การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 14 The 14th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง แนวทางการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564
ผ่านระบบออนไลน์ Webex Events

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-022-11-2564 จำนวน 10.0 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ความต้องการใช้สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสนใจดูแลรักษาสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สมุนไพรสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ตั้งแต่ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง อุตสาหกรรมสมุนไพรได้รับการคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยในอนาคต ตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 9.18 หมื่นล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ปัจจุบันภาครัฐของไทยเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดสมุนไพร จึงนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพร ผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี 2560-2564 ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ 3.6 แสนล้านบาทภายในปี 2564 และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันดับ 1 ของอาเซียน การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จึงจัดประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 14 ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร”

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ นักวิจัย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-644-8702 E-mail: watcharaporn.sir@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events 2,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร Online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชีการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายประชาสัมพันธ์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรมครั้งที่ 14 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/9/2564 16:14น.
- โครงการประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรมครั้งที่ 14 CPE10 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/9/2564 16:14น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/9/2564 13:35น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/9/2564 13:35น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/9/2564 13:36น.
   


 

https://tinyurl.com/yzslcbvp

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C162-0002 ภญ. กมลรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
2 C162-0003 นาย วชิรชัย พบูประภาพ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
3 C162-0004 ภก. มณฑลธรรศ ทองอ่ำ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
4 C162-0005 ภก. ณทีพัฒน์ ธนารีย์ศุภสิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
5 C162-0006 ภก. ศุภณัฐ เตชะกัมพลสารกิจ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
6 C162-0007 ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
7 C162-0008 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
8 C162-0009 ผศ.ภญ. อัญชลี จินตพัฒนากิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
9 C162-0010 นาง วชิราภรณ์ อาชวาคม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
10 C162-0011 ภญ. จงจันท์ มหาดเล็ก ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
11 C162-0012 ดร. ธนิวรรณ ชื่นอารมณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
12 C162-0013 ภญ. ธนิกาญจน์ สุทธิชัยมงคล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
13 C162-0014 ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
14 C162-0015 ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
15 C162-0016 ภก. ชุติพนธ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
16 C162-0017 ภก. สุรชัย งามรัตนไพบูลย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
17 C162-0019 ภก. นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
18 C162-0020 ภญ. อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
19 C162-0021 รศ.ภก. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
20 C162-0023 นางสาว รัตนา อินทเกตุ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
21 C162-0024 ศ.ภญ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
22 C162-0025 รศ.ภญ. พจวรรณ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
23 C162-0026 รศ.ภก. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
24 C162-0027 รศ.ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
25 C162-0028 ผศ.ภก. ณัฐวุฒิ เจริญไทย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
26 C162-0029 ผศ.ภญ. กชพรรณ ชูลักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
27 C162-0031 ภก. อลงกรณ์ ลีละอุปธิกานต์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
28 C162-0036 รศ.ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
29 C162-0038 ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
30 C162-0039 ภญ. รัตนา อินทรานุปกรณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
31 C162-0040 ภญ. พัชรา แจ้วจิรา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
32 C162-0042 ภญ. จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
33 C162-0048 ภญ. กิติยาวดี จุลวัจนะ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
34 C162-0049 ภก. วรธัช ฐิติกรพงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
35 C162-0050 ภญ. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
36 C162-0051 รศ. ดร. สมบูรณ์ เจตลีลา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
37 C162-0053 ภญ. ฐิติมา ทองคำ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
38 C162-0054 ภญ. เทียมเดือน หงส์หิรัญ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
39 C162-0056 ภก. ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
40 C162-0057 ภญ. วิวรรณ ชมพืช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
41 C162-0058 ผศ.ภญ. ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
42 C162-0059 ภญ. ชุติมา คำตัน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
43 C162-0060 นางสาว ลีลา ธีระกาญจน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
44 C162-0061 ภญ. ศศิชญาส์ แก่นกระโทก ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
45 C162-0063 ภญ. ปรียาภรณ์ ชำนาญ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
46 C162-0064 ภญ. ชลฎา ปีตะวนิค ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
