Product Information Leaflet and Boxed Warnings (PIL-Box)
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผ่านระบบประชุมออนไลน์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-001-02-2564 จำนวน 15.0 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
การประชุมวิชาการ Product Information Leaflet and Boxed Warnings (PIL-Box) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลความสำคัญของฉลากยา (product information leaflet) บนผลิตภัณฑ์ยา โดยเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมทั้งคำเตือนชนิด black box warnings ในการรักษาโรคกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มีการจัดการติดตาม และการเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ความปลอดภัยในการใช้ยานั้นนับเป็นหัวใจสำคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรม การทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญของยา รวมทั้งกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตัดสินใจการรักษาบนพื้นฐานของความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับ งานประชุมวิชาการนี้มุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลที่สำคัญ และทันสมัยเพื่อช่วยส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: pilbox2021@gmail.com เบอร์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 1,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถโอนเงินผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ Pilbox Online 100% หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/1/2564 14:19น.
- ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ Pil - Box_ออนไลน์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/1/2564 15:20น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2564 9:52น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2564 9:52น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2564 9:53น.
- กำหนดการงาน pil-box 2564_170264 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/2/2564 17:35น.
- การประชุมวิชาการ Pilbox Online 100% หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18/2/2564 10:14น.
- New_Book Pil-Box 2021 (ผู้ประชุม)) หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12/3/2564 16:27น.
   


 

https://tinyurl.com/yxejzyv5

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C154-0002 ภญ. ชริดา บุญมาก ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
2 C154-0004 ภญ. อมรรัตน์ รัตนเกียรติถาวร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
3 C154-0005 ภญ. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
4 C154-0006 ภก. ณฤศักดิ์ ตรงจิตการุณย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
5 C154-0007 ภญ. นิโลบล เชื่อมสันเทียะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
6 C154-0008 ภญ. สายพิณ เศรษฐชีวกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
7 C154-0009 ภญ. จิตการุณ จันทร์มิตรสกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
8 C154-0010 ภญ. กัญญาณี ไตรมิตรวิทยากุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
9 C154-0011 ภญ. ก้องนภา สุวิชากร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
10 C154-0012 ภญ. โศภิญา ตันติธนาทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
11 C154-0013 ภญ. พิณนภา ศริพันธุ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
12 C154-0014 ภญ. ฟ้าใส มุ่งดี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
13 C154-0015 ภก. พรลดา สุรทิณฑ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
14 C154-0016 ภก. ธนกร ศิริสมุทร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
15 C154-0020 ภญ. พัฒนาพร จันทร์อ่อน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
16 C154-0021 ภญ.ดร. วรรณพร เจริญโชคทวี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
17 C154-0022 ภญ. ศิวพร มิตรรัก ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
18 C154-0023 ภก. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
19 C154-0024 ภญ. กนกพร ทองเลื่อน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
20 C154-0025 ภญ. น้ำเพชร พลเยี่ยม ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
21 C154-0026 ภญ. พลิ้วไผ่ ชัยเดชะ สุขมาก ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
22 C154-0027 ภญ. ปิยาภัทร ศีลาเจริญ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
23 C154-0028 ภญ. ผกากรอง ธัญเมธา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
24 C154-0029 ภญ. จิรัชยา พรพิพัฒน์การ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
25 C154-0030 ภญ. จุฑามาศ ชนะสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
26 C154-0031 ภญ. ศราพร สุ่มมาตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
27 C154-0032 ภญ. พัชรี ศรานุรักษ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
28 C154-0033 ภญ. กฤษณา แก้วคำแสน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
29 C154-0035 ภญ. ณัฐนันท์ ดีปู่ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
30 C154-0036 ภญ. จิตโสมนัส สุพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
31 C154-0037 ภญ. อรุณโรจน์ ศักดิ์ประภากร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
32 C154-0038 ภญ. วัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
33 C154-0039 ภญ. ชนัฎตา วิเศษสิงห์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
34 C154-0040 ภญ. วันวิสาข์ เดือนตะคุ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
35 C154-0041 ภญ. ชุติมา การะเวก ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
36 C154-0042 ภญ. ดาวรุ่ง คำวงศ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
37 C154-0043 ภก. สุรวิชญ์ รุ่งสว่าง ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
38 C154-0044 ภญ. อรญา ภู่เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
39 C154-0045 นาย ปรมินทร์ ผาแก้ว ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
40 C154-0046 ภญ. ฐานิกา แสนปัญญา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
41 C154-0047 ภญ. ชนิกานต์ เจิดเมธาวุฒิ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
42 C154-0048 ภญ. วันทนีย์ ธัญสิริพิชญากร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
43 C154-0050 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
44 C154-0051 ภญ. ชนิกานต์ ภัทรจินดานุวงศ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
45 C154-0052 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
46 C154-0053 ภญ. นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
47 C154-0054 ภญ. วรวรรณ ชาญสุวรรณชัย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
