ติดต่อเรา
 โครงการ การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
ผ่านระบบออนไลน์ WebEx

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-029-07-2566 จำนวน 6.0 หน่วยกิต
 
 
   
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดคุณสมบัติ จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565” ข้อ 7 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทย ยาแผนจีน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
จากพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ด้านสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพร ดังนั้น ทางภาควิชาเภสัชวินิจฉัยและภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม จึงร่วมกันจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิธีการซักประวัติ และแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ผู้บริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565

ตรวจสอบผู้ผ่านการอบรม


กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยหรือด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน นักวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย Email: ithipol.ith@mahidol.ac.th โทร.02-644-8701 ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม Email: watcharaporn.sir@mahidol.ac.th โทร. 02-644-8702  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 1,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมรมสมุนไพร_ขาย_ CPE หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดอบรมผู้ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1/6/2566 9:27น.
- 3-จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการอบรม_ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร วันที่ 27 กค 66 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1/6/2566 9:27น.
- หนังสืออนุมัติหลักสูตรผู้มีหน้าที่ฯมหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21/6/2566 15:23น.
   


 
https://tinyurl.com/2n4ecn33 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C182-0001 นางสาว น้ำฝน หงษ์**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
2 C182-0002 นาย ธนชาติ สังข*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
3 C182-0003 นาย ธรรมรัตน์ พัฒน**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
4 C182-0004 นางสาว แสงนภา บูรณ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
5 C182-0005 นาย โกมารภัจจ์ ปิ่น*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
6 C182-0006 พท.ภ. ธพกร เหลื******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
7 C182-0007 พท.ภ. นิธิพร เหมา**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
8 C182-0008 นาย พีรพล อังศ********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
9 C182-0009 พท.ภ. กรกนก แก่น**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
10 C182-0010 นางสาว ขวัญฤทัย ชูอ่** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
11 C182-0011 ภญ. พัชรี โฆษิ********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
12 C182-0013 นาง นุชจรี พลอย***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
13 C182-0015 นาย โกสินทร์ หวัง********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
14 C182-0016 นาง ศิริพร เบญจ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
15 C182-0017 นาย วสุ อารั****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
16 C182-0018 นางสาว เสาวณีย์ เบญจ********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
17 C182-0019 นาย อินทร์ธัชว์ ศรีบ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
18 C182-0020 นาง วราวรรณ์ โคแก** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
19 C182-0021 พท.ป. ตรีรัตนะ บัณฑ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
20 C182-0022 พท.ภ สุชาฎา บุญพ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
21 C182-0023 พท.ภ ถิรเดช ไชยม*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
22 C182-0024 นางสาว ชุติมา ศิริ********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
23 C182-0025 ภญ. พิมรำไพ แสงอ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
24 C182-0026 นางสาว จุฑาทิพย์ ฟังก********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
25 C182-0027 นาง กันต์ฤทัย หาญจ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
26 C182-0029 พท.ป. หทัยชนก คัชร***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
27 C182-0030 นาง ผาณิตา กิตต********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
28 C182-0031 นาย ปิยพันธ์ วิจา*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
29 C182-0032 นางสาว อรวีณ์ ล้อม******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
30 C182-0033 นางสาว เกษร เดชา***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
31 C182-0034 ภญ. วรรณคล เชื้***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
32 C182-0035 พท.ภ. ณิชารีย์ ชอบง** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
33 C182-0036 นางสาว ศศิธร เหมเ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
34 C182-0037 พท. กันตา นิ่ม******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
35 C182-0039 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เจีย****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
36 C182-0040 ดร. เอกวิน ขนบุ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
37 C182-0041 นางสาว เกษร บ่าย**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
38 C182-0042 พท. เบญจกุล เกีย********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
39 C182-0043 ว่าที่ร.ต.หญิง สุมาลี เจีย********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
40 C182-0044 นาย บัลลังก์ นามท** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
41 C182-0045 นาย ปริญญ์ โสภิ******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
42 C182-0046 นางสาว ชนิชา วงศ์***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
43 C182-0047 นางสาว พรรณี เงิน***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
44 C182-0048 นางสาว ปภาดา แห้ว***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
