โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Trends in molecular ageing research
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:00 – 18:00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Webex Events
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
งานประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือด้านศูนย์วิจัยการเสื่อมสภาพตามวัยและการชะลอวัย ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย และ Institute of Ageing and Chronic Disease, University of Liverpool, United Kingdom

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุว่า โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
กระบวนการสูงวัยเกิดขึ้นได้จากหลายกลไกที่เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและต่อเนื่องในสิ่งมีชีวิต นำไปสู่การสูญเสียหน้าที่การทำงานตั้งแต่ระดับโมเลกุล ส่งผลต่อการทำงานระดับเซลล์ ทำให้ภาพรวมของอวัยวะและร่างกายแย่ลง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตในที่สุด
จากความเป็นมาและสาเหตุดังกล่าว ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อม รวมไปถึงด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อความเข้าใจในกระบวนการสูงวัย กลไกในระดับเซลล์ที่เกี่ยวข้อง และค้นหาแนวทางในการรับมืออย่างเหมาะสม ตลอดจนป้องกันการเกิดโรคและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ดำเนินการส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตาม E-mail ที่ลงทะเบียนไว้
หรือเข้าผ่าน Event number: 2643 291 0088
Event password: 241164

กลุ่มเป้าหมาย:

นักวิจัยด้านชีวโมเลกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ไม่มีค่าใช้จ่าย 0.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- รายละเอียดงานประชุมสัมมนาวิชาการ Trends in molecular ag หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุมสัมม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3/11/2564 13:40น.
- กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการ Trends in molecular ageing research 22.11.64 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/11/2564 10:49น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/11/2564 17:18น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/11/2564 17:18น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/11/2564 17:18น.
   


 

https://tinyurl.com/ydrvvyx3

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C164-0001 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต ไม่มีค่าใช้จ่าย online
2 C164-0002 ดร. ธเนศ สอนดา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
3 C164-0003 ดร. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
4 C164-0004 ดร.ทนพ. ณัฐวุฒิ เจริญผล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
5 C164-0005 ดร. สุริยา ชัยวงค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
6 C164-0006 ดร. ถาวรีย์ ถิละเวช ไม่มีค่าใช้จ่าย online
7 C164-0007 ภก. บัญชา ยิ่งงาม ไม่มีค่าใช้จ่าย online
8 C164-0008 นางสาว สิริรักษ์ มู่เก็ม ไม่มีค่าใช้จ่าย online
9 C164-0009 ภญ. ณิชกานต์ คุณกิจชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online
10 C164-0010 นางสาว ศิณัฐพร ศรีสุวรรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
11 C164-0011 ดร. นิธิรัคน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
12 C164-0012 ดร. วรัญญา จันตะดุลย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
13 C164-0013 ดร. จิรัฏติกาล แก้วเมืองมูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
14 C164-0014 ภก. วัชระ สาคเรศ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
15 C164-0015 นางสาว อรสุรางค์ วัฒนธรรมสาร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
16 C164-0016 ภญ. ฉัตรวดี กฤษ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
17 C164-0017 ภญ. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
18 C164-0018 ภญ. ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
19 C164-0019 ภญ. ชฎา จารุวงศ์วณิชย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
20 C164-0020 ภก. สิรเศรษฐ์ เตชะธนเศรษฐ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
21 C164-0021 น.พ.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
22 C164-0022 ภก. ศุภวิช ทองพนัง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
23 C164-0023 ดร. โพธิ์ศรี สราวุฒิ? ไม่มีค่าใช้จ่าย online
24 C164-0024 นพ. สมชาย ญาณโรจนะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
25 C164-0025 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
26 C164-0026 ภก. ณัฐวุฒิ วงศ์ศรีชัชวาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
27 C164-0027 ดร. อนุพงศ์ สงค์สอาด ไม่มีค่าใช้จ่าย online