48 C154-0055 ภญ. เกศกนก เรืองเดช ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
49 C154-0056 ภก. วสวัตติ์ ชาญเชิงค้า ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
50 C154-0057 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
51 C154-0058 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
52 C154-0059 นางสาว พักตรพิมล อุทธาสิน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
53 C154-0060 ภญ. นวิยา โรจโนภาส ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
54 C154-0061 ภก. พรลภัส คะเณย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
55 C154-0062 ภญ. ศุภวรรณ คงพิเชฐกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
56 C154-0063 ภญ. จินดา สุขวัน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
57 C154-0064 ภก. คฑาวุธ พจนารถโกมล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
58 C154-0065 ภก. ชวลิต ร่มเย็น ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
59 C154-0066 ภญ. พิมพ์ชนก ช่วยชูกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
60 C154-0067 ภญ. สิภาพรรณ สอนเสนาะ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
61 C154-0068 ภญ. รังสิมา ไชยาสุ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
62 C154-0069 ภก. วรพงษ์ สังสะนะ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
63 C154-0070 ภญ. พิมภรณ์ สมกิตติธรรม ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
64 C154-0071 ภญ. ภัทราภา สุขสง่า ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
65 C154-0072 ภญ. กมลชนก ดาวลอย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
66 C154-0074 ภก. ธนกฤต อุเต็น ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
67 C154-0075 ภก. โยธิน ประเทืองวงศ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
68 C154-0076 ภญ. ปานกมล เจริญสิน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
69 C154-0077 ภญ. สวิตตา มธุรสพรวัฒนา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
70 C154-0078 ภญ. นิยดา ยังถาวร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
71 C154-0079 ภญ. ฐิติชญา สุริยะ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
72 C154-0080 ภญ. ก้านเตย ตันทวีวงศ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
73 C154-0081 ภญ. รติรัตน์ รัตนไทย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
74 C154-0082 ภญ. ชฎาวรรณ โชติวิเชียร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
75 C154-0083 ภญ. กมลวรรณ อ่อนละมัย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
76 C154-0084 ภญ. มารินา ฐิตะฐาน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
77 C154-0085 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
78 C154-0086 ภก. ธนวัฒน์ เฉยฉิว ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
79 C154-0087 ภญ. วรินทร ศุภวิจิตรกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
80 C154-0088 ภญ. สิริกุล ตั้งจิตลิขิตสกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
81 C154-0089 ภญ. ผกากรอง ถาวรเสถียรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
82 C154-0090 ภญ. สุภาวิณี พงษ์พันนา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
83 C154-0091 ภญ. วาทินี เพชรอุดมสินสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
84 C154-0092 ภก. วรรธนัย อินทรเรือง ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
85 C154-0093 ภญ. พรยุพา เตียงวัฒนะวงศ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
86 C154-0094 ภญ. อนุสรา เครือนวล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
87 C154-0095 ภญ. ศุภศิล สระเอี่ยม ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
88 C154-0096 ภญ. กรองทอง พุฒิโภคิน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
89 C154-0097 ภญ. พิมลพันธุ์ ชินประเสริฐสุข ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
90 C154-0098 ภญ. เพ็ญพรรณ สุภาภรณ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
91 C154-0099 ภญ. นพวรรณ เพิ่มสมบัติ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
92 C154-0100 ภญ. นวลอนงค์ สิทธาภา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
93 C154-0101 ภญ. จุฑารัตน์ วัชรสุวรรณเสรี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
94 C154-0102 ภญ. จีรภรณ์ เครือสนธิ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
95 C154-0103 ภญ. สุภาวดี อัศวศิริ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
96 C154-0104 ภก. ศักดิ์ชัย ฟู่สกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
97 C154-0105 ภญ. อาภัสสา ตั้งกิจพานิช ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
98 C154-0106 ภญ. ปานรดา อินทรชาธร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
99 C154-0107 ภญ. ไพทร ลิมป์วรพรรณ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
100 C154-0108 ภญ. จิตรลดา ศิริสมรรถการ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
101 C154-0109 ภญ. สุธิดา ปานลักษณ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
102 C154-0110 ภญ. พรวิณี สมทรัพย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
103 C154-0111 ภญ. วิชชุลดา อินใจ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
104 C154-0112 ภญ. ธนิสา กฤษฎาธาร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
105 C154-0113 ภญ. จีรติการณ์ พิทาคำ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
106 C154-0114 ภญ. ปฤทัย เกษร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
107 C154-0115 ภญ. ผันสุ ชุมวรฐายี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
108 C154-0116 ภญ. ศุภิสรา หนองห้าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
109 C154-0117 ภญ. รพีภรณ์ เจียรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
110 C154-0118 ภญ. ดิสญา แสงเป่า ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
111 C154-0119 ภก. ศิรสิทธิ์ กิจประเสริฐ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
112 C154-0120 ภญ. พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
113 C154-0121 ภญ. อรรัมภา ชื่นชม ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
114 C154-0122 ภญ. พัทรียา โภคะกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
115 C154-0123 ภก. วีรวิชญ์ เสาววัฒนพัฒน์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
116 C154-0124 ภก. ธวัช สุขสถิตย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
117 C154-0125 ภก. ปริทัศน์ สุขสนาน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
118 C154-0126 ภญ. มณีรัตน์ สิทธิเดช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
119 C154-0127 ภญ. กนกวรรณ ประสิทธิ์พร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