47 C162-0065 ภญ. ณัฐณี หาสิตพานิชกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
48 C162-0067 นางสาว เพ็ญพรรณ ขันรินทร์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
49 C162-0068 พญ. เพชรไพลิน พงษ์บริบูรณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
50 C162-0069 ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
51 C162-0070 ภญ. นัฏฐ์ภัสสร ชาติสัมปันน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
52 C162-0071 ภญ. พร้อมพร จำนงธนาโชติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
53 C162-0072 ภก. วลัยลักษณ์ วิทย์กิตติลักษณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
54 C162-0074 ภญ. สรวีย์ ญาณวินิจฉัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
55 C162-0075 ภญ. กรกานต์ คำประเสริฐ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
56 C162-0076 ดร. สุพนิดา วินิจฉัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
57 C162-0077 นางสาว ประณิตา พลเสน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
58 C162-0078 ภก. กุลเชษฐ์ ชัยสุโรจน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
59 C162-0079 ภญ. ประกายรุ้ง ลาภบุญทรัพย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
60 C162-0080 ภญ. อรอำไพ สุวิทยพันธุ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
61 C162-0081 นาย ชลธิศ ไพศาขมาศ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
62 C162-0082 ภญ. ชวพร ลีลาเวทพงษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
63 C162-0083 นางสาว วนิดา ไทรชมภู ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
64 C162-0084 นาง อำนวยพร ประทุมโพธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
65 C162-0085 อ.ภก. ภัทรพล หลักแหลม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
66 C162-0086 ภก. ปวีณ สืบศิริวิริยะกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
67 C162-0087 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
68 C162-0088 ภญ. สุธาวัลย์ ฉายะจินดา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
69 C162-0089 ภก. ชูชาติ ศิรามพุช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
70 C162-0090 ภก. สุรพล พวงเงิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
71 C162-0092 ภญ. อภิรดี สันติอัศวราภรณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
72 C162-0095 ภญ. พิมพ์พสุ ภวเมธีสกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
73 C162-0096 ภญ. ณัฐนันท์ จิตรภิรมย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
74 C162-0097 ภญ. ณัฐชภัทร จันทร์เชิดวณิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
75 C162-0099 ภญ. แสงอาภา เกษมสุวรรณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
76 C162-0100 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
77 C162-0101 นางสาว นงนภัส ประสาวะนัง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
78 C162-0103 ภญ. อนินทยา สุนสะธรรม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
79 C162-0105 ภก. สุรวิชญ์ รุ่งสว่าง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
80 C162-0110 ภญ. ธฤตา กิติศรีปัญญา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
81 C162-0111 ภญ. ณัชชา พสุธาวงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
82 C162-0112 ภญ. กัญญา สินธวัชต์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
83 C162-0116 ภญ. อรญา ภู่เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
84 C162-0118 นางสาว ขวัญข้าว แซ่โง้ว ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
85 C162-0119 นางสาว ณัฐมน ศิลปทวีวงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
86 C162-0120 นาย ศุภฤกษ์ จันทร์ศรี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
87 C162-0121 ภญ. ชนภัค เลิศภิญโญชัยถาวร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
88 C162-0122 ภก. ชัชวาร พงษ์บริบูรณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
89 C162-0123 ภก. ศักดิเดช เพียรกิจ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
90 C162-0125 ภก. กัลปวีร์ บรรพโคตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
91 C162-0128 นางสาว ศิริพร สุวรรณดี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
92 C162-0129 นางสาว ขนิษฐา นิรันดร์ศุภกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
93 C162-0130 นางสาว ฐิตาภา บุรทิพาพงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
94 C162-0131 ภก. วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
95 C162-0132 ภก. ปิ่นพงศ์ อินทรพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
96 C162-0133 ภก. สุทธิพงศ์ เชียงทอง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
97 C162-0134 ภญ.ดร. รุจิรา หวังธีระประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
98 C162-0135 ภญ. จิรารัตน์ เพิ่มภูศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
99 C162-0136 ภก. อรรถชัย หอมหวล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
100 C162-0137 นาง นงเยาว์ ปิยะปรีชายุทธ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
101 C162-0142 ภญ. จุฑามาศ ชนะสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
102 C162-0143 ภญ. พัชรพร ภัทรปราโมทย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
103 C162-0144 ภก. พอ บุณยรัตพันธุ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
104 C162-0146 ภญ. ศิริพร กิตติวิสุทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
105 C162-0148 ภก. พงศ์พโยม พหุลรัต ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
106 C162-0149 ภก. บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
107 C162-0150 นางสาว ภัทรมน พงศ์เจตน์พงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
108 C162-0151 ภญ. ภัทธิชา วีระกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
109 C162-0152 ภญ. ชินินทร หวังจงเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
110 C162-0153 ภญ. เบญจภา มณีพรพล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
111 C162-0154 ภก. ยุทธพงศ์ นิ่มดิษฐ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
112 C162-0157 ภญ. เจนจิรา อภิวงค์งาม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
113 C162-0158 ภก. ชวัลวิทย์ รัตนอุบล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
114 C162-0160 ภญ. สุภาวดี จิตนิยม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
115 C162-0161 ภก. ศุภวิช ทองพนัง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
