ติดต่อเรา
 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 21
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ และผ่านระบบออนไลน์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-013-06-2566 จำนวน 13.0 หน่วยกิต
 
 
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้น ทำให้เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ เภสัชวิทยาของยาใหม่สำหรับรักษาโรคเบาหวาน เภสัชวิทยาของฮอร์โมนคุมกำเนิดชนิดใหม่ กลุ่มยาชนิดใหม่ที่ใช้รักษาโรคหืดและโรคติดเชื้อ H. pylori ในทางเดินอาหาร ยาชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคมะเร็ง และโรคระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาระบบประสาท เช่น orexin receptor antagonists ที่ใช้รักษาโรคนอนไม่หลับ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 250-300 คน โดยแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 2 แบบ ได้แก่ แบบ on-site จำนวน 100-150 คน และ on-line จำนวน 100-150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th, noppanut.nut@mahidol.ac.th โทร.02-6448700  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site 3,500.00 THB
ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี • สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ • สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่ง email ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) ที่ manaw.san@mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์ 087-5597393 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์ 02-6448700

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 21 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ ยาใหม่ ครั้งที่ 21 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ใบจองห้องพัก ม. มหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/2/2566 10:19น.
- Updated 2023-02-17 โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการยาใหม่ครั้งที่ 21 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/2/2566 17:25น.
   


