โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Trends in molecular ageing research
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:00 – 18:00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Webex Events
 
 
   
งานประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือด้านศูนย์วิจัยการเสื่อมสภาพตามวัยและการชะลอวัย ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย และ Institute of Ageing and Chronic Disease, University of Liverpool, United Kingdom

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุว่า โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
กระบวนการสูงวัยเกิดขึ้นได้จากหลายกลไกที่เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและต่อเนื่องในสิ่งมีชีวิต นำไปสู่การสูญเสียหน้าที่การทำงานตั้งแต่ระดับโมเลกุล ส่งผลต่อการทำงานระดับเซลล์ ทำให้ภาพรวมของอวัยวะและร่างกายแย่ลง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตในที่สุด
จากความเป็นมาและสาเหตุดังกล่าว ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อม รวมไปถึงด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อความเข้าใจในกระบวนการสูงวัย กลไกในระดับเซลล์ที่เกี่ยวข้อง และค้นหาแนวทางในการรับมืออย่างเหมาะสม ตลอดจนป้องกันการเกิดโรคและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ดำเนินการส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตาม E-mail ที่ลงทะเบียนไว้
หรือเข้าผ่าน Event number: 2643 291 0088
Event password: 241164

กลุ่มเป้าหมาย:

นักวิจัยด้านชีวโมเลกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ไม่มีค่าใช้จ่าย 0.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- รายละเอียดงานประชุมสัมมนาวิชาการ Trends in molecular ag หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุมสัมม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3/11/2564 13:40น.
- กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการ Trends in molecular ageing research 22.11.64 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/11/2564 10:49น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/11/2564 17:18น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/11/2564 17:18น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/11/2564 17:18น.
   


 

