ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 20
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Webinars

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-011-06-2565 จำนวน 13.5 หน่วยกิต
 
 
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาและเภสัชวิทยาของยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคหืด ความรู้ที่ทันสมัยของยาที่ใช้รักษาโรคเลือดไหลไม่หยุด การใช้ monoclonal antibody ในการรักษาโรคกระดูกพรุน แนวทางการรักษาและยาใหม่รักษาโรคหัวใจขาดเลือด ยากลุ่มใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง เภสัชวิทยาของกลุ่มยาระงับปวด รวมทั้งเภสัชวิทยาที่เภสัชกรควรทราบเกี่ยวกับพืชกระท่อมซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่เพิ่งได้รับการปลดจากสถานะ "ยาเสพติดให้โทษ" ยาใหม่ที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง เภสัชวิทยาของยากลุ่มใหม่ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือด และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
สำหรับปี พ.ศ. 2565 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถควบคุมได้โดยสมบูรณ์ ทางภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กำหนดรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 นี้ ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์เท่านั้น

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 200-250 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th, chanyanut.man@mahidol.ac.th โทร.02-6448700  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email: supattra.kon@mahidol.ac.th, amonrut.jai@mahidol.ac.th โทร.087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


• สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ • สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงใน ระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448700

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 20 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/3/2565 15:26น.
- ขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/3/2565 15:26น.
- Update Final version Update_new drugs_20.4.2565 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/4/2565 11:42น.
   


 

