Pain Point in Pharmaceutical Care: Unraveling and Counseling Approach
วันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2566
ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-001-03-2566 จำนวน 13.75 หน่วยกิต
 
 
   
งานบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) เป็นความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรง ในยาที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับ เพื่อมุ่งหวังให้ได้ผลการรักษาตามเป้าหมาย ลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญประการหนึ่งคือ การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การค้นหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา เพื่อยังคงได้รับผลจากการรักษาตามเป้าหมายของการรักษาที่วางไว้ โดยจำเป็นต้องทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเช่นกัน
การให้คำปรึกษาทางยา และ/หรือคำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยป้องกัน และ/หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาได้ การนำองค์ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรม ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อนำมาวางแผนการรักษาและป้องกันการเกิดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา โดยเน้นในส่วนของการให้คำปรึกษาทางยาเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยาโดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ จึงมีความสำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งเภสัชกร แพทย์ และพยาบาลจะได้ตระหนัก และนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ ทั้งในส่วนของการใช้ยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา การให้คำปรึกษาทางยาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 400 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: mupyclin.conference@gmail.com  โทรศัพท์ :โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694 หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ 1,500.00 THB
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมถ่ายรูปและสแกนหลักฐานการชำระเงินมาทางระบบออนไลน์ (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ Pain Point in Pharmaceutical Care หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/11/2565 18:22น.
- ขออนุมัติจัดประชุม Pain point in Pharmaceutical Care หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/11/2565 18:22น.
- ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการ Pain Point in Pharmaceutical Care หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2566 15:12น.
- การประชุมวิชาการ Pain Point in Pharmaceutical Care_13Jan หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25/1/2566 13:46น.
   


 
https://tinyurl.com/2bm66ffr ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C172-0001 ภญ. ชนิกานต์ เจิด******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
2 C172-0002 ภญ. สิริลักษณ์ พาปร*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
3 C172-0003 ภญ. จุฑารัตน์ โรจน**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
4 C172-0005 ภญ. มัลลิกา ชมนา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
5 C172-0006 ภญ. ชญาดา ช่าง**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
6 C172-0007 ภญ. กชภรณ์ สินธ****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
7 C172-0008 ภญ. ชุติวรรณ ราชค* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
8 C172-0009 ภญ. นิภาพร เปล่**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
9 C172-0010 ภญ. ธนัญญา ประส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
10 C172-0012 ภญ. ศิตาพร ยังค* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
11 C172-0013 ภก. ธีรนันท์ นาคท***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
12 C172-0015 ภญ. จีรนันท์ ตันเ********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
13 C172-0016 ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
14 C172-0017 ดร.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
15 C172-0019 ภญ. ปภัสรา วรรณ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
16 C172-0021 อ.ภก. กฤษฎา ศักด******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
17 C172-0023 ดร. ภก.สราวุฒิ โพธิ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
18 C172-0025 ภญ. ปวิตรา พูลบ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
19 C172-0026 ภญ. นุชนารถ กลับ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
20 C172-0028 ภญ. กชพร แน่จ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
21 C172-0030 ภญ. นริสรา เผดิ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
22 C172-0031 ภญ. นิภาพรรณ มะลิ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
23 C172-0036 ดร. อัตถสิทธิ์ ระเบ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
24 C172-0038 ภญ. บุญยาพร จิรก******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
25 C172-0039 ภญ. ธราณี สิริ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
26 C172-0040 รศ.ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
27 C172-0041 ภญ. จุฑารัตน์ เป็น*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
28 C172-0042 ภญ. ช่อผกา ชุมภ******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
29 C172-0043 ภก. พรรณเชษฐ์ วิจิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
30 C172-0044 ภญ. ณัฐฐิยา อินไ** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
