ติดต่อเรา
 โครงการ การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Webex

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-027-07-2566 จำนวน 15.0 หน่วยกิต
 
 
   
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดคุณสมบัติ จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565” ข้อ 7 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทย ยาแผนจีน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
จากพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ด้านสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพร ดังนั้น ทางภาควิชาเภสัชวินิจฉัยและภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม จึงร่วมกันจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมวัตถุดิบ การพิสูจน์เอกลักษณ์สมุนไพร การผลิต ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดี ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565

ตรวจสอบผู้ผ่านการอบรม


กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยหรือด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน นักวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย Email: ithipol.ith@mahidol.ac.th โทร.02-644-8701 ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม Email: watcharaporn.sir@mahidol.ac.th โทร. 02-644-8702  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์ 087-5597393 E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- 1-โครงการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมรมสมุนไพร_ผลิต_วันที่ 24-25 กค 66 CPE หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมโครงการอบรม_ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร วันที่ 24-25 กค 66 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวันที่ 24-25 กค 66 _ผลิต หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสืออนุมัติหลักสูตรผู้มีหน้าที่ฯมหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21/6/2566 15:23น.
   


 
https://tinyurl.com/2hmvg9ns ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C180-0001 นางสาว พันธ์ทิพย์ สกุล******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
2 C180-0002 นางสาว น้ำฝน หงษ์**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
3 C180-0003 นางสาว สุนิสา แซ่ซ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
4 C180-0004 นางสาว เจนจิรา เขื่****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
5 C180-0005 ภญ. อมราภรณ์ รูปด* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
6 C180-0006 ดร. วชิรชัย พบูป***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
7 C180-0007 นางสาว ฐิวรรณี กันห***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
8 C180-0009 ภก. ณทีพัฒน์ ธนาร********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
9 C180-0010 ภญ. วิชชุดา คงริ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
10 C180-0011 นาง วัชรี อุทธ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
11 C180-0012 นางสาว วันษกร อินต******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
12 C180-0013 พท.ภ. กนกลักษณ์ อินต******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
13 C180-0014 ภญ. ปราณปรียา เสกส********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
14 C180-0015 ภญ. ธันย์ธิชา สิริ********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
15 C180-0016 นางสาว ณิชากร ปัทท** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
16 C180-0018 นางสาว กันยาพร เรือ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
17 C180-0019 นางสาว ศิริพร บัวศ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
18 C180-0021 ดร. วชิราภรณ์ อาชว*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
19 C180-0022 นาง อรนุช วานิ************* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
20 C180-0023 นาย อินทร์ธัชว์ ศรีบ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
21 C180-0026 นาง อรพินท์ วงศ์***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
22 C180-0027 นาย สุเมธ คงเก************ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
23 C180-0028 ภญ. มาริสา พิทา** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
24 C180-0029 พท.ป. ตรีรัตนะ บัณฑ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
25 C180-0030 นางสาว ชุติมา ศิริ********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
26 C180-0031 นาย สุรเชษฐ์ คชภู** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
27 C180-0032 พท.ป. อุษณา มูซอ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
28 C180-0033 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
29 C180-0034 พท.ป. นิติรัตน์ มีกา* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
30 C180-0035 นางสาว อนุตตรีย์ ศรีว**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
31 C180-0036 ภญ. พรกช พิทั******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
32 C180-0037 นางสาว ปิยะฉัตร เขีย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
33 C180-0038 นางสาว ทวีทรัพย์ สิงห**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
34 C180-0039 พท.ภ พรปวีณ์ วงษ์**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
35 C180-0040 นาย ศักดา บัวศ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
36 C180-0041 พท. กันตา นิ่ม******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
37 C180-0042 ภก. อุษา บัวศ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
38 C180-0044 นาย นพรุจ คชภู** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
39 C180-0045 นางสาว วรางคณา เครื******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
40 C180-0046 พท.ว. ลีลา ธีระ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
41 C180-0047 พท.ภ อิสรีย์ จิตต****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
42 C180-0048 พท. เบญจกุล เกีย********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