28 C164-0028 ภญ. ภัทราวดี หมื่นจันทร์สม ไม่มีค่าใช้จ่าย online
29 C164-0029 ภญ. อารยา ศุภวัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
30 C164-0030 ดร. ชลลวัลย์ แสงเจริญธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online
31 C164-0031 ดร. วิกร ปัญญาอินทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
32 C164-0032 ภก. ธิติอนันต์ กุลศิริรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
33 C164-0033 ดร. ธเนศ เหล่ารบ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
34 C164-0034 ภญ. จินต์จุฑา เรือนคง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
35 C164-0035 นาย อุทัย วิชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online
36 C164-0036 รศ.ดร.พญ. สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
37 C164-0037 ดร. รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
38 C164-0038 นางสาว น้ำฝน เบ้าทองคำ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
39 C164-0039 ว่าที่ร้อยตรี ดร. อนุสรณ์ วรสิงห์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
40 C164-0040 นาย ธีรพิชญ์ เกษมสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online
41 C164-0041 ดร. สายรุ้ง? อวยพรกชกร? ไม่มีค่าใช้จ่าย online
42 C164-0042 นาง เพชรี บุญศิริยะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
43 C164-0043 ภญ. กรชนก สีหะกุลัง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
44 C164-0044 ผศ.ดร. ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
45 C164-0045 ภก. วงศ์วริศ พาณิชธนานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
46 C164-0046 ผศ.ดร.ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
47 C164-0047 ดร. รฎาณ์ บุญทวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
48 C164-0048 ภญ. ทรงลักษณ์ ตันตาปกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
49 C164-0049 รศ.ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
50 C164-0050 นพ. อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
51 C164-0051 ภญ. ณัฐนันท์ วณิชชานันท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
52 C164-0052 ผศ.ดร. หนึ่งฤทัย สุพรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online
53 C164-0053 ดร. มนตรี โตโส ไม่มีค่าใช้จ่าย online
54 C164-0054 ดร. สุทธิชาติ เกิดผล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
55 C164-0055 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
56 C164-0056 นางสาว บุณฑริกา วงษา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
57 C164-0057 นางสาว กัลยกร โพธิกิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
58 C164-0058 ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
59 C164-0059 รศ.ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
60 C164-0060 ผศ.ดร.สพญ. นรรฆวี แสงกลับ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
61 C164-0061 อ.ดร. ยิ่งรัก บุญดำ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
62 C164-0062 อ.ดร.ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
63 C164-0063 อ.ดร.ภญ. ชญานิน กีรติไพบูลย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
64 C164-0064 ภญ. กัลยาณี โตนุ่ม ไม่มีค่าใช้จ่าย online
65 C164-0065 ภญ. สุวิภา เสริมบุญสร้าง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
66 C164-0066 นาง พรพรรณ ภัทรศิริกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
67 C164-0067 ภญ. ดารินทิพย์ เชษฐกุลรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
68 C164-0068 ภก. พงศกร กิจเสรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online
69 C164-0069 นางสาว กัลยาภรณ์ จันตรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online
70 C164-0070 นางสาว จุฑามณี ศรีทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
71 C164-0071 ดร. ธนากรณ์ ดำสุด ไม่มีค่าใช้จ่าย online
72 C164-0072 นาย วันชัย อินทรพิทักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
73 C164-0073 ภญ. ปราณี สื่อเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
74 C164-0074 ภก. ยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
75 C164-0075 ภญ. วรรณภา วิฐาพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
76 C164-0076 ภญ. พัชรี เลาหพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
77 C164-0077 ภญ. กิ่งกาญจน์ ภาณุมาศ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
78 C164-0078 ภญ. ณัฏฐธยาน์ สิทธิศักดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
79 C164-0079 ภก. สันต์ ดอรอมาน ไม่มีค่าใช้จ่าย online
80 C164-0080 นาย วรางคณา ไตรยะสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online
81 C164-0081 ดร. กาญจนา จิตติพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
