ติดต่อเรา
 รู้ทันการสูงวัย : ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน
18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-009-05-2566 จำนวน 12.0 หน่วยกิต
 
 
   
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคต่าง ๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไขข้อ เป็นต้น ปัญหาของการที่มีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจึงได้รับความสนใจอย่างมากที่จะหาวิธีควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจุบันการลดน้ำหนักมีแนวทางที่หลากหลาย เช่น การลดพลังงานจากอาหาร การควบคุมน้ำหนักโดยการจดบันทึกอาหาร การจำกัดช่วงเวลาในการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้ยา สมุนไพร และอาหารเสริม
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ระบบเผาผลาญมีการทำงานลดลง ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีภาวะน้ำหนักเกิน นำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ แต่จากการที่ผู้สูงอายุมีการเสื่อมถอยของอวัยวะต่าง ๆ การลดน้ำหนักในผู้สูงอายุจึงต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังอาจพบปัญหาจากการมีน้ำหนักตัวลดลงในผู้สูงอายุได้ด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การขาดสารอาหารที่จำเป็นและเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้เช่นกัน ดังนั้นการควบคุมน้ำหนักตัวของผู้สูงอายุให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มากหรือน้อยเกินไป จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะพบว่าเทคนิควิธีการต่าง ๆ สามารถลดน้ำหนักลงได้ แต่ก็มักเป็นเพียงระยะเวลาไม่นานเพราะไม่สามารถทำพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ยังพบผลกระทบของการเลือกวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียตามมาทั้งค่าใช้จ่าย ศักยภาพในการทำงาน หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาการควบคุมความอยากอาหารและสมดุลพลังงาน พฤติกรรมการดำเนินชีวิต การเลือกบริโภคอาหาร การอ่านฉลากโภชนาการ สารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการใช้ยาในการควบคุมน้ำหนัก จะทำให้สามารถเลือกวิธีการควบคุมน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และยั่งยืน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “รู้ทันการสูงวัย : ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการปรับพฤติกรรมและการใช้ยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิด รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขได้

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวดำเนินการส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ตาม E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ รบกวนโปรดตรวจสอบ Junk E-mail ด้วย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 170 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email: narumon.sak@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0-2644-8703  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.edu โทรศัพท์ 087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 2,500.00 THB
ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 800.00 THB
ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 3,000.00 THB
ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย ควบคุมน้ำหนัก หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18/1/2566 13:45น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 24/1/2566 13:7น.
- โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย 9.5.66 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9/5/2566 10:45น.
   


 
https://tinyurl.com/2fa2dd8p ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C174-0001 ภญ. อาทิมนต์ วุฒิ**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
2 C174-0002 ผศ.ภญ. ฟ้าใส จันท********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
3 C174-0003 ภญ. ปิยะนาถ แสงม** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
4 C174-0004 ภญ. ดวงนภา ธีรา******* ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
5 C174-0005 ภญ. สุดสิริ ชาญณ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
6 C174-0006 ภญ. ศิราพร วาทิ***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
7 C174-0007 ภญ. ชนิกานต์ เนีย**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
8 C174-0008 ภญ. พัชรี เจริ********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
9 C174-0009 ภญ. ศิริพร กิตต********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
10 C174-0010 ภญ. สุมาลิน ศีลพ****** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
11 C174-0011 นางสาว รุ่งอรุณ คงดี ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
12 C174-0012 รศ.ภญ. ดวงดาว ฉันท****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
13 C174-0013 ศ.ภญ. ลีณา สุนท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
14 C174-0014 อ.ภญ. ชุติมา เพชร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
15 C174-0015 ภญ. วีณา พร้อ********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
16 C174-0016 นางสาว ศิรินทร์ สิทธ********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
17 C174-0017 อ.ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
18 C174-0018 ภก. รักษ์กิจ พฤกษ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
19 C174-0019 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
20 C174-0021 ภญ. กนกอร มีพร*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
21 C174-0022 ภญ. ธีรารัตน์ แทนข* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
22 C174-0023 รศ.ภญ. ยุวดี วงษ์******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
23 C174-0024 ภญ. วัฒนา ณัฏฐ**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
24 C174-0025 รศ.ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
25 C174-0026 ภก. สันต์ ดอรอ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
26 C174-0029 ภญ. ศรัญญา ตันต************ ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
27 C174-0030 ภก. พลศักดิ์ อันท**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
28 C174-0031 ภญ. ทิวาวรรณ ธูปเ**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
29 C174-0032 ภก. สมยศ ศรีข********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
30 C174-0033 ภญ. สิริลักษณ์ พาปร*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
31 C174-0034 ภญ. พัชรินทร์ ดอรอ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
32 C174-0035 ภญ. พิชญสินี เปีย****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
33 C174-0037 ภก. ณัฐนันท์ ดีปู* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