https://tinyurl.com/ydrvvyx3 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C164-0001 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยส** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
2 C164-0002 ดร. ธเนศ สอนด* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
3 C164-0003 ดร. วริสรา ปาริ********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
4 C164-0004 ดร.ทนพ. ณัฐวุฒิ เจริ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
5 C164-0005 ดร. สุริยา ชัยว*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
6 C164-0006 ดร. ถาวรีย์ ถิละ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
7 C164-0007 ภก. บัญชา ยิ่ง*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
8 C164-0008 นางสาว สิริรักษ์ มู่เ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
9 C164-0009 ภญ. ณิชกานต์ คุณก***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
10 C164-0010 นางสาว ศิณัฐพร ศรีส****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
11 C164-0011 ดร. นิธิรัคน์ เนิน************* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
12 C164-0012 ดร. วรัญญา จันต****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
13 C164-0013 ดร. จิรัฏติกาล แก้ว******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
14 C164-0014 ภก. วัชระ สาคเ** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
15 C164-0015 นางสาว อรสุรางค์ วัฒน******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
16 C164-0016 ภญ. ฉัตรวดี ก** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
17 C164-0017 ภญ. ณัฐนันท์ โล่ส********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
18 C164-0018 ภญ. ฉัตรวดี กฤษณ****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
19 C164-0019 ภญ. ชฎา จารุ********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
20 C164-0020 ภก. สิรเศรษฐ์ เตชะ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
21 C164-0021 น.พ.พญ. อรวรรณ กิจเ****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
22 C164-0022 ภก. ศุภวิช ทองพ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
23 C164-0023 ดร. โพธิ์ศรี สราว**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
24 C164-0024 นพ. สมชาย ญาณโ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
25 C164-0025 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
26 C164-0026 ภก. ณัฐวุฒิ วงศ์********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
27 C164-0027 ดร. อนุพงศ์ สงค์**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
28 C164-0028 ภญ. ภัทราวดี หมื่********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
29 C164-0029 ภญ. อารยา ศุภว**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
30 C164-0030 ดร. ชลลวัลย์ แสงเ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
31 C164-0031 ดร. วิกร ปัญญ******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
32 C164-0032 ภก. ธิติอนันต์ กุลศ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
33 C164-0033 ดร. ธเนศ เหล่*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
34 C164-0034 ภญ. จินต์จุฑา เรือ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
35 C164-0035 นาย อุทัย วิชั* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
36 C164-0036 รศ.ดร.พญ. สุธาทิพย์ พงษ์***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
37 C164-0037 ดร. รัตยาภรณ์ โพธิ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
38 C164-0038 นางสาว น้ำฝน เบ้า***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
39 C164-0039 ว่าที่ร้อยตรี ดร. อนุสรณ์ วรสิ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
40 C164-0040 นาย ธีรพิชญ์ เกษม*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
41 C164-0041 ดร. สายรุ้ง? อวยพ****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
42 C164-0042 นาง เพชรี บุญศ***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
43 C164-0043 ภญ. กรชนก สีหะ***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
44 C164-0044 ผศ.ดร. ผุสดี แผ่น******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
45 C164-0045 ภก. วงศ์วริศ พาณิ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
46 C164-0046 ผศ.ดร.ภญ. ดวงกมล เลีย********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
47 C164-0047 ดร. รฎาณ์ บุญท**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
48 C164-0048 ภญ. ทรงลักษณ์ ตันต***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
49 C164-0049 รศ.ดร. รุ่งนภา แซ่เ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
50 C164-0050 นพ. อภิรัตน์ หวัง************ ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
51 C164-0051 ภญ. ณัฐนันท์ วณิช******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
52 C164-0052 ผศ.ดร. หนึ่งฤทัย สุพร* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
53 C164-0053 ดร. มนตรี โตโส ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
54 C164-0054 ดร. สุทธิชาติ เกิด** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
55 C164-0055 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโต* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
56 C164-0056 นางสาว บุณฑริกา วงษา ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
57 C164-0057 นางสาว กัลยกร โพธิ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
58 C164-0058 ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
59 C164-0059 รศ.ดร. เพ็ญโฉม พึ่ง**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
60 C164-0060 ผศ.ดร.สพญ. นรรฆวี แสงก*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
61 C164-0061 อ.ดร. ยิ่งรัก บุญด* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
62 C164-0062 อ.ดร.ภก. วสุ ศุภร******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
63 C164-0063 อ.ดร.ภญ. ชญานิน กีรต******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
64 C164-0064 ภญ. กัลยาณี โตนุ** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
65 C164-0065 ภญ. สุวิภา เสริ********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
66 C164-0066 นาง พรพรรณ ภัทร******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
67 C164-0067 ภญ. ดารินทิพย์ เชษฐ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
68 C164-0068 ภก. พงศกร กิจเ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
69 C164-0069 นางสาว กัลยาภรณ์ จันต** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
70 C164-0070 นางสาว จุฑามณี ศรีท** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
71 C164-0071 ดร. ธนากรณ์ ดำสุ* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
72 C164-0072 นาย วันชัย อินท******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
73 C164-0073 ภญ. ปราณี สื่อ***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
74 C164-0074 ภก. ยศนนท์ พัฒน******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
75 C164-0075 ภญ. วรรณภา วิฐา** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
76 C164-0076 ภญ. พัชรี เลาห***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
77 C164-0077 ภญ. กิ่งกาญจน์ ภาณุ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
78 C164-0078 ภญ. ณัฏฐธยาน์ สิทธ******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
79 C164-0079 ภก. สันต์ ดอรอ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
80 C164-0080 นาย วรางคณา ไตรย**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
81 C164-0081 ดร. กาญจนา จิตต*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
