ติดต่อเรา
 รู้ทัน “ความ (ไม่) ลับ ของผู้สูงวัย: ปัสสาวะบ่อย กะปริบกะปรอย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่”
1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Webinars

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-009-06-2565 จำนวน 5.25 หน่วยกิต
 
 
   
ปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ มีอาการปัสสาวะบ่อย ตื่นปัสสาวะกลางดึก ปัสสาวะไม่สุด หรือกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เป็นปัญหาที่พบได้มากในผู้สูงอายุ ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและทำให้การเสียโอกาสในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ โดยในผู้หญิงพบว่าปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ สามารถเกิดได้จากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะและท่อทางเดินปัสสาวะมีผนังที่บางลง และกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานมีการหย่อนยานหรืออ่อนแรง นอกจากนี้ อาการดังกล่าวอาจเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาทเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น โรคเบาหวาน หรือโรคทางระบบประสาทบางชนิด ซึ่งส่งผลต่อการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ และการเปิด-ปิด ของหูรูดท่อปัสสาวะ ส่วนในผู้ชายนั้น พบว่าปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ มักเกิดจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลง ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลต่อฮอร์โมนเอสโตรเจน เป็นผลให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้น และนำไปสู่ภาวะต่อมลูกหมากโต ซึ่งต่อมลูกหมากที่โตขึ้นจะไปกดทับท่อทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะไม่สุด ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาการปัสสาวะเล็ดสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่กำลังหัวเราะ ไอ จาม หรือขณะยกของหนักซึ่งทำให้เกิดแรงดันต่อบริเวณอุ้งเชิงกราน อาการปวดปัสสาวะบ่อยทำให้การดำเนินชีวิตลำบากขึ้น ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวจึงสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคม มีความวิตกกังวล และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ในระยะยาวอาจส่งผลต่อการเกิดโรคซึมเศร้าได้ ดังนั้น การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และรู้จักวิธีรับมือกับปัญหาที่ถูกต้อง จะทำให้ผู้ประสบปัญหาสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที โดยการใช้ยาและการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ จะทำผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการอบรมในหัวข้อ รู้ทัน “ความ (ไม่) ลับของวัยชรา: ปัสสาวะบ่อย กะปริบกะปรอย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุ การรักษาและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิดได้


ดำเนินการส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตาม E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ โปรดรบกวนตรวจสอบ Junk E-mail

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 100 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 500.00 THB
หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 600.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/3/2565 15:29น.
- จดหมายประชาสัมพันธ์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/3/2565 15:29น.
- โครงการประชุมวิชาการเรื่อง รู้ทัน “ความ ไม่(ลับ) ของผู้สูงวัย ฯ 23.5.65 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/5/2565 15:23น.
   


