ติดต่อเรา
 การประชุมวิชาการภาควิชาเภสัชเคมี ครั้งที่ 14 การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 10 Important Regulation & Quality Aspects of Pharmaceutical and Health Product ภายใต้โครงการ Reinventing University: Drug Discovery & Development
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-016-06-2566 จำนวน 10.5 หน่วยกิต
 
 
   
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ภายในประเทศจะต้องมีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยสูงสุด การใช้ยาและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการขึ้นทะเบียน ข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนจัดเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สะท้อนถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพที่ประกอบด้วย การจัดการวัตถุดิบที่ดี กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค การจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นได้รับพิจารณาอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผลิต ซื้อขาย หรือจัดจำหน่ายในประเทศได้ ส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสามารถใช้รักษาและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เสริมสร้างสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน
นอกเหนือจากยาที่เป็นกลุ่มสารเคมีและกลุ่มชีววัตถุแล้ว ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องมีการขึ้นทะเบียน ได้แก่ อาหารและอาหารเสริม (Food and dietary supplements) สมุนไพร (Herbal drugs) เครื่องสำอาง (Cosmetics & herbal cosmetical) และเครื่องมือแพทย์ (Medical devices) ข้อมูลด้านคุณภาพในเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สะท้อนความมีคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ข้อมูลเหล่านั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวยาหรือสารสำคัญ ข้อมูลการตรวจสอบสารเจือปนธาตุและสารเจือปนอื่น ๆ ข้อมูลการหาปริมาณตัวยาหรือสารสำคัญในสูตรตำรับที่ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐานที่ปรากฏตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในกรณีที่วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ ไม่ได้อยู่ในแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ซึ่งต้องแสดงผลข้อมูลการปฏิบัติการทดสอบเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการประชุมวิชาการ การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “Important Regulation & Quality aspects of Pharmaceutical and Health Product” เพื่อให้เภสัชกร ผู้สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน (Reskilling) หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนได้ยกระดับทักษะ (Upskilling) ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาของงานประชุมประกอบด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดต่าง ๆ ได้แก่ อาหารและอาหารเสริม (Food and dietary supplements) สมุนไพร (Herbal drugs) เครื่องสำอาง (Cosmetics & herbal cosmetical) และเครื่องมือแพทย์ (Medical devices) รวมทั้งหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งที่เป็นสารเคมีและที่เป็นชีววัตถุ สำหรับตัวยาที่เป็นสารเคมีจะมีการลงรายละเอียดในด้านการกำหนด specification การจัดทำข้อมูล method validation ตาม ICH Q2 (R2) การจัดทำข้อมูล stability study และ impurity
การจัดประชุมวิชาการประจำปีโดยภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้ นอกจากเป็นการบริการวิชาการเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ทักษะด้านการขึ้นทะเบียนหรือยกระดับทักษะผู้ที่ทำงานด้านการขึ้นทะเบียนแล้ว ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งหนึ่งในโครงการย่อยที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคือการยกระดับทักษะอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนทักษะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร โภชนเภสัช และเครื่องสำอางให้กับบุคคลภายในคณะ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน บุคลากรสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail : headpypc@mahidol.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร 0-26448695  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-5597393 E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 5,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์ 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอเชิญประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ใบจองห้องพัก ม. มหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 10 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/3/2566 14:54น.
   


 
https://tinyurl.com/2nauj754 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์ 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผู้บริโภคกับการตรวจสอบคุณภาพ
ปัจจุบันจะได้ยินโฆษณาที่กล่าวถึง การตรวจสอบคุณภาพมากขึ้...
แคลเซียมกับโรคกระดูกพรุน ตอนที่ 2 ?
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัช...
จิบชายามบ่าย
ภญ. กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ผักผลไม้..ที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554