เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ฟ้าทะลายโจรในการรักษาและป้องกันโรคโควิด-19: หลักฐานวิชาการ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ผ่าน Youtube Channel: MUPharmacy MahidolUniversity
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ทำให้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปมีความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากที่อยู่ในออนไลน์ที่มีทั้งข้อมูลจริง และข้อมูลเท็จ เกี่ยวกับสมุนไพรต้าน COVID-19 โดยเฉพาะยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงการมีส่วนของวิชาชีพเภสัชกรรม ในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร จึงดำเนินการจัดการเสวนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ในเรื่อง “ฟ้าทะลายโจรในการรักษาและป้องกันโรคโควิด-19: หลักฐานทางวิชาการ”

Youtube Link: https://youtu.be/Z66h5VqOnVY

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร บุคลากรทางด้านสาธารณสุข การแพทย์ และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ไม่มีค่าใช้จ่าย 0.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- เสวนาทางวิชาการ ฟ้าทะลายโจรในการรักษาและป้องกันโรคโควิด19 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28/4/2564 13:44น.
   


 

https://tinyurl.com/ydwue5ht

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C157-0001 ภญ. ณัฏฐธยาน์ สิทธิศักดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
2 C157-0002 ภก. สุรชัย งามรัตนไพบูลย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
3 C157-0003 นางสาว วฤณดา ทองคำใส ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
4 C157-0004 ดร. ผกากรอง วนไพศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
5 C157-0005 ภญ. พินทิพย์ รุ่งอดุลพิศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
6 C157-0006 ภญ. ศรัญญา ขุนจัน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
7 C157-0007 ภญ. อโนมา เจริญทรัพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
8 C157-0008 ภก. ชยุตา ไกณสร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
9 C157-0009 ภญ. กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
10 C157-0010 นางสาว ณัชชา อยู่ออง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
11 C157-0011 ภญ. ชุติมณฑน์ อุดมเกียรติกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
12 C157-0012 ภญ. กุลชลี เดี่ยวเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
13 C157-0013 นางสาว ณัฐณิชา ผลประเสริฐ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
14 C157-0014 ภก. ประดิษฐ์ งามศิริผล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
15 C157-0015 ภก. ศศิกานต์ ศิวะภิญโญยศ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
16 C157-0016 ภญ. เบญจภา มณีพรพล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
17 C157-0017 นาย เทอดศักดิ์ ชัยสุริยะพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
18 C157-0018 ภญ. วิสิฏฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
19 C157-0019 ดร. พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
20 C157-0020 ภญ. ประอร นิ่มพินิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
21 C157-0021 ภญ. วณิชยา ทับจีบ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
22 C157-0022 ภญ. นริศา คำแก่น ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
23 C157-0023 ภก. อวัช ศตวาณิชพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
24 C157-0024 ภญ. วีรนีย์ วรพัฒนวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
25 C157-0025 ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
26 C157-0026 ภก. ปิยบุตร ทรัพย์สุขสมุทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
27 C157-0027 ภญ. ลลิตา วีระเสถียร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
28 C157-0028 ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
29 C157-0029 ภญ. ธันยพร วิเชียรเขียว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
30 C157-0030 ภญ. นางสาวสุภาพร บุญศิริลักษณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
31 C157-0031 ภญ. ทิพศรา เภตราไชยอนันต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
32 C157-0032 ภก. จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
33 C157-0033 ภญ. เพียงขวัญ กิติเจริญศักดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
34 C157-0034 ภญ. อัมพา วุฒิสมบูรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
35 C157-0035 ภญ. อรอำไพ สุวิทยพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
36 C157-0036 ภญ. เบ็ณญา แสงใส ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
37 C157-0037 ภญ. อริสา ศรเลิศล้ำวาณิช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
38 C157-0038 ภญ. ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
39 C157-0039 ภญ. สุไมพร กรุดพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
40 C157-0040 ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
41 C157-0041 ภญ. ปนัดดา ใยภักดี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
42 C157-0042 ภก. ธนวัฒน์ ธนกิจสุนทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
43 C157-0043 ภญ. นุชนาฏ กิจเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
44 C157-0044 ภญ. อรกานต์ พัฒนศุภวานิช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
45 C157-0045 ภก. เอกสิทธิ์ อนุตรอำไพ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
46 C157-0046 ภก. ศุภศิษย์ รุ่งแสงจันทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
47 C157-0047 ภญ. ลักษณา เจริญใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
48 C157-0048 ภญ. บุญญาภา หวังวัฒนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
49 C157-0049 ภญ. วราภรณ์ นาคศุภมิตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
50 C157-0050 ภญ. พิมพ์พิมล ตันสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
51 C157-0051 นาย วาทิตต์ ดุริยอังกูร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
52 C157-0052 ภญ. ชนิกา รัชตังกูร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
53 C157-0053 ภก. ธนพงศ์ จามิกรานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
54 C157-0054 นาง ลาวัลย สกล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
55 C157-0055 ภญ. เบญจวรรณ วรศักตยานันต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
56 C157-0056 ภญ. ประวีณา เจริญสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
57 C157-0057 ภญ. วราภรณ์ รัตนะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
58 C157-0058 ภก. กัณฑ์อเนก แท่งทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
59 C157-0059 ภญ. ทสมาพร สุขวัฒนาสินิทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
60 C157-0060 รศ. ดร. วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
61 C157-0061 ภญ. ธนวรรณ จันทิพย์วงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
62 C157-0062 ภญ. นพมาศ เจรอญชัยพูนผล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
63 C157-0063 นาย กิจภูเบศ ธนกิจสุนทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
64 C157-0064 ภญ. วัชราภรณ์ เวชคุณานุกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
65 C157-0065 ภก. กฤษฎ์สิชล กาญจนวิศิษฐ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
66 C157-0066 ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
67 C157-0067 ภญ. อัญญรัตน์ ประทีปทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
68 C157-0068 นางสาว นงลักษณ์ วิศิษฏ์วัฒนกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
69 C157-0069 ภญ. ณัฐรดา ปัญจศุภโชค ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
70 C157-0070 ภญ. ภาวินี พุฒเขียว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
71 C157-0071 ภญ. อนุช แซ่เล้า ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
72 C157-0072 นางสาว ขนิษฐา นาคเกลี้ยง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
73 C157-0073 ภญ. กนกวรรณ สุขสวัสดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
74 C157-0074 นาย รัฐ พิริรัฐ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
75 C157-0075 ภญ. กรกนก จงภักดิ์ไพศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
76 C157-0076 ภญ. ธีราพร สุวรรณประภา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
77 C157-0077 ภก. พิชิต พงษ์สุขเวชกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
78 C157-0078 นางสาว วาสนา วงษ์แก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
79 C157-0079 ภญ. ดวงรัตน์ กล่อมสวัสดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
80 C157-0080 ภญ. จิรภิญญา บุญศรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
81 C157-0081 ภญ. สุพัตรา ปรศุพัฒนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
82 C157-0082 นางสาว ประไพพิศ อินเสน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
83 C157-0083 ภญ. หทัยรัตน์ เสือวรรณศรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
84 C157-0084 ภญ. ชฎา จารุวงศ์วณิชย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
85 C157-0085 ภญ. ขวัญธรา รุ่งโรจน์จินดาพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
86 C157-0086 ภก. สาธิต ดิษฐจร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
87 C157-0087 นาง อมรรัตนรา ภูฉายา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
88 C157-0088 ภญ. ณัชรัตน์ สีสุวรรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
89 C157-0089 ภก. เดชา เวชวิทยาขลัง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