120 C154-0128 ภญ. ศิตาพร ยังคง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
121 C154-0129 ภก. เปรมชัย เม่นสิน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
122 C154-0130 ภญ. ณัฐภรณ์ ชาติประสพ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
123 C154-0131 ภก. โกศล แซ่ติ้ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
124 C154-0132 ภญ. ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
125 C154-0133 ภญ. อุทัยวรรณ นวลสุวรรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
126 C154-0134 ภญ. พัตรสุนันท์ ชวิศเจริญวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
127 C154-0135 ภญ. อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
128 C154-0136 ภญ. ชฎาพร ภัทรพิบูลพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
129 C154-0137 ภญ. ทินมณี ทินกร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
130 C154-0138 ภญ. เมษมาส กาญจนพันธุ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
131 C154-0139 ภก. จรูญพันธ์ รัตนผดุงกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
132 C154-0140 ภญ. วินิตา รอดเหตุภัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
133 C154-0141 ภญ. ฤทัยทิพย์ ไกรน้อย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
134 C154-0142 ภญ. ธราณี สิริชยานุกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
135 C154-0143 นางสาว พนารัตน์ แสงแจ่ม ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
136 C154-0144 ภญ. ภาวินี ติวงค์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
137 C154-0145 ภญ. สุธีรา ดาวแดน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
138 C154-0146 ภญ. ธนภรณ์ เลิศสุโภชวณิชย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
139 C154-0147 ภก. ศุภสิทธิ์ คุตตวัส ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
140 C154-0148 ภญ. ฤทัยทิพย์ ภิระบรรณ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
141 C154-0149 ภญ. ณัฏฐิยา พงศ์ผาสุก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
142 C154-0150 ภญ. อภิญญา ปานเจริญศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
143 C154-0151 ภญ. กชพรรณ ประยงค์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
144 C154-0152 ภญ. วชิราภรณ์ คล่องตา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
145 C154-0153 ภญ. พรพิมล จันทมา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
146 C154-0154 ภญ. สิริวิภา บูรณดิลก ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
147 C154-0155 ภก. ณัฐนนท์ ไชยสอน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
148 C154-0156 ภญ. มัทนา อ่อนสำราญ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
149 C154-0157 ภก. นิคม อุตมงค์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
150 C154-0158 ภญ. ราตรีรัตน์ ตั้งใจดีบริสุทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
151 C154-0159 ภญ. ปริศณา เหรียญทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
152 C154-0160 ภก. คมสันต์ โสตางกูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
153 C154-0161 ภญ. เอลียา ฟ้ามิตินนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
154 C154-0162 ภญ. พรธิญา รณรงค์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
155 C154-0163 ภญ. รัตนาพร นิละนนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
156 C154-0164 ภก. นพแก้ว น้อยฉ่ำ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
157 C154-0165 ภญ. ศิรภัสสร อินทบุตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
158 C154-0166 ภญ. เทียมเดือน หงส์หิรัญ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
159 C154-0167 ภญ. วรรณิษา อิทธิธเนศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
160 C154-0168 ภญ. กรรณิกา พงษ์ทรางกูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
161 C154-0169 ภญ. กนกพร เมืองชนะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
162 C154-0170 คุณ สิณี จงกลฐากร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
163 C154-0171 คุณ ภัณฑิลา สุภัทรศักดา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
164 C154-0172 คุณ ภัทรินทร์ บูรณะศิริประวัติ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
165 C154-0173 คุณ วลัยพร ชีพสาทิศ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
166 C154-0174 คุณ วันตา เหมาะสมาน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
167 C154-0175 คุณ สรัญภร สุนทรวีระ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
168 C154-0176 คุณ มานะ พรวิเชียรกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
169 C154-0177 ภญ. สุภวรรณ แผ่นคำ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
170 C154-0178 ภญ. กุลณัฐฐา  แก้วเต็ม ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
171 C154-0179 ภก. จักกริช อัครมณี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
172 C154-0180 ภก. ณัฐดนัย ปัญญาคม ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
173 C154-0181 ภญ. ผกาวดี ริดด์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
174 C154-0182 ภก. ไพศาล บุญสัมลิท ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
175 C154-0183 ภก. วงศธร ฟองมาลา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
176 C154-0184 ภญ. จิตต์ชนก ชาญสตบุตร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
177 C154-0185 ภญ. นิตยา เจียมเจิด (พิฑูรเวชพันธุ์) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
178 C154-0186 ภก. สมเจตน์ สุวรรณศิริพัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
179 C154-0187 ภญ. ศรัญญา สัจจานันท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
180 C154-0188 ภญ. วรรณี อิทธิวัฒนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
181 C154-0189 ภญ. พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
182 C154-0190 ภญ. นุชนาฏ สุเมธโชติเมธา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
183 C154-0191 ภญ. ชมภูนุท อมาตยกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
184 C154-0192 ภญ. วัลภา เลาหะวลีสันติ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
185 C154-0193 ภญ. อนุสรา อยู่สิงห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
186 C154-0194 ภญ. จิราภรณ์ จันทร์สง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
187 C154-0195 ภญ. ชุลีกร ปรีชาวิบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
188 C154-0196 ภญ. พิลาสลักษณ์ ภู่ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
189 C154-0197 ภก. ศักรพล เจียมรัตนพิทักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