82 C164-0082 ดร. รัญชนา ยี่หวา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
83 C164-0083 นาง นพรัตน์ โชคสัมฤทธิ์ผล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
84 C164-0084 ดร. ศราวุธ ลาภมณีย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
85 C164-0085 พญ. วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
86 C164-0086 ภญ. ชนกภัค นำศิริกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
87 C164-0087 นางสาว สุมนา ทองเนาวรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
88 C164-0088 นางสาว เชาวนี ชูพีรัชน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
89 C164-0089 ภญ. จันทิมา เมทนีธร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
90 C164-0090 ดร. กาญจนา รังษีหิรัญรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
91 C164-0091 ดร. พญ. วีรวรรณ ตั้งบุญจิตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
92 C164-0092 นางสาว ขนิษฐา นาคเกลี้ยง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
93 C164-0093 นางสาว ณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
94 C164-0094 ผศ.ดร.ทนพญ. จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
95 C164-0095 ทพญ. อัญชลี ประสารสุขลาภ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
96 C164-0096 ดร. ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
97 C164-0097 ดร. ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
98 C164-0098 ภญ. สุธิดา สิงห์ชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online
99 C164-0099 ภญ. รัตยา ลือชาพุฒิพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
100 C164-0100 ภก. ธีรศักดิ์ วงษ์วาน ไม่มีค่าใช้จ่าย online
101 C164-0101 ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
102 C164-0102 ดร. ดนิตา อธิวิวัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
103 C164-0103 นาย ธนายุทธ อังกิตานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
104 C164-0104 ภญ. พนิดา ศุพิรัตน์วนิช ไม่มีค่าใช้จ่าย online
105 C164-0105 ภญ. ชลวิภา ยารังษี ไม่มีค่าใช้จ่าย online
106 C164-0106 ภญ. ฐาปนี ใจปินตา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
107 C164-0107 ภก. ธนกร ศิริสมุทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
108 C164-0108 นางสาว อรสา สุริยาพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
109 C164-0109 ผศ.ดร. วันทณี หาญช้าง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
110 C164-0110 ภก. สุภเวช รัตนศิริวงศ์วุฒิ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
111 C164-0111 ภญ. วุฒิรัต ธรรมวุฒิ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
112 C164-0112 ดร. พรพรหม ย่อยสูงเนิน ไม่มีค่าใช้จ่าย online
113 C164-0113 ภญ. วิภาวี พิเชฐกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
114 C164-0114 ภญ. กมลวรรณ ตันศรีสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
115 C164-0115 ภก. ดนุพล มิตรรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
116 C164-0116 ภญ. ดวงทิพย์ ชัยสุริยะพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
117 C164-0117 นางสาว สกาวรัตน์ จันทร์ไพจิตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
118 C164-0118 พญ. สุภาณี ศุกระฤกษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
119 C164-0119 พญ. Wimonchan WUTTHIKONGSOMBAT ไม่มีค่าใช้จ่าย online
120 C164-0120 ภก. ชิดชนก ภาสะวณิช ไม่มีค่าใช้จ่าย online
121 C164-0121 ภญ. ศุภลักษณ์ คีรีคช ไม่มีค่าใช้จ่าย online
122 C164-0122 ภญ. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
123 C164-0123 ทนพญ เพชรพลอย รุ่งกมลทิพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
124 C164-0124 ภญ. รัสรินทร์ คุณธนพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
125 C164-0125 ภญ. วนิดา ประเสริฐ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
126 C164-0126 ดร. นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
127 C164-0127 ดร. วัชระ ดำจุติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
128 C164-0128 นางสาว เบญจวรรณ โสภา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
129 C164-0129 ภก. ชาญชัย ศรีปากร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
130 C164-0130 ภก. ณัฏฐกนต์ อัศวเกษมจิตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
131 C164-0131 นางสาว อิทธิพร พิริยะนิติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
132 C164-0132 ภญ. ฉวีวรรณ โออนันต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
133 C164-0133 ดร. สมศักดิ์ นวลแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online
134 C164-0134 ภก. ปัทม์ ปรีพุทธรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