90 C157-0090 ดร. สุกัญญา เขียวสะอาด ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
91 C157-0091 ภญ. ชุติมน หมื่นแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
92 C157-0092 ภญ. วาทินี เพชรอุดมสินสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
93 C157-0093 ภญ. จิตราพร เกิดดอนแฝก ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
94 C157-0094 ภญ. พิจิตรา บวรจักรวาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
95 C157-0095 ภญ. อัจจิมา จั่นโพธิ์เตี้ย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
96 C157-0096 ภญ. Siripa Chawbol ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
97 C157-0097 ภญ. สมพร ฉายศิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
98 C157-0098 ภก. ปาริชาต โภชนิกร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
99 C157-0099 พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
100 C157-0100 ภก. สุชาดา สุบงกช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
101 C157-0101 ภก. วุฒิเชษฐ รุ่งเรือง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
102 C157-0102 ภก. นราภัทร จงกิตตินฤกร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
103 C157-0103 นางสาว พลอยฌญารินทร์ ราวินิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
104 C157-0104 นางสาว ปวีณา เดือนฉาย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
105 C157-0105 ภก. อภิรักษ์ ศรีภูธร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
106 C157-0106 ภญ. เปลี่ยมสุข แดงเครือ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
107 C157-0107 ภก. นฤดม รัตนสุวรรณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
108 C157-0108 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
109 C157-0109 ภญ. วนัชพร พกุลพงศา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
110 C157-0110 ภญ. สินีนาฏ วิทยพิเชฐสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
111 C157-0111 ภก. วิลาสินี ซาโตะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
112 C157-0112 ภญ. Mananpat Met ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
113 C157-0113 ดร. ถาวรีย์ ถิละเวช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
114 C157-0114 ภญ. อนงค์จันทร์ อุดมสิรินวกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
115 C157-0115 ภญ. ณัฐกฤตา สุขทรรศนีย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
116 C157-0116 ภญ. ณัฐกานต์ เศรษฐอนุกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
117 C157-0117 ภก. ธงชัย อัศวนิเวศน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
118 C157-0118 ภก. ศรัญญา สันติภพ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
119 C157-0119 ภญ. เนติมา สลับแสง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
120 C157-0120 ภญ. อนินทยา สุนสะธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
121 C157-0121 ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
122 C157-0122 ผศ.ดร.ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
123 C157-0123 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
124 C157-0124 ภญ. กุลภัสสร์ ทันจาว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
125 C157-0125 ภญ. กรกนก จันทร์ศิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
126 C157-0126 ภญ. ปิยนาถ เวียงสมุทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
127 C157-0127 ภญ. วัณณิตา ศรีสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
128 C157-0128 นาย วรรณสิงห์ แดงบุญเรือง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
129 C157-0129 ภญ. รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
130 C157-0130 ภญ. เยาวลักษณ์ บุญทรงฤทธิ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
131 C157-0131 ภญ. สุมาลี เหล่าวีระธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
132 C157-0132 ภญ. วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
133 C157-0133 ภก. พีระพล คำจันทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
134 C157-0134 ภญ. สุลาวัณย์ วรรณโคตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
135 C157-0135 นางสาว พิชาพัทธ์ เมฆาเรืองไพศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
136 C157-0136 ภญ. กนกวรรณ พรวิศณุกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
137 C157-0137 พญ. นภิสวดี ว่องชวณิชย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
138 C157-0138 ภญ. พิชญา ตรรกไพจิตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
139 C157-0139 นาย ศิริชัย เสนอภูมิวงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
140 C157-0140 ภญ. กชพร โล่ห์สีทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
141 C157-0141 ภญ. วนิชา ใจสำราญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
142 C157-0142 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะขาม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
143 C157-0143 ภญ. ลลิตา คิดอ่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
144 C157-0144 ภญ. วรรณภา วิฐาพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
145 C157-0145 ภญ. วริมา วงศ์พาณิชย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
146 C157-0146 นาง พรศิริ เลี้ยงสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
147 C157-0147 ภก. วรพล ไตรรัตนทรงพล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
148 C157-0148 ภญ. พนิดา ชูประเสริฐสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
149 C157-0149 ภญ. รัตนา ผุงพิพัฒน์พงค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
150 C157-0150 นางสาว กุลธิดา พริ้งพัฒนพงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
151 C157-0151 นางสาว สุธาทิพย์ มหาเจริญสิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
152 C157-0152 รศ. กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
153 C157-0153 ภญ. วรวรรณ ชาญชัยสัมฤทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
154 C157-0154 นาย ภานุพงศ์ อัฐกุลชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
155 C157-0155 ภญ. ระวีรัตน์ วรปัญญาสกุลชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
156 C157-0156 ดร. เกวลิน วงศ์โถง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
157 C157-0157 ภญ. มัณสิญา เตียวิรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
158 C157-0158 นางสาว สนธิยา พาเพนคอร์ท ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
159 C157-0159 นาย ธนสุวิทย์ วัชราวรวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
160 C157-0160 ภก. จิระศักดิ์ จันทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
161 C157-0161 ภญ. กมลกาญจน์ วจีนุรักษากุลชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
162 C157-0162 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมรินทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
163 C157-0163 ภก. สุระรอง ชินวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
164 C157-0164 นาย สุสวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
165 C157-0165 ภญ. กชวรรณ โพธิมาศ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
166 C157-0166 นางสาว รวิพร จันทร์ศิริยานันท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
167 C157-0167 ภญ. พรรณวดี พฤกษาพงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
168 C157-0168 ภญ. วรกัญญา นารากรวิชญ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
169 C157-0169 ภก. อาภรณ์ เวชประสิทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
170 C157-0170 นางสาว สุภาวดี กิตติคุณภัทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
171 C157-0171 ภญ. จิตติวรรณ บุญระดม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
172 C157-0172 ภญ. ภัสรา ประยงค์เพชร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
173 C157-0173 ภก. เกียรติกุล กิมเต๊ก ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
174 C157-0174 ภญ. กนกวรรณ ฉัตรเงิน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
175 C157-0175 ภก. อังคนา ชัยศิลป์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
176 C157-0176 ภก. จิรพนธ์ ท้าวแก่น ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
177 C157-0177 ดร. สมยศ ทุ่งหว้า ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
178 C157-0178 ภญ. นิพร เอ่งฉ้วน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
179 C157-0179 ภญ. วิมลวรรณ เพชรสุวรรณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
180 C157-0180 ภญ. ฐานิสร ลิขิตาภิวัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
181 C157-0181 ภก. สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
182 C157-0182 นางสาว วิชญาดา มะลัยทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
183 C157-0183 พญ. ธันยพร เพ็งมาก ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
184 C157-0184 ภก. ปภาวี คชหิรัญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
185 C157-0185 ภก. วนิดา บัตรา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
186 C157-0186 ภญ. จิราภรณ์ มีศรีสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
187 C157-0187 ภก. ณิชาพร กตะศิลา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
188 C157-0188 นาย เกียรติศักดิ์ มุ่งอุ่นกลาง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
189 C157-0189 ภญ. มนฤดี สุขมา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
190 C157-0190 ภญ. สุภาพร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
191 C157-0191 ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
192 C157-0192 ภญ. ส่องแสง เลาหะอัญญา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