190 C154-0198 ภญ. นงลักษณ์ บุญฤทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
191 C154-0199 ภญ. พิไลวรรณ สุวรรณชื่น ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
192 C154-0200 ภญ. เบญจวรรณ วรศักตยานันต์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
193 C154-0201 ภญ. ศิวพร หว่างสิงห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
194 C154-0202 ภญ. ศันสนีย์ จริยสุธรรมกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
195 C154-0203 ภญ. จีรติการณ์ พิทาคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
196 C154-0204 ภญ. ธันยานี พิมสารี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
197 C154-0205 ภญ. จิรานุช กิจจาวรอาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
198 C154-0206 ภญ. ภัชรีพร เทศไธสง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
199 C154-0207 ภก. วรายุทธ อาบสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
200 C154-0208 ภญ. หทัยรัตน์ พันธ์ปริพัตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
201 C154-0209 ภญ. ธนิศา ปรมัตถ์สกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
202 C154-0210 ภญ. ศรันยวีร์ ปัญญาดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
203 C154-0211 ภญ. ธิติมา ศรีมะเรือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
204 C154-0212 ภญ. ปนิดา ศรีสงคราม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
205 C154-0213 ภญ. ศิรดา แสวงผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
206 C154-0214 ภญ. สุนิสา แสงทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
207 C154-0215 ภก. นันทพล สมประยูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
208 C154-0216 ภญ. สุธิมา ยอดศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
209 C154-0217 ภก. จตุพร ทองอิ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
210 C154-0218 ภญ. นิตยา จันดาวัลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
211 C154-0219 ภญ. รัชฎาพร สุนทรภาส ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
212 C154-0220 ภก. ประดิษฐ์ งามศิริผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
213 C154-0222 ภก. เกรียงศักดิ์ ปิ่นสุวรรณคุปต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
214 C154-0223 ภญ. วัชรา วิภาคกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
215 C154-0224 ภญ. มนทิรา ขันทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
216 C154-0225 คุณ ละอองดาว มูลอ้าย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
217 C154-0226 ภญ. ณัฐธร คูวิจิตรสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
218 C154-0227 ภญ. มัทธนี วัฒนปาณี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
219 C154-0228 พญ. ชัญญาพัทธ์ ภูริภคธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
220 C154-0229 ภญ. กนกพร ตั้งจิตติพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
221 C154-0230 ภก. พิเชษฐ์ อาภานันทิกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
222 C154-0231 ภญ. ธาราริน นิมมล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
223 C154-0232 ภก. บริวัฒน์ พายัพทิศารักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
224 C154-0233 รศ.ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
225 C154-0234 รศ.ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
226 C154-0235 ผศ.ภญ. กชพรรณ ชูลักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
227 C154-0236 ภญ. จินตนา ปรัชญาสันติ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
228 C154-0237 ภก. วัชรากร รัตนมังคลานนท์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
229 C154-0238 ภญ. ณัชฐิพัทย์ ภาวิจักชัยกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
230 C154-0239 ภญ. ฑิตาพันธุ์ เบญจกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
231 C154-0240 ภก. บัณฑิตวงศ์ ตรีเกสรนพมาศ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
232 C154-0241 ภก. ธวัชชัย อยู่คง ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
233 C154-0242 ภก. รัชภูมิ เมืองแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
234 C154-0244 ภญ. นภสร สิงห์แก้ว ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
235 C154-0247 ภก. รชานนท์ ศรีสวัสดิ์วงศ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
236 C154-0248 ภญ. ณัฏฐา แสนสุข ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
237 C154-0249 ภญ. สุชีรา ลีโทชวลิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
238 C154-0250 ภญ. ทิวา รัตนธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
239 C154-0251 ภก. ประพันธ์ โชคเจริญรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
240 C154-0252 ภญ. พรรณี ศรีบุญซื่อ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
241 C154-0253 ภก. ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฐ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
242 C154-0254 ภญ. มณฑกาญจน์ ระหงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
243 C154-0255 ภญ. ณปภัช ครูปัญญามาตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
244 C154-0256 ภญ. กันตินันท์ อินทร์คง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
245 C154-0257 ภญ. ปานศิริน มามีชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
246 C154-0258 ภญ. รังษี วงษ์บุญหนัก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
247 C154-0259 ภญ. อวัสดา สุวิมล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
248 C154-0260 ภก. อนุวัฒน์ เหล่ากาญจนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
249 C154-0261 ภญ. ชญานุช เอื้อสมหวัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
250 C154-0262 ภญ. ศรีสุณีย์ โชคชัยพิทักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
251 C154-0263 ภญ. รดาธาร ซัลลมาโลน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
252 C154-0264 ภญ. ปัทมา ใจภักดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
253 C154-0265 ภญ. วณิกนันทน์ หัสดิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
254 C154-0266 ภญ. กัญชลา วิชัยชนะกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
255 C154-0267 ภญ. อรพรรณ เหลืองอร่าม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
256 C154-0268 ภญ. เมธิวรรณ วิรุฬห์ธนวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
257 C154-0269 ภก. ธณัฐ ชินวุฒิวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
258 C154-0270 ภก. ศุภวัสส์ จินดาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
259 C154-0271 ภญ. ปัทมา สหสุนทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
260 C154-0272 ภญ. อนงค์นาถ ตียาสุนทรานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
