชมชว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
100 C185-0107 ภญ. นลิน ภัทร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
101 C185-0108 นพ. ธวัชชัย ทรัพ*********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
102 C185-0109 ภญ. อนงค์พร นิละ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
103 C185-0110 ภญ. สุปรีดา เลิศ*********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
104 C185-0111 ภญ. เรียม เบ็ญ******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
105 C185-0112 ภญ. สุดาสินี สอนส*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
106 C185-0113 พ.อ.หญิง พาสิริ สิทธ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
107 C185-0114 ศ.นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
108 C185-0115 ผศ.นพ. จรุงไทย เดชเ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
109 C185-0116 รศ.นพ. สุขเจริญ ตั้ง******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
110 C185-0117 ภญ. พนัชกร เตชอ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
111 C185-0118 ภญ. สุพิชชา ล้ำเ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
112 C185-0119 ภก. ศุภวิชญ์ แสงด* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
113 C185-0120 พญ. ปณัชยา น้อย**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 online -
114 C185-0121 ภญ. อิสรีย์ ธนโส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
115 C185-0122 ภญ. กมลภศร พลรา** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
116 C185-0123 ภก. ธนณัฏฐ์ แสงอ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
117 C185-0124 ภญ. พรภัทร์ กอแส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
118 C185-0125 ภญ. ชมพูนุช วามน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
119 C185-0126 ภญ. สุวิภา ภัทร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C185-0010 พญ. พิมภิมุข กลั่********* (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
3000.0 THB
2 C185-0015 ภญ. กนกรัชต์ เพชร*** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
3000.0 THB
3 C185-0063 ภญ. ปภาวรินทร์ เพิ่********** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
3000.0 THB
4 C185-0074 ภญ. มัญชลี บุญป********* (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
3000.0 THB
5 C185-0076 ภก. ศิริลักษณ์ ทวีร**** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
3000.0 THB
6 C185-0081 ภญ. วรารัตน์ บุรี***** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
3000.0 THB
7 C185-0102 ภญ. ธนวรรณ จันท******** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
3000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “PHARMACY REVIEW AND UPDATE SERIES” โดยสามารถโอนผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร Online ทาง https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**บรรจุภัณฑ์บ่งชี้ร่องรอยการแกะ (Tamper-Evident Packaging): ตอนที่ 9
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ เจตลีลา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัช...
ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาหยอดตาที่ไม่ควรมองข้าม
อ. ดร. อัญชลี จินตพัฒนากิจ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
ข้อมูลเปรียบเทียบวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่องค์การอนามัยโลกรับรอง
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลังข...
การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 2
ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช, ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต, ภญ.ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี, ภญ.วสุ วิ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554