Product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box)
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผ่านระบบประชุมออนไลน์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-001-02-2564 จำนวน 15 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
การประชุมวิชาการ Product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลความสำคัญของฉลากยา (product information leaflet) บนผลิตภัณฑ์ยา โดยเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมทั้งคำเตือนชนิด black box warnings ในการรักษาโรคกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มีการจัดการติดตาม และการเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ความปลอดภัยในการใช้ยานั้นนับเป็นหัวใจสำคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรม การทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญของยา รวมทั้งกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตัดสินใจการรักษาบนพื้นฐานของความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับ งานประชุมวิชาการนี้มุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลที่สำคัญ และทันสมัยเพื่อช่วยส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: pilbox2021@gmail.com เบอร์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 1,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถโอนเงินผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- งานประชุมวิชาการ Pil-box 2021 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/11/2563 8:45น.
- กำหนดการประชุมออนไลน์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/12/2563 9:35น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ Pilbox Online 100% หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/1/2564 14:19น.
- ขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ Pil - Box_ออนไลน์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/1/2564 15:20น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2564 9:52น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2564 9:52น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2564 9:53น.
   


 

https://tinyurl.com/yxejzyv5

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C154-0002 ภญ. ชริดา บุญมาก ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
2 C154-0004 ภญ. อมรรัตน์ รัตนเกียรติถาวร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
3 C154-0006 ภก. ณฤศักดิ์ ตรงจิตการุณย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
4 C154-0007 ภญ. นิโลบล เชื่อมสันเทียะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
5 C154-0008 ภญ. สายพิณ เศรษฐชีวกุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
6 C154-0010 ภญ. กัญญาณี ไตรมิตรวิทยากุล ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
7 C154-0012 ภญ. โศภิญา ตันติธนาทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
8 C154-0014 ภญ. ฟ้าใส มุ่งดี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
9 C154-0015 ภก. พรลดา สุรทิณฑ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
10 C154-0016 ภก. ธนกร ศิริสมุทร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
11 C154-0020 ภญ. พัฒนาพร จันทร์อ่อน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
12 C154-0021 ภญ.ดร. วรรณพร เจริญโชคทวี ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
13 C154-0022 ภญ. ศิวพร มิตรรัก ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
14 C154-0023 ภก. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
15 C154-0024 ภญ. กนกพร ทองเลื่อน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
16 C154-0025 ภญ. น้ำเพชร พลเยี่ยม ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
17 C154-0026 ภญ. พลิ้วไผ่ ชัยเดชะ สุขมาก ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
18 C154-0028 ภญ. ผกากรอง ธัญเมธา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
19 C154-0029 ภญ. จิรัชยา พรพิพัฒน์การ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
20 C154-0030 ภญ. จุฑามาศ ชนะสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
21 C154-0031 ภญ. ศราพร สุ่มมาตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
22 C154-0032 ภญ. พัชรี ศรานุรักษ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
23 C154-0033 ภญ. กฤษณา แก้วแสนคำ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
24 C154-0035 ภญ. ณัฐนันท์ ดีปู่ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
25 C154-0036 ภญ. จิตโสมนัส สุพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
26 C154-0037 ภญ. ชฎาพร ภัทรพิบูลพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
27 C154-0039 ภญ. ชนัฎตา วิเศษสิงห์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
28 C154-0040 ภญ. วันวิสาข์ เดือนตะคุ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
29 C154-0041 ภญ. ชุติมา การะเวก ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
30 C154-0044 ภญ. อรญา ภู่เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
31 C154-0046 ภญ. ฐานิกา แสนปัญญา ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
32 C154-0047 ภญ. ชนิกานต์ เจิดเมธาวุฒิ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