 
https://tinyurl.com/yax5sbma ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C165-0001 ภญ. สรวีย์ สุริ******** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
2 C165-0002 ภญ. ชนิกานต์ เจิด******** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
3 C165-0003 ภญ. กิตตินภา สุภา**** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
4 C165-0004 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรั************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
5 C165-0005 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
6 C165-0006 ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
7 C165-0007 ผศ.ภญ. อัญชลี จินต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
8 C165-0008 รศ.ภญ. ยุวดี วงษ์******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
9 C165-0009 ภญ. มุจจรินทร์ หาญท******** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
10 C165-0010 ภญ. อัจฉรา ไชยว*** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
11 C165-0011 ภญ. ผกาทิพย์ รื่น************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
12 C165-0012 ภญ. บุษราภรณ์ งามอ********** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
13 C165-0013 นางสาว สุมัทนา สังซ* หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
14 C165-0014 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
15 C165-0015 ภญ. ชุติมา เพชร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
16 C165-0016 ภญ. ณัฐนันท์ โล่ส********** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
17 C165-0017 นางสาว ฉัตรมณี สุวร****** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
18 C165-0018 ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
19 C165-0019 ภก. พงศกร จีนก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
20 C165-0020 ภญ. สุชัญญา พลเพ** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
21 C165-0021 ภญ. ธัญดา อัชร***** หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
22 C165-0022 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะช** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
23 C165-0023 ภญ. สุรีย์ รอดท** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
24 C165-0024 ภญ. พัชรี เจริ********** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
25 C165-0025 ภญ. อาสาฬา เชาว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
26 C165-0026 ภญ. อัญชิสา กัทล* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
27 C165-0027 นางสาว นงลักษณ์ วัฒน*** หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
28 C165-0028 นาง จันทรกานต์ คีรี*** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
29 C165-0029 ภก. ดวงทิพพ์ ชัยส********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
30 C165-0030 ภญ. ดวงนภา ธีรา******* หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
31 C165-0031 ภก. สมชาย ผลดี****** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
32 C165-0032 ภญ. วีณา พร้อ********* หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
33 C165-0033 ภญ. ฐิติพร วงศ์***** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
34 C165-0034 ภญ. ปริญาดา พีรธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
35 C165-0035 ภญ. อรวรรณ อมรท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
36 C165-0036 ภญ. พนิตพร ตระก******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
37 C165-0037 ภญ. ธัชรินทร์ หอมส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
38 C165-0038 ภญ. ไพริน วาสน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
39 C165-0039 ภก. ชาญณุธัช เอื้********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
40 C165-0040 อ.ภญ. กัลยาณี โตนุ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
41 C165-0041 อ.ภญ. ชญานิน กีรต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
42 C165-0042 สพญ. นรรฆวี แสงก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
43 C165-0043 รศ. เพ็ญโฉม พึ่ง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
44 C165-0044 อ. ยิ่งดำ บุญดำ ช่วย*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
45 C165-0045 ผศ.ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
46 C165-0046 อ.ภก. วสุ ศุภร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
47 C165-0047 ผศ.ภก. ศุภทัต ชุมน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
48 C165-0048 รศ.ภก. ธนรัตน์ สรวล****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
49 C165-0049 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลหะ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
50 C165-0050 อ.ภญ. พิมพิกา กาญจ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
51 C165-0051 อ. ถาวรีย์ ถิละ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
52 C165-0052 ภก. คุณานนต์ เสรี********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
53 C165-0053 ภญ. งามพิศ แช่ม***** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
54 C165-0054 ภญ. อภิญญา เอื้******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
55 C165-0055 ภก. ธนสุวิทย์ วัชร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
56 C165-0056 ภญ. นิศานุช วราโ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
57 C165-0057 ภญ. ธนิษฐา แสงส******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
58 C165-0058 ภญ. เวธกา ศิริ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
59 C165-0059 ภญ. รสิตา ลีลา******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
60 C165-0060 ภญ. ณัชชา พงษ์****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
61 C165-0061 ภญ. กุลธิดา พริ้********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
62 C165-0062 ภก. สุกฤษฎิ์ กาญจ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
63 C165-0063 ภก. ปัญจภัทร ลิเอ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
64 C165-0064 ภญ. โศจิรัตน์ ชิณจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
65 C165-0065 ภก. ณภคดล พัฒน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
66 C165-0066 ภญ. ลักษมน เลี้******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
67 C165-0067 ภญ. สุมนสิริ เตชะ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
68 C165-0068 ภญ. เพ็ญพิชญา ผาโพ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
69 C165-0069 ภญ. ภาสินี จิรา********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
70 C165-0070 ภญ. ทัศนีย์ ชาวน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