82 C164-0082 ดร. รัญชนา ยี่ห** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
83 C164-0083 นาง นพรัตน์ โชคส********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
84 C164-0084 ดร. ศราวุธ ลาภม**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
85 C164-0085 พญ. วรรณวิพุธ สรรพ********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
86 C164-0086 ภญ. ชนกภัค นำศิ***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
87 C164-0087 นางสาว สุมนา ทองเ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
88 C164-0088 นางสาว เชาวนี ชูพี***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
89 C164-0089 ภญ. จันทิมา เมทน*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
90 C164-0090 ดร. กาญจนา รังษ*********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
91 C164-0091 ดร. พญ. วีรวรรณ ตั้ง******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
92 C164-0092 นางสาว ขนิษฐา นาคเ****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
93 C164-0093 นางสาว ณัฐณิชา ศุภก******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
94 C164-0094 ผศ.ดร.ทนพญ. จิราภรณ์ คุ้ย****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
95 C164-0095 ทพญ. อัญชลี ประส******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
96 C164-0096 ดร. ฐิฒิภรณ์ เมฆร************* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
97 C164-0097 ดร. ศันสนีย์ เมฆร************ ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
98 C164-0098 ภญ. สุธิดา สิงห**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
99 C164-0099 ภญ. รัตยา ลือช******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
100 C164-0100 ภก. ธีรศักดิ์ วงษ์*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
101 C164-0101 ดร. พรทิพา กอปร********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
102 C164-0102 ดร. ดนิตา อธิว****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
103 C164-0103 นาย ธนายุทธ อังก******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
104 C164-0104 ภญ. พนิดา ศุพิ********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
105 C164-0105 ภญ. ชลวิภา ยารั*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
106 C164-0106 ภญ. ฐาปนี ใจปิ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
107 C164-0107 ภก. ธนกร ศิริ***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
108 C164-0108 นางสาว อรสา สุริ******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
109 C164-0109 ผศ.ดร. วันทณี หาญช*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
110 C164-0110 ภก. สุภเวช รัตน************ ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
111 C164-0111 ภญ. วุฒิรัต ธรรม**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
112 C164-0112 ดร. พรพรหม ย่อย******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
113 C164-0113 ภญ. วิภาวี พิเช**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
114 C164-0114 ภญ. กมลวรรณ ตันศ****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
115 C164-0115 ภก. ดนุพล มิตร***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
116 C164-0116 ภญ. ดวงทิพย์ ชัยส********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
117 C164-0117 นางสาว สกาวรัตน์ จันท******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
118 C164-0118 พญ. สุภาณี ศุกร***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
119 C164-0119 พญ. Wimonchan WUTT************ ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
120 C164-0120 ภก. ชิดชนก ภาสะ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
121 C164-0121 ภญ. ศุภลักษณ์ คีรี** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
122 C164-0122 ภญ. ชญานันท์ เอี่********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
123 C164-0123 ทนพญ เพชรพลอย รุ่ง******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
124 C164-0124 ภญ. รัสรินทร์ คุณธ***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
125 C164-0125 ภญ. วนิดา ประเ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
126 C164-0126 ดร. นางสาวสิริภัทร ชมัฒ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
127 C164-0127 ดร. วัชระ ดำจุ** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
128 C164-0128 นางสาว เบญจวรรณ โสภา ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
129 C164-0129 ภก. ชาญชัย ศรีป*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
130 C164-0130 ภก. ณัฏฐกนต์ อัศว******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
131 C164-0131 นางสาว อิทธิพร พิริ****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
132 C164-0132 ภญ. ฉวีวรรณ โออน**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
133 C164-0133 ดร. สมศักดิ์ นวลแ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
134 C164-0134 ภก. ปัทม์ ปรีพ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
135 C164-0135 ภญ. ณัฐฐา อนัน********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
136 C164-0136 ภญ. สริตา กิจจ** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
137 C164-0137 ภญ. เพชรรัตน์ ทองด**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
138 C164-0138 นางสาว กรทิพย์ วิสน***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
139 C164-0139 ทพญ. อโณทัย โภคา****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
140 C164-0140 ภญ. จุฑาภรณ์ กัญญ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
141 C164-0141 นางสาว สุวนันท์ วันท******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
142 C164-0142 ผศ.ดร. นิภาพร เมือ******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
143 C164-0143 นางสาว กนกกร พิทย******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
144 C164-0144 พญ. ปวีณา อังค******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
145 C164-0145 ภญ. วรพร แสนท***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
146 C164-0146 นาวาอากาศเอกญิง จินตณา ดุลย***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
147 C164-0147 นางสาว อชิดา จารุ******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
148 C164-0148 นพ. สุพัฒน์ ชำนา******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
149 C164-0149 ดร. วัชระ จงสา ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
150 C164-0150 นางสาว จิราภรณ์ การะ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
151 C164-0151 ผศ.ดร. มลฤดี สุขป*********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
152 C164-0152 ดร. นันท์นภัส จิวล***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
153 C164-0153 ดร. อัจฉรียา กสิย**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
154 C164-0154 ดร. สายไหม ชาตร* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
155 C164-0155 นาย ธัชพล มีมิ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
156 C164-0156 ดร. สมภพ ถมโพ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
157 C164-0157 ภก. วัลลภ วีชะ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
158 C164-0158 นพ. วิวัฒน์ จันเ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
159 C164-0159 ภญ. พลอยรุ้ง โกมล****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
160 C164-0160 นางสาว ธนัชชา สงวน****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
161 C164-0161 ภญ. มยุรา กาญจ********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
162 C164-0162 ภญ. อรภา สกุล******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