33 C154-0051 ภญ. ชนิกานต์ ภัทรจินดานุวงศ์ ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
34 C154-0053 ภญ. นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
35 C154-0054 ภญ. วรวรรณ ชาญสุวรรณชัย ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
36 C154-0055 ภญ. เกศกนก เรืองเดช ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
37 C154-0056 ภก. วสวัตติ์ ชาญเชิงค้า ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
38 C154-0057 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
39 C154-0058 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
40 C154-0059 นางสาว พักตรพิมล อุทธาสิน ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
41 C154-0062 ภญ. ศุภวรรณ คงพิเชฐกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
42 C154-0063 ภญ. จินดา สุขวัน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
43 C154-0064 ภก. คฑาวุธ พจนารถโกมล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
44 C154-0065 ภก. ชวลิต ร่มเย็น ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C154-0066 ภญ. พิมพ์ชนก ช่วยชูกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
46 C154-0071 ภญ. ภัทราภา สุขสง่า ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
47 C154-0074 ภก. ธนกฤต อุเต็น ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C154-0075 ภก. โยธิน ประเทืองวงศ์ online 1500 THB
2 C154-0077 ภญ. สวิตตา มธุรสพรวัฒนา online 1500 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C154-0001 ภญ. มนฤดี สุขมา (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
2 C154-0003 ภญ. ฐิตินันท์ โชคชนะชัยสกุล (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
3 C154-0005 ภญ. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
4 C154-0009 ภญ. จิตการุณ จันทร์มิตรสกุล (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
5 C154-0011 ภญ. ก้องนภา สุวิชากร (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
6 C154-0013 ภญ. พิณนภา ศริพันธุ์ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
7 C154-0017 ภญ. นพคุณ ธรรมธัชอารี (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
8 C154-0018 ภก. สันต์ ดอรอมาน (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
9 C154-0019 ภญ. เบญญาภา เพชรปวรรักษ์ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
10 C154-0027 ภญ. ปิยาภัทร ศีลาเจริญ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
11 C154-0034 ภญ. จุฑารัตน์ วัชรสุวรรณเสรี (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
12 C154-0038 ภญ. วัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
13 C154-0042 ภญ. ดาวรุ่ง คำวงศ์ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
14 C154-0043 ภก. สุรวิชญ์ รุ่งสว่าง (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
15 C154-0045 นาย ปรมินทร์ ผาแก้ว (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
16 C154-0048 ภญ. วันทนีย์ ธัญสิริพิชญากร (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
17 C154-0049 ภญ. ศศิกานต์ นิลกำแหง (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
18 C154-0050 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
19 C154-0052 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
20 C154-0060 ภญ. นวิยา โรจโนภาส (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
21 C154-0061 ภก. พรลภัส คะเณย์ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
22 C154-0067 ภญ. สิภาพรรณ สอนเสนาะ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
23 C154-0068 ภญ. รังสิมา ไชยาสุ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
24 C154-0069 ภก. วรพงษ์ สังสะนะ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
25 C154-0070 ภญ. พิมภรณ์ สมกิตติธรรม (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
26 C154-0072 ภญ. กมลชนก ดาวลอย (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
27 C154-0073 ภญ. ก้านเตย ตันทวีวงศ์ (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THB
28 C154-0076 ภญ. ปานกมล เจริญสิน (online) ฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
1500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถโอนเงินผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เมล็ดชะโก...เครื่องเทศสำคัญในพริกแกงข้าวซอย
ผู้ช่วยอาจารย์ ชัยวัฒน์ เอนกลาภากิจ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://blog.eduzones.com/images/blog/khosoi/20150522-1432274108.76-9.jpg ...
Read this article
ยาก่อนอาหาร ยาหลังอาหาร ลืมกินยาตามเวลา อันตรายหรือไม่
ภก. ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ปัญหาที่มักพบเสมอเวลาจะรับประทานยา คือ ต้อง...
Read this article
อันตรายจากสารเคมีใกล้ตัว
สุรินทร์ อยู่ยง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชำนาญงานพิเศษ) ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &n...
Read this article
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนที่ 3: สนุกกับการผลิตเจลสมุนไพร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมบูรณ์ เจตลีลา อาจารย์ ดร. ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &nb...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554