45 C182-0050 พท.ภ. กุลธิรา เกตุ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
46 C182-0051 พท.ภ. กันต์กนิษฐ์ รัตน******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
47 C182-0052 ดร.ภญ. รุจิรา หวัง************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
48 C182-0053 นาย วิทิต ก้อง**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
49 C182-0054 ภก. สมจิตต จันท******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
50 C182-0057 นางสาว ศรีกัญญา ชาญป***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
51 C182-0059 นางสาว ปณิธาน ฉิ่ง******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
52 C182-0060 ภก. ประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบ********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
53 C182-0061 นาย วิศิษฏ์ ก้อง**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
54 C182-0062 นางสาว ณัฐพร พิมจ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
55 C182-0063 นาย ชินภัทร เติม********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
56 C182-0064 นาย พิสิษฐ์ เกีย********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
57 C182-0065 นางสาว พิชชาภา ห้อม* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
58 C182-0068 ภญ. ภาวิตรา แก้ว******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
59 C182-0069 นาง สุรี ฉิมพ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
60 C182-0070 พท.ภ อัญชลี ชัยม**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
61 C182-0072 นางสาว สุพัตรา สุดส* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
62 C182-0073 พท.ภ. ศศิภาส์ ศรีส****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
63 C182-0074 นางสาว พันธ์ทิพย์ ปิ่น***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
64 C182-0075 พท.ภ. พิษณุ แดงป******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
65 C182-0077 นพ. วรพจน์ นรสุ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
66 C182-0078 พท.ภ ธนิดา แสนอ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
67 C182-0079 พท.ภ กฤตนัย มณีน** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
68 C182-0080 พท.ป. ฐิตารีย์ สุนท********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
69 C182-0082 นางสาว สุดาพันธ์ วัฒน******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
70 C182-0083 นาง เพียรพันธ์ อัศว***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
71 C182-0085 ผศ.ดร.ภญ. นภัสสร ฉันท******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
72 C182-0086 นางสาว ศรินยา อังค******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
73 C182-0087 พท. สุรียทิพย์ ประย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
74 C182-0088 นางสาว กนกวรรณ พนมร**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
75 C182-0089 นาง จรรยา สวัส******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
76 C182-0090 นางสาว นิภาวรรณ์ สร้อ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
77 C182-0091 นาย ธรรมโชติ แจ้ง**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
78 C182-0092 นางสาว ชฎาพร โสภิ*********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
79 C182-0093 นาง สุพิชฌาย์ อนัน********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
80 C182-0095 นางสาว ฉัตรชนี หมู่******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
81 C182-0096 นาง นวลศรี เศรษ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
82 C182-0097 นาง อัญชลี บุญเ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
83 C182-0098 พท. อะห์ลาม สะมุ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
84 C182-0099 พท. อีฟานี มานิ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
85 C182-0100 พท.ภ ชาญชัย ยิ้ม*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
86 C182-0101 นางสาว มารีนา แดงแ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
87 C182-0102 นางสาว นิสรีน แตอา** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
88 C182-0103 นาง สุฑารัตน์ รอดน****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
89 C182-0104 นาย เสรี ขวัญ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
90 C182-0105 พท สาปีน๊ะ เจ๊ะ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
91 C182-0106 ภญ. ธันย์ชนก ศิริ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
92 C182-0107 พท.ภ สิริกาญจน์ ศิลา****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
93 C182-0108 นางสาว ธีรดี ดวงว******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
94 C182-0109 พท. พรทิพย์ รัตน*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
95 C182-0110 พท. พงศณรินท์ สุทธ********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
96 C182-0111 ภก. ไพโรจน์ เจริ********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
97 C182-0112 นาย เสรี แสงศ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
98 C182-0113 นาย ศุภากร มิลา***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
99 C182-0114 นางสาว สุณิสา คำสุ* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
100 C182-0115 นางสาว นูรซีลา สูหล* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
101 C182-0116 ภก. อนุชิต พลับ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
102 C182-0117 พท.ภ. ชำนาญ มีแก** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
103 C182-0118 นางสาว วรินทิพย์ อารั****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
104 C182-0119 นาง กีรติวัณณ์ อยู่******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
105 C182-0120 นาย ปฐพี สุริ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
106 C182-0121 บ.ภ. พิเชฐ สมเช* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
107 C182-0122 นาย ไรวินทร์ ทันอ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
108 C182-0125 บภ. นุ้ย เจนก******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
109 C182-0126 ดร.พท. เธียรศักดิ์ วัฒน******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