261 C154-0273 ภญ. เกศมณี หนูคำปัน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
262 C154-0274 ภญ. ชาริยา เพชรอักษร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
263 C154-0275 ภก. กรัญพัฒน์ หม้อกรอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
264 C154-0276 ภก. กิตติกานต์ เทพแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
265 C154-0277 ภญ. สุภาพร อ่อนสนิท ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
266 C154-0278 ภญ. ศิริพักตร์ ตรรกนันท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
267 C154-0279 ภญ. จิตต์โสภิณ ดำเนิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
268 C154-0280 ภญ. จุฬาภรณ์ กันทวิทย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
269 C154-0281 ภญ. นลินา เกิดฤทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
270 C154-0282 ภญ. ชลธิดา สิริบุญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
271 C154-0283 ภญ. ทิชา ชูขำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
272 C154-0284 ภก. วุฒิพร วงศ์เลิศศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
273 C154-0285 ภญ. วิลาสินี กัณฑลึก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
274 C154-0286 ภก. ถนอมพงศ์ จิตติธีรนันท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
275 C154-0287 ภก. ณัฐพงศ์ บุญชู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
276 C154-0288 ภญ. สุภกานดา งามสม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
277 C154-0289 ภญ. เนตรนภา นิลสนธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
278 C154-0290 ภก. ธรนัส อรุณแสงงาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
279 C154-0291 ภก. วัชรพงศ์ นิตยนันทเวช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
280 C154-0292 ภก. ณัฐวัฒน์ สันติคุณากิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
281 C154-0293 ภญ. วรรณธนพร สายนุ้ย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
282 C154-0294 ภญ. จริยา เกตุแก้ว ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
283 C154-0295 ภญ. เขมจิตรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
284 C154-0296 ภญ. รภรจุฑา เมืองศิลปศาสตร์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
285 C154-0297 ภญ. เพียงเดือน ชัยวงศ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
286 C154-0298 ภก. อินทร จารุจำรัส ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
287 C154-0299 ภญ. เพ็ญศรี ธงภักดี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
288 C154-0300 ภญ. สุจิตรา ชูเลิศ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
289 C154-0301 ภก. อนุพงษ์ วงค์ศรี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
290 C154-0302 ภญ. อำไพ พิมพ์ไกร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
291 C154-0303 ภญ. ยุพาวดี อินทรจันทร์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
292 C154-0304 ภญ. ณภัทร์ อภัยภักดิ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
293 C154-0305 ภญ. คนึงนิตย์ พันธุ์ยุรา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
294 C154-0306 ภญ. อาวิภา อายุมั่น ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
295 C154-0307 ภญ. ปวีณา ดงสุริยเนตร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
296 C154-0308 ภก. นิติ โอสิริสกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
297 C154-0309 ภญ. จุฑารัตน์ เริ่มสุข ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
298 C154-0310 ภญ. นิสิตา จิรวุฒิกรกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
299 C154-0311 ภญ. ณัฐธิดา กาศวิลาส ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
300 C154-0312 ภญ. บรรจง ฉิมเครือวัลย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
301 C154-0313 ภญ. ศวิตา เต็มผลทรัพย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
302 C154-0314 ภญ. เกษรา วรวุธพุฒิพงศ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
303 C154-0315 ภญ. พลอยรุ้ง โกมลเวชกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
304 C154-0316 ภญ. วาสนา เทียนจารุวัฒนา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
305 C154-0317 ภญ. ชลันธร ไชยศิลา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
306 C154-0318 ภญ. อรนภา ธิปัตดี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
307 C154-0319 ภญ. มธุรินทร์ วงศ์โยธา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
308 C154-0320 ภญ. ณัฐชานันท์ เลิศโกวิทย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
309 C154-0321 ภก. วิบูลย์ อยู่ยงวัฒนา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
310 C154-0322 ภก. ยรรยง พวงชมภู ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
311 C154-0323 ภญ. นิตยา ลุผลแท้ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
312 C154-0324 ภญ. เกศินี เขียวหวาน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
313 C154-0325 ภก. ทวิภาค ทัดศรี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 corp-online -
314 C154-0326 ผศ.ภญ. ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
315 C154-0327 ภก. เปรมศักดิ์ ปวรรณา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
316 C154-0328 ภญ. พรชิตา ศิรินวเสถียร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
317 C154-0329 ภญ. วสมน บุนนาค ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
318 C154-0330 ภก. ประยุทธ์ จงเปาหยิน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
319 C154-0331 ภญ. สุณิสา จันทมณีโชติ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
320 C154-0332 ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
321 C154-0333 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
322 C154-0334 ภญ. กีรติ อุ่ยวัฒนพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
323 C154-0335 ภญ. จินนี่ เตโชนิมิต ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
324 C154-0336 ภญ. วีรยา ธีรชัยพฤกษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
325 C154-0337 ภญ. วรัมพร กุยุคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
326 C154-0338 ภญ. ธีระ ศรีสะระ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
327 C154-0339 ภก. ภาณุพงศ์ ไชยมุณี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
328 C154-0340 ภญ. กาญจนรักษ์ อึ้งเจริญวัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
329 C154-0341 ภญ. อัจฉรา แหลมทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
330 C154-0342 ภญ. ธนเพ็ญ พัฒนเสถียรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
331 C154-0343 ภญ. อารี ประสพอัครกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