34 C174-0038 ภญ. ณัชรัตน์ สีสุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
35 C174-0039 ภญ. อุดมลักษณ์ สุขส*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
36 C174-0040 น.ต. ปริวัฒณ์ อารี**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
37 C174-0041 ภญ. นภภัค ใจภั*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
38 C174-0042 ภญ. บุญธิดา ไกรเ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
39 C174-0043 ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
40 C174-0044 ภญ. พรทิพย์ เล็ก***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
41 C174-0045 ภญ. วรวรรณ บุญโ* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
42 C174-0046 ภก. ณฐพล ทรัพ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
43 C174-0047 ภก. อัมพร นาคเ******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
44 C174-0049 ผศ.ภญ. จิราพร เลื่************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C174-0050 ผศ.ภญ. บุญธิดา มระก** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
46 C174-0051 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรั************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
47 C174-0052 ภก. พงศกร จีนก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
48 C174-0053 ภก. เอกรัตน์ วงษ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
49 C174-0054 อ.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
50 C174-0055 ภญ. สรวีย์ สุริ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
51 C174-0057 ภญ. สุชาดา สุบง** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
52 C174-0058 ภญ. จริงใจ อารี**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
53 C174-0059 ภญ. จันทิมา อุทา********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
54 C174-0060 ภก. ณัฐพร พยัค***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
55 C174-0061 ภญ. พิไลพรรณ งามล***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
56 C174-0062 ผศ. ดร. ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
57 C174-0063 ผศ. ดร. นรรฆวี แสงก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
58 C174-0064 อ.ดร.ภก. วสุ ศุภร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
59 C174-0065 ผศ. ดร. ยิ่งรัก บุญด********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
60 C174-0066 อ. ดร. ภญ. ชญานิน กีรต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
61 C174-0067 อ. ดร. ภญ. กัลยาณี โตนุ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
62 C174-0068 ภญ. เพ็ญพิชชา อ่อน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
63 C174-0069 ภญ. ศุภกาญจน์ เลิศ********** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
64 C174-0070 ภญ. นภา ติยะ********** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
65 C174-0071 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
66 C174-0072 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะช** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
67 C174-0073 ภญ. ชุติวรรณ ศรีศ********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
68 C174-0074 ภญ. ชินีกาญจน์ วิริ******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
69 C174-0075 ภญ. ณัฏฐินี อนัน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
70 C174-0076 ภญ. นัฏฐ์ภัสสร ชาติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
71 C174-0077 ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
72 C174-0078 ภญ. กุลวดี สกุล*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
73 C174-0079 ภญ. ธฤตา กิติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
74 C174-0080 พญ. เพชรไพลิน พงษ์******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
75 C174-0081 ภญ. อรอนงค์ เหล่******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
76 C174-0082 ภญ. พิมรำไพ แสงอ***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
77 C174-0083 ภญ. ศรินรัตน์ วงศ์********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
78 C174-0084 นางสาว สุจิตรา เหลา********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
79 C174-0087 พญ. กฤชยา มาลา ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
80 C174-0088 พญ. หนึ่งฤทัย สุรั******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
81 C174-0089 นางสาว ศุภกานต์ คำแด* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
82 C174-0090 นางสาว จารุณี อิฎฐ***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
83 C174-0091 นางสาว ศิริลักษณ์ ศักด***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
84 C174-0092 นางสาว รจิรา สายเ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
85 C174-0093 ภญ. สุพร จารุ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
86 C174-0094 พญ. วราลี ฉัต******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
87 C174-0095 ภญ. ณัฐนันท์ ผ่าน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
88 C174-0096 ภญ. ปิยะพริสร ว่อง******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
89 C174-0098 ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังค******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
90 C174-0099 ภญ. วารี จตุร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
91 C174-0100 ภญ. เอลิซาเบธ ด** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
92 C174-0101 รศ. บุญเทียม คงศั********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
93 C174-0102 รศ.ภญ. วิสุดา สุวิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
94 C174-0103 รศ. เพ็ญโฉม พึ่ง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
95 C174-0105 นางสาว พิชาพัทธ์ โสดา***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
96 C174-0106 นางสาว จิรภิญญา เบญจ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
97 C174-0107 นางสาว ณัฐสรา รอดเ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
98 C174-0108 ภก. มหัศจรรย์ เลิศ************ ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
99 C174-0109 นางสาว ชุติมา ศิริ********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
100 C174-0110 ภญ. นัชชาพร ตั้ง************ ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
101 C174-0111 นาง จันทรกานต์ คีรี*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
102 C174-0113 นางสาว สิริมา กานก**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
103 C174-0114 ภญ. กัลยามาศ แววง** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