43 C180-0049 พท.ป. อุษณรัศมิ์ ทิพย****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
44 C180-0050 ว่าที่ร.ต.หญิง สุมาลี เจีย********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
45 C180-0051 นาย ปริญญ์ โสภิ******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
46 C180-0052 ภญ. พันธิตรา วัชร******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
47 C180-0053 นางสาว พรรณี เงิน***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
48 C180-0054 นางสาว ละมัย วิทย* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
49 C180-0055 นาง ศิริพร ชินบ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
50 C180-0056 นางสาว นัฏกานต์ กลิ่****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
51 C180-0057 นางสาว วิรัญญา พิทั*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
52 C180-0058 นางสาว ศรีกัญญา ชาญป***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
53 C180-0059 นางสาว สุขฤทัย บุญม**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
54 C180-0061 พท.ป. กวินนาฏ มีฤท*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
55 C180-0063 นางสาว นัยนา นาคช*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
56 C180-0064 นาง มยุรีย์ กสิก*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
57 C180-0065 ภญ. เกษศิรินทร์ กิตต*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
58 C180-0066 นางสาว เบญจวรรณ ช่วย*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
59 C180-0067 พท.ภ กฤษณะ จันต****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
60 C180-0068 ดร.ภญ. เนตรชนก เจีย************ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
61 C180-0069 ภก. ชุติพนธ์ เหลี************ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
62 C180-0070 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยส** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
63 C180-0071 นางสาว ประภาพร ไทยป**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
64 C180-0072 นาย มุฮัมหมัดสุกรี การี** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
65 C180-0073 นางสาว สุรีธร ชูศิ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
66 C180-0074 นางสาว พิชชาภา ห้อม* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
67 C180-0075 นางสาว ศศิชา ศรีเ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
68 C180-0076 นาง หรรษา วะน้***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
69 C180-0077 นางสาว สุชาดา จูมพ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
70 C180-0078 ดร. สมภพ โคตร**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
71 C180-0079 นางสาว กาญจนา วันม* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
72 C180-0080 ภก. ปวีณ สืบศ************ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
73 C180-0082 ภก. ณัฐวุฒิ เหลี******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
74 C180-0084 พท.ภ. รมย์รวินร์ ประท** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
75 C180-0085 ภก. นงนุช เชี่********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
76 C180-0086 ดร. ไชยา กลิ่******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
77 C180-0087 นพ. วรพจน์ นรสุ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
78 C180-0089 พท.ภ. วรกานต์ เวีย***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
79 C180-0090 พท.ภ. วิชาดา วิภา****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
80 C180-0091 นาย วรางคณา ไตรย**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
81 C180-0092 พท.ป. จิรัชยา สมรั*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
82 C180-0093 ดร. อาภรณ์ ลี้ส**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
83 C180-0094 นาย ศิลปชัย จูมพ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
84 C180-0095 นาง ชฎารัตน์ อัคร******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
85 C180-0096 นาย เรืองชัย ประเ********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
86 C180-0097 ผศ.ดร.ภญ. นภัสสร ฉันท******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
87 C180-0098 นาย ธนัตเทพ เตระ******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
88 C180-0099 พท. สุรียทิพย์ ประย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
89 C180-0100 นาง สุพิชฌาย์ อนัน********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
90 C180-0101 นางสาว วิมลรัตน์ ยิ้ม****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
91 C180-0103 นาง วารุณี เปรม*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
92 C180-0104 นาง วราภรณ์ ตั้ง********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
93 C180-0105 นาย กิตติพล บุญท** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
94 C180-0106 นาง จรรยา นิตย******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
95 C180-0107 นาง นภาจรัส จันท******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
96 C180-0108 นางสาว อัญธิกา อรุณ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
97 C180-0109 นาย ปวีณ คันศ* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
98 C180-0110 พท. สุภาพร ลาภธ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
99 C180-0111 ภญ. ธันย์ชนก ศิริ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
100 C180-0112 นางสาว ฉัตรชนี หมู่******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
101 C180-0113 ภก. นพดล ชลอธ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
102 C180-0114 พท.ภ. เทพฤทธิ์ เจ็ง***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
103 C180-0115 นางสาว วรินทิพย์ อารั****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
104 C180-0116 พท. กมลทิพย์ ธารส********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