193 C157-0193 ภก. Sunt Doromarn ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
194 C157-0194 นางสาว ลลิดา ไชยแสง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
195 C157-0195 ภก. วีรวัฒน์ เชื้อเจ็ดตน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
196 C157-0196 ภก. พีรพร สุทัศน์ ณ อยุธยา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
197 C157-0197 นพ. จิติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
198 C157-0198 ภญ. จงกล พรมจันทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
199 C157-0199 ภก. วราวุธ บำรุงรัมย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
200 C157-0200 นพ. ธนบดินทร์ คชเสนี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
201 C157-0201 ภญ. สุวภี พรศิริเกียรติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
202 C157-0202 ภญ. จุฬาลักษ์ พชรทิพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
203 C157-0203 นาย เศรษฐวัฒก์ ศรีวิโรจน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
204 C157-0204 ภญ. ภรภัทรรัก อาชามณีภาดาภัทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
205 C157-0205 ภก. สุทธิพงศ์ เชียงทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
206 C157-0206 นางสาว พิมพ์พิลาส ยอดโคกสูง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
207 C157-0207 ภญ. ปัทมา อึ้งอารุณยะวี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
208 C157-0208 ภญ. มนัสวี รัตนพัวพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
209 C157-0209 ภก. ทิตยฉัตร มัฎฐาพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
210 C157-0210 นางสาว พลอยวดี ศรีผดุง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
211 C157-0211 ภญ. ธนัชพร ธัญญาภิบาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
212 C157-0212 นาง ณัฏฐกานต์ ใบเงิน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
213 C157-0213 นางสาว พรรษชล สุชาฎา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
214 C157-0214 ภก. ยอดพร โพธิดอกไม้ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
215 C157-0215 ภก. พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
216 C157-0216 ภก. ธนาวุธ เขาดี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
217 C157-0217 ภญ. ยุพิน กิตติภัสสร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
218 C157-0218 นางสาว นัฎฐาภรณ์ หนูนิล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
219 C157-0219 นาง พรพิมล ทองพันะุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
220 C157-0220 ภญ. ปิยนุช รองรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
221 C157-0221 นางสาว กมลชนก เอกชน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
222 C157-0222 ภญ. จิดาภา วิฑูรพูนศรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
223 C157-0223 ภญ. วศิณี ศรีทรงวุฒิ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
224 C157-0224 ภก. พงษ์กาญจน์ กาญจนาทิพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
225 C157-0225 นางสาว กนกวรรณ ยุทธวิชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
226 C157-0226 นาย กรกฎ ไชยมงคล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
227 C157-0227 นางสาว ณัชชส สุริยวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
228 C157-0228 ภก. ชาญชัย ศรีปากร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
229 C157-0229 นางสาว ภัทรภรณ์ พรหมแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
230 C157-0230 ทพญ. ธีราภรณ์ ชุนเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
231 C157-0231 ภญ. สุดารัตน์ หอมหวล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
232 C157-0232 นางสาว จุฑามาศ แจ้งสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
233 C157-0233 พญ. เคียงญาดา ยาคล้าย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
234 C157-0234 ดร. เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
235 C157-0235 ภญ. พัชรี เลาหพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
236 C157-0236 ดร. ตรีนุช สายทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
237 C157-0237 ภญ. กมลภศร พลราชา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
238 C157-0238 นางสาว ตรีสุคนธ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
239 C157-0239 นพ. ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
240 C157-0240 ภญ. ศิรินทร พิศุทธานันท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
241 C157-0241 ภก. จิรธาตุ ถิรพงศ์พัฒนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
242 C157-0242 นางสาว ทิพย์กัญญา แก้วน้อย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
243 C157-0243 นางสาว นางสาวเสาวนีย์ รัตนะวัน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
244 C157-0244 นางสาว ณัฐนันท์ ลลิตภัทรานุวัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
245 C157-0245 นาย สันติ คุปตวินทุ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
246 C157-0246 ภญ. ฐานันดร์ ตั้งล้ำเลิศ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
247 C157-0247 ภก. ปฏิพัฒน์ เลิศวาสนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
248 C157-0248 นางสาว ธนวันต์ กำปั่นทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
249 C157-0249 ภญ. เบญจวรรณ คุระสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
250 C157-0250 นาย อลงกรณ์ กรเกษม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
251 C157-0251 นางสาว สุชญา สำราญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
252 C157-0252 ภก. ธนวัฒน์ สุทธิปรีชานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
253 C157-0253 ภญ. จิราวรรณ เวียงหิรัณย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
254 C157-0254 ภญ. อัญชิสา อภิกุลวณิช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
255 C157-0255 ดร. สุนันทา จุลเจือ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
256 C157-0256 ภก. ปรเมษฐ์ พรหมพินิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
257 C157-0257 นางสาว เก็จมณี แก่นแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
258 C157-0258 ภก. จักรพงษ์ วิชาพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
259 C157-0259 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
260 C157-0260 นางสาว ณัชวรางค์ ทรัพย์อดุลชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
261 C157-0261 ภญ. จุฑามาศ สุริวงค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
262 C157-0262 ภก. เชิดชัย สุนทรภาส ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
263 C157-0263 ดร. กมล อยู่สุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
264 C157-0264 ภก. อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
265 C157-0265 ภญ. ฐิศิรักษ์ วรพัฒน์ผดุง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
266 C157-0266 ทพญ. ธัญกมล ดีสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
267 C157-0267 ดร. สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
268 C157-0268 ภญ. อมรรัตน์ ไชยเดชกำจร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
269 C157-0269 นางสาว พิณ โตโพธิ์ไทย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
270 C157-0270 ภญ. ปุณยนุช อังคะนาวิน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
271 C157-0271 ภญ. ชุติมา เทพสุธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
272 C157-0272 ภญ. อภิฤดี จิรสุขเมธากุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
273 C157-0273 ภญ. อัญชลี ถิ่นทวี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
274 C157-0274 นางสาว สายทอง สมบัติภูธร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
275 C157-0275 ภญ. สายทิพย์ กิจสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
276 C157-0276 ภก. อารีรัตน์ ตาระเกษ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
277 C157-0277 ภก. ติ่งตา มัสการ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
278 C157-0278 ภญ. รจเรศ นิธิไพจิตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
279 C157-0279 นางสาว นลินพร ประเสริฐโสภา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
280 C157-0280 นาง ณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
281 C157-0281 ภญ. มิ่งขวัญ หิรัญมุทราภรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
282 C157-0282 ภญ. เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
283 C157-0283 ภญ. กมลภพ เสาวกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
284 C157-0284 นางสาว ปรางทิพย์ ภวภูตานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
285 C157-0285 ภญ. ศิรประภา แสงสุริยัน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
286 C157-0286 ภก. พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
287 C157-0287 ภก. ก่อเกียรติ นิรมานสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
288 C157-0288 ภก. อนุพงษ์ วงศ์นิลยอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
289 C157-0289 ภญ. ภณิดา แดนดี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
290 C157-0290 นาย ศุภกร ชนะชัยธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
291 C157-0291 นางสาว ณัฐชา พงษ์วิรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
292 C157-0292 ภญ. คนาวรรณ พจนาคม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
293 C157-0293 ภก. วิรุณ เวชศิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
294 C157-0294 ภญ. ชญานิศ จิตอารี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
