Product Information Leaflet and Boxed Warnings (PIL-Box)
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผ่านระบบประชุมออนไลน์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-001-02-2564 จำนวน 15.0 หน่วยกิต
 
 
   
การประชุมวิชาการ Product Information Leaflet and Boxed Warnings (PIL-Box) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลความสำคัญของฉลากยา (product information leaflet) บนผลิตภัณฑ์ยา โดยเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมทั้งคำเตือนชนิด black box warnings ในการรักษาโรคกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มีการจัดการติดตาม และการเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ความปลอดภัยในการใช้ยานั้นนับเป็นหัวใจสำคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรม การทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญของยา รวมทั้งกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตัดสินใจการรักษาบนพื้นฐานของความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับ งานประชุมวิชาการนี้มุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลที่สำคัญ และทันสมัยเพื่อช่วยส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: pilbox2021@gmail.com เบอร์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 1,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถโอนเงินผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ Pilbox Online 100% หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/1/2564 14:19น.
- ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ Pil - Box_ออนไลน์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/1/2564 15:20น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2564 9:52น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2564 9:52น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2564 9:53น.
- กำหนดการงาน pil-box 2564_170264 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/2/2564 17:35น.
- การประชุมวิชาการ Pilbox Online 100% หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18/2/2564 10:14น.
- New_Book Pil-Box 2021 (ผู้ประชุม)) หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12/3/2564 16:27น.
   


 

https://tinyurl.com/yxejzyv5 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C154-0002 ภญ. ชริดา บุญม** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
2 C154-0004 ภญ. อมรรัตน์ รัตน*********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
3 C154-0005 ภญ. ณัฐนันท์ โล่ส********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
4 C154-0006 ภก. ณฤศักดิ์ ตรงจ********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
5 C154-0007 ภญ. นิโลบล เชื่********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
6 C154-0008 ภญ. สายพิณ เศรษ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
7 C154-0009 ภญ. จิตการุณ จันท********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
8 C154-0010 ภญ. กัญญาณี ไตรม*********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
9 C154-0011 ภญ. ก้องนภา สุวิ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
10 C154-0012 ภญ. โศภิญา ตันต********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
11 C154-0013 ภญ. พิณนภา ศริพ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
12 C154-0014 ภญ. ฟ้าใส มุ่ง** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
13 C154-0015 ภก. พรลดา สุรท**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
14 C154-0016 ภก. ธนกร ศิริ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
15 C154-0020 ภญ. พัฒนาพร จันท****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
16 C154-0021 ภญ.ดร. วรรณพร เจริ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
17 C154-0022 ภญ. ศิวพร มิตร*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
18 C154-0023 ภก. สรวีย์ สุริ******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
19 C154-0024 ภญ. กนกพร ทองเ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
20 C154-0025 ภญ. น้ำเพชร พลเย**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
21 C154-0026 ภญ. พลิ้วไผ่ ชัยเดชะ สุขม** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
22 C154-0027 ภญ. ปิยาภัทร ศีลา***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
23 C154-0028 ภญ. ผกากรอง ธัญเ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
24 C154-0029 ภญ. จิรัชยา พรพิ******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
25 C154-0030 ภญ. จุฑามาศ ชนะส** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
26 C154-0031 ภญ. ศราพร สุ่ม***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
27 C154-0032 ภญ. พัชรี ศราน****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
28 C154-0033 ภญ. กฤษณา แก้ว***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
29 C154-0035 ภญ. ณัฐนันท์ ดีปู* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
30 C154-0036 ภญ. จิตโสมนัส สุพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
31 C154-0037 ภญ. อรุณโรจน์ ศักด********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
32 C154-0038 ภญ. วัชรี รุ่ง************ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
33 C154-0039 ภญ. ชนัฎตา วิเศ****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
34 C154-0040 ภญ. วันวิสาข์ เดือ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
35 C154-0041 ภญ. ชุติมา การะ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
36 C154-0042 ภญ. ดาวรุ่ง คำวง** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
37 C154-0043 ภก. สุรวิชญ์ รุ่ง***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
38 C154-0044 ภญ. อรญา ภู่เ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
39 C154-0045 นาย ปรมินทร์ ผาแก** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
40 C154-0046 ภญ. ฐานิกา แสนป**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
41 C154-0047 ภญ. ชนิกานต์ เจิด******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
42 C154-0048 ภญ. วันทนีย์ ธัญส********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
43 C154-0050 ภญ. อรอนงค์ เหล่******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
44 C154-0051 ภญ. ชนิกานต์ ภัทร*********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
45 C154-0052 ภก. วีระศักดิ์ เหล่******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
46 C154-0053 ภญ. นภาภรณ์ ภูริ********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