110 C182-0127 นาย วิทยา ศรีส*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
111 C182-0128 พท.ภ. นภัสวรรณ พลบุ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
112 C182-0129 นาย สำราญ ประด******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
113 C182-0130 พท.ภ พิริยะ นามป**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
114 C182-0131 นาง รัชนี สุริ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
115 C182-0132 นาย วสันต์ อารั****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
116 C182-0133 นาง มณีรัตน์ รื่น**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
117 C182-0134 นางสาว รัตนา อุปร* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
118 C182-0135 นางสาว อริสรา บุรา**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
119 C182-0136 รศ.ภก. สาธิต พุทธ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
120 C182-0137 ศ.ภญ. ณัฐนันท์ สินช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
121 C182-0138 รศ.ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
122 C182-0139 รศ.ภก. มนตรี จาตุ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
123 C182-0140 ผศ.ภก. ณัฐวุฒิ เจริ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
124 C182-0141 ผศ.ภญ. กชพรรณ ชูลั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
125 C182-0142 พท.ภ บุญชัย แซ่ล** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
126 C182-0143 นาง วิลาวัณย์ อติว******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
127 C182-0144 ภญ. พิสมัย โพธิ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
128 C182-0145 พท. สุรัยญา หมอเ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
129 C182-0146 ภญ. ปัญญดา ปัญญ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
130 C182-0147 นาง ดร เกษร****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
131 C182-0148 ภก. สามารถ จำรั* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
132 C182-0149 นางสาว ทิพย์ติยาพร บุญศ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
133 C182-0150 ดร. สริน ทัดท** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
134 C182-0151 ภญ. ศิริวรรณ อธิค******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
135 C182-0152 ภญ. นวรรณ พวงม**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
136 C182-0153 นางสาว ภัฏณกร รอดส**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
137 C182-0154 นาย ฐณเมศร์ โชติ*********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
138 C182-0155 นาง เบญจวรรณ มหาน** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
139 C182-0156 นาย ธนธรรม มหาน** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
140 C182-0157 รศ.ภญ. วีณา สาธิ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
141 C182-0158 ผศ.ภญ. นัฏฐ์ภัสสร ชาติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
142 C182-0159 ผศ.ภก. สมนึก บุญส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
143 C182-0160 รศ.ภญ. ปองทิพย์ สิทธ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
144 C182-0161 ผศ.ภญ. ธฤตา กิติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
145 C182-0162 อ.ภญ. ชุติมา เพ็ช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
146 C182-0163 รศ.ภญ. ณัฏฐินี อนัน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
147 C182-0164 นางสาว สุนิสา แซ่ซ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
148 C182-0165 ดร. สมภพ โคตร**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
149 C182-0166 นางสาว สุพรรษา รักพ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
150 C182-0167 นางสาว กมลชนก ลิขิ************* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
151 C182-0168 พท.ภ. พรปวีณ์ วงษ์**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
152 C182-0169 อ.ดร.ภญ. เสาวลักษณ์ ตุรง***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
153 C182-0170 ผศ.ภก. จตุรงค์ ประเ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C182-0012 ภก. สิริวุฒิ แก้ว*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
2 C182-0014 นางสาว ไพจิตร พิลึ* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
3 C182-0028 พท. เอกกฤษ จันท**** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
4 C182-0038 พท.ป. พิชามญชุ์ ไชยว*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
5 C182-0049 นางสาว ศรีกัญญา ชาญป***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
6 C182-0055 นางสาว นูรีซา การี*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
7 C182-0056 นางสาว ปัทมาพร มนต์** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
8 C182-0058 นางสาว ชัญญาพัชญ์ ชาญศ*********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
9 C182-0066 นางสาว ศศิชา ศรีเ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
10 C182-0067 นางสาว ธนัฏนัณ อนัน********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
11 C182-0071 ภก. นงนุช เชี่********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
12 C182-0076 นพ. วรพจน์ นรสุ** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
13 C182-0081 นาง กำไลทอง ผงบุ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
14 C182-0084 นางสาว ชลิสาทิพย์ ลัทธ******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
15 C182-0094 นาง พัฒน์ฐินี โสตโ** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
16 C182-0123 บภ นุ้ย เจนก******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
17 C182-0124 บภ นัุย เจนก******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**Trans-fatty acids in fried foods and baked foods
Associate Professor Vimol Srisukh, Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Thailand ### Trying to sta...
...
รับมือโรคหวัดอย่างไร ให้เหมาะสม
เภสัชกร วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล...
ยาแก้ปวดกับการเกิด “โรคกระเพาะ” : เปรียบเทียบความเสี่ยงของยา
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลังข...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554