ติดต่อเรา
 โครงการ การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Webex

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-028-07-2566 จำนวน 5.0 หน่วยกิต
 
 
   
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดคุณสมบัติ จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565” ข้อ 7 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทย ยาแผนจีน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
จากพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ด้านสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพร ดังนั้น ทางภาควิชาเภสัชวินิจฉัยและภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม จึงร่วมกันจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565

ตรวจสอบผู้ผ่านการอบรมกลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยหรือด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน นักวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย Email: ithipol.ith@mahidol.ac.th โทร.02-644-8701 ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม Email: watcharaporn.sir@mahidol.ac.th โทร. 02-644-8702  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 1,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- 2-โครงการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมรมสมุนไพร_นำเข้า_วันที่ 26 กค 66 CPE หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุัติจัดประชุมโครงการอบรม _ นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร วันที่ 26 กค.66 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการอบรม วันที่ 26 กค 66 _นำเข้า หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสืออนุมัติหลักสูตรผู้มีหน้าที่ฯมหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21/6/2566 15:23น.
   


 
https://tinyurl.com/2h3x74pq ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C181-0001 นางสาว น้ำฝน หงษ์**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
2 C181-0002 ภญ. สุวาที รักษ************* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
3 C181-0003 ภญ. กัญจนี บุญส****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
4 C181-0004 ว่าที่ร.ต.หญิง สุมาลี เจีย********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
5 C181-0005 ภก. ภาณุภูมิ ฉัตร*********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
6 C181-0006 ภญ. กิติยา โกศล********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
7 C181-0007 ภญ. กันยารัตน์ เมฆว***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
8 C181-0008 ภก. วุฒิภัทร คัมภ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
9 C181-0009 พท.ภ. กรกนก แก่น**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
10 C181-0010 ภญ. ศิริรัตน์ สกุล*********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
11 C181-0011 นาย อินทร์ธัชว์ ศรีบ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
12 C181-0012 นางสาว นพวรรณ บัวต** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
13 C181-0013 นางสาว ปิยะนาฎ ปิยะ********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
14 C181-0014 นางสาว ชุติมา ศิริ********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
15 C181-0016 นางสาว อรวีณ์ ล้อม******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
16 C181-0017 นางสาว เกษร เดชา***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
17 C181-0019 ภก. ธงชัย พร้อ******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
18 C181-0020 ภญ. เนตรชนก เจีย************ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
19 C181-0021 พท. เบญจกุล เกีย********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
20 C181-0022 นางสาว ชนิชา วงศ์***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
21 C181-0023 นางสาว ศรีกัญญา ชาญป***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
22 C181-0024 ภญ. พันธิตรา วัชร******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
23 C181-0025 ภญ. บาจรีย์ รักษ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
24 C181-0026 ภญ. สุธาสินี รักษ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
25 C181-0027 นางสาว พิชชาภา ห้อม* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
26 C181-0031 นางสาว สุพัตรา สุดส* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
27 C181-0032 นางสาว พันธ์ทิพย์ ปิ่น***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
28 C181-0033 พท.ภ. พิษณุ แดงป******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
29 C181-0034 ผศ.ดร.ภญ. นภัสสร ฉันท******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
30 C181-0035 พท. สุรียทิพย์ ประย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
31 C181-0036 นาง จรรยา นิตย******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
32 C181-0037 นาง นภาจรัส จันท******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
33 C181-0038 นาย ดนเล๊าะ นิหะ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
34 C181-0039 ผศ.ดร.ภญ. ธันย์ชนก ศิริ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
35 C181-0040 ภญ. ลวัณวร บรูเ************** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
36 C181-0041 นางสาว ฉัตรชนี หมู่******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
37 C181-0042 นางสาว วรินทิพย์ อารั****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
38 C181-0045 นาย วสุ อารั****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
39 C181-0046 นาย ชัช อ่วม*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
40 C181-0047 รศ.ภก. สาธิต พุทธ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
41 C181-0048 ศ.ภญ. ณัฐนันท์ สินช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
42 C181-0049 รศ.ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
43 C181-0050 รศ.ภก. มนตรี จาตุ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
44 C181-0051 ผศ.ภก. ณัฐวุฒิ เจริ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
45 C181-0052 ผศ.ภญ. กชพรรณ ชูลั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
46 C181-0053 นาง วิลาวัณย์ อติว******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
47 C181-0054 ภญ. พิสมัย โพธิ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
48 C181-0055 ภก. สามารถ จำรั* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
49 C181-0056 นางสาว ภัฏณกร รอดส**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
50 C181-0057 ภก. ณัฐกมล บุญร** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
51 C181-0058 นางสาว สุนิสา แซ่ซ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
52 C181-0059 รศ.ภญ. วีณา สาธิ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
53 C181-0060 ผศ.ภญ. นัฏฐ์ภัสสร ชาติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
54 C181-0061 ผศ.ภก. สมนึก บุญส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
55 C181-0062 รศ.ภญ. ปองทิพย์ สิทธ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
56 C181-0063 ผศ.ภญ. ธฤตา กิติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
57 C181-0064 อ.ภญ. ชุติมา เพ็ช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
58 C181-0065 รศ.ภญ. ณัฏฐินี อนัน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
59 C181-0066 ดร. สมภพ โคตร**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
60 C181-0067 นางสาว สุพรรษา รักพ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
61 C181-0068 นางสาว กมลชนก ลิขิ************* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
62 C181-0069 ผศ.ภก. จตุรงค์ ประเ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C181-0015 พท.ป. หทัยชนก คัชร***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
2 C181-0018 พท. กันตา นิ่ม******** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
3 C181-0028 นางสาว ศศิชา ศรีเ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
4 C181-0029 นางสาว ธนัฏนัณ อนัน********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
5 C181-0030 ภก. นงนุช เชี่********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
6 C181-0043 ภก. ชีวานนท์ พิพั*********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THB
7 C181-0044 นาย วสันต์ อารั****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
1500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาทาภายนอก...ออกฤทธิ์ที่ไหน?
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลังข...
อาหารหลากสี มีประโยชน์หลากหลาย (ตอนที่ 1): อาหารหลากสีคืออะไร
ภญ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศ...
สมองเสื่อมกับยาที่ต้องระวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภ...
เภสัชพันธุศาสตร์ ศาสตร์ใหม่ในการรักษาโรค (Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)
อาจารย์ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554