47 C154-0054 ภญ. วรวรรณ ชาญส******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
48 C154-0055 ภญ. เกศกนก เรือ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
49 C154-0056 ภก. วสวัตติ์ ชาญเ****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
50 C154-0057 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
51 C154-0058 ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
52 C154-0059 นางสาว พักตรพิมล อุทธ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
53 C154-0060 ภญ. นวิยา โรจโ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
54 C154-0061 ภก. พรลภัส คะเณ** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
55 C154-0062 ภญ. ศุภวรรณ คงพิ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
56 C154-0063 ภญ. จินดา สุขว** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
57 C154-0064 ภก. คฑาวุธ พจนา****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
58 C154-0065 ภก. ชวลิต ร่มเ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
59 C154-0066 ภญ. พิมพ์ชนก ช่วย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
60 C154-0067 ภญ. สิภาพรรณ สอนเ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
61 C154-0068 ภญ. รังสิมา ไชยา** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
62 C154-0069 ภก. วรพงษ์ สังส*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
63 C154-0070 ภญ. พิมภรณ์ สมกิ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
64 C154-0071 ภญ. ภัทราภา สุขส*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
65 C154-0072 ภญ. กมลชนก ดาวล** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
66 C154-0074 ภก. ธนกฤต อุเต** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
67 C154-0075 ภก. โยธิน ประเ******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
68 C154-0076 ภญ. ปานกมล เจริ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
69 C154-0077 ภญ. สวิตตา มธุร******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
70 C154-0078 ภญ. นิยดา ยังถ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
71 C154-0079 ภญ. ฐิติชญา สุริ** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
72 C154-0080 ภญ. ก้านเตย ตันท****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
73 C154-0081 ภญ. รติรัตน์ รัตน*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
74 C154-0082 ภญ. ชฎาวรรณ โชติ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
75 C154-0083 ภญ. กมลวรรณ อ่อน***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
76 C154-0084 ภญ. มารินา ฐิตะ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
77 C154-0085 ภญ. บุษราภรณ์ งามอ********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
78 C154-0086 ภก. ธนวัฒน์ เฉยฉ** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
79 C154-0087 ภญ. วรินทร ศุภว********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
80 C154-0088 ภญ. สิริกุล ตั้ง************ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
81 C154-0089 ภญ. ผกากรอง ถาวร********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
82 C154-0090 ภญ. สุภาวิณี พงษ์***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
83 C154-0091 ภญ. วาทินี เพชร********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
84 C154-0092 ภก. วรรธนัย อินท****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
85 C154-0093 ภญ. พรยุพา เตีย********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
86 C154-0094 ภญ. อนุสรา เครื**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
87 C154-0095 ภญ. ศุภศิล สระเ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
88 C154-0096 ภญ. กรองทอง พุฒิ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
89 C154-0097 ภญ. พิมลพันธุ์ ชินป********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
90 C154-0098 ภญ. เพ็ญพรรณ สุภา**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
91 C154-0099 ภญ. นพวรรณ เพิ่******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
92 C154-0100 ภญ. นวลอนงค์ สิทธ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
93 C154-0101 ภญ. จุฑารัตน์ วัชร********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
94 C154-0102 ภญ. จีรภรณ์ เครื****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
95 C154-0103 ภญ. สุภาวดี อัศว**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
96 C154-0104 ภก. ศักดิ์ชัย ฟู่ส*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
97 C154-0105 ภญ. อาภัสสา ตั้ง******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
98 C154-0106 ภญ. ปานรดา อินท***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
99 C154-0107 ภญ. ไพทร ลิมป******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
100 C154-0108 ภญ. จิตรลดา ศิริ******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
101 C154-0109 ภญ. สุธิดา ปานล***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
102 C154-0110 ภญ. พรวิณี สมทร**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
103 C154-0111 ภญ. วิชชุลดา อินใ* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
104 C154-0112 ภญ. ธนิสา กฤษฎ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
105 C154-0113 ภญ. จีรติการณ์ พิทา** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
106 C154-0114 ภญ. ปฤทัย เกษร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
107 C154-0115 ภญ. ผันสุ ชุมว***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
108 C154-0116 ภญ. ศุภิสรา หนอง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
109 C154-0117 ภญ. รพีภรณ์ เจีย**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
110 C154-0118 ภญ. ดิสญา แสงเ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
111 C154-0119 ภก. ศิรสิทธิ์ กิจป******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
112 C154-0120 ภญ. พชรภรณ์ เผื่******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
113 C154-0121 ภญ. อรรัมภา ชื่น** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
114 C154-0122 ภญ. พัทรียา โภคะ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
115 C154-0123 ภก. วีรวิชญ์ เสาว********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
116 C154-0124 ภก. ธวัช สุขส***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
117 C154-0125 ภก. ปริทัศน์ สุขส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
118 C154-0126 ภญ. มณีรัตน์ สิทธ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
119 C154-0127 ภญ. กนกวรรณ ประส******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