31 C172-0045 ภญ. ฐิติมา เพชร****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
32 C172-0046 ภญ. คณิภา จินต****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
33 C172-0047 ภญ. ปิยนาถ ผดุง***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
34 C172-0050 ภญ. สุวิภรณ์ ทองฤ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
35 C172-0051 ภญ. ทิพวรรณ ศิริ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
36 C172-0052 ภญ. ภารวี ละออ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
37 C172-0053 ภญ. ประภัสสร วรุณ********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
38 C172-0054 ภญ. บัณฑิตา พรหม***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
39 C172-0055 ภญ. พลอยรุ้ง โกมล****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
40 C172-0056 ภญ. ธัญญะรัตน์ ชัยว********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
41 C172-0057 นาง นันตพร อุดม*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
42 C172-0058 ภญ. ณปภา ติวเ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
43 C172-0060 ภก. ธนาฤทธิ์ พิสุ****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
44 C172-0061 ภญ. สุวเนตร์ ชลิศ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
45 C172-0063 ภญ. สีวิกา อยู่*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
46 C172-0064 ผศ. ดร. ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
47 C172-0065 ภญ. พัชมณ สุพิ***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
48 C172-0066 ภญ. ปภาวรินท์ หาญก*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
49 C172-0067 ภญ. กัปปิยะ ปาณิ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
50 C172-0068 ภญ. หทัยรัตน์ ณ ระ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
51 C172-0069 ภญ. นภัฐสภรณ์ นันท***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
52 C172-0070 ภญ. ศศินันท์ ธิเบ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
53 C172-0072 ภญ. พจนา พูลป***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
54 C172-0073 ภก. ดบัสวิน ตีระ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
55 C172-0074 ภญ. กันตพร หรั่********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
56 C172-0075 ภญ. หนึ่งฤทัย พื้น** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
57 C172-0076 ภญ. สรวีย์ สุริ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
58 C172-0077 ภญ. วรรณพร เจริ******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
59 C172-0078 ภญ. วาสินี วงศ์****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
60 C172-0080 ภก. ศุภวัสส์ จินด****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
61 C172-0081 ภญ. อัจฉราพรรณ ภูมิ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
62 C172-0082 ภญ. พรจิตร เอี่****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
63 C172-0083 ภญ. วริศรา ปังป******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
64 C172-0084 ภญ. ปัทมา สหสุ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
65 C172-0085 ภญ. วารุณี ทฤษณ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
66 C172-0086 ภญ. นันทนาดา ทรงอ********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
67 C172-0087 ภญ. เจนจิรา อนัน****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
68 C172-0088 ภญ. วารี จตุร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
69 C172-0089 ภญ. ณัฐมน พงศ์**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
70 C172-0090 ภญ. กชพรรณ ประย*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
71 C172-0091 ภญ. อุบลวรรณ สะพู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
72 C172-0092 ผศ.ภญ. พิมพิกา กาญจ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
73 C172-0093 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
74 C172-0096 ภญ. กาญจนา นิยก** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
75 C172-0097 ภญ. พนิตา ค้าผ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
76 C172-0098 ภก. นพดล เทีย******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
77 C172-0100 ภญ. รวิสรา ชิตต***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
78 C172-0101 ภญ. นภชา พิร************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
79 C172-0103 ภก. วัชรเดช จิรเ********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
80 C172-0104 ภญ. วาณี มหาไ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
81 C172-0105 รศ.ภญ. มนทรัตม์ ถาวร*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
82 C172-0106 ภก. เอกรัตน์ วงษ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
83 C172-0107 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
84 C172-0108 ภก. ฤทธิรงค์ สายเ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
85 C172-0109 ภญ. ทัศนีย์ สอนแ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
86 C172-0110 ภญ. วัจนา ตั้ง********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
87 C172-0111 ภญ. อัญชุลี ผาพั*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
88 C172-0113 ผศ.ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
89 C172-0114 ภญ. สุภาวดี เนรั****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