https://tinyurl.com/y8pvj2je ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C166-0001 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
2 C166-0002 อ.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิชาพาณิชย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
3 C166-0003 ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
4 C166-0005 ผศ. ดร. ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
5 C166-0006 ผศ.ดร.สพ.ญ. นรรฆวี แสงกลับ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
6 C166-0007 อ.ดร.ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
7 C166-0008 ภญ. กัลยาณี โตนุ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
8 C166-0009 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
9 C166-0010 ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
10 C166-0012 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
11 C166-0013 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
12 C166-0014 ภญ. กันทิมา สงวนโภคัย ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
13 C166-0015 ภญ. มนฤดี สุขมา ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
14 C166-0016 พ.อ.หญิง ชนกพร บุญทริกศิริ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
15 C166-0017 ภก. ธนสิทธิ์ มั่งสุข ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
16 C166-0018 ร.ท.หญิง วรภรณ์ บุญทริกศิริ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
17 C166-0019 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลหะรัตน์ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
18 C166-0021 ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
19 C166-0022 ภญ. ระวิวรรณ หลิมศิโรรัตน์ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
20 C166-0023 ภญ. นงลักษณ์ โตรักษา ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
21 C166-0024 ภญ. สุชาดา อัศวุตมางกุร ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
22 C166-0025 ดร. เบญจมาศ คุชนี ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
23 C166-0026 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
24 C166-0027 ภญ. ณัฏฐพร แพทยานนท์ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
25 C166-0028 รศ.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
26 C166-0031 ภญ. วิศนีย์ โรจนอุไร ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
27 C166-0033 ดร. อัตถสิทธิ์ ระเบียบโลก ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
28 C166-0034 ภญ. นรรัตน์ สมเพชร ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
29 C166-0036 ดร. อชิดา จารุโชติกมล ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
30 C166-0037 ภญ. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
31 C166-0038 ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
32 C166-0039 ภก. พงศกร จีนกล่ำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
33 C166-0040 ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
34 C166-0041 ภก. วิระพล ภิมาลย์ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
35 C166-0042 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
36 C166-0043 ภก. วิรัตน์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
37 C166-0044 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะขาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
38 C166-0045 รศ.ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
39 C166-0046 ภก. วราวุธ บำรุงรัมย์ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
40 C166-0048 ภก. ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
41 C166-0049 ภญ. ณัฐกานต์ ประภัสสรกุล ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
42 C166-0050 นาย ชัยวัฒน์ เอนกลาภากิจ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
43 C166-0051 ภญ. นพรัตน์ คำภีระ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
44 C166-0052 ภญ. ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C166-0053 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
46 C166-0055 ดร. อนุตรา ฆังตระกูล ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
47 C166-0057 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
48 C166-0058 ภญ. สุวิมล ยี่ภู่ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
49 C166-0061 ภญ. ฐิติรัตน์ ปะทิ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
50 C166-0062 นาย ภูริวัฒน์ บุญกอแก้ว ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
51 C166-0063 ผศ.ภญ. ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
52 C166-0065 ภญ. อลิษา เนตรวิลา ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
53 C166-0066 ภญ. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
54 C166-0067 ภญ. ชลกร ครุฑสินธุ์ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
55 C166-0068 ภก. เจษฎากร ทองอินทร ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
56 C166-0070 ภญ. เบญจวรรณ คุระสุข ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
57 C166-0071 ดร. นุตติยา วีระวัธนชัย ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
58 C166-0072 ภญ. อรอนงค์ สอสุดใจ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
59 C166-0074 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
60 C166-0075 ภญ. นุชจรีย์ สุทธิธง ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
61 C166-0076 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร์ โกมลวิภาต ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
62 C166-0077 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
63 C166-0078 ภญ. พรพิมล ติรวิบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
64 C166-0080 ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
65 C166-0081 ภญ. จิตโสมนัส สุพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
66 C166-0082 ภญ. ศิลป์ศุภา ลิ้มพงศานุรักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
67 C166-0084 ภก. จิราพร วุฒิภารคย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
68 C166-0085 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
69 C166-0086 ภญ. ศิราพร วาทิสุนทร ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
70 C166-0087 ภญ. สุธิดา บุญสม ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
71 C166-0088 ผช.ภญ. ฉวีวรรณ สุวรรณเวโช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
72 C166-0092 ภญ. ปริญดา พีรธรรมานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
73 C166-0093 ภญ. ฐิติรัตน์ วิวงศ์ศักดิ์ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
74 C166-0094 ภญ. นิศานุช วราโภค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
75 C166-0095 ภญ. ธนิษฐา แสงสุรินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
76 C166-0096 ภญ. ภาวินี ติวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
77 C166-0100 ภญ. หนึ่งหทัย ดำอุดม ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
78 C166-0101 ภญ. กตัญชลี วิเศษสุวรรณภูมิ ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online
79 C166-0102 ภญ. สุนิตา พรหมเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C166-0004 ภญ. ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
2 C166-0011 ภญ. ชนิกานต์ เจิดเมธาวุฒิ (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
3 C166-0020 ภญ. กตัญชลี วิเศษสุวรรณภูมิ (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
4 C166-0029 ผศ.ดร.ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
5 C166-0030 ภก. เทพพล เจือเพชร (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
6 C166-0032 ภญ. สิริพร สิงห์เล็ก (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
7 C166-0035 ภญ. กมลชนก แซ่ลิ้ม (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
8 C166-0047 ภก. มณฑล วิบูลย์ศิริกุล (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
9 C166-0054 ภญ. ภรสุภา กนกวารีรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
10 C166-0056 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
11 C166-0059 ภก. ธนกร ลีลาลัย (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
12 C166-0060 ภก. ลัทธพล ตั้งพิทักษ์มงคล (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
13 C166-0064 ภก. สิภวิช เอื้อพีระพัฒนา (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
14 C166-0069 ภญ. อัญชลี บำรุงวงศ์พัฒน์ (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
15 C166-0073 ภญ. ปาจรีย์ ไทยอ่อน (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
16 C166-0079 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
17 C166-0083 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมรินทร์ (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
18 C166-0089 ภก.ดร. วงศกร สุเชาว์อินทร์ (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
19 C166-0090 ภญ. ณิชกานต์ คุณกิจชัย (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
20 C166-0091 ภก. ธนพิพัฒน์ วิริยานนท์ (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
21 C166-0097 ภญ. ฉัตรมณี สุวรรณชาติ (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
22 C166-0098 ภญ. พิชามญชุ์ กิตติชัยณรงค์ (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
23 C166-0099 ภญ. จารุวรรณ นาคดี (online) ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

• สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
• สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงใน ระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448700
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผลแลปเลือดกับโรคไตเรื้อรัง
ภญ. ศยามล สุขขา ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
ไตวายระยะสุดท้าย ... การรักษาแบบประคับประคอง
ภญ. ศยามล สุขขา ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
หญ้าฝรั่น ... เครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลก!!!
เภสัชกรหญิงกฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มห...
จิบชายามบ่าย
ภญ. กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554