การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2021: Pharmacotherapy of the Eye
วันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex Event

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-017-08-2564 จำนวน 18.0 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกัน คือ เน้นการบูรณาการ แต่เนื้อหาการประชุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมที่เน้นการดูแลการใช้ยาที่ใช้รักษาโรคหรือความผิดปกติของตาและการมองเห็นขึ้น ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้ครอบคลุมสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และแนวทางการรักษาโรคของตาและการมองเห็น ได้แก่ การติดเชื้อของเปลือกตา การมองภาพไม่ชัด โรคจุดภาพชัดที่จดตาเสื่อม ภาวะเบาหวานขึ้นตา โรคต้อหิน โรคภูมิแพ้ของตา การติดเชื้อของเยื่อบุตาขาว โรคตาแห้ง และกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโรคทางอายุรกรรมอื่น ๆ ที่มีอาการแสดงของตาและการมองเห็นร่วมด้วย คือ โรคปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดไมแอสทีเนียกราวิส นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเนื้อหาในประเด็นทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยาของยาที่ใช้รักษาโรคของตาและการมองเห็นด้วย ได้แก่ องค์ประกอบทางเภสัชกรรมในยาหยอดตา คุณสมบัติทางเภสัชกรรมของน้ำตาเทียม ข้อดีข้อเสียของสารกันเสียในผลิตภัณฑ์ยาหยอดตา ยาหยอดตาที่มีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การฉีดยาที่มีฤทธิ์ต้านการเกิดหลอดเลือดผิดปกติเข้าวุ้นลูกตา ยาประเภทต่าง ๆ ที่มีฤทธิ์ลดความดันในลูกตา ยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างน้ำตา และอาการไม่พึงประสงค์ของยาชนิดต่าง ๆ ต่อการทำงานของตาและการมองเห็น รวมถึงการใช้สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ ในการรักษาหรือป้องกันภาวะเจ็บป่วยข้างต้น

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจที่ลงทะเบียนประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 350 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2354-4316 Email: thosawan.ium@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไป 1,500.00 THB
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สำหรับศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดระบุรหัสนักศึกษา จำนวน 7 หลัก ในหลักฐานการชำระเงิน
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “PHARMACY REVIEW AND UPDATE SERIES” โดยสามารถโอนผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร Online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ PRUS 2021 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/7/2564 8:35น.
- ขออนุมัติจัดประชุม Pharmacy Review and Update Series 2021 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9/7/2564 9:35น.
- โครงการ Pharmacy Review and Update Series 2021 6.7.21 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9/7/2564 14:57น.
   


 

https://tinyurl.com/yjlbeamr

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C160-0001 ภญ. ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช บุคคลทั่วไป online -
2 C160-0004 ภญ. สินีนาถ แซ่โค้ว ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
3 C160-0006 ภญ. กมลวรรณ ดำรงค์พิวัฒน์ บุคคลทั่วไป online -
4 C160-0007 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต บุคคลทั่วไป online -
5 C160-0011 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร บุคคลทั่วไป online -
6 C160-0013 ภญ. กาญจนาภลินี สิทธิเศรษฐ์กุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
7 C160-0014 ภก. อลงกฤช ภัทรภูรี ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
8 C160-0015 ภญ. วรนิษฐา ศรีวัฒนาวานิช ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
9 C160-0016 ภญ. หนึ่งฤทัย พื้นผา บุคคลทั่วไป online -
10 C160-0017 ภก. นัฐพล ทรัพย์สมวงศ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
11 C160-0018 ภญ. วัชรี ประดิษฐ์วิทยา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
12 C160-0019 ภญ. รัศมี ผ่องศรีสุข ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
13 C160-0022 ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C160-0021 ภก. ประธาน จานุสรณ์ online 1000.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C160-0002 ภญ. ศุภกาญจน์ เลิศกิ่งกาญจนา (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
2 C160-0003 ภญ. นภา ติยะวัฒน์วิทยา (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1000.0 THB
3 C160-0005 ภญ. ชินีกาญจน์ วิริยะชัยพร (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1000.0 THB
4 C160-0008 ภก. ชัยณรงค์ วิจิรัมย์ (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
5 C160-0009 ภก. ชัยภัทร์ เกียรติทวีมั่นคง (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
6 C160-0010 ภญ. สุเพ็ญพร อักษรวงศ์ (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
7 C160-0012 ภญ. เพียงจันทร์ ศรีชัยวิทย์ (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
8 C160-0020 ภญ. เสาวนีย์ สาสนอ่ำ (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1000.0 THB
9 C160-0023 ภญ. จันทนา ขนบธรรมชัย (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
10 C160-0024 ภก. นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
11 C160-0025 ภญ. อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
12 C160-0026 Payday Express Payday Express Payday Express (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1000.0 THB
13 C160-0027 Loans Online Loans Online Loans Online (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สำหรับศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดระบุรหัสนักศึกษา จำนวน 7 หลัก ในหลักฐานการชำระเงิน
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “PHARMACY REVIEW AND UPDATE SERIES” โดยสามารถโอนผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร Online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**“ตดหมูตดหมา” เพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้จริงหรือ?
พิชานันท์ ลีแก้ว สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมห...
การคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)
อาจารย์ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม...
เครื่องสำอางสำหรับผู้ชาย ใช้ของผู้หญิงได้หรือไม่?
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสต...
วัตถุกันเสียในไส้กรอก แฮม และโบโลน่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรสา สุริยาพันธ์ ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสต...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554