90 C172-0117 ภญ. อัจฉรา ท้าว** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
91 C172-0118 ภก. อลงกฤช ภัทร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
92 C172-0119 ภญ. มณียา หงส์********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
93 C172-0120 ภญ. บุษราภรณ์ งามอ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
94 C172-0121 ภก. พิสิฐ ชาญธ*********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
95 C172-0122 ภก. พงศกร จีนก*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
96 C172-0123 ภก. ศุภชัย แคนย**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
97 C172-0124 ภก. พงษ์กฤษฎ์ เทีย**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
98 C172-0125 ภก. วุฒิเชษฐ รุ่ง***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
99 C172-0126 ภญ. พัชรีภรณ์ ด้วง******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
100 C172-0128 ภญ. อุษณีย์ สุขพ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
101 C172-0130 ภญ. อมรรัตน์ รัตน*********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
102 C172-0131 ภญ. วราวัลย์ จึงศ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
103 C172-0132 ภญ. เยี่ยมรุ้ง วงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
104 C172-0133 ภญ. มัณฑนา ศักด********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
105 C172-0134 ภญ. บุศยา กุลบ**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
106 C172-0137 ภก. วิญญวรรธน์ ภู่ส***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
107 C172-0139 ภก. จตุพร ทองอ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
108 C172-0140 ภก. ธีรวิทย์ เทพเ***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
109 C172-0142 ภญ. ธนินนาถ พิทั******* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
110 C172-0143 ภก. กฤษณ์ ถิรพ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
111 C172-0145 ภก. วิชญ์ภัทร ธราน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
112 C172-0146 ภญ. วรันธร ปุยน******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
113 C172-0147 ภก. ประดิษฐ์ งามศ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
114 C172-0148 ภญ. พรพิมล จันท** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
115 C172-0149 ภญ. ศศิมาภรณ แหยง****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
116 C172-0151 ภญ. กรรณิการ์ คลัง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
117 C172-0155 ภก. บัณฑิตวงศ์ ตรีเ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
118 C172-0156 ภญ. นัษฐา สุภณ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
119 C172-0157 ภญ. ฑิตาพันธุ์ เบญจ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
120 C172-0158 ภญ. ณิรดา เจริ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
121 C172-0159 ภก. ตรีภพ สังฆ****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
122 C172-0161 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
123 C172-0162 ภญ. พนารัตน์ แสงแจ่ม แสงแ*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
124 C172-0164 ภญ. ศลิษา เต่า**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
125 C172-0165 พันเอกหญิง รัตนา ตรีร********** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
126 C172-0167 นางสาว วัชรี เอี่*********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
127 C172-0169 ภญ. เทียมแข มโนว**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
128 C172-0170 ภญ. จั่นเพชร เพชร******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
129 C172-0173 ภญ. พีรภรณ์ ใบยา บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
130 C172-0184 ภญ. ศิริรัตน์ เก่ง**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
131 C172-0185 ภญ. มณวรัตน์ เลาห********* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
132 C172-0186 ภญ. สุภาพร ชดช้** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
133 C172-0188 ภก. ณัฐวุฒิ ลีลา*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
134 C172-0189 ภญ. สรัลพร สุนท***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
135 C172-0190 ภญ. พุธิตา เดชป******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
136 C172-0191 ภญ. หนึ่งฤทัย นวชา***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C172-0178 ภก. เดบิต โสพส**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online 1500.0 THB
2 C172-0192 ดร. กมล อยู่*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online 1500.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C172-0004 ภก. นิอัซมี นิเล** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
2 C172-0011 ภญ. เพ็ญนภา ศรีห**** (online) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน
1000.0 THB
3 C172-0014 ภญ. ดรุณี ขจรเ*** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
4 C172-0018 ภญ. วรลักษณ์ ฤทธิ**** (online) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน
1000.0 THB
5 C172-0020 ภญ. ซูไมรอต อาแว (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
6 C172-0022 ภญ. นทกัญ ยอดร**** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
7 C172-0024 ภญ. อาฟาฟ วาเต** (online) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน
1000.0 THB
8 C172-0027 ภญ. ณัฐณิชา สุทำ*** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