295 C157-0295 นาย ธเนศ พิทักษ์บุตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
296 C157-0296 ภก. พัฒนพงษ์ โชคสกุลทรัพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
297 C157-0297 นางสาว ศิริจันทร์ ตาใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
298 C157-0298 ภก. ศิริกมล นิยมวรรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
299 C157-0299 ภญ. พรรณพิมล จันทร์วีระยุทธ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
300 C157-0300 ภญ. Chithdavone HER ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
301 C157-0301 ภก. วรรณิศา ศรีจำนงค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
302 C157-0302 ภญ. อรฤทัย ยกล่อง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
303 C157-0303 ภญ. สุธิอร โลหะวิทยานันท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
304 C157-0304 ภญ. ศตนันท์ ดำริสุ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
305 C157-0305 ภญ. ไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
306 C157-0306 นางสาว รัชนีกร ทองสุขดี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
307 C157-0307 นางสาว อรชุมา หนูน้อย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
308 C157-0308 ภก. สุภเวช รัตนศิริวงศ์วุฒิ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
309 C157-0309 นางสาว ญาดา เรียมริมมะดัน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
310 C157-0310 นางสาว กัณธิมา ตุ้มน้อย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
311 C157-0311 ภญ. พิธุภา เอกตะคุ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
312 C157-0312 ภญ. ณดา เลาหวิริยานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
313 C157-0313 ภญ. ธีราพร สุภาพันธ์ุ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
314 C157-0314 นางสาว รวงทอง พุทธิกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
315 C157-0315 ภญ. ฐานิตา สินขัยกิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
316 C157-0316 ภญ. พร้อมภัทร พิศูทธินุศาสตร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
317 C157-0317 ภก. วรรณพัทธ เตไชยกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
318 C157-0318 ภญ. อรุณวรรณ อุรารุ่งโรจน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
319 C157-0319 ภก. ศุภชัย ติยวรนันท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
320 C157-0320 นางสาว พนิตตา แซ่เฮ้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
321 C157-0321 อ. ธัญชนก ลิ้มเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
322 C157-0322 ภก. เอกลักษณ์ อินทรักษา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
323 C157-0323 ภก. บริวัฒน์ พายัพทิศารักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
324 C157-0324 ภก. สุชาดา อัศวุตมางกุร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
325 C157-0325 นางสาว วรรณวิมล บุญลือพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
326 C157-0326 นางสาว กัญญารัตน์ แก่งอิน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
327 C157-0327 นาย เกียรติวงศ์ สิงหะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
328 C157-0328 ภญ. หทัยรัตน์ โคตรสมพงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
329 C157-0329 นางสาว กนกทิพย์ เสนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
330 C157-0330 นางสาว กันตยา แทนเทือก ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
331 C157-0331 นางสาว อภิชญา ไม้อุ้ม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
332 C157-0332 ภก. สิริพร สว่าง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
333 C157-0333 ภญ. ปิยศิษฏา นิตย์ด่านกลาง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
334 C157-0334 นาย สุพจน์ แก้วจรัสฉายแสง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
335 C157-0335 ภญ. นฤภร วิชัยดิษฐ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
336 C157-0336 นพ. วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
337 C157-0337 ภญ. วิไลรัตน์ หวานกิจเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
338 C157-0338 ทพญ. จันทราพร หล่อวินิจนันท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
339 C157-0339 นาง วารุณี ศรีลาปัง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
340 C157-0340 ภญ. อมรรัตน์ รัตนเกียรติถาวร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
341 C157-0341 ภก. ธัญญ์นรี มหาศิริอภิรักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
342 C157-0342 ภญ. สนธยา สุขยิ่ง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
343 C157-0343 นางสาว กรรณิการ์ หล่อวนันท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
344 C157-0344 ภญ. วริญญา แสงเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
345 C157-0345 นางสาว กัญญาพร งามจิตต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
346 C157-0346 ภญ. น้ำผึ้ง สมประสงค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
347 C157-0347 ภญ. เพ็ญจันทร์ พานิชกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
348 C157-0348 นางสาว วนิดา ศรีเขื่อนแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
349 C157-0349 ภญ. ฑิฆัมพร พันธุ์พินิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
350 C157-0350 ภญ. อักษรฤดี ทองสำลี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
351 C157-0351 นาย ภาณัฐ เดชะยนต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
352 C157-0352 ภก. ประสิทธิ์พร วีระยุทธวิไ ล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
353 C157-0353 นาย ตรีพัชร อติรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
354 C157-0354 นางสาว นินนาท อินทฤทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
355 C157-0355 นางสาว ขวัญชนก หมอกมืด ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
356 C157-0356 ภญ. ภคพร ปานสกุณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
357 C157-0357 ดร. ธนา จักษ์เมธา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
358 C157-0358 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
359 C157-0359 พท.ป. ขวัญข้าว แซ่โง้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
360 C157-0360 นาย กิตรวี จิรรัตน์สถิต ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
361 C157-0361 พท.ป. ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
362 C157-0362 ภญ. ศุภิสรา โอสถประสิทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
363 C157-0363 ภญ. สุนันทา โอศิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
364 C157-0364 นางสาว กัญลยาณี รัตนพงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
365 C157-0365 พท.ป. คมกริช เอี้ยวสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
366 C157-0366 นาย พิพัฒน์ ตั้งชูทองชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
367 C157-0367 นางสาว วิภาดา ภูษา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
368 C157-0368 นางสาว กิติยา หย่างถาวร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
369 C157-0369 ภญ. ณัฐริกา เวสสะสุนทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
370 C157-0370 ภก. เชษฐวิทย์ วิจิตรเวียงรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
371 C157-0371 ภญ. ชุติพร กิติยาดิศัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
372 C157-0372 ภญ. วาเลอรี่ ศักดิ์โสภิน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
373 C157-0373 ภก. วลัย กังวานสายชล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
374 C157-0374 นาง วันเพ็ญ ทรัพย์ประเสริฐ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
375 C157-0375 ภญ. ธีร์จุฑา ศรีสุวรรณานุกร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
376 C157-0376 ภก. สาธิดา ศรีชาติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
377 C157-0377 ภญ. นันท์นภัส วรรณพฤกษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
378 C157-0378 ภญ. ธมลวรรณ ผลประเสริฐ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
379 C157-0379 ภญ. อภิยดา นนท์ปัญญา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
380 C157-0380 ภญ. ลักษิกา ชินพงสานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
381 C157-0381 ภญ. พรศรี อิงเจริญสุนทร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
382 C157-0382 ภญ. กนกวรรณ ทรงผาสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
383 C157-0383 นางสาว จุฬาลักษณ์ เขาแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
384 C157-0384 ภญ. เยาวพา ตั้งบวรพิเชฐ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
385 C157-0385 ภก. ชายฉลาด ประเวศวรารัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
386 C157-0386 ภญ. อรุณี พานะกิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
387 C157-0387 ภญ. ภาพิมล ธีรการุณวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
388 C157-0388 นางสาว ดารณี นฤดมพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
389 C157-0389 ภญ. ศิริพร อุดมพรวรรักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
390 C157-0390 นางสาว สุวรรณา แม่นปืน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
391 C157-0391 นางสาว นพวรรณ ปัญญโภคินทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
392 C157-0392 นางสาว นิศารัตน์ รอดจันทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
393 C157-0393 นางสาว ปานฤทัย แซ่ตั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
394 C157-0394 นางสาว ปิยอร ปานรังษี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
395 C157-0395 นางสาว อิกขณา ทองอำพัน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