120 C154-0128 ภญ. ศิตาพร ยังค* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
121 C154-0129 ภก. เปรมชัย เม่น*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
122 C154-0130 ภญ. ณัฐภรณ์ ชาติ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
123 C154-0131 ภก. โกศล แซ่ต*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
124 C154-0132 ภญ. ประภัสสรา พงศ์*********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
125 C154-0133 ภญ. อุทัยวรรณ นวลส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
126 C154-0134 ภญ. พัตรสุนันท์ ชวิศ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
127 C154-0135 ภญ. อุไรวรรณ ศิลป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
128 C154-0136 ภญ. ชฎาพร ภัทร********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
129 C154-0137 ภญ. ทินมณี ทินก* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
130 C154-0138 ภญ. เมษมาส กาญจ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
131 C154-0139 ภก. จรูญพันธ์ รัตน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
132 C154-0140 ภญ. วินิตา รอดเ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
133 C154-0141 ภญ. ฤทัยทิพย์ ไกรน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
134 C154-0142 ภญ. ธราณี สิริ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
135 C154-0143 นางสาว พนารัตน์ แสงแ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
136 C154-0144 ภญ. ภาวินี ติวง** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
137 C154-0145 ภญ. สุธีรา ดาวแ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
138 C154-0146 ภญ. ธนภรณ์ เลิศ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
139 C154-0147 ภก. ศุภสิทธิ์ คุตต*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
140 C154-0148 ภญ. ฤทัยทิพย์ ภิระ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
141 C154-0149 ภญ. ณัฏฐิยา พงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
142 C154-0150 ภญ. อภิญญา ปานเ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
143 C154-0151 ภญ. กชพรรณ ประย*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
144 C154-0152 ภญ. วชิราภรณ์ คล่อ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
145 C154-0153 ภญ. พรพิมล จันท** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
146 C154-0154 ภญ. สิริวิภา บูรณ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
147 C154-0155 ภก. ณัฐนนท์ ไชยส** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
148 C154-0156 ภญ. มัทนา อ่อน***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
149 C154-0157 ภก. นิคม อุตม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
150 C154-0158 ภญ. ราตรีรัตน์ ตั้ง************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
151 C154-0159 ภญ. ปริศณา เหรี***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
152 C154-0160 ภก. คมสันต์ โสตา**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
153 C154-0161 ภญ. เอลียา ฟ้าม******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
154 C154-0162 ภญ. พรธิญา รณรง** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
155 C154-0163 ภญ. รัตนาพร นิละ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
156 C154-0164 ภก. นพแก้ว น้อย*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
157 C154-0165 ภญ. ศิรภัสสร อินท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
158 C154-0166 ภญ. เทียมเดือน หงส์***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
159 C154-0167 ภญ. วรรณิษา อิทธ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
160 C154-0168 ภญ. กรรณิกา พงษ์******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
161 C154-0169 ภญ. กนกพร เมือ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
162 C154-0170 คุณ สิณี จงกล**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
163 C154-0171 คุณ ภัณฑิลา สุภั******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
164 C154-0172 คุณ ภัทรินทร์ บูรณ************ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
165 C154-0173 คุณ วลัยพร ชีพส**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
166 C154-0174 คุณ วันตา เหมา***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
167 C154-0175 คุณ สรัญภร สุนท***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
168 C154-0176 คุณ มานะ พรวิ******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
169 C154-0177 ภญ. สุภวรรณ แผ่น** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
170 C154-0178 ภญ. กุลณัฐฐา  แก้ว**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
171 C154-0179 ภก. จักกริช อัคร*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
172 C154-0180 ภก. ณัฐดนัย ปัญญ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
173 C154-0181 ภญ. ผกาวดี ริดด* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
174 C154-0182 ภก. ไพศาล บุญส***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
175 C154-0183 ภก. วงศธร ฟองม*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
176 C154-0184 ภญ. จิตต์ชนก ชาญส***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
177 C154-0185 ภญ. นิตยา เจีย********************** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
178 C154-0186 ภก. สมเจตน์ สุวร*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
179 C154-0187 ภญ. ศรัญญา สัจจ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
180 C154-0188 ภญ. วรรณี อิทธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
181 C154-0189 ภญ. พวงเพ็ญ ฤทธี****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
182 C154-0190 ภญ. นุชนาฏ สุเม********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
183 C154-0191 ภญ. ชมภูนุท อมาต**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
184 C154-0192 ภญ. วัลภา เลาห********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
185 C154-0193 ภญ. อนุสรา อยู่***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
186 C154-0194 ภญ. จิราภรณ์ จันท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
187 C154-0195 ภญ. ชุลีกร ปรีช******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
188 C154-0196 ภญ. พิลาสลักษณ์ ภ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
189 C154-0197 ภก. ศักรพล เจีย************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
190 C154-0198 ภญ. นงลักษณ์ บุญฤ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