9 C172-0029 ภญ. พิชญ์สินี ศรีพ****** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
10 C172-0032 ภญ. ดวงกมล เหลื********** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
11 C172-0033 ภญ. บุญญดา หนูย******* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
12 C172-0034 ภญ. ปภาวรินทร์ แพร่*********** (online) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน
1000.0 THB
13 C172-0035 ภญ. สิรินทิพย์ วัฒน********* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
14 C172-0037 ภญ. ปทิตตา เหล่******** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
15 C172-0048 ภญ. อุบลวรรณ สะพู (online) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน
1000.0 THB
16 C172-0049 ภญ. ปฐมาภรณ์ ครุฑ********************* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
17 C172-0059 ภญ. นุรฮายาตี สิเด* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
18 C172-0062 ภญ. อาสาฬา เชาว******* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
19 C172-0071 ภญ. จารุกมล คันธ**** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
20 C172-0079 ภญ. นิตยา จันด****** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
21 C172-0094 ภญ. เยาวภา นามไ** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
22 C172-0095 นาย พงษ์ศักดิ์ เอี่******* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
23 C172-0099 ภญ. กมลวรรณ พัดศ******* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
24 C172-0102 ภญ. ทินมณี ทินก* (online) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน
1000.0 THB
25 C172-0112 ภญ. ศุภกาญจน์ สัทธ***** (online) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน
1000.0 THB
26 C172-0115 ภก. วชิราภรณ์ จิตอ********* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
27 C172-0116 ภก. ศิริเพ็ญ ภูริ***** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
28 C172-0127 ภญ. สุชีรา ลีโท****** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
29 C172-0129 ภญ. กชพรรณ ประย*** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
30 C172-0135 ภญ. นิชาภา จันท*** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
31 C172-0136 ภญ. พิมพ์ชนก ครูป********* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
32 C172-0138 ภก. สรายุทธ แอบู (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
33 C172-0141 ภก. ซูนัยยะห์ ใบหม** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
34 C172-0144 ภญ. ธนวดี คงเก** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
35 C172-0150 ภญ. ธิดารัตน์ มานะ********** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
36 C172-0152 ดร. วัลวิสาข์ สุวร****** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
37 C172-0153 นพ. ธนัฐรักษ์ พูนว************ (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
38 C172-0154 ภญ. ณัฐพร ณ นค* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
39 C172-0160 ภญ. ภัทรินทร์ พิทั*********** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
40 C172-0163 ภญ. กิตติยา ชูกร (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
41 C172-0166 ภก. อุชุพร คำวิ***** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
42 C172-0168 ภญ. เกศินี วรพา*** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
43 C172-0171 ภญ. สิริวิมล ชูแก** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
44 C172-0172 ภก. เฉลิมเกียรติ เล็ก**** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
45 C172-0174 ภญ. ฮูดา จะปะ**** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
46 C172-0175 ภญ. ศศิธร พวงท** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
47 C172-0176 ภญ. สุกัญญา เจิม******** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
48 C172-0177 ภก. จักรพันธุ์ ชมสว* (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
49 C172-0179 ภญ. ณัฐชา ชาญธ******* (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
50 C172-0180 ภญ. สิริกานต์ กวิน******* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
51 C172-0181 ภญ. จุฬาลักษณ์ วชิร**** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
52 C172-0182 ภก. ชินกฤต ถนอม****** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
53 C172-0183 ภญ. แก้วกาญจน์ แก้ว***** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
54 C172-0187 ภญ. พรวิณ๊ สมทร**** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
55 C172-0193 ภญ. หนึ่งฤทัย ไชยส**** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมถ่ายรูปและสแกนหลักฐานการชำระเงินมาทางระบบออนไลน์ (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ไวรัสร้ายของลูกน้อย…โรคอาร์เอสวี (RSV)
อาจารย์ ดร.ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสต...
เอดส์และการใช้ถุงยางอนามัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. ปรีชา มนทกานติกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศ...
การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 1
ศ.ดร. อำพล ไมตรีเวช*, ศ.ดร. ณรงค์ สาริสุต, ภญ. ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี, ภญ. วสุ ว...
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) กับกรดโฟลิก .. คุณประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม
อาจารย์ ดร. วันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสต...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554