396 C157-0396 ดร. เมธี พุ่มทุ่ม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
397 C157-0397 นางสาว นรกมล โตนิติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
398 C157-0398 ภญ. จันทพร มณีเสน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
399 C157-0399 นางสาว เพชรัมพร อ้ายมา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
400 C157-0400 ภก. เกริก ทองกันยา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
401 C157-0401 นางสาว อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
402 C157-0402 นางสาว สุนารี ชาจันทึก ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
403 C157-0403 นางสาว รักษณามน บุญธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
404 C157-0404 นาย พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
405 C157-0405 นางสาว สุภาวดี นนลือชา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
406 C157-0406 ภญ. มาลี บริบูรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
407 C157-0407 ภญ. พิมพ์ณภัท โรจน์วรชวลิต ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
408 C157-0408 นางสาว อริสรา ชมภูโคตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
409 C157-0409 ภก. จิรธาตุ ถิรพงศ์พัฒนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
410 C157-0410 ภญ. นงลักษณ์ ลี้อิสสรพงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
411 C157-0411 ภญ. ศศิธร สิงห์เถื่อน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
412 C157-0412 นางสาว นรารัชต์ เอกอัจฉริยา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
413 C157-0413 ภก. ธนัญชัย จวบประสพ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
414 C157-0414 ภญ. กัญจน์ฉัตร ฉมาดล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
415 C157-0415 นพ. ณภัทรสพล ชุมวงค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
416 C157-0416 นางสาว ศุภรัตน์ พลอินทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
417 C157-0417 ภก. บุษยมาส มาลัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
418 C157-0418 ภญ. Pasarapa Towiwat ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
419 C157-0419 ภก. อธิสรา ทรงเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
420 C157-0420 ภญ. อธิสรา ทรงเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
421 C157-0421 ศ ดร สิริพร โรจนนันต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
422 C157-0422 ภญ. ปวริศา ธนันต์วณิช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
423 C157-0423 ดร. โสภิดา ภู่ทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
424 C157-0424 นางสาว ณัฐสินี โกสุมวิสัยสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
425 C157-0425 นางสาว สกาวรัตน์ พิมพ์เกาะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
426 C157-0426 ภญ. ณภัทรา วุฒิการโกศล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
427 C157-0427 นางสาว บุณฑริกา ใจยะเลิศ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
428 C157-0428 ภญ. น่ารัก ยี่สุ่นแป้น ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
429 C157-0429 นาง นงเยาว์ ปิยะปรีชายุทธ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
430 C157-0430 พญ. Pantiwa Sinrachatanant ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
431 C157-0431 นาย ธนชัย สุขกิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
432 C157-0432 นศ.พท. นภัทร จันตะนี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
433 C157-0433 ภญ. ณิชมน วิภวดิลก ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
434 C157-0434 ภก. วิทวัส เรืองรุ่งโรจน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
435 C157-0435 ภญ. สรัลพร ปลั่งเนียม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
436 C157-0436 ภญ. ลลิตา พรหมสุวรรณศิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
437 C157-0437 ภญ. ศุจีรัตน์ ถาดี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
438 C157-0438 ภก. ชีวานนท์ พิพัฒนพงศ์พันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
439 C157-0439 นาย พรภูมิ อังศุวัฒนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
440 C157-0440 ภญ. นัชลิดา รัตนสนธิ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
441 C157-0441 นาง ชญชล ห้อยระย้า ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
442 C157-0442 ดร. ภัทราพร ศิริพิพัฒน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
443 C157-0443 ภญ. อนงค์นาถ ปานแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
444 C157-0444 ภก. ณัฐพร ถาวรคุณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
445 C157-0445 ภก. เกรียงไกร ตระกูลไพศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
446 C157-0446 ภญ. เยาวรินทร ์ ขจรวัชรา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
447 C157-0447 นางสาว พิมพ์ชนก ไชยยศสมพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
448 C157-0448 นาย ตรีภพ พาดขุนทด ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
449 C157-0449 นางสาว วิรากานต์ จันระมาด ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
450 C157-0450 นางสาว อุษา ถาวร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
451 C157-0451 ภญ. ประภาสิริ โตเกียรติวงศ์ชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
452 C157-0452 ภญ. กุลธิดา จิตรโสภา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
453 C157-0453 ภญ. สุธาทิพย์ สมจริต ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
454 C157-0454 พญ. นฤนาท วานิชชินชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
455 C157-0455 นาย ธนกร พุทธบูชา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
456 C157-0456 ภญ. ปณิตา กีรติวิทยายุต ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
457 C157-0457 นางสาว ศุภกานต์ สุขสัจจี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
458 C157-0458 ภญ. นิภาพันธ์ มานักฆ้อง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
459 C157-0459 พญ. มณฑิรา ประสมทรัพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
460 C157-0460 ภก. โพธิวัฒน์ กระต่ายทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
461 C157-0461 ภญ. วนิชา สุประดิษฐอาภรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
462 C157-0462 นางสาว บัณฑิตา นาคทับที ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
463 C157-0463 ภญ. ชนิดา ชูติกาญจน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
464 C157-0464 นาย นริศ พุ่มดนตรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
465 C157-0465 ภญ. ณัฏฐา อนันตสุข ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
466 C157-0466 นางสาว รวิสรา เอื้ออุมากุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
467 C157-0467 นางสาว กษมน ประกอบผล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
468 C157-0468 ภญ. เกื้อกูล ธีระวัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
469 C157-0469 ภญ. ณิศศา ทระมหา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
470 C157-0470 นางสาว ชนิญญา ศรีวิทิตกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
471 C157-0471 ภก. ศิรชัช โล่ศุภกาญจน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
472 C157-0472 ภญ. ธิติยา ธนสารช่วงโชติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
473 C157-0473 ภก. พรพิมล ติรวิบูลย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
474 C157-0474 นาย ณพรัตน์ แก้วสมทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
475 C157-0475 ภญ. อำภาพร ลิ้มประจันต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
476 C157-0476 ภก. วีระวุฒิ เจริญจิตติชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
477 C157-0477 ภญ. ณัฐณิชา รัตนชัยสิทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
478 C157-0478 ภก. นวรัตน์ พูลทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
479 C157-0479 นางสาว ณัฐอนัญญา ธนาภัคฉัตรสิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
480 C157-0480 ภก. ชาญวิทย์ บัวพิมพ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
481 C157-0481 นาย อนุชิต คลังมั่น ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
482 C157-0482 ภญ. นุชจรินทร์ ไชยณรงค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
483 C157-0483 นางสาว ธันยพร ทองสุขใส ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
484 C157-0484 ภก. ไตรภพ พิบูลย์โสภณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
485 C157-0485 ภญ. จันทิมา ยุวชิต ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
486 C157-0486 นางสาว อภิสรา นกะพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
487 C157-0487 นางสาว ศศกร โอวรกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
488 C157-0488 ภก. สโรชา จิตสำราญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
489 C157-0489 ภญ. จินตพร หาญศิริพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
490 C157-0490 ภก. ลาภวัต อภินันทน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
491 C157-0491 ภญ. วณัฐชยา แก้วเหมือน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
492 C157-0492 ภญ. ดวงใจ มุกดา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
493 C157-0493 ภญ. สกาววรรณ พงษ์สวัสดิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
494 C157-0494 นาง ณัฐพิชา ทศรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
495 C157-0495 ภญ. สุธิดา ปานลักษณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
496 C157-0496 ภญ. อรจิรา สุขเจริญเวช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