191 C154-0199 ภญ. พิไลวรรณ สุวร****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
192 C154-0200 ภญ. เบญจวรรณ วรศั********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
193 C154-0201 ภญ. ศิวพร หว่า****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
194 C154-0202 ภญ. ศันสนีย์ จริย********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
195 C154-0203 ภญ. จีรติการณ์ พิทา** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
196 C154-0204 ภญ. ธันยานี พิมส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
197 C154-0205 ภญ. จิรานุช กิจจ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
198 C154-0206 ภญ. ภัชรีพร เทศไ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
199 C154-0207 ภก. วรายุทธ อาบส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
200 C154-0208 ภญ. หทัยรัตน์ พันธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
201 C154-0209 ภญ. ธนิศา ปรมั******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
202 C154-0210 ภญ. ศรันยวีร์ ปัญญ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
203 C154-0211 ภญ. ธิติมา ศรีม****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
204 C154-0212 ภญ. ปนิดา ศรีส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
205 C154-0213 ภญ. ศิรดา แสวง** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
206 C154-0214 ภญ. สุนิสา แสงท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
207 C154-0215 ภก. นันทพล สมปร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
208 C154-0216 ภญ. สุธิมา ยอดศ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
209 C154-0217 ภก. จตุพร ทองอ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
210 C154-0218 ภญ. นิตยา จันด****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
211 C154-0219 ภญ. รัชฎาพร สุนท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
212 C154-0220 ภก. ประดิษฐ์ งามศ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
213 C154-0222 ภก. เกรียงศักดิ์ ปิ่น*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
214 C154-0223 ภญ. วัชรา วิภา**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
215 C154-0224 ภญ. มนทิรา ขันท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
216 C154-0225 คุณ ละอองดาว มูลอ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
217 C154-0226 ภญ. ณัฐธร คูวิ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
218 C154-0227 ภญ. มัทธนี วัฒน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
219 C154-0228 พญ. ชัญญาพัทธ์ ภูริ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
220 C154-0229 ภญ. กนกพร ตั้ง******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
221 C154-0230 ภก. พิเชษฐ์ อาภา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
222 C154-0231 ภญ. ธาราริน นิมม* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
223 C154-0232 ภก. บริวัฒน์ พายั********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
224 C154-0233 รศ.ภญ. บุษบา จินด********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
225 C154-0234 รศ.ภญ. วิสุดา สุวิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
226 C154-0235 ผศ.ภญ. กชพรรณ ชูลั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
227 C154-0236 ภญ. จินตนา ปรัช******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
228 C154-0237 ภก. วัชรากร รัตน********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
229 C154-0238 ภญ. ณัชฐิพัทย์ ภาวิ********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
230 C154-0239 ภญ. ฑิตาพันธุ์ เบญจ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
231 C154-0240 ภก. บัณฑิตวงศ์ ตรีเ******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
232 C154-0241 ภก. ธวัชชัย อยู่** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
233 C154-0242 ภก. รัชภูมิ เมือ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
234 C154-0244 ภญ. นภสร สิงห***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
235 C154-0247 ภก. รชานนท์ ศรีส********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
236 C154-0248 ภญ. ณัฏฐา แสนส** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
237 C154-0249 ภญ. สุชีรา ลีโท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
238 C154-0250 ภญ. ทิวา รัตน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
239 C154-0251 ภก. ประพันธ์ โชคเ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
240 C154-0252 ภญ. พรรณี ศรีบ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
241 C154-0253 ภก. ปรัชญ์ ทีฆภ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
242 C154-0254 ภญ. มณฑกาญจน์ ระหง** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
243 C154-0255 ภญ. ณปภัช ครูป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
244 C154-0256 ภญ. กันตินันท์ อินท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
245 C154-0257 ภญ. ปานศิริน มามี*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
246 C154-0258 ภญ. รังษี วงษ์******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
247 C154-0259 ภญ. อวัสดา สุวิ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
248 C154-0260 ภก. อนุวัฒน์ เหล่******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
249 C154-0261 ภญ. ชญานุช เอื้******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
250 C154-0262 ภญ. ศรีสุณีย์ โชคช********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
251 C154-0263 ภญ. รดาธาร ซัลล***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
252 C154-0264 ภญ. ปัทมา ใจภั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
253 C154-0265 ภญ. วณิกนันทน์ หัสด** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
254 C154-0266 ภญ. กัญชลา วิชั******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
255 C154-0267 ภญ. อรพรรณ เหลื******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
256 C154-0268 ภญ. เมธิวรรณ วิรุ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
257 C154-0269 ภก. ธณัฐ ชินว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
258 C154-0270 ภก. ศุภวัสส์ จินด****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
259 C154-0271 ภญ. ปัทมา สหสุ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
260 C154-0272 ภญ. อนงค์นาถ ตียา********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
261 C154-0273 ภญ. เกศมณี หนูค**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
262 C154-0274 ภญ. ชาริยา เพชร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