135 C164-0135 ภญ. ณัฐฐา อนันตศิริรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
136 C164-0136 ภญ. สริตา กิจจิว ไม่มีค่าใช้จ่าย online
137 C164-0137 ภญ. เพชรรัตน์ ทองดูศรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online
138 C164-0138 นางสาว กรทิพย์ วิสนุวิมล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
139 C164-0139 ทพญ. อโณทัย โภคาธิกรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
140 C164-0140 ภญ. จุฑาภรณ์ กัญญาคำ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
141 C164-0141 นางสาว สุวนันท์ วันทองเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
142 C164-0142 ผศ.ดร. นิภาพร เมืองจันทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
143 C164-0143 นางสาว กนกกร พิทยากรภักดี ไม่มีค่าใช้จ่าย online
144 C164-0144 พญ. ปวีณา อังคณานุกิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
145 C164-0145 ภญ. วรพร แสนทวีสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online
146 C164-0146 นาวาอากาศเอกญิง จินตณา ดุลยพัชร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
147 C164-0147 นางสาว อชิดา จารุโชติกมล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
148 C164-0148 นพ. สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
149 C164-0149 ดร. วัชระ จงสา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
150 C164-0150 นางสาว จิราภรณ์ การะเกตุ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
151 C164-0151 ผศ.ดร. มลฤดี สุขประสารทรัพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
152 C164-0152 ดร. นันท์นภัส จิวลวัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
153 C164-0153 ดร. อัจฉรียา กสิยะพัท ไม่มีค่าใช้จ่าย online
154 C164-0154 ดร. สายไหม ชาตรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online
155 C164-0155 นาย ธัชพล มีมินท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
156 C164-0156 ดร. สมภพ ถมโพธิื ไม่มีค่าใช้จ่าย online
157 C164-0157 ภก. วัลลภ วีชะรังสรรค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
158 C164-0158 นพ. วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
159 C164-0159 ภญ. พลอยรุ้ง โกมลเวชกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
160 C164-0160 นางสาว ธนัชชา สงวนพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
161 C164-0161 ภญ. มยุรา กาญจนานุรักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
162 C164-0162 ภญ. อรภา สกุลพาณิชย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
163 C164-0163 ดร. Asst. Prof. Dr. Pornrutsami Jintaridth ไม่มีค่าใช้จ่าย online
164 C164-0164 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมรินทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
165 C164-0165 พญ. ศวิตา เขมะพันธุ์มนัส ไม่มีค่าใช้จ่าย online
166 C164-0166 นางสาว นพมัลลี ตันฮวด ไม่มีค่าใช้จ่าย online
167 C164-0167 นาง พรรัตน์ สินชัยพานิช ไม่มีค่าใช้จ่าย online
168 C164-0168 ภญ. สุวิมล วราชิต ไม่มีค่าใช้จ่าย online
169 C164-0169 ภญ. วีรวรรณ อุชายภิชาติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
170 C164-0170 ภญ. ดุษฎี ชาญวาณิช ไม่มีค่าใช้จ่าย online
171 C164-0171 นพ. ธรภณ ตรีคุณประภา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
172 C164-0172 รศ.ดร.ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
173 C164-0173 ภญ. วรนุช จินต์โชติกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
174 C164-0174 ดร. อาพันธ์ชนิด เทพอวยพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
175 C164-0175 นางสาว เพชรัตน์ พัฒนวาณิชนุกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
176 C164-0176 ภญ. รุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online
177 C164-0177 ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
178 C164-0178 นางสาว พจนารถ วานิจจะกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
179 C164-0179 ภญ. วรี ติยะบุญชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online
180 C164-0180 ภญ. นวินดา นนทกิจโยธิน ไม่มีค่าใช้จ่าย online
181 C164-0181 ภญ. อัมพร ฮั่นตระกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
182 C164-0182 นาย อำนวยโชค ธงสอาด ไม่มีค่าใช้จ่าย online
183 C164-0183 นางสาว กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
184 C164-0184 นาย วันเฉลิม เย็นใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
185 C164-0185 ดร. ศุทธินี วิสุทธธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online
186 C164-0186 นาย วิกรม จันทปัชโชติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
187 C164-0187 ภญ. กฤติมา โภชนสมบูรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
188 C164-0188 ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี ไม่มีค่าใช้จ่าย online