497 C157-0497 ภญ. พัชรี โฆษิตวัฒนะกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
498 C157-0498 นางสาว Jurairat Rawipong ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
499 C157-0499 นางสาว กานต์ธีรา มณีกรรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
500 C157-0500 ทพญ. สุธีดา ใช้ริ้วเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
501 C157-0501 นาย kampanat Malaisri ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
502 C157-0502 ภญ. จิตตกานต์ เลิศไผ่รอด ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
503 C157-0503 ภก. ณัฐวุฒิ อัมวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
504 C157-0504 ภญ. วัชราภรณ์ กุลวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
505 C157-0505 ภก. ณัฏฐาวุฒิ สุนันท์กิ่งเพชร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
506 C157-0506 ภก. ภาสกร อ่อนนิ่ม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
507 C157-0507 ภก. วิชัย ลิขสิทธิ์ดำรงกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
508 C157-0508 ภก. ชัยพร เวทย์นฤมาณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
509 C157-0509 ภญ. อุษา อมรสิริพาณิชย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
510 C157-0510 ภญ. วรนุช จินต์โชติกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
511 C157-0511 ภญ. นันท์ชญาน์ วังนัยกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
512 C157-0512 ภญ. ยุวรินทร์ สิริธนันต์ชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
513 C157-0513 ภญ. นฤมล ธนะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
514 C157-0514 นางสาว สุรีรัตน์ ชลนัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
515 C157-0515 ภญ. ชญาชล ชูตระกูลใหญ่ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
516 C157-0516 นางสาว ทักษิณา ชูเพชร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
517 C157-0517 นาง รุ่งนภา ปัญญาเดชากุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
518 C157-0518 ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
519 C157-0519 ภก. ศรัณย์ ตันตะราวงศา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
520 C157-0520 ภญ. ภาวิตรา แก้วไทรหงวน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
521 C157-0521 ภก. กนกพร เลิศศิริเภสัช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
522 C157-0522 นาย อำพล ผลอนันต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
523 C157-0523 นางสาว สุทธินี แทนนิมิต ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
524 C157-0524 นางสาว ธัญลักษณ์ ใบไพศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
525 C157-0525 ดร. อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
526 C157-0526 ภญ. อภัสรา ตรีเนตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
527 C157-0527 นางสาว ศุภกาญจน์ สัทธานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
528 C157-0528 นางสาว อารยา สะยอวรรณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
529 C157-0529 นาย ธนกฤต บุญธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
530 C157-0530 ภญ. พรพิมล เดชาอนันตพงษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
531 C157-0531 ภก. ศรัณย์ แจ้วจิรา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
532 C157-0532 ภญ. พัชรา แจ้วจิรา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
533 C157-0533 ภก. จินตนา ภานุวัฒนวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
534 C157-0534 นาย รัฐวุฒิ ตันกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
535 C157-0535 ภก. Phetdalyvone Khounnorath ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
536 C157-0536 ภญ. อรวรรณ เหลืองทำเหมือน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
537 C157-0537 นาย Phetdavanh Huksasouk ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
538 C157-0538 นาย ปพน สุจิภิญโญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
539 C157-0539 นาย สมเกียรติ เสถียรอมรศิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
540 C157-0540 ภก. ธีร์รัฐ เรืองฐิติชัยกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
541 C157-0541 นาย นรินทร์ อัธยาศัยงาม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
542 C157-0542 ภก. พันธุ์คม งามเสน่ห์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
543 C157-0543 ภก. กฤตพร พงษ์ช้างอยู่ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
544 C157-0544 ภญ. วริษา ประสม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
545 C157-0545 ภญ. อรพินท์ นิรนาทกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
546 C157-0546 ภก. เขมจิรา ฤกษ์หร่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
547 C157-0547 นางสาว นภัสสร ศรีศักดิ์ขวา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
548 C157-0548 นางสาว โสริยา มาผิว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
549 C157-0549 นางสาว ปาริฉัตร จูพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
550 C157-0550 นางสาว ศิริพรรณภา มูลต๋า ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
551 C157-0551 นางสาว จีรวรรณ สุวรรณรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
552 C157-0552 ภก. จิตลักษณ์ รังสิวัฒกพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
553 C157-0553 ภญ. วิวรรณ ชมพืช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
554 C157-0554 ภก. ศักดิ์กมล เพ็งสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
555 C157-0555 ภก. ชาตรี เจตนธรรมจักร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
556 C157-0556 นางสาว อนันตญา น้อยนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
557 C157-0557 นางสาว ลัดดาวัลย์ ชูทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
558 C157-0558 ภก. นนทวัจน์ ผ่องใสกุลรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
559 C157-0559 นางสาว กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
560 C157-0560 นางสาว กัญญ์วรา ทวิชศรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
561 C157-0561 ภญ. ฉันทนา สีทองกิจพิศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
562 C157-0562 ภญ. พรรณทิพา ปุรณะภักดี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
563 C157-0563 ภก. พรเทพ ทรงปรายาท ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
564 C157-0564 ภก. พรรัม ปฏิญาณวิภาส ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
565 C157-0565 ภก. ปุณณภา ธนกุลภารัชต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
566 C157-0566 นาย ไพบูลย์ พูลกระจ่าง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
567 C157-0567 ภญ. ณัชชนก สุขการค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
568 C157-0568 นางสาว มนัสวี ชมชื่น ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
569 C157-0569 นางสาว ชนกมาศ ปัตตาเคนัง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
570 C157-0570 นางสาว พัชรี อาษาขันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
571 C157-0571 ภญ. ศรุฏา สุทธินราธร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
572 C157-0572 ภก. เอกราช อรรฆยากร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
573 C157-0573 ภญ. วันดี ญาณไพศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
574 C157-0574 นาย สมบูรณ์ บุญยืนถู ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
575 C157-0575 ภญ. ละออ นวลละออง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
576 C157-0576 ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
577 C157-0577 พท.ป. สุทธาพร วงศ์กาฬสินธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
578 C157-0578 ภญ. วรรณี วรวัฒนชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
579 C157-0579 นพ. วิชาญ เกิดวิชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
580 C157-0580 นาง วลัยลักษณ์ เปล่งจำรัส ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
581 C157-0581 ภก. อภินันท์ คำเพชรดี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
582 C157-0582 นาย ไกรสีห์ สุวรรณบท ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
583 C157-0583 ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
584 C157-0584 ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
585 C157-0585 ภก.ดร. ทวีชัย วชิรยนเสถียร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
586 C157-0586 พท.ป. โชติมา เต็งตระกูล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
587 C157-0587 ภก. อภิรักษ์ เมืองโคตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
588 C157-0588 ภญ. รัตนา อินทรานุปกรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
589 C157-0589 นางสาว หทัยกาญจน์ เจียมศรีชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
590 C157-0590 นาย โลนาถ ยอดล้ำ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
591 C157-0591 ดร. ธัญญะ พรหมศร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
592 C157-0592 ภญ. ชุติมา เพ็ชรประยูร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
593 C157-0593 ภญ. สุชีรา ลีโทชวลิต ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
594 C157-0594 ภก. ธันย์ณภัทร จงสถาพรพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
595 C157-0595 นางสาว ธัญนฤธดา อรุณพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
596 C157-0596 ภญ. ดลิชา ชั่งสิริพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
597 C157-0597 นางสาว วรารัตน์ กุลธีรพงศ์ธร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