263 C154-0275 ภก. กรัญพัฒน์ หม้อ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
264 C154-0276 ภก. กิตติกานต์ เทพแ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
265 C154-0277 ภญ. สุภาพร อ่อน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
266 C154-0278 ภญ. ศิริพักตร์ ตรรก***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
267 C154-0279 ภญ. จิตต์โสภิณ ดำเน** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
268 C154-0280 ภญ. จุฬาภรณ์ กันท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
269 C154-0281 ภญ. นลินา เกิด***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
270 C154-0282 ภญ. ชลธิดา สิริ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
271 C154-0283 ภญ. ทิชา ชูขำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
272 C154-0284 ภก. วุฒิพร วงศ์******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
273 C154-0285 ภญ. วิลาสินี กัณฑ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
274 C154-0286 ภก. ถนอมพงศ์ จิตต********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
275 C154-0287 ภก. ณัฐพงศ์ บุญช* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
276 C154-0288 ภญ. สุภกานดา งามส* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
277 C154-0289 ภญ. เนตรนภา นิลส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
278 C154-0290 ภก. ธรนัส อรุณ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
279 C154-0291 ภก. วัชรพงศ์ นิตย******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
280 C154-0292 ภก. ณัฐวัฒน์ สันต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
281 C154-0293 ภญ. วรรณธนพร สายน*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
282 C154-0294 ภญ. จริยา เกตุ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
283 C154-0295 ภญ. เขมจิตรา เสนี************* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
284 C154-0296 ภญ. รภรจุฑา เมือ*********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
285 C154-0297 ภญ. เพียงเดือน ชัยว*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
286 C154-0298 ภก. อินทร จารุ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
287 C154-0299 ภญ. เพ็ญศรี ธงภั*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
288 C154-0300 ภญ. สุจิตรา ชูเล** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
289 C154-0301 ภก. อนุพงษ์ วงค์*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
290 C154-0302 ภญ. อำไพ พิมพ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
291 C154-0303 ภญ. ยุพาวดี อินท******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
292 C154-0304 ภญ. ณภัทร์ อภัย****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
293 C154-0305 ภญ. คนึงนิตย์ พันธ****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
294 C154-0306 ภญ. อาวิภา อายุ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
295 C154-0307 ภญ. ปวีณา ดงสุ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
296 C154-0308 ภก. นิติ โอสิ****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
297 C154-0309 ภญ. จุฑารัตน์ เริ่**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
298 C154-0310 ภญ. นิสิตา จิรว******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
299 C154-0311 ภญ. ณัฐธิดา กาศว**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
300 C154-0312 ภญ. บรรจง ฉิมเ********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
301 C154-0313 ภญ. ศวิตา เต็ม******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
302 C154-0314 ภญ. เกษรา วรวุ********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
303 C154-0315 ภญ. พลอยรุ้ง โกมล****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
304 C154-0316 ภญ. วาสนา เทีย********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
305 C154-0317 ภญ. ชลันธร ไชยศ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
306 C154-0318 ภญ. อรนภา ธิปั*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
307 C154-0319 ภญ. มธุรินทร์ วงศ์**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
308 C154-0320 ภญ. ณัฐชานันท์ เลิศ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
309 C154-0321 ภก. วิบูลย์ อยู่******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
310 C154-0322 ภก. ยรรยง พวงช*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
311 C154-0323 ภญ. นิตยา ลุผล*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
312 C154-0324 ภญ. เกศินี เขีย***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
313 C154-0325 ภก. ทวิภาค ทัดศ** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
314 C154-0326 ผศ.ภญ. ฟ้าใส จันท********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
315 C154-0327 ภก. เปรมศักดิ์ ปวรร** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
316 C154-0328 ภญ. พรชิตา ศิริ******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
317 C154-0329 ภญ. วสมน บุนน** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
318 C154-0330 ภก. ประยุทธ์ จงเป***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
319 C154-0331 ภญ. สุณิสา จันท******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
320 C154-0332 ภญ. วิภาภัทร ธิสา** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
321 C154-0333 ภญ. ธนิกานต์ เทพน** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
322 C154-0334 ภญ. กีรติ อุ่ย******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
323 C154-0335 ภญ. จินนี่ เตโช***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
324 C154-0336 ภญ. วีรยา ธีรช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
325 C154-0337 ภญ. วรัมพร กุยุ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
326 C154-0338 ภญ. ธีระ ศรีส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
327 C154-0339 ภก. ภาณุพงศ์ ไชยม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
328 C154-0340 ภญ. กาญจนรักษ์ อึ้ง********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
329 C154-0341 ภญ. อัจฉรา แหลม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
330 C154-0342 ภญ. ธนเพ็ญ พัฒน********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
331 C154-0343 ภญ. อารี ประส******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
332 C154-0344 ภญ. มนหทัย วณิต******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
333 C154-0345 ภญ. กมลพร จงชน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