332 C154-0344 ภญ. มนหทัย วณิตย์ธนาคม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
333 C154-0345 ภญ. กมลพร จงชนะพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
334 C154-0346 ภญ. พรรณงาม ประสารชัยมนตรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
335 C154-0347 ภญ. อภิฉัตร อินทรพรหม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
336 C154-0348 ภญ. วิชชุพร คุปตะวาทิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
337 C154-0349 ภญ. ปณิดา ไทยอ่อน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
338 C154-0350 ภญ. ณัฎฐ์พัชร์ ประเทืองสถบดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
339 C154-0351 ภก. ทศพร แสงทองอโณทัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
340 C154-0352 ภก. กิตติ อัชฌากรลักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
341 C154-0353 ภก. ดวงทิพย์ ชัยสุริยะพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
342 C154-0354 ภก. นิติ เหนือมณีมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
343 C154-0355 ภญ. นาริณี ไข่สมบัติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
344 C154-0356 ภก. อภิศักดิ์ คุุณเวช ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
345 C154-0357 ภญ. วิรยา วิจิตรเนาวรัตน์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
346 C154-0358 ภก. ศุภศิษฏ์ พัชโรภาสวัฒนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
347 C154-0359 ภญ. ณิชากร ปรานมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
348 C154-0360 ภญ. พชรพร พรมวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
349 C154-0361 ภญ. ภาราดา เชษฐศาสตร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
350 C154-0362 ภญ. กานต์สิริ ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
351 C154-0363 ภก. ธเนศ ศรีมติมานนท์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
352 C154-0364 ภญ. ณัฐกาน รื่นเกษม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
353 C154-0365 ภญ. สิริพร เกียรติปรุงเวช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
354 C154-0366 ภญ. เยี่ยมรุ้ง วงศ์กำแหง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
355 C154-0367 ภญ. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
356 C154-0368 ภญ. กรองทอง สุวรรณโชติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
357 C154-0369 ภญ. ปาริกา อุนาภาค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
358 C154-0370 ภญ. กนกกานต์ บุญเรือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
359 C154-0371 ภญ. พราวพักตรา ทองเอี่ยม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
360 C154-0372 ภญ. บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
361 C154-0373 ภญ. สาลินี ภักดีอาษา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
362 C154-0374 ภญ. กฤติกา นาคอริยกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
363 C154-0375 ภญ. วนิดา โล่ห์สุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
364 C154-0376 ภญ. นริศรา สว่างเนตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
365 C154-0377 ภก. พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
366 C154-0378 ภก. ฤชากร ทองประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
367 C154-0379 ภญ. เพ็ญนภา ศรีไชยยนต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
368 C154-0380 ภญ. อัญชลี ขันมั่น ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
369 C154-0381 ภญ. พัลลภา ช่วงชิง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
370 C154-0382 ภญ. สิริรัตน์ ภูมิรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
371 C154-0383 ภญ. จันทิรา รอดเดช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
372 C154-0384 ภญ. วิจิตรา ทองสว่าง ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
373 C154-0385 ภญ. จรินทร์ เกตุทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
374 C154-0386 ภญ. อัญชลิกา กลิ่นนิยม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
375 C154-0387 ภก. สมภพ พรมใย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
376 C154-0388 ภญ. ปนิดา ลี้รัตนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
377 C154-0389 ภญ. ชัญญา เหมเภตรา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
378 C154-0390 ภญ. ภัคจิรา วชิรวัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
379 C154-0391 ภก. วุฒิชัย เลิศวัฒนชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
380 C154-0392 ภญ. วรีสา เตชะชาญวิชิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
381 C154-0393 ภก. ณัฐวุฒิ จรีบุญสมโภช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
382 C154-0394 ภญ. สาลินี ว่องอมรนิธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
383 C154-0395 ภญ. ปรียาภา ประมวลญาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
384 C154-0396 ภก. วงศกร เภาเสน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
385 C154-0397 ภญ. ณิชารีย์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
386 C154-0398 ภญ. จิตรา ตั้งวุฒิกร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
387 C154-0399 ภก. ศิรสิทธิ์ ภูมิรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
388 C154-0400 ภญ. นิชาภา จันทปัน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
389 C154-0401 ภญ. พิมพ์ชนก ครูปัญญามาตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
390 C154-0402 ภญ. ชลัมพร กิตติพัฒนศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
391 C154-0403 ภก. วรพงศ์ วัชรศิริพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
392 C154-0404 ภญ. พิศมัย สายวิจิตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
393 C154-0405 ภญ. สิริพร คำโบสถ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
394 C154-0406 ภญ. จิระพงษ์ อุตตะมาลัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
395 C154-0407 ภญ. มนัสวี จารุสาธิต ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
396 C154-0408 ภญ. นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
397 C154-0409 ภก. มงคลวิทย์ ตัณฑวิวัฒน์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
398 C154-0410 ภญ. พิจิตรา รัตนไพบูลย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
399 C154-0411 ภก. ดุสิต พันละม้าย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
400 C154-0413 ภก. อัครวิทย์ ฉัตรเกษ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
401 C154-0414 ภญ. สุรีย์ รอดทอง ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
402 C154-0415 ภญ. สิริกร พรหมบุตร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