189 C164-0189 นางสาว น้ำผึ้ง ทองทา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
190 C164-0190 ภญ. ปริญดา พีรธรรมานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
191 C164-0191 ภก. วรวุฒิ เกรียงไกร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
192 C164-0192 นพ. วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
193 C164-0193 นาย ภาวิน ตันตยาภิรักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
194 C164-0194 รศ.ดรใ กุลชาติ จังภัทรพงศา ไม่มีค่าใช้จ่าย online
195 C164-0195 นางสาว วิชชุดา สุขจ้อย ไม่มีค่าใช้จ่าย online
196 C164-0196 นางสาว ปริยา อะทะวงค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
197 C164-0197 ภญ. สุภาวดี พาหิระ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
198 C164-0198 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทองเอม ไม่มีค่าใช้จ่าย online
199 C164-0199 นางสาว เยาวลักษณ์ คำจันทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
200 C164-0200 ดร. ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
201 C164-0201 ดร. อรระวี คงสมบัติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
202 C164-0202 ภญ. ศิยาภรณ์ กุ้ยเขียว ไม่มีค่าใช้จ่าย online
203 C164-0203 พญ. สุวิมล ตั้งตรงทรัพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
204 C164-0204 นางสาว วราภรณ์ มลิลาศ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
205 C164-0205 นาง พัชรินทร์ สิทธิชาญคุณะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
206 C164-0206 ภก. พัชรพล เฟื่องประยูร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
207 C164-0207 นาย ธวัชชัย นาคลอยแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online
208 C164-0208 พญ. ฐิติยาภรณ์ พิมวรรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
209 C164-0209 ดร. อัญญพร แสงแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online
210 C164-0210 นาย ธวัชชัย นาคลอยแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online
211 C164-0211 ดร. พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
212 C164-0212 นางสาว ธนภร ศุภรัตนสิทธิ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
213 C164-0213 ภญ. รุ้งตะวัน สุภาพผล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
214 C164-0214 ภญ. ยูนัยดะห์ ใบหมัด ไม่มีค่าใช้จ่าย online
215 C164-0215 นางสาว ภัสจณา งามทิพากร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
216 C164-0216 นาย บุญเกิด เมืองแสน ไม่มีค่าใช้จ่าย online
217 C164-0217 ดร. อัคเดช อุดมชัยพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
218 C164-0218 ดร. สิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
219 C164-0219 นางสาว ปฐวีกานต์ ธรรมศักดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
220 C164-0220 ภก. ศุภลักษณ์ ไพศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
221 C164-0221 ดร. เรณู ทานันท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
222 C164-0222 ดร. ธนัชพร นุตมากุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
223 C164-0223 ภญ. จิราพร วุฒิภาคย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
224 C164-0224 นางสาว ศิรประภา สิริทัตสุนทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online
225 C164-0225 ภญ. อาภัสสา ตั้งกิจพานิช ไม่มีค่าใช้จ่าย online
226 C164-0226 ภญ. สุภาวดี อัศวศิริวิลาศ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
227 C164-0227 ดร. สาลินี จันทราภิรมย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
228 C164-0228 นางสาว สุรางคณา พรแจ่มใส ไม่มีค่าใช้จ่าย online
229 C164-0229 ดร. วนะพร ทองโฉม ไม่มีค่าใช้จ่าย online
230 C164-0230 ดร. อรรถรัตน์ พัฒนวง ไม่มีค่าใช้จ่าย online
231 C164-0231 นาง วุฒารักษ์ มลสุวรรณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
232 C164-0232 ภก. ณัฏฐินี อนันตโชค ไม่มีค่าใช้จ่าย online
233 C164-0233 ภญ. ยุวดี วงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online
234 C164-0234 นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online
235 C164-0235 ภญ. ปิยนุช ทองผาสุก ไม่มีค่าใช้จ่าย online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**จิบชายามบ่าย
ภญ. กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ดาหลา ความงามที่กินได้...
กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ...
ผลต่อสุขภาพของอาหารเน้นพืชผัก (Plant-Based Diets)
อาจารย์ ปองพล ทนุผล ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมห...
เตือนปรับลดขนาด ยาพาราเซตามอล (paracetamol) สูงสุดต่อวัน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อตับ
ภญ. ศยามล สุขขา ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554