334 C154-0346 ภญ. พรรณงาม ประส********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
335 C154-0347 ภญ. อภิฉัตร อินท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
336 C154-0348 ภญ. วิชชุพร คุปต****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
337 C154-0349 ภญ. ปณิดา ไทยอ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
338 C154-0350 ภญ. ณัฎฐ์พัชร์ ประเ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
339 C154-0351 ภก. ทศพร แสงท******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
340 C154-0352 ภก. กิตติ อัชฌ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
341 C154-0353 ภก. ดวงทิพย์ ชัยส********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
342 C154-0354 ภก. นิติ เหนื******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
343 C154-0355 ภญ. นาริณี ไข่ส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
344 C154-0356 ภก. อภิศักดิ์ คุุณ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
345 C154-0357 ภญ. วิรยา วิจิ*********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
346 C154-0358 ภก. ศุภศิษฏ์ พัชโ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
347 C154-0359 ภญ. ณิชากร ปราน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
348 C154-0360 ภญ. พชรพร พรมว*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
349 C154-0361 ภญ. ภาราดา เชษฐ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
350 C154-0362 ภญ. กานต์สิริ ภัทร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
351 C154-0363 ภก. ธเนศ ศรีม******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
352 C154-0364 ภญ. ณัฐกาน รื่น**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
353 C154-0365 ภญ. สิริพร เกีย********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
354 C154-0366 ภญ. เยี่ยมรุ้ง วงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
355 C154-0367 ภญ. วราวัลย์ จึงศ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
356 C154-0368 ภญ. กรองทอง สุวร****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
357 C154-0369 ภญ. ปาริกา อุนา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
358 C154-0370 ภญ. กนกกานต์ บุญเ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
359 C154-0371 ภญ. พราวพักตรา ทองเ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
360 C154-0372 ภญ. บุณฑริกา ฑีฆว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
361 C154-0373 ภญ. สาลินี ภักด***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
362 C154-0374 ภญ. กฤติกา นาคอ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
363 C154-0375 ภญ. วนิดา โล่ห******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
364 C154-0376 ภญ. นริศรา สว่า***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
365 C154-0377 ภก. พิสิษฐ์ หรือ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
366 C154-0378 ภก. ฤชากร ทองป******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
367 C154-0379 ภญ. เพ็ญนภา ศรีไ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
368 C154-0380 ภญ. อัญชลี ขันม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
369 C154-0381 ภญ. พัลลภา ช่วง*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
370 C154-0382 ภญ. สิริรัตน์ ภูมิ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
371 C154-0383 ภญ. จันทิรา รอดเ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
372 C154-0384 ภญ. วิจิตรา ทองส**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
373 C154-0385 ภญ. จรินทร์ เกตุ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
374 C154-0386 ภญ. อัญชลิกา กลิ่***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
375 C154-0387 ภก. สมภพ พรมใ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
376 C154-0388 ภญ. ปนิดา ลี้ร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
377 C154-0389 ภญ. ชัญญา เหมเ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
378 C154-0390 ภญ. ภัคจิรา วชิร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
379 C154-0391 ภก. วุฒิชัย เลิศ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
380 C154-0392 ภญ. วรีสา เตชะ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
381 C154-0393 ภก. ณัฐวุฒิ จรีบ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
382 C154-0394 ภญ. สาลินี ว่อง******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
383 C154-0395 ภญ. ปรียาภา ประม****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
384 C154-0396 ภก. วงศกร เภาเ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
385 C154-0397 ภญ. ณิชารีย์ อินท********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
386 C154-0398 ภญ. จิตรา ตั้ง****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
387 C154-0399 ภก. ศิรสิทธิ์ ภูมิ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
388 C154-0400 ภญ. นิชาภา จันท*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
389 C154-0401 ภญ. พิมพ์ชนก ครูป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
390 C154-0402 ภญ. ชลัมพร กิตต*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
391 C154-0403 ภก. วรพงศ์ วัชร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
392 C154-0404 ภญ. พิศมัย สายว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
393 C154-0405 ภญ. สิริพร คำโบ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
394 C154-0406 ภญ. จิระพงษ์ อุตต****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
395 C154-0407 ภญ. มนัสวี จารุ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
396 C154-0408 ภญ. นภวรรณ เจีย******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
397 C154-0409 ภก. มงคลวิทย์ ตัณฑ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
398 C154-0410 ภญ. พิจิตรา รัตน******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
399 C154-0411 ภก. ดุสิต พันล***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
400 C154-0413 ภก. อัครวิทย์ ฉัตร*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
401 C154-0414 ภญ. สุรีย์ รอดท** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
402 C154-0415 ภญ. สิริกร พรหม***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
403 C154-0416 ภญ. จิราพร วุฒิ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
404 C154-0417 ภญ. นริศรา วิบู******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
405 C154-0418 ภก. ภานุภาค วิบู******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