403 C154-0416 ภญ. จิราพร วุฒิภาคย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
404 C154-0417 ภญ. นริศรา วิบูลชัยชีพ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
405 C154-0418 ภก. ภานุภาค วิบูลชัยชีพ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
406 C154-0419 ภก. ยศไกร เกตุกราย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
407 C154-0420 ภญ. อาภรณ์ เกตุกราย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
408 C154-0421 ภก. ศุภศักดิ์ บุญนิธิยิ่งยง ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
409 C154-0422 ภญ. พนิดา คชรัตน์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
410 C154-0423 ภญ. หัทยา บัลลพาภินันท์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
411 C154-0424 ภญ. วีณา พร้อมประเสริฐ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
412 C154-0425 ภญ. สุดปรารถนา ตาสวย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
413 C154-0426 ภญ. เนาวคุณ อริยพิมพ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
414 C154-0427 ภญ. ปณยา อรัณยะปาล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
415 C154-0428 ภญ. ศิริลักษณ์ บุญมี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
416 C154-0429 ภญ. กันยาวัฒน์ วงศ์พุฒิ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
417 C154-0430 ภญ. กมลวิภา จิตรเจริญ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
418 C154-0431 ภญ. ดวงดาว เตจ๊ะ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
419 C154-0432 ภญ. จุฑาภรณ์ บุญตัน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
420 C154-0433 ภญ. อัญธิดา เสงี่ยมเฉย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
421 C154-0434 ภญ. สุธนี อัมพรพะงา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
422 C154-0435 ภญ. สุทาทิพย์ สมจริต ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
423 C154-0436 ภก. ภานุวิทย์ ศรีเสนา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
424 C154-0437 ภญ. จุไรรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
425 C154-0438 ภก. ทรงยศ ตจสารอุไร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
426 C154-0439 ภก. อภิรักษ์ ปัญญาดี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
427 C154-0440 ภก. อภิรัตน์ แจ่มโนนคูน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
428 C154-0441 ภญ. อริสา สิริไพบูลย์กิจ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
429 C154-0442 ภก. คณิศร ลภัชวรานนท์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
430 C154-0443 ภญ. นิภาพรรณ มาอยู่ดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
431 C154-0444 ภก. ภรณ์ปพัฒน์ พฤกษชาติคุณากร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
432 C154-0445 ภญ. ธีรารัตน์ แทนขำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
433 C154-0446 ภก. อรรณพ ภู่ประดิษฐ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
434 C154-0447 พ.ท.หญิง พจนา รวยลาภ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
435 C154-0448 ภก. สัญชัย ก๊กศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
436 C154-0449 ภก. เอกรัตน์ วงศ์คำพัน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
437 C154-0450 ภญ. พิมพ์ณัชช์ พงษ์พานิช์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
438 C154-0451 ภญ. ปาริยา ไวว่อง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
439 C154-0452 ภญ. ธัญรัตน์ เกษสถิตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
440 C154-0453 ภก. วิชัย ลิขสิทธิ์ดำรงกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
441 C154-0454 น.อ.หญิง อุษณีย์ อังทองกำเนิด ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
442 C154-0455 ภญ. อรภรณ์ สวนซัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
443 C154-0456 ภญ. พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
444 C154-0457 ภญ. รัตน์ดาพร ทามนตรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
445 C154-0458 ภญ. พิรุณรัตน์ โอศิริพัฒน์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
446 C154-0459 ภก. เมธัส โอศิริพัฒน์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
447 C154-0460 ภญ. พิริยา ติยาภักดิ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
448 C154-0461 ภญ. พันธเทวา ตรีเพชร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
449 C154-0462 ภญ. ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
450 C154-0463 ภญ. ธนิกร แซ่เตี่ยว ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
451 C154-0464 ภก. วีรวัฒน์ ชวนไชยสิทธิ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
452 C154-0465 ภก. รณวัฒน์ ปุงไธสง ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
453 C154-0466 ภญ. ทิวากร กลั่นความดี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
454 C154-0467 ภญ. ศศิธร กิจจารุวรรณกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
455 C154-0468 ภญ. รัตนา แสนอารี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
456 C154-0469 ภก. ปฐมรัตน์ ทองเรือง ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
457 C154-0470 ภญ. รวยริน ก้อนแก้ว ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
458 C154-0471 ภญ. จารุมาศ โกยกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
459 C154-0472 ภก. เทอดศักดิ์ ภิริยะกากูล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
460 C154-0473 ภญ. มนัสดา จิตร์ร่มเย็น ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
461 C154-0474 ภญ. นพณัฐ ทวีกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
462 C154-0475 ภญ. รัชนี เมืองพูล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
463 C154-0476 ภก. ภาคภูมิ ตรีสิงหวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
464 C154-0477 ภก. มัทยา พันธุกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
465 C154-0478 ภก. เอกพงษ์ พิสุทธิ์ธนิตพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
466 C154-0479 ภญ. อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
467 C154-0480 ภญ. จิตรลดา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
468 C154-0481 ภญ. สุวิมล รังสิมาการ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
469 C154-0482 ภญ. วิภานันท์ ฤทธิ์เรืองเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
470 C154-0483 ภก. พสธร วนิชกุลพิทักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
471 C154-0484 ภญ. ภภัสสร กีรติกุญชร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
472 C154-0485 ภญ. นันทวัน จันทร์วลัยพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
473 C154-0486 ภญ. นันท์ศิตา อินทปันตี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