 
https://tinyurl.com/2yu5ny8u ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C176-0001 ภญ. สุภาวดี จันท***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
2 C176-0002 ภญ. ชัชชญา พรหม******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
3 C176-0005 ภญ. ปวิตรา พูลบ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
4 C176-0006 ภญ. ปฐมาภรณ์ ครุฑ******************** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
5 C176-0007 ภญ. ปาณิศา กุลธ******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
6 C176-0011 ภญ. พรทิพย์ เล็ก***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
7 C176-0012 ภก. รัชธรรศ วรรณ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
8 C176-0013 ภญ. นรมน งะบุ** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
9 C176-0015 นาง จันทรกานต์ คีรี*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
10 C176-0016 คุณ วิรัตน์ พรจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
11 C176-0017 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
12 C176-0018 ภญ. ณัชรัตน์ สีสุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
13 C176-0019 อ.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
14 C176-0020 ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
15 C176-0021 ภญ. สรวีย์ สุริ******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
16 C176-0022 ภญ. สิริลักษณ์ พาปร*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
17 C176-0023 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
18 C176-0024 ผศ. ดร. ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
19 C176-0025 ภญ. มัลลิกา ชมนา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
20 C176-0026 ภก. กฤษณ์ ถิรพ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
21 C176-0027 ภญ. ปิยาภัทร ศีลา***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
22 C176-0028 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
23 C176-0029 ภญ. ฤทัยทิพย์ ภิระ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
24 C176-0030 ภญ. นิภาพร เปล่**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
25 C176-0031 ภญ. พีรยา วณิช****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
26 C176-0032 ภญ. กันทิมา สงวน***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
27 C176-0034 ภญ. ชีพิกา สิทธ********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
28 C176-0037 ภญ. จิราพรรณ ปิยะ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
29 C176-0040 ภญ. พิมพ์แพร พรหม*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
30 C176-0041 ดร. อัตถสิทธิ์ ระเบ****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
31 C176-0043 ภก. พงศกร จีนก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
32 C176-0044 ภก. เอกรัตน์ วงษ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
33 C176-0046 ภญ. ณัฐกานต์ ประภ******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
34 C176-0047 ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
35 C176-0049 ภญ. วนิตา รอดเ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
36 C176-0053 ภก. วงศกร สุเช********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
37 C176-0055 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
38 C176-0056 ภญ. ทิพย์วิภา พวงศ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
39 C176-0057 ภญ. ปิยทิพย์ ขันต****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
40 C176-0058 ภญ. ดวงดาว เตจ๊* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
41 C176-0060 รศ.ภก. เนติ สุขส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
42 C176-0061 อ.ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
43 C176-0062 ภก. เจษฎากร ทองอ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
44 C176-0064 ภญ. เบญจวรรณ คุระ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
45 C176-0067 ภญ. จุฬารัตน์ ฮาดว**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
46 C176-0078 ภญ. ศิราพร แขกิ****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
47 C176-0081 ภญ. ณัฐพร ลิขิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
48 C176-0082 รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
49 C176-0083 ภญ. ณัฐกานต์ ไพรั***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
50 C176-0085 ภญ. จุฑารัตน์ ศิริ****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
51 C176-0086 ภญ. ศิณิชา ลิ้ม************ ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
52 C176-0087 ภญ. กานต์ธีรา จิ๋ว******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
53 C176-0090 ภญ. ดวงนภา ธีรา******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
54 C176-0091 ภญ. ปัญญฉัตร ซอสุ******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
55 C176-0092 พันเอก สราวุฒิ เกษม********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
56 C176-0094 พญ. อมรา ไชยก***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
57 C176-0096 ภญ. นิภาพรรณ มะลิ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
58 C176-0097 ภญ. ฉัตรวดี กฤษณ****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
59 C176-0100 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมริ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
60 C176-0101 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
61 C176-0102 ผศ.ภก. สุรศักดิ์ วิชั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
62 C176-0103 อ.ภก. อนันต์ชัย อัศว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
63 C176-0104 รศ.นพ. ประสงค์ ตันม******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
64 C176-0105 รศ.ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
65 C176-0106 ผศ.ภก. ธีรัตถ์ เหลื******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
66 C176-0107 ผศ.ภญ. เจนนิษฐ์ มีนว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
67 C176-0108 ผศ.ภก. กฤษฎา ศักด******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
68 C176-0109 ผศ.ภก. อาณัฐชัย ม้าย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
69 C176-0110 อ.ภก. พงศธร มีสว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
70 C176-0111 รศ.ภญ. จุฑามณี สุทธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
71 C176-0112 รศ.ภญ. วิลาสินี ซาโต* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
72 C176-0117 ภก. ไพบูลย์ พิทย************ ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C176-0099 ภก. วิระพล ภิมา*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online 1000.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C176-0003 ภญ. บุณฑริกา สร้อ*** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
2 C176-0004 ภญ. ศิริพร พุทธ****** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
3 C176-0008 ภก. คุณานนต์ เสรี********* (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
4 C176-0009 ภก. นัทกานต์ พานิ***** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
5 C176-0010 ภญ. วรวรรณ บุญโ* (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
6 C176-0014 ภญ. ปภาวรินทร์ ผาพิ*** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
7 C176-0033 ภก. อริย์ธัช โผนป******** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
8 C176-0035 ภญ. ธันยพร จันน**** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
9 C176-0036 ภก. ปรมินทร์ ผาแก** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
10 C176-0038 ภญ. ศุภกาญจน์ เลิศ********** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
11 C176-0039 ภญ. วราภรณ์ กัณฑ**** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
12 C176-0042 ภญ. จุฑาทิพย์ สมสิ**** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
13 C176-0045 ภญ. สุธิดา บุญส* (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
14 C176-0048 ภญ. สุธีธิดา ไชยู****** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
15 C176-0050 ภก. นนทชัย กีรต******** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
16 C176-0051 ภญ. ฟ้าใส มุ่ง** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
17 C176-0052 ภญ. ณัฐธิดา เพชร** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
18 C176-0054 ภญ. ธนิชกานต์ อิฐร**** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
19 C176-0059 ภก. สมจริง รุ่ง**** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
20 C176-0063 ภญ. เบญจวรรณ คุระ*** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
21 C176-0065 ภญ. เปรมมาศ เยื่**** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
22 C176-0066 ภญ. ณัชชา พงษ์****** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
23 C176-0068 ภญ. ปราณี สื่อ***** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
24 C176-0069 ภญ. ปิ่นจุฑา ทองจ********* (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
25 C176-0070 ภญ. ณัฐกาน รื่น**** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
26 C176-0071 ภญ. อรอนงค์ เหล่******* (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
27 C176-0072 ภก. วีระศักดิ์ เหล่******* (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
28 C176-0073 ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังค******* (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
29 C176-0074 ภญ. ปัญนันท์ฉัตร ศรีย**** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
30 C176-0075 ภญ. อัญชลิกา สัจไ********* (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
31 C176-0076 ภญ. รัชฎา ตั้ง******** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
32 C176-0077 ภญ. ศิราพร แขกิ****** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
33 C176-0079 ภญ. ณัชชา นาวี***** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
34 C176-0080 ดร. ปทีป หาญก******* (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
35 C176-0084 ภญ. นภาวรรณ ล้ออ********** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
36 C176-0088 ภก. สิรีธร แก้ว************* (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
37 C176-0089 นพ. ธนัฐรักษ์ พูนว************ (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
38 C176-0093 ภก. กฤษฎา ล้ำเ********* (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
39 C176-0095 ภก. จักรพันธ์ กล้า***** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
40 C176-0098 ภญ. อัจฉรา ไชยว*** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
41 C176-0113 ภญ. จีรนันท์ จันท******* (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
42 C176-0114 ภญ. พาชื่น รัตน**** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
43 C176-0115 ภก. พงศธร ชิงช** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
44 C176-0116 ภญ. ณัฐพร ชิงช** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี
• สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
• สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่ง email ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) ที่ manaw.san@mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์ 087-5597393 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์ 02-6448700
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติก
อาจารย์ ดร. ภญ.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ ภาควิชาเภสชกรรม คณะเภสัช...
โกรทฮอร์โมน...ยารักษาภาวะเด็กเติบโตช้าและเด็กตัวเตี้ย
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลังข...
โรคไหลตายในทารก!! ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
อาจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ...
กระท่อม .. พืชที่ทุกคนอยากรู้
อาจารย์ ดร. ภก. สมนึก บุญสุภา ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ ม...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554