รู้ทัน “ความ (ไม่) ลับ ของผู้สูงวัย: ปัสสาวะบ่อย กะปริบกะปรอย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่”
1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex Webinars

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-009-06-2565 จำนวน 5.25 หน่วยกิต
 
 
   
ปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ มีอาการปัสสาวะบ่อย ตื่นปัสสาวะกลางดึก ปัสสาวะไม่สุด หรือกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เป็นปัญหาที่พบได้มากในผู้สูงอายุ ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและทำให้การเสียโอกาสในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ โดยในผู้หญิงพบว่าปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ สามารถเกิดได้จากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะและท่อทางเดินปัสสาวะมีผนังที่บางลง และกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานมีการหย่อนยานหรืออ่อนแรง นอกจากนี้ อาการดังกล่าวอาจเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาทเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น โรคเบาหวาน หรือโรคทางระบบประสาทบางชนิด ซึ่งส่งผลต่อการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ และการเปิด-ปิด ของหูรูดท่อปัสสาวะ ส่วนในผู้ชายนั้น พบว่าปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ มักเกิดจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลง ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลต่อฮอร์โมนเอสโตรเจน เป็นผลให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้น และนำไปสู่ภาวะต่อมลูกหมากโต ซึ่งต่อมลูกหมากที่โตขึ้นจะไปกดทับท่อทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะไม่สุด ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาการปัสสาวะเล็ดสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่กำลังหัวเราะ ไอ จาม หรือขณะยกของหนักซึ่งทำให้เกิดแรงดันต่อบริเวณอุ้งเชิงกราน อาการปวดปัสสาวะบ่อยทำให้การดำเนินชีวิตลำบากขึ้น ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวจึงสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคม มีความวิตกกังวล และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ในระยะยาวอาจส่งผลต่อการเกิดโรคซึมเศร้าได้ ดังนั้น การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และรู้จักวิธีรับมือกับปัญหาที่ถูกต้อง จะทำให้ผู้ประสบปัญหาสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที โดยการใช้ยาและการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ จะทำผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการอบรมในหัวข้อ รู้ทัน “ความ (ไม่) ลับของวัยชรา: ปัสสาวะบ่อย กะปริบกะปรอย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุ การรักษาและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิดได้

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 100 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 500.00 THB
หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 600.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/3/2565 15:29น.
- จดหมายประชาสัมพันธ์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/3/2565 15:29น.
- Final โครงการประชุมวิชาการเรื่อง รู้ทัน 4.4.65 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4/4/2565 11:7น.
   


 