104 C174-0115 ภญ. วราภรณ์ จันท******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
105 C174-0118 ภญ. รัชนี เมือ**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
106 C174-0119 ภญ. นภัสสรณ์ พิริ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
107 C174-0120 นาย ชัยกฤต สักค*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
108 C174-0121 ภญ. ธนิกาญจน์ สุทธ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
109 C174-0122 ภก. ชุติพนธ์ เหลี************ ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
110 C174-0123 ภญ. นภัฐสภรณ์ นันท***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
111 C174-0124 นาง นพมาศ มณีโ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
112 C174-0125 ภญ. อรณิชา จันท********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
113 C174-0126 นาง จินดาภา อังศ********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
114 C174-0127 ภญ. กมลทิพย์ วิวั****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
115 C174-0128 ภญ. วรนุช แสงเ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
116 C174-0129 ภญ. มรกต อนัน********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
117 C174-0130 ภก. บุญชัย รัตน******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
118 C174-0131 ภญ. ณัชชา โตรส ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
119 C174-0132 ภญ. มยุรี เจนบ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
120 C174-0133 นางสาว จอแก้ว คุณะ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
121 C174-0134 นางสาว อารียา ค้าไ** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
122 C174-0135 ภญ. สรัญญา ชวนพ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
123 C174-0136 ภญ. จิตรประภา สอนส**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
124 C174-0137 ภญ. มัลลิกา ศิลา** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
125 C174-0138 รศ. ดร. พญ. ฉันทชา สิทธ***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
126 C174-0139 ภก. ปัทมา เทีย***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
127 C174-0140 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
128 C174-0141 ภญ. ชุติมา เจี้********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
129 C174-0142 ภก. ประดิษฐ์ กวิน****** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
130 C174-0143 นางสาว เพ็ญพิชชา โอภา****** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
131 C174-0144 นพ. ธนัฐรักษ์ พูนว************ ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
132 C174-0145 ภญ. วิภาทิพย์ นิธี*********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
133 C174-0146 ภญ. สรัลชนา พงศก***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
134 C174-0147 นาง พนิดา ใหญ่******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
135 C174-0148 นางสาว อรัญญา ศรีบ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
136 C174-0149 ภก. ธีรภัทร์ บุบผ***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
137 C174-0150 ภก. นิสิต กิตต********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
138 C174-0151 ภญ. อรอนงค์ กิตต********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
139 C174-0152 ภญ. รุ่งกานต์ พรรณ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
140 C174-0153 ภญ. หทัยทิพย์ นาคเ** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
141 C174-0154 ภญ. วัชรากร สิงห***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
142 C174-0155 ภญ. กชวรรณ เลิศ********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
143 C174-0156 ภก. วีระศักดิ์ เหล่******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
144 C174-0157 ภญ. จุฑาวรรณ รุ่ง****** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
145 C174-0158 ภญ. สุดศรี พิชั******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
146 C174-0159 ภก. สิภวิช เอื้********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
147 C174-0160 ผศ.ภญ. อัญชลี จินต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
148 C174-0161 นาย เจษฎาธัญ วรรณ***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
149 C174-0162 ภญ. วราภรณ์ ภิรม*********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
150 C174-0164 ภญ. วรลักษณ์ ฤทธิ**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
151 C174-0165 ภญ. วิภาดา ภิรม**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
152 C174-0166 ภก. พงศกร กิจเ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
153 C174-0167 ภญ. รุ่งทิพย์ ตั้ง************* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
154 C174-0168 ภก. ไชยพงษ์ เกรี********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
155 C174-0169 ภญ. ทัศนีย์ สุทธ********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
156 C174-0170 ภก. อัครวิทย์ ฉัตร*** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
157 C174-0172 ภญ. จงจันท์ มหาด**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
158 C174-0173 ภญ. ณัฐนันท์ โล่ส********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
159 C174-0174 ภก. ชัชวาลย์ บุญญ***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
160 C174-0175 ภญ. เปลี่ยมสุข แดงเ**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
161 C174-0176 ภญ. นลินพร ประเ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
162 C174-0177 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยส** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
163 C174-0178 ภก. อนันต์ หวัง** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
164 C174-0179 ภก. สุชิน ชาวน* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
165 C174-0180 ภญ. ชลิตา โล่ก***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
166 C174-0181 ภญ. วรรณคล เชื้***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
167 C174-0182 ภญ. พรรณทิพา ปุรณ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
168 C174-0183 ภญ. เขมนันท์ นุสโ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
169 C174-0184 ภญ. ภัทร พีระพันธุ์ หินเ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
170 C174-0185 ภก. ปิยะ ภู่ก** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
171 C174-0186 ร.อ.หญิง สิริวิภา บูรณ**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
172 C174-0187 ภญ. กิตตินภา สุภา**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