105 C180-0117 นาย ธนทร หลิน****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
106 C180-0118 นางสาว เพ็ญนภา ขัตต******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
107 C180-0119 นางสาว พฤกษา ขัตต******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
108 C180-0120 พท.ภ กมลวรรณ ทองศ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
109 C180-0123 นาย วสันต์ อารั****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
110 C180-0124 นาย วสุ อารั****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
111 C180-0125 พทป. กฤษยานี สาระ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
112 C180-0126 นางสาว เปล่งรัศมี ศรีน****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
113 C180-0127 นางสาว รัตนา อุปร* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
114 C180-0128 นาย เอกกฤษ จันท**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
115 C180-0129 พท.ภ. เชื้อชาติ ชูเช*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
116 C180-0130 นาย ภานุพงศ์ เนาว***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
117 C180-0131 รศ.ภก. สาธิต พุทธ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
118 C180-0132 ศ.ภญ. ณัฐนันท์ สินช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
119 C180-0133 รศ.ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
120 C180-0134 รศ.ภก. มนตรี จาตุ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
121 C180-0135 ผศ.ภก. ณัฐวฺุฒิ เจริ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
122 C180-0136 ผศ.ภญ. กชพรรณ ชูลั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
123 C180-0137 นาง วิลาวัณย์ อติว******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
124 C180-0138 ภญ. เบญจมาภรณ์ ล้อม*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
125 C180-0139 ภญ. วรณัน ตั้ง******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
126 C180-0140 ภญ. ปัญญดา ปัญญ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
127 C180-0141 นาง ดร เกษร****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
128 C180-0142 ภก. สามารถ จำรั* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
129 C180-0143 นางสาว ฉัตรแก้ว อดิศ************* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
130 C180-0144 ดร. สริน ทัดท** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
131 C180-0145 ภญ. ศิริวรรณ อธิค******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
132 C180-0146 นางสาว มินตรา เต็ม*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
133 C180-0147 นางสาว ภัฏณกร รอดส**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
134 C180-0148 ภก. สุรชาติ ใจสุ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
135 C180-0149 ภก. ธนู ทองน**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
136 C180-0150 ภญ. วิมลศิริ จิตต***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
137 C180-0151 ภก. วัชรพันธ์ ศรีส****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
138 C180-0152 ภญ. นันทนีย์ ศรีส****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
139 C180-0153 ภญ. พิชญ์สินี ศรีแ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
140 C180-0154 ภญ. สุภกาญจน์ จิตเ******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 online -
141 C180-0155 รศ.ภญ. วีณา สาธิ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
142 C180-0156 ผศ.ภญ. นัฏฐ์ภัสสร ชาติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
143 C180-0157 ผศ.ภก. สมนึก บุญส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
144 C180-0158 รศ.ภญ. ปองทิพย์ สิทธ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
145 C180-0159 ผศ.ภญ. ธฤตา กิติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
146 C180-0160 อ.ภญ. ชุติมา เพ็ช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
147 C180-0161 รศ.ภญ. ณัฏฐินี อนัน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
148 C180-0162 ผศ.ภก. จตุรงค์ ประเ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C180-0008 ภญ. พัทธมน จินต********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
2 C180-0017 ภก. กันยาพร เรือ***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
3 C180-0020 นางสาว นัยนา นาคช*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
4 C180-0024 นางสาว เสาวณีย์ เบญจ********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
5 C180-0025 ภญ. นงลักษณ์ วงศ์***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
6 C180-0043 พท.ป. พิชามญชุ์ ไชยว*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
7 C180-0060 นางสาว ชลดา โพธิ****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
8 C180-0062 นางสาว ธนวรรณ บุญไ****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
9 C180-0081 นางสาว ธนัฏนัณ อนัน********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
10 C180-0083 นางสาว ช่อทิพย์ พิมพ***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
11 C180-0088 นางสาว ธนิดา แสนอ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
12 C180-0102 ทพ. นายคำภา บริบ**** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
13 C180-0121 นาย สุรพันธ์ เชาว************ (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THB
14 C180-0122 ภก. ชีวานนท์ พิพั*********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
2500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**แพ้ยา?? คุณแน่ใจได้อย่างไร
เภสัชกร ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
สมองเสื่อมกับยาที่ต้องระวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภ...
เก็บยาอย่างไรให้คงคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศ...
บิ๊กอาย อันตรายถึงตาบอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภส...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554