598 C157-0598 ภญ. รัสรินทร์ ทิพยเมธาพันธ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
599 C157-0599 นาย มณเฑียร ศรีสารคาม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
600 C157-0600 ภก. พิภพ ลีโทชวลิต ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
601 C157-0601 ภญ. สุวิดา ตั้งตระกูลธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
602 C157-0602 ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
603 C157-0603 ภญ. ศิริลักษณ์ ทีฆกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
604 C157-0604 นาย บุญหลง ศรีบัว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
605 C157-0605 อาจารย์ วิไลกุล หนูแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
606 C157-0606 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
607 C157-0607 นางสาว เพชรนำ้ผึ้ง รอดโพธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
608 C157-0608 นางสาว ชุติมาภรณ์ กังวาฬ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
609 C157-0609 นาย ณัฐพงษ์ ประไพศรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
610 C157-0610 นาง อัปสร สารสุวรรณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
611 C157-0611 ภญ. สิรินาถ เขียวแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
612 C157-0612 นาย วิวัฒน์ ขวัญแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
613 C157-0613 ภญ. จิรภา จังกาจิตต์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
614 C157-0614 นาย เอกชัย แก้วอาษา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
615 C157-0615 ภญ. อัญธิดา เสงี่ยมเฉย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
616 C157-0616 ภญ. ศรีสุภัค นันทา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
617 C157-0617 ภญ. อุสรีย์ เอี่ยมสุรีย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
618 C157-0618 ภญ. ทวีพร กิจถาวรชัยสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
619 C157-0619 ดร. บุญศรี พรหมมาพันธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
620 C157-0620 นางสาว สายเพชร์ ประภาวิชา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
621 C157-0621 ภญ. ศรีสุดา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
622 C157-0622 ภญ. ธนิตา ทุมสิงห์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
623 C157-0623 นาย ธีระศักดิ์ แสวงวิชยพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
624 C157-0624 ดร. ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
625 C157-0625 ดร. นฤมล ธีระรังสิกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
626 C157-0626 ดร. กนกพร แสงปัญญารักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
627 C157-0627 นสพ. สักกายธาร์ม เต็มวุฒิโรจน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
628 C157-0628 นางสาว สุจิตรา น้อยจินดา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
629 C157-0629 คุณ กฐญา ปิ่นถาวร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
630 C157-0630 นางสาว ปริญญา มีบุญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
631 C157-0631 นางสาว ฐิติยาภรณ์ ประ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
632 C157-0632 นางสาว สุธาสินี เลิศกิจเจริญผล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
633 C157-0633 นางสาว จิรภัทร์ แซ่ตั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
634 C157-0634 นาย ณัฐพล พานทองคำ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
635 C157-0635 นาง เสาวณีย์ ตันจริยานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
636 C157-0636 นาย ประเสริฐ ตันติวราภรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
637 C157-0637 ภก. ณัฏฐินี อนันตโชค ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
638 C157-0638 ภก. จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
639 C157-0639 นางสาว อุมาภรณ์ ชูเกษ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
640 C157-0640 นาง บุญญาภา รำจวน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
641 C157-0641 นาย สัมพันธ์ จ้างมีศิลป์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
642 C157-0642 ภญ. สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
643 C157-0643 นางสาว ผกามาส มีน้อย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
644 C157-0644 นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
645 C157-0645 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ดอน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
646 C157-0646 ภญ. ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
647 C157-0647 นางสาว ธรทิพย์ เหล็กเพชร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
648 C157-0648 ทพญ. ฐสรรพร เติมทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
649 C157-0649 ดร. อัจฉรา มหาวีรวัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
650 C157-0650 ภญ. อารยา ไรวา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
651 C157-0651 นางสาว ภิญญดา ชมนาวัง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
652 C157-0652 ภก. ไกรรัช พิทักษ์สันตโยธิน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
653 C157-0653 นางสาว สุทธิลักษณ์ ทองปลิว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
654 C157-0654 ภก. พศชัย สุชาติล้ำพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
655 C157-0655 ภญ. อรพรรณ ใจอุตม์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
656 C157-0656 ภญ. ประภาวดี พัวไพโรจน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
657 C157-0657 ภญ. วิภาดา สัมประสิทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
658 C157-0658 ภก. ภราดร ตันทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
659 C157-0659 ภก. รินทร์ภิตา อรุณรัศมีเรือง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
660 C157-0660 ภญ. นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
661 C157-0661 ภก. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
662 C157-0662 นาย อภิชาติ แก้วเก็บคำ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
663 C157-0663 นาง สิริลาวัลย์ วัชรสินธุ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
664 C157-0664 ภญ. ปิยธิดา แต่เจริญกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
665 C157-0665 นางสาว น้ำทิพย์ โอสถานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
666 C157-0666 นาง วิไล ประกอบกิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
667 C157-0667 ดร. ณัฐิยา แซ่หลิม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
668 C157-0668 ภก. ณัฐชา พฤษสุภี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
669 C157-0669 ภก. ชัยสิทธิ์ สุนทรา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
670 C157-0670 ภญ. สุวิมล สิทธิ์จงสถาพร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
671 C157-0671 ดร. ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
672 C157-0672 ภญ. ศิริลักษณ์ ทวีรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
673 C157-0673 ภญ. นภาภร ถนอมลิขิต ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
674 C157-0674 พทป. พัชนิดา ม่วงสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
675 C157-0675 นาง พิศมัย ชุติมา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
676 C157-0676 นางสาว ธนิษฐา สมัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
677 C157-0677 นางสาว มานี แซ่ลี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
678 C157-0678 ภก. มณฑลธรรศ ทองอ่ำ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
679 C157-0679 นางสาว พิชามญชุ์ ไชยวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
680 C157-0680 ภญ. ธารกมล จันทร์ประภาพ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
681 C157-0681 ดร. ปฐมาวดี ศิลาลาย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
682 C157-0682 นางสาว ณิชนันท์ ปุ่มเพชร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
683 C157-0683 นางสาว วีณา หัตถากรวิริยะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
684 C157-0684 ภญ. สุรางค์ ลีละวัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
685 C157-0685 ภญ. สกาวรัตน์ แสงศรีจันทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
686 C157-0686 ภก. รสมาลิน อินตายวง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
687 C157-0687 ภญ. ชัชลี นำไพศาล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
688 C157-0688 นางสาว อรทัย หลงสอน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
689 C157-0689 นางสาว กัญญณัฐ นาราช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
690 C157-0690 นางสาว สุวิชาดา ใจเปี้ย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
691 C157-0691 นางสาว สรินยา ป้องเขต ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
692 C157-0692 ภญ. ทิวารัตน์ ต.เจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
693 C157-0693 นาง อัญชรินทร์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
694 C157-0694 นางสาว นพรัตน์ นุชิตประสิทธิชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
695 C157-0695 ภก. ดุสิต จันทราชา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
696 C157-0696 นางสาว ศิริอร มโนมัธยา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
697 C157-0697 นาย ธัญยบูรณ์ ธรรมจรัสวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
698 C157-0698 ภญ. วรี ติยะบุญชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
699 C157-0699 ภญ. ศุภปริญญ์ แสงสุวรรณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