https://tinyurl.com/yax5sbma ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C165-0001 ภญ. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
2 C165-0003 ภญ. กิตตินภา สุภาวงศ์ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
3 C165-0004 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
4 C165-0005 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
5 C165-0006 ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
6 C165-0007 ผศ.ภญ. อัญชลี จินตพัฒนากิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
7 C165-0008 รศ.ภญ. ยุวดี วงษ์กระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
8 C165-0009 ภญ. มุจจรินทร์ หาญทรงกณิฏฐ์ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
9 C165-0011 ภญ. ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
10 C165-0012 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
11 C165-0013 นางสาว สุมัทนา สังซา หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
12 C165-0014 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
13 C165-0015 ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
14 C165-0016 ภญ. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
15 C165-0017 นางสาว ฉัตรมณี สุวรรณชาติ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
16 C165-0018 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
17 C165-0020 ภญ. สุชัญญา พลเพชร หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
18 C165-0021 ภญ. ธัญดา อัชราภรณ์ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
19 C165-0022 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
20 C165-0023 ภญ. สุรีย์ รอดทอง หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
21 C165-0024 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
22 C165-0025 ภญ. อาสาฬา เชาวน์เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
23 C165-0026 ภญ. อัญชิสา กัทลี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
24 C165-0028 นาง จันทรกานต์ คีรีเขต หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
25 C165-0029 ภก. ดวงทิพพ์ ชัยสุริยะพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
26 C165-0030 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
27 C165-0031 ภก. สมชาย ผลดีเยี่ยม หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
28 C165-0032 ภญ. วีณา พร้อมประเสริฐ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
29 C165-0033 ภญ. ฐิติพร วงศ์จรรยา หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
30 C165-0034 ภญ. ปริญาดา พีรธรรมานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
31 C165-0035 ภญ. อรวรรณ อมรทรรศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
32 C165-0036 ภญ. พนิตพร ตระกูลมุทุตา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
33 C165-0037 ภญ. ธัชรินทร์ หอมสุคนธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
34 C165-0038 ภญ. ไพริน วาสนาวิไล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
35 C165-0039 ภก. ชาญณุธัช เอื้อวัฒนกิตติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
36 C165-0040 อ.ภญ. กัลยาณี โตนุุ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
37 C165-0041 อ.ภญ. ชญานิน กีรติไพบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
38 C165-0042 สพญ. นรรฆวี แสงกลับ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
39 C165-0043 รศ. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
40 C165-0044 อ. ยิ่งดำ บุญดำ ช่วยบุญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
41 C165-0045 ผศ.ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
42 C165-0046 อ.ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
43 C165-0047 ผศ.ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
44 C165-0048 รศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C165-0049 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลหะรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
46 C165-0050 อ.ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
47 C165-0051 อ. ถาวรีย์ ถิละเวช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
48 C165-0053 ภญ. งามพิศ แช่มขุนทด หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
49 C165-0056 ภญ. นิศานุช วราโภค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
50 C165-0057 ภญ. ธนิษฐา แสงสุรินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
51 C165-0062 ภก. สุกฤษฎิ์ กาญจนสุระกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
52 C165-0071 ภญ. อรพรรณ กมลกิจการ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
53 C165-0077 ภก. พงศกร กิจเสรี หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
54 C165-0078 ภญ. ปุญชรัสมิ์ ศิริทรัพย์ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
55 C165-0080 ภญ. คันธรส จิตอัคคะ หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C165-0072 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต online 500.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C165-0002 ภญ. ชนิกานต์ เจิดเมธาวุฒิ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
2 C165-0010 ภญ. อัจฉรา ไชยวงศ์ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
3 C165-0019 ภก. พงศกร จีนกล่ำ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
4 C165-0027 นางสาว นงลักษณ์ วัฒนกูล (online) หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
600.0 THB
5 C165-0052 ภก. คุณานนต์ เสรีเศวตรัตน์ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
6 C165-0054 ภญ. อภิญญา เอื้อสุวรรณา (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
7 C165-0055 ภก. ธนสุวิทย์ วัชราวรวงศ์ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
8 C165-0058 ภญ. เวธกา ศิริวัชรกุล (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
9 C165-0059 ภญ. รสิตา ลีลาวรรณเขต (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
10 C165-0060 ภญ. ณัชชา พงษ์ชาญชัย (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
11 C165-0061 ภญ. กุลธิดา พริ้งพัฒนพงษ์ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
12 C165-0063 ภก. ปัญจภัทร ลิเอกวรรณเจริญ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
13 C165-0064 ภญ. โศจิรัตน์ ชิณจักร์ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
14 C165-0065 ภก. ณภคดล พัฒนเสรี (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
15 C165-0066 ภญ. ลักษมน เลี้ยงกอสกุล (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
16 C165-0067 ภญ. สุมนสิริ เตชะสุนทโรวาท (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
17 C165-0068 ภญ. เพ็ญพิชญา ผาโพธิ์ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
18 C165-0069 ภญ. ภาสินี จิราวรรธนสกุล (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
19 C165-0070 ภญ. ทัศนีย์ ชาวนาฟาง (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
20 C165-0073 ภญ. ณัฐนันท์ ประยูรพิทักษ์ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
21 C165-0074 ภญ. สุพิชชา แซ่ตั้ง (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
22 C165-0075 นางสาว อิสรากร เลิศวิริยะนันทกุล (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
23 C165-0076 ภก. ศุภชัย แคนยุกต์ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
24 C165-0079 ภญ. วรินทร วรรณอดิศัย (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
25 C165-0081 ภก. มาชิตา แก้วหิน (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
26 C165-0082 ภก. ปรางทอง โพธิ์สวัสดิ์ (online) หากชำระภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
500.0 THB
27 C165-0083 ภญ. ศิรดา มีชัย (online) หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
600.0 THB
28 C165-0084 ภญ. สุภาธิณี ฉายินทุ (online) หากชำระหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
600.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาพ่นจมูก…สำหรับโรคจมูกอักเสบ
อาจารย์ ดร.ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม...
ผิวแพ้ง่ายและผื่นแพ้ผิวหนังกับการดูแล
อาจารย์ ดร. ภญ. บุญธิดา มระกูล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
วัคซีนงูสวัด
ผศ.ดร.ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
ย่านาง ...อาหารที่เป็นยา
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ###  ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554