ติดต่อเรา
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 เรื่อง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการจัดเตรียมผลวิเคราะห์ประกอบการขึ้นทะเบียนยา ภายใต้โครงการ Reinventing University : Drug Discovery & Development
วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-017-06-2566 จำนวน 14.0 หน่วยกิต
 
 
   
การขึ้นทะเบียนตำรับยาจัดเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตยาเพื่อนำยาไปใช้ในการรักษาโรค ไม่ว่าจะเป็นยาใหม่ ยาสามัญ และทั้งที่เป็นสารเคมีและชีววัตถุ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในทะเบียนยาจัดเป็นเอกสารหลักฐานที่สะท้อนถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพที่ประกอบด้วย การคัดเลือกวัตถุดิบทางยาที่ดี กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางยาให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค การจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตำรับยานั้นได้รับพิจารณาอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผลิต ซื้อขาย หรือจัดจำหน่ายในประเทศได้ ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีมาตรฐานสามารถใช้รักษาโรคหรืออาการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศคือการขึ้นทะเบียนยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีข้อมูลของยาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนด ทำให้สามารถยืนยันคุณภาพของตัวยาได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทยาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้วิเคราะห์ตัวยาสำคัญ (drug substance) หรือผลิตภัณฑ์ยา (drug product) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนยา ข้อมูลเหล่านั้นได้แก่ ข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวยาสำคัญ ข้อมูลการตรวจสอบสารเจือปน ธาตุและสารเจือปนอื่น ข้อมูลการหาปริมาณตัวยาสำคัญในสูตรตำรับที่ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐานที่ปรากฏในเภสัชตำรับ ในกรณีที่วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ไม่ได้อยู่ในตำรับยา จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ซึ่งต้องแสดงผลข้อมูลการปฏิบัติการทดสอบเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 เรื่อง “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการจัดเตรียมผลวิเคราะห์ประกอบการขึ้นทะเบียนยา” เพื่อให้เภสัชกร ผู้สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการใช้ข้อมูล (reskilling) หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ได้ยกระดับทักษะ (upskilling) ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาของการประชุมเชิงปฏิบัติการจะเป็นการอบรมการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ ได้แก่ Fourier Transform Infrared spectrometer (FT-IR) และ Fourier Transform Near Infrared Spectrometer (FT-NIR) เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณ ได้แก่ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ Gas Chromatography (GC) เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบธาตุและสารเจือปน ได้แก่ Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ลองจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนั้น ๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนยา
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้ นอกจากเป็นการบริการวิชาการเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนยาหรือยกระดับทักษะผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์การทำงานกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงแล้ว ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งหนึ่งในโครงการย่อยที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคือการยกระดับทักษะอุตสาหกรรมยาไทย เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนทักษะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร โภชนเภสัช และเครื่องสำอางให้กับบุคคลภายในคณะ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน บุคลากรสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 30 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail : headpypc@mahidol.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร 0-26448695  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์ 087-5597393 E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 15,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์ 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- หนังสือเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสืออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เภสัชเคมี ครั้งที่ 3 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/3/2566 10:12น.
   


 
https://tinyurl.com/2pupaz5h ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C178-0001 นางสาว จันทร์พร ศิริ********* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 online
2 C178-0002 ภญ. พิมพ์ชนก ปริญ********* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 online
3 C178-0003 ภก. รุจทิวัตถ์ ภวภู****************** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 online
4 C178-0007 นาย ฐานันดร ธนูส*********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 online
5 C178-0008 ภญ. นภาพร เบญจ******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C178-0004 ภญ. ภาวิตา ทัพจ** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
15000.0 THB
2 C178-0005 นางสาว ชนินดา เพชร****** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
15000.0 THB
3 C178-0006 นางสาว อาภัสรา จันท****** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
15000.0 THB
4 C178-0009 ดร. วันวิสาข์ ทองค******** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
15000.0 THB
5 C178-0010 ดร. ชาลุภัศ จินด**** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
15000.0 THB
6 C178-0011 นางสาว คณาณัฐ นาคส****** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
15000.0 THB
7 C178-0012 ภญ. ธวัลรัตน์ มิ่ง**** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
15000.0 THB
8 C178-0013 นางสาว แน่งน้อย แสงเ***** (online) ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
15000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์ 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**คามู คามู (Camu Camu) กับปัญหาความขมุกขมัว
กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด...
รู้และเข้าใจสารเจือปนในผลิตภัณฑ์ยา กรณีเรียกเก็บคืน ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)
ผศ.ดร.ภกญ. ปิยนุช โรจน์สง่า ภาควิชาเภสัชเคมี และ ภกญ. รุ้งลาวัลย์ ตันต...
อาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ อันตรายหรือไม่
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศ...
รู้เท่าทัน ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำภายหลังฉีดวัคซีน โควิด-19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัช...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554