700 C157-0700 ภญ. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
701 C157-0701 ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
702 C157-0702 นาย ธรรมพล นิยมพล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
703 C157-0703 ภญ. พาณี ศิริสะอาด ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
704 C157-0704 ภก. ธัญณัฐ สิริชูติวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
705 C157-0705 ภญ. นันทิยา เอี่ยมศิริ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
706 C157-0706 ภญ. นารีรัตน์ วัฒนาชัยผล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
707 C157-0707 ภญ. ลลนา คงคาเนรมิตร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
708 C157-0708 ดร. สามมิติ สุขบรรจง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
709 C157-0709 นางสาว มะลิวรรณ แซ่ลิ้ม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
710 C157-0710 ภก. วีระ ดุลย์ชูประภา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
711 C157-0711 นางสาว กัลยรัตน์ ฉันท์วรุตพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
712 C157-0712 นางสาว บุญญารัช ชาลีผาย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
713 C157-0713 ภก. วสุ แต้บ้วนฮวด ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
714 C157-0714 นาย ธนพล เลิศกิตติวัฒนกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
715 C157-0715 ภญ. ฐิติยา เอี่ยมอินทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
716 C157-0716 นางสาว ณัฐนรี บริสุทธิ์ประสิทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
717 C157-0717 นางสาว บงกช สุทธิวาณิชกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
718 C157-0718 นางสาว จุฑามาศ อาจารีย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
719 C157-0719 ดร. ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
720 C157-0720 ดร. วะนิดา น้อยมนตรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
721 C157-0721 นาย มานิต อติวานิชยพงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
722 C157-0722 ภญ. อธิพร ดุมแก้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
723 C157-0723 ภญ. ปทุมมาศ สิริกวิน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
724 C157-0724 ภญ. จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
725 C157-0725 ภญ. อัจฉริยา ตั้งวันเจริญชัย ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
726 C157-0726 พ.ต.ท. วิจักษณ์ หงส์เจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
727 C157-0727 ภญ. สุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
728 C157-0728 ภญ. ภัทริยา คุรุภากรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
729 C157-0729 ภญ. ยุวดี วงษ?กระจ่าง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
730 C157-0730 นางสาว รุ่งลาวัลย์ ยิ้มเยาะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
731 C157-0731 ภญ. อิสรีย์ ธนโสภณกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
732 C157-0732 นาย อานันท์ พุทธรักษา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
733 C157-0733 นางสาว อานิ บานเช้า ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
734 C157-0734 ดร. อนุสรณ์ วรสิงห์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
735 C157-0735 นาย รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
736 C157-0736 ดร. ศศิธร ตัณฑวรรธนะ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
737 C157-0737 ดร. กนกวรรณ กิตตินิยม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
738 C157-0738 ภญ. วรพรรณ สิทธิถาวร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
739 C157-0739 นางสาว วัชราภรณ์ อินทรเกษม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
740 C157-0740 นางสาว กนกพร อะทะวงษา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
741 C157-0741 ภญ. สุดารัตน์ โชคเจริญรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
742 C157-0742 นาย พรมงคล ชิดชอบ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
743 C157-0743 นางสาว ธัญญชัช กิจธนะภพรุ่ง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
744 C157-0744 พญ. ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
745 C157-0745 นาย ไพฑูลย์ สุปัญญา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
746 C157-0746 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
747 C157-0747 ภก. เสาวณีย์ อารีจงเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
748 C157-0748 พญ. นิธิดา เก่งถนอมม้า ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
749 C157-0749 ภญ. ศุภวรรณ บุญระเทพ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
750 C157-0750 นาย พัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
751 C157-0751 ภญ. ประภาศรี ทองทวีผล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
752 C157-0752 นางสาว ณัฐนันท์ อริยะกมลรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
753 C157-0753 พญ. อนุธิดา เชาว์วิศิษฐ์เสรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
754 C157-0754 นาย จรัส ตั้งอร่ามวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
755 C157-0755 นพ. ฤทธิรักษ์ โอทอง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
756 C157-0756 นางสาว เสาวณีย์ อารีจงเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
757 C157-0757 ภญ. พรสุรางค์ จำชาติ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
758 C157-0758 นาย ธีระพงษ์ ญทองล้วน ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
759 C157-0759 ภก. รสลิน นิติทัณฑ์ประภาศ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
760 C157-0760 ดร. รสพร เจียมจริยธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
761 C157-0761 ภญ. อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
762 C157-0762 นาย อนุชา แจ่มแจ้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
763 C157-0763 นางสาว ปรารถนา หมั่นพลศรี ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
764 C157-0764 พญ. ปิยะดา ไทยราช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
765 C157-0765 นางสาว ชญา เหลืองกุลเดช ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
766 C157-0766 นาง เมตตา ศิริรัตน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
767 C157-0767 นาย ศุภชัย ศรีชะวา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
768 C157-0768 นาง เตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
769 C157-0769 ภญ. วิมลพรรณ จันทร์หอม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
770 C157-0770 ภญ. รัตติรส คนการณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
771 C157-0771 ภญ. อัจฉรา เก็ตมะยูร ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
772 C157-0772 ภก. สามิตร เหลี่ยวเจริญ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
773 C157-0773 ภญ. เกศรา นิตยากรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
774 C157-0774 ภก. ไอยวิทย์ เอี่ยมบำรุงสกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
775 C157-0775 ดร. ศศพร มุ่งวิชา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
776 C157-0776 ภญ. ณิชชาวีณ์ ฤทธิณรงค์พัฒน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
777 C157-0777 นางสาว สุภลักษณ์ คำโสภา ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
778 C157-0778 ภก. สุเมต ตั้งสัจจานุรักษ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
779 C157-0779 ภก. สุพันธ์ ศรีชูกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
780 C157-0780 ภญ. พูลสุข จันทร์วัฒนเดชากุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
781 C157-0781 ภก. กนกพร ชนะค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
782 C157-0782 ภก. boontham silapatcharanun ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
783 C157-0783 นาง กัญจนา รื่นกลิ่น ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
784 C157-0784 ภญ. สุปรีดา นนทวงศ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
785 C157-0785 นาง นางธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
786 C157-0786 ภก. ภก.นฤทธิ์ เหลืองใส ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
787 C157-0787 พท.ภ. สุภาวดี บุญฉิม ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
788 C157-0788 นางสาว ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
789 C157-0789 ภญ. เยาวนันท์ ปัญญาประทีป ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
790 C157-0790 ภญ. กนกวรรณ เอี่ยมพริ้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
791 C157-0791 นพ. Apichai Khongphatthanayothin ไม่มีค่าใช้จ่าย online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**น้ำตาลทำให้แก่เร็ว..จริงหรือไม่
อาจารย์ ดร.ถาวรีย์ ถิละเวช ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://thenypost.files.wordpress.com/2018/03/180323-anti-aging-secret-pill-feature.jpg...
Read this article
อันตรกิริยาระหว่างส้มโอกับยา (ตอนที่ 1)
อาจารย์ ดร.ภญ.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ และ อาจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ###  ...
Read this article
โรคไทรอยด์เป็นพิษแบบไม่แสดงอาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ (สอบทานความสมบูรณ์และถูกต้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพปร...
Read this article
Thai Traditional Medicine Theory in Relation to Seasons Part 3
Omboon Vallisuta (Assoc. Prof.) Department of Pharmacognosy Mahidol University, Bangkok, Thailand ###Basic herbal formulations for ritu related dysfunction of Mahabhutarupa &n...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554