71 C165-0071 ภญ. อรพรรณ กมลก***** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
72 C165-0072 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยส** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
73 C165-0073 ภญ. ณัฐนันท์ ประย********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
74 C165-0074 ภญ. สุพิชชา แซ่ต*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
75 C165-0075 นางสาว อิสรากร เลิศ************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
76 C165-0076 ภก. ศุภชัย แคนย**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
77 C165-0077 ภก. พงศกร กิจเ*** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
78 C165-0078 ภญ. ปุญชรัสมิ์ ศิริ****** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
79 C165-0079 ภญ. วรินทร วรรณ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
80 C165-0080 ภญ. คันธรส จิตอ**** หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 500.0 THB
81 C165-0081 ภญ. มาชิตา แก้ว*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
82 C165-0082 ภญ. ปรางทอง โพธิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
83 C165-0083 ภญ. ศิรดา มีชั* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
84 C165-0084 ภญ. สุภาธิณี ฉายิ*** หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
85 C165-0085 ภญ. วันทนาทิพย์ ใจตุ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
86 C165-0086 ภญ. จิตรา ตั้ง****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
87 C165-0087 ภญ. อุษณีย์ สุริ********* หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
88 C165-0088 ภญ. กุลชา ถิระ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
89 C165-0089 ภก. นภัสกร อารย**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
90 C165-0090 ภก. ชัยนรินท์ หมื่******** หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
91 C165-0091 นางสาว กรัญญา ยืนย* หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
92 C165-0092 ภญ. สมหญิง พุ่ม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
93 C165-0093 ศ.ภญ. ณัฐนันท์ สินช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
94 C165-0094 ภญ. ชนาธิป วีรผ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
95 C165-0095 ภก. เลอรัฐ ใจปล*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
96 C165-0096 ภญ. ภนัชษ์กรณ์ สุวร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
97 C165-0097 ภญ. บุษรินทร์ ฤทธิ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
98 C165-0098 ภญ. ภีรนนท์ ระวั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
99 C165-0099 ภญ. ศิวพร สุวร****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
100 C165-0100 ภญ. ภัทราภรณ์ เงาด****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
101 C165-0101 ภญ. ภาสินี ยงพา***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
102 C165-0102 ภญ. กนกวรรณวลี คำสา หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
103 C165-0103 ภญ. พัชรินทร์ ปกุณ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
104 C165-0104 ภญ. ขนิษฐา พึ่ง******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
105 C165-0105 ภญ. ปิยดา รัตน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
106 C165-0106 ภก. ปฏิภาค บุญจ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
107 C165-0107 ภญ. วรรณรัตน์ จรูญ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
108 C165-0108 ภญ. ฑิฆัมพร แสงจ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
109 C165-0109 ภญ. ทิวา ใช้เ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
110 C165-0110 ภญ. ผุสสดี สร้อ******* หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
111 C165-0111 ภญ. สุภารัตน์ หะรั*** หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
112 C165-0112 นางสาว กัญญา เมิน****** หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
113 C165-0113 ภญ. ธนิกาญจน์ สุทธ******** หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
114 C165-0114 ภก. ศิวดล วีระ********* หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
115 C165-0115 ภญ. พิธุภา เอกต*** หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
116 C165-0116 ภญ. อาทิตยา ศุภร******* หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
117 C165-0117 ภญ. จันทนา อรรถ***** หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online 600.0 THB
118 C165-0118 ภญ. ทินมณี ทินก* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
119 C165-0119 ภญ. ภัทรภร สุวั***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
120 C165-0120 ภญ. ไพรินทร์ ทรัพ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
121 C165-0121 ภญ. จันทรรัตน์ ชินศ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
122 C165-0122 ภก. ณฤศักดิ์ ตรงจ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
123 C165-0123 ภญ. นารีรัตน์ สืบว****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
124 C165-0124 ภญ. นวลนภา บูรณ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
125 C165-0125 ภก. พัทธนันท์ ปริส********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
126 C165-0126 ภก. สักก์พงษ์ วรสุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
127 C165-0127 ภญ. สุดาวรรณ สกุล********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
128 C165-0128 ภก. ไพบูลย์ จุฬา******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
129 C165-0129 ภญ. นฤมล จิตต*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
130 C165-0130 นศภ. ปิยะธิดา เมฆส******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
131 C165-0131 รศ.ภญ. วิสุดา สุวิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
132 C165-0132 ภญ. ภูริชญา อาจจ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
133 C165-0133 ผศ.นพ. มนินธ์ อัศว********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
134 C165-0134 รศ.นพ. ตุลยพฤกษ์ ถาวร*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
135 C165-0135 ภญ. อัมพลิกา สุสั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
136 C165-0136 ภญ. กมลวรรณ ลีลา****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**โรคจีซิกพีดี...ยาและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลัง...
ไม้กฤษณา (ไม้หอม): ไม้ทรงคุณค่า ตอนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะเภ...
ยาลดความอ้วน…สำหรับใคร?
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ค...
ถั่วเหลือง .. ธัญพืชมีประโยชน์
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศา...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554