173 C174-0188 ภญ. ปณิตา กิจจ***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
174 C174-0189 ภญ. เอกธิดา ดวงอ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
175 C174-0190 ภญ. กฤติกา วิไล ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
176 C174-0191 ภญ. มัยมุน เกาส****** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
177 C174-0192 ภญ. ธิดารัตน์ ทรัพ************ ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
178 C174-0193 ภญ. มนัญญา บำรุ********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
179 C174-0194 ภญ. บุญสุข เสรี********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
180 C174-0195 ภญ. อัญชลี คูธำ***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
181 C174-0196 ภญ. สุภาพร ทับม** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
182 C174-0197 ภญ. อลังการ ศรีเ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
183 C174-0198 ภญ. ณัฐชยา ตันเ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
184 C174-0199 ภญ. รัชนี บุตร*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
185 C174-0200 ภญ. จริยา เกตุ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
186 C174-0201 ภญ. เพ็ญศรี ธงภั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
187 C174-0202 ภญ. กัญชลา วิชั******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
188 C174-0203 ภญ. เขมจิตรา เสนี************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
189 C174-0204 ภญ. ชุลีกร ปรีช******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
190 C174-0205 ภญ. วนชล บุญม* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
191 C174-0206 ภญ. ชุลีพร ทองจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
192 C174-0207 ภญ. นรมน จีนจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
193 C174-0208 ภญ. อัจฉรา แหลม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
194 C174-0209 ภญ. ธนเพ็ญ พัฒน********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
195 C174-0210 ภก. วีรวิชญ์ เสาว********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
196 C174-0211 ภญ. ปิติยาธร วทัญ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
197 C174-0212 ภญ. อรพิมล วรโย*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
198 C174-0213 อ.ดร.กภ. พิมพ์พิมล แดงอ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
199 C174-0214 รศ.ภญ. จุฑามณี สุทธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
200 C174-0215 ศ.ภญ. ณัฐนันท์ สินช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
201 C174-0216 ภญ. จิดาภา เอื้************** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
202 C174-0217 ภญ. ซูนัยยะห์ ใบหม** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
203 C174-0218 ภญ. กาญจน์เรือน วงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
204 C174-0219 ภก. ภาณุพงศ์ ถิระ************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
205 C174-0220 ภก. วิชญ์วศินต์ ชูอุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
206 C174-0221 ภญ. รัชนีกร ทองส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
207 C174-0222 ภญ. อโนมา เจริ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
208 C174-0223 ภญ. นฤมล รุ่ง************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
209 C174-0224 ภก. ณัฐที เทีย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
210 C174-0225 นางสาว มณฑณัช ชาติ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
211 C174-0226 ผศ.ดร. ถาวรีย์ ถิละ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
212 C174-0227 ภก. สมศักดิ์ เสาว********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 online
213 C174-0228 ภญ. ธันยพร สาขา**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
214 C174-0229 ภญ. ไพลิน วาสน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
215 C174-0230 ภญ. กรวิภา ตระก******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
216 C174-0231 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
217 C174-0232 ผศ.ดร. อรสา สุริ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
218 C174-0233 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
219 C174-0234 ผศ.ภญ. พิมพิกา กาญจ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
220 C174-0235 ภญ. ยุวดี จิรั********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
221 C174-0236 รศ.ภก. ธนรัตน์ สรวล****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C174-0020 ภญ. ณิชา สุริ******** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
2 C174-0027 ภญ. ผุสสดี สร้อ******* (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
3 C174-0028 ภก. ยศนนท์ พัฒน******** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
4 C174-0036 ภญ. นูรีนา ปาแม*** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
5 C174-0048 ภญ. ชุดายุ นาเจ*** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
6 C174-0056 ภก. บุญดิศย์ วงศ์****** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
7 C174-0085 นางสาว สุวจี วิจิ******* (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
8 C174-0086 พว. สุนารัตน์ ยอดร*** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
9 C174-0097 ภญ. รัตนา เอื้*********** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
3000.0 THB
10 C174-0104 พญ. อาทิตยา ลิ่ว******** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
11 C174-0112 ดร. พิชญอร ไหมส******** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
12 C174-0116 ภก. ณัฐนันท์ ดีป** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
3000.0 THB
13 C174-0117 ภญ. ณัชรัตน์ สีสุ***** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
3000.0 THB
14 C174-0163 ภญ. เพียงจันทร์ ศรีช******* (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
1000.0 THB
15 C174-0171 ภญ. ณัฐนันท์ โล่ส********** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566
3000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**วัคซีนโควิด-19 ตอนที่ 2 : วัคซีนโควิด-19 ชนิดที่นำมาใช้แล้ว
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลังข...
ยาที่ไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อาจารย์ ดร.ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม...
หยุดคิดสักนิด…ก่อนคิดฝ่าไฟแดง
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากนักศึ...
ดอกเข้าพรรษา..สีสันของฤดูฝน
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มห...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554