474 C154-0487 อ.ภญ. ศยามล สุขขา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
475 C154-0488 รศ.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
476 C154-0489 รศ.ภก. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
477 C154-0490 รศ.ภก. ปรีชา มนทกานติกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
478 C154-0491 รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
479 C154-0492 รศ.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
480 C154-0493 รศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
481 C154-0494 ผศ.ภก. วิชิต โนสูงเนิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
482 C154-0495 ผศ.ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
483 C154-0496 ผศ.ภญ. พิชญา ดิลกพัฒนมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
484 C154-0497 อ.ภญ. เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
485 C154-0498 อ.ภก. วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
486 C154-0499 ผช.อ. สุวิดา ตั้งตระกูลธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
487 C154-0500 ผช.อ. ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
488 C154-0501 นพ. จารึก เจริญทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
489 C154-0502 ภญ. สุไมพร กรุดพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
490 C154-0503 ภญ. พัชรินทร์ ประภัสสรกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
491 C154-0504 ภญ. กนกวรรณ สุขสวัสดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
492 C154-0505 ภก. วสันต์ ส่งเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
493 C154-0506 ภญ. ชุตินภา วัฒนากุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
494 C154-0507 ภญ. ณัทภร ภัทรบวรวุฒิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
495 C154-0508 ภญ. วราภรณ์ ฉันทร์มิตรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
496 C154-0509 ภญ. ณัฐชมนต์ ประยูรเสถียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
497 C154-0510 ภญ. นภาพร เสถียรธรรมกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
498 C154-0511 ภญ. อนุรักษ์ ภาคภูมิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
499 C154-0512 ภญ. ปวีณา ประสพโชค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
500 C154-0513 ภญ. จารุวรรณ สวัสดิ์เฉลิม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
501 C154-0514 ภญ. อุไรภรณ์ อนุกูลวิทยา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
502 C154-0515 ภญ. นารีรัตน์ สืบวงษ์นาท ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
503 C154-0516 ภก. ลักษ์ ตั้งปนิธานดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
504 C154-0517 ภญ. สรัญญา ชินางกูรภิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
505 C154-0518 ภญ. โชติมา อบเหลือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
506 C154-0519 ภญ. รุ่งฟ้า สราญเศรษฐ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
507 C154-0520 ภญ. พรอุมา ทิมศรี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
508 C154-0521 ภญ. ธนาภรณ์ มณีฉาย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
509 C154-0522 ภก. ชานนท์ จารุพักตรานนท์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
510 C154-0523 ภญ. ณัฐกานต์ พินิจเวชการ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
511 C154-0524 ภญ. ชลีวัลย์ สุนทรวิภาต ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
512 C154-0525 ภญ. นพพงศ์ โอประภากร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
513 C154-0526 ภญ. ธนยา ว่องธนะวิโมกษ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
514 C154-0527 ภญ. ณัฐชยา แก้วประเสริฐ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
515 C154-0528 ภญ. ทาริกา จิรสุวรรณกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
516 C154-0529 ภก. สุขชัย ชวลิตานนท์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
517 C154-0530 ภญ. พนมลักษณ์ ผ่านทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
518 C154-0531 ภญ. ปราณปรียา ธรรมอาภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
519 C154-0532 น.อ. รุ่งพันธุ์ นาวีสุรพล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online -
520 C154-0533 ภก. วัชราภรณ์ เวชคุณานุกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
521 C154-0534 ภญ. วิกัญญา เจนสุริยะกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
522 C154-0535 ภญ. ภาชินี เสาร์แก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
523 C154-0536 ภญ. ณิชนันท์ เอื้อปัญจะสินธุ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
524 C154-0537 ภญ. จุฬาภรณ์ ตรังพาณิชย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
525 C154-0538 ภญ. สุนิดา ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
526 C154-0539 ภญ. ชไมพร รัตนจงเกียรติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C154-0001 ภญ. มนฤดี สุขมา (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
2 C154-0003 ภญ. ฐิตินันท์ โชคชนะชัยสกุล (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
3 C154-0017 ภญ. นพคุณ ธรรมธัชอารี (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
4 C154-0018 ภก. สันต์ ดอรอมาน (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
5 C154-0019 ภญ. เบญญาภา เพชรปวรรักษ์ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
6 C154-0034 ภญ. จุฑารัตน์ วัชรสุวรรณเสรี (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
7 C154-0049 ภญ. ศศิกานต์ นิลกำแหง (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
8 C154-0073 ภญ. ก้านเตย ตันทวีวงศ์ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
9 C154-0221 ภญ. จิตรานุช ชินสุวรรณ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
10 C154-0243 ภญ. นภสร สิงห์แก้ว (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
11 C154-0245 ภญ. ธัมมะธิดา พัฒนพงศา (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
12 C154-0246 ภญ. ชลธิชา ภูมิสุข (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THB
13 C154-0412 ภก. Yosanon Pattanasriroj Pattanasriroj (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถโอนเงินผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**สมุนไพรใช้ในอายุรเวท
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาส...
ซูโดเอฟีดรีน (pseudoephedrine) พระเอกหรือผู้ร้าย?
อ.ภก.พงศธร มีสวัสดิ์สม ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
สมุนไพรสู้ลมหนาว
ภญ. กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
การตรวจปัสสาวะ
อาจารย์ ดร.ทนพ. เมธี ศรีประพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554