116 C162-0162 พทป. พัชราภรณ์ วงษ์เมธา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
117 C162-0163 ภก. พันธุ์คม งามเสน่ห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
118 C162-0164 ภญ. รัตนา วงศ์มุกดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
119 C162-0165 ภญ. ปนัดดา มณีรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
120 C162-0166 ภญ. สิรินาถ เขียวแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
121 C162-0167 ทนพญ. ฑิราภรณ์ พัฒนะอิ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
122 C162-0168 ภญ. ชื่นตา อาชีพสมุทร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events online -
123 C162-0169 ผศ.ภญ. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
124 C162-0171 นาย ธนพล ทองมี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
125 C162-0174 นางสาว นันทิยา ศรีสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
126 C162-0175 นางสาว จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
127 C162-0176 นางสาว รุ่งทิวา เผือดผ่อง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
128 C162-0177 ผศ.ดร. ณิชกานต์ ภีระคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C162-0094 นางสาว สินี ตัณฑสถิตยานนท์ online 2000.0 THB
2 C162-0098 ภก. เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ online 2000.0 THB
3 C162-0104 นางสาว พิชามญชุ์ ไชยวงศ์ online 2000.0 THB
4 C162-0159 ภก. กฤษณะพร เรดดี้ โจนนาลา online 2000.0 THB
5 C162-0173 รศ.ดร. ศรีสกุล สังข์ทองจีน online 2000.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C162-0001 ภญ. กมลรัตน์ ตันชนะประดิษฐ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
2 C162-0018 ดร. ศศพร มุ่งวิชา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
3 C162-0022 พญ. นภิสวดี ว่องชวณิชย์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
4 C162-0030 ดร. พรศิริ เลี้ยงสกุล (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
5 C162-0032 ภญ. ลักษณา เจริญใจ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
6 C162-0033 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร์ โกมลวิภาต (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
7 C162-0034 ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
8 C162-0035 ดร. ธนิยา วัณณคุปต์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
9 C162-0037 ภก. Yosanon Pattanasriroj (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
10 C162-0041 ภก. ศรัณย์ แจ้วจิรา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
11 C162-0043 นางสาว กฤติยา สุวัฒนาธรรมกุล (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
12 C162-0044 นางสาว รสสุคนธ์ ชุมภู (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
13 C162-0045 นาย ซองแท คิม (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
14 C162-0046 ภก. มณฑล วิบูลย์ศิริกุล (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
15 C162-0047 ดร. ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
16 C162-0052 ภญ. พัชรวรรณ ตันอารตยรัตน์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
17 C162-0055 นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
18 C162-0062 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
19 C162-0066 ภก. กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
20 C162-0073 นางสาว นิรุสมะห์ สาเมาะ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
21 C162-0091 ภก. ภวิกา มหาสวัสดิ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
22 C162-0093 ภญ. ศุภกัญญา กุมกาญจนะ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
23 C162-0102 ภก. ยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
24 C162-0106 ภญ. ฉัตรชนก นุกูลกิจ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
25 C162-0107 ดร. วรินท์ โอนอ่อน (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
26 C162-0108 ดร. ยลดา ศรีเศรษฐ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
27 C162-0109 นางสาว รวีพร ศรีสำราญ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
28 C162-0113 นางสาว ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
29 C162-0114 นางสาว กนกอร อิสริยะชัยกุล (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
30 C162-0115 นางสาว ศิรดา ปัญคิวจณาณ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
31 C162-0117 นาง สุอาภา มูลกัน (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
32 C162-0124 ภก. กัลปวีร์ กัลปวีร์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
33 C162-0126 ภก. อัครวุฒิ โกวิทย์ดำรงค์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
34 C162-0127 ภญ. ศิริรักษ์ พงศ์พิพัฒน์เจริญ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
35 C162-0138 นางสาว นรารัชต์ เอกอัจฉริยา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
36 C162-0139 ภญ. วรนุช คงสุภาพศิริ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
37 C162-0140 นางสาว กุลนิภา ธนรุ่งรังสี (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
38 C162-0141 นางสาว สายใจ พรหมเดเวช (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
39 C162-0145 ภญ. กันต์ฤทัย เสมาล้อม (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
40 C162-0147 นางสาว นฤมล ทั่งนาค (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
41 C162-0155 ผศ.ดร.ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
42 C162-0156 ภก. กัญจน์ โสดาลี (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
43 C162-0170 ภญ. อรทัย? บุญชัยสิทธิพงศ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THB
44 C162-0172 ภญ. นภัสสร ฉันทธำรงศิริ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex Events
2000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร Online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชีการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**โรคไขมันพอกตับ : ยาที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับและยาที่ใช้รักษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภ...
As a Diabetic, What are my Choices for Alternative Sweeteners?
Associate Professor Vimol Srisukh Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University ### At your l...
ปลอดภัยหรือไม่ เมื่อใช้สเตียรอยด์ (steroid)
อาจารย์ เภสัชกร ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาส...
โรคเบาหวานกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554