406 C154-0419 ภก. ยศไกร เกตุ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
407 C154-0420 ภญ. อาภรณ์ เกตุ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
408 C154-0421 ภก. ศุภศักดิ์ บุญน********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
409 C154-0422 ภญ. พนิดา คชรั*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
410 C154-0423 ภญ. หัทยา บัลล********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
411 C154-0424 ภญ. วีณา พร้อ********* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
412 C154-0425 ภญ. สุดปรารถนา ตาสว* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
413 C154-0426 ภญ. เนาวคุณ อริย***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
414 C154-0427 ภญ. ปณยา อรัณ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
415 C154-0428 ภญ. ศิริลักษณ์ บุญม* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
416 C154-0429 ภญ. กันยาวัฒน์ วงศ์**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
417 C154-0430 ภญ. กมลวิภา จิตร***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
418 C154-0431 ภญ. ดวงดาว เตจ๊* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
419 C154-0432 ภญ. จุฑาภรณ์ บุญต** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
420 C154-0433 ภญ. อัญธิดา เสงี****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
421 C154-0434 ภญ. สุธนี อัมพ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
422 C154-0435 ภญ. สุทาทิพย์ สมจร** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
423 C154-0436 ภก. ภานุวิทย์ ศรีเ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
424 C154-0437 ภญ. จุไรรัตน์ พรหม************* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
425 C154-0438 ภก. ทรงยศ ตจสา***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
426 C154-0439 ภก. อภิรักษ์ ปัญญ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
427 C154-0440 ภก. อภิรัตน์ แจ่ม****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
428 C154-0441 ภญ. อริสา สิริ********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
429 C154-0442 ภก. คณิศร ลภัช******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
430 C154-0443 ภญ. นิภาพรรณ มาอย**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
431 C154-0444 ภก. ภรณ์ปพัฒน์ พฤกษ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
432 C154-0445 ภญ. ธีรารัตน์ แทนข* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
433 C154-0446 ภก. อรรณพ ภู่ป******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
434 C154-0447 พ.ท.หญิง พจนา รวยล** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
435 C154-0448 ภก. สัญชัย ก๊กศ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
436 C154-0449 ภก. เอกรัตน์ วงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
437 C154-0450 ภญ. พิมพ์ณัชช์ พงษ์****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
438 C154-0451 ภญ. ปาริยา ไวว่** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
439 C154-0452 ภญ. ธัญรัตน์ เกษส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
440 C154-0453 ภก. วิชัย ลิขส************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
441 C154-0454 น.อ.หญิง อุษณีย์ อังท******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
442 C154-0455 ภญ. อรภรณ์ สวนซ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
443 C154-0456 ภญ. พรทิพย์ ธีรร*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
444 C154-0457 ภญ. รัตน์ดาพร ทามน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
445 C154-0458 ภญ. พิรุณรัตน์ โอศิ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
446 C154-0459 ภก. เมธัส โอศิ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
447 C154-0460 ภญ. พิริยา ติยา****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
448 C154-0461 ภญ. พันธเทวา ตรีเ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
449 C154-0462 ภญ. ชุติมาภรณ์ ไชยส*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
450 C154-0463 ภญ. ธนิกร แซ่เ***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
451 C154-0464 ภก. วีรวัฒน์ ชวนไ******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
452 C154-0465 ภก. รณวัฒน์ ปุงไ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
453 C154-0466 ภญ. ทิวากร กลั่******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
454 C154-0467 ภญ. ศศิธร กิจจ********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
455 C154-0468 ภญ. รัตนา แสนอ*** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
456 C154-0469 ภก. ปฐมรัตน์ ทองเ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
457 C154-0470 ภญ. รวยริน ก้อน**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
458 C154-0471 ภญ. จารุมาศ โกยก** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
459 C154-0472 ภก. เทอดศักดิ์ ภิริ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
460 C154-0473 ภญ. มนัสดา จิตร******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
461 C154-0474 ภญ. นพณัฐ ทวีก** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
462 C154-0475 ภญ. รัชนี เมือ**** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
463 C154-0476 ภก. ภาคภูมิ ตรีส******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
464 C154-0477 ภก. มัทยา พันธ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
465 C154-0478 ภก. เอกพงษ์ พิสุ************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
466 C154-0479 ภญ. อุษาพร ศรีส********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
467 C154-0480 ภญ. จิตรลดา ศรีร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
468 C154-0481 ภญ. สุวิมล รังส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
469 C154-0482 ภญ. วิภานันท์ ฤทธิ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
470 C154-0483 ภก. พสธร วนิช********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
471 C154-0484 ภญ. ภภัสสร กีรต****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
472 C154-0485 ภญ. นันทวัน จันท******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
473 C154-0486 ภญ. นันท์ศิตา อินท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
474 C154-0487 อ.ภญ. ศยามล สุขข* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
475 C154-0488 รศ.ภญ. สุวัฒนา จุฬา****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
476 C154-0489 รศ.ภก. ปราโมทย์ ตระก********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