163 C164-0163 ดร. Asst. Prof. Dr. Pornrutsami Jint****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
164 C164-0164 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมริ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
165 C164-0165 พญ. ศวิตา เขมะ********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
166 C164-0166 นางสาว นพมัลลี ตันฮ** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
167 C164-0167 นาง พรรัตน์ สินช******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
168 C164-0168 ภญ. สุวิมล วราช** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
169 C164-0169 ภญ. วีรวรรณ อุชา******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
170 C164-0170 ภญ. ดุษฎี ชาญว**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
171 C164-0171 นพ. ธรภณ ตรีค******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
172 C164-0172 รศ.ดร.ภญ. วิสุดา สุวิ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
173 C164-0173 ภญ. วรนุช จินต******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
174 C164-0174 ดร. อาพันธ์ชนิด เทพอ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
175 C164-0175 นางสาว เพชรัตน์ พัฒน********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
176 C164-0176 ภญ. รุ่งทิพย์ ตั้ง************* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
177 C164-0177 ภญ. พิมพิกา กาญจ******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
178 C164-0178 นางสาว พจนารถ วานิ****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
179 C164-0179 ภญ. วรี ติยะ****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
180 C164-0180 ภญ. นวินดา นนทก******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
181 C164-0181 ภญ. อัมพร ฮั่น****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
182 C164-0182 นาย อำนวยโชค ธงสอ** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
183 C164-0183 นางสาว กัญญ์ธศยา อัคร********** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
184 C164-0184 นาย วันเฉลิม เย็น** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
185 C164-0185 ดร. ศุทธินี วิสุ****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
186 C164-0186 นาย วิกรม จันท******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
187 C164-0187 ภญ. กฤติมา โภชน******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
188 C164-0188 ดร. ศราวุฒิ จิตร***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
189 C164-0189 นางสาว น้ำผึ้ง ทองท* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
190 C164-0190 ภญ. ปริญดา พีรธ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
191 C164-0191 ภก. วรวุฒิ เกรี***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
192 C164-0192 นพ. วีรวัฒน์ มหัท******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
193 C164-0193 นาย ภาวิน ตันต********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
194 C164-0194 รศ.ดรใ กุลชาติ จังภ******* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
195 C164-0195 นางสาว วิชชุดา สุขจ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
196 C164-0196 นางสาว ปริยา อะทะ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
197 C164-0197 ภญ. สุภาวดี พาหิ** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
198 C164-0198 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองเ** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
199 C164-0199 นางสาว เยาวลักษณ์ คำจั**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
200 C164-0200 ดร. ปิยะรัตน์ ศรีส**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
201 C164-0201 ดร. อรระวี คงสม**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
202 C164-0202 ภญ. ศิยาภรณ์ กุ้ย***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
203 C164-0203 พญ. สุวิมล ตั้ง********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
204 C164-0204 นางสาว วราภรณ์ มลิล** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
205 C164-0205 นาง พัชรินทร์ สิทธ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
206 C164-0206 ภก. พัชรพล เฟื่******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
207 C164-0207 นาย ธวัชชัย นาคล****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
208 C164-0208 พญ. ฐิติยาภรณ์ พิมว**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
209 C164-0209 ดร. อัญญพร แสงแ*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
210 C164-0210 นาย ธวัชชัย นาคล****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
211 C164-0211 ดร. พินน์นรา โรจน******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
212 C164-0212 นางสาว ธนภร ศุภร******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
213 C164-0213 ภญ. รุ้งตะวัน สุภา*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
214 C164-0214 ภญ. ยูนัยดะห์ ใบหม** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
215 C164-0215 นางสาว ภัสจณา งามท***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
216 C164-0216 นาย บุญเกิด เมือ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
217 C164-0217 ดร. อัคเดช อุดม***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
218 C164-0218 ดร. สิทธิวุฒิ เจริ************ ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
219 C164-0219 นางสาว ปฐวีกานต์ ธรรม****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
220 C164-0220 ภก. ศุภลักษณ์ ไพศา* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
221 C164-0221 ดร. เรณู ทานั*** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
222 C164-0222 ดร. ธนัชพร นุตม**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
223 C164-0223 ภญ. จิราพร วุฒิ***** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
224 C164-0224 นางสาว ศิรประภา สิริ******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
225 C164-0225 ภญ. อาภัสสา ตั้ง******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
226 C164-0226 ภญ. สุภาวดี อัศว********* ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
227 C164-0227 ดร. สาลินี จันท******** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
228 C164-0228 นางสาว สุรางคณา พรแจ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
229 C164-0229 ดร. วนะพร ทองโ** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
230 C164-0230 ดร. อรรถรัตน์ พัฒน** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
231 C164-0231 นาง วุฒารักษ์ มลสุ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
232 C164-0232 ภก. ณัฏฐินี อนัน**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
233 C164-0233 ภญ. ยุวดี วงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
234 C164-0234 นพ. วีรศักดิ์ เมือ****** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
235 C164-0235 ภญ. ปิยนุช ทองผ**** ไม่มีค่าใช้จ่าย online 0.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ทำความรู้จักกับอินูลิน (Inulin) และประโยชน์ของอินูลินต่อสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภญ.บุญธิดา มระกูล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัช...
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง...ใช้อย่างไร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสั...
พาราเซตามอล (paracetamol) รักษาปวดได้ทุกอย่างจริงหรือ?
อาจารย์ ภก. พงศธร มีสวัสดิ์สม ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
ผลิตภัณฑ์นมจากพืชกับการใช้บริโภคทดแทนนมวัว
อ.ดร.ภญ. ธฤตา กิติศรีปัญญา ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554