477 C154-0490 รศ.ภก. ปรีชา มนทก******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
478 C154-0491 รศ.ภก. สุรกิจ นาฑี****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
479 C154-0492 รศ.ภก. เนติ สุขส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
480 C154-0493 รศ.ภก. ธนรัตน์ สรวล****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
481 C154-0494 ผศ.ภก. วิชิต โนสู***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
482 C154-0495 ผศ.ภก. ศุภทัต ชุมน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
483 C154-0496 ผศ.ภญ. พิชญา ดิลก******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
484 C154-0497 อ.ภญ. เจนนิษฐ์ มีนว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
485 C154-0498 อ.ภก. วิภารักษ์ รัตน******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
486 C154-0499 ผช.อ. สุวิดา ตั้ง********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
487 C154-0500 ผช.อ. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
488 C154-0501 นพ. จารึก เจริ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
489 C154-0502 ภญ. สุไมพร กรุด***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
490 C154-0503 ภญ. พัชรินทร์ ประภ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
491 C154-0504 ภญ. กนกวรรณ สุขส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
492 C154-0505 ภก. วสันต์ ส่งเ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
493 C154-0506 ภญ. ชุตินภา วัฒน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
494 C154-0507 ภญ. ณัทภร ภัทร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
495 C154-0508 ภญ. วราภรณ์ ฉันท********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
496 C154-0509 ภญ. ณัฐชมนต์ ประย******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
497 C154-0510 ภญ. นภาพร เสถี********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
498 C154-0511 ภญ. อนุรักษ์ ภาคภ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
499 C154-0512 ภญ. ปวีณา ประส**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
500 C154-0513 ภญ. จารุวรรณ สวัส******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
501 C154-0514 ภญ. อุไรภรณ์ อนุก******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
502 C154-0515 ภญ. นารีรัตน์ สืบว****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
503 C154-0516 ภก. ลักษ์ ตั้ง******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
504 C154-0517 ภญ. สรัญญา ชินา*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
505 C154-0518 ภญ. โชติมา อบเห**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
506 C154-0519 ภญ. รุ่งฟ้า สราญ****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
507 C154-0520 ภญ. พรอุมา ทิมศ** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
508 C154-0521 ภญ. ธนาภรณ์ มณีฉ** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
509 C154-0522 ภก. ชานนท์ จารุ********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
510 C154-0523 ภญ. ณัฐกานต์ พินิ******* ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
511 C154-0524 ภญ. ชลีวัลย์ สุนท****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
512 C154-0525 ภญ. นพพงศ์ โอปร***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
513 C154-0526 ภญ. ธนยา ว่อง********** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
514 C154-0527 ภญ. ณัฐชยา แก้ว******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
515 C154-0528 ภญ. ทาริกา จิรส******** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
516 C154-0529 ภก. สุขชัย ชวลิ****** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
517 C154-0530 ภญ. พนมลักษณ์ ผ่าน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
518 C154-0531 ภญ. ปราณปรียา ธรร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
519 C154-0532 น.อ. รุ่งพันธุ์ นาวี***** ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
520 C154-0533 ภก. วัชราภรณ์ เวชค******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
521 C154-0534 ภญ. วิกัญญา เจนส******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
522 C154-0535 ภญ. ภาชินี เสาร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
523 C154-0536 ภญ. ณิชนันท์ เอื้************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
524 C154-0537 ภญ. จุฬาภรณ์ ตรัง******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
525 C154-0538 ภญ. สุนิดา ณ ตะ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
526 C154-0539 ภญ. ชไมพร รัตน********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C154-0001 ภญ. มนฤดี สุขม* (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
2 C154-0003 ภญ. ฐิตินันท์ โชคช********* (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
3 C154-0017 ภญ. นพคุณ ธรรม******* (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
4 C154-0018 ภก. สันต์ ดอรอ*** (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
5 C154-0019 ภญ. เบญญาภา เพชร******** (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
6 C154-0034 ภญ. จุฑารัตน์ วัชร********** (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
7 C154-0049 ภญ. ศศิกานต์ นิลก**** (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
8 C154-0073 ภญ. ก้านเตย ตันท****** (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
9 C154-0221 ภญ. จิตรานุช ชินส***** (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
10 C154-0243 ภญ. นภสร สิงห***** (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
11 C154-0245 ภญ. ธัมมะธิดา พัฒน**** (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
12 C154-0246 ภญ. ชลธิชา ภูมิ*** (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
13 C154-0412 ภก. Yosanon Pattanasriroj Patt********* (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถโอนเงินผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ท้องเสียจากโนโรไวรัส (Norovirus)
อาจารย์ ดร.ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ...
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนที่ 1: สนุกกับการผลิตยาเม็ดสมุนไพร
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ เจตลีลา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศ...
ไขมันทรานส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณ...
ยาคลายเครียดกับภาระกิจช่วยเหลือหมูป่าติดถ้ำ
อาจารย์ ดร.ภก. พงศธร มีสวัสดิ์สม ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554