ติดต่อเรา
 การประชุมวิชาการภาควิชาเภสัชเคมี ครั้งที่ 14 การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 10 Important Regulation & Quality Aspects of Pharmaceutical and Health Product ภายใต้โครงการ Reinventing University: Drug Discovery & Development
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-016-06-2566 จำนวน 10.5 หน่วยกิต
 
 
   
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ภายในประเทศจะต้องมีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยสูงสุด การใช้ยาและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการขึ้นทะเบียน ข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนจัดเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สะท้อนถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพที่ประกอบด้วย การจัดการวัตถุดิบที่ดี กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค การจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นได้รับพิจารณาอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผลิต ซื้อขาย หรือจัดจำหน่ายในประเทศได้ ส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสามารถใช้รักษาและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เสริมสร้างสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน
นอกเหนือจากยาที่เป็นกลุ่มสารเคมีและกลุ่มชีววัตถุแล้ว ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องมีการขึ้นทะเบียน ได้แก่ อาหารและอาหารเสริม (Food and dietary supplements) สมุนไพร (Herbal drugs) เครื่องสำอาง (Cosmetics & herbal cosmetical) และเครื่องมือแพทย์ (Medical devices) ข้อมูลด้านคุณภาพในเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สะท้อนความมีคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ข้อมูลเหล่านั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวยาหรือสารสำคัญ ข้อมูลการตรวจสอบสารเจือปนธาตุและสารเจือปนอื่น ๆ ข้อมูลการหาปริมาณตัวยาหรือสารสำคัญในสูตรตำรับที่ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐานที่ปรากฏตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในกรณีที่วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ ไม่ได้อยู่ในแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ซึ่งต้องแสดงผลข้อมูลการปฏิบัติการทดสอบเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการประชุมวิชาการ การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “Important Regulation & Quality aspects of Pharmaceutical and Health Product” เพื่อให้เภสัชกร ผู้สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน (Reskilling) หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนได้ยกระดับทักษะ (Upskilling) ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาของงานประชุมประกอบด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดต่าง ๆ ได้แก่ อาหารและอาหารเสริม (Food and dietary supplements) สมุนไพร (Herbal drugs) เครื่องสำอาง (Cosmetics & herbal cosmetical) และเครื่องมือแพทย์ (Medical devices) รวมทั้งหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งที่เป็นสารเคมีและที่เป็นชีววัตถุ สำหรับตัวยาที่เป็นสารเคมีจะมีการลงรายละเอียดในด้านการกำหนด specification การจัดทำข้อมูล method validation ตาม ICH Q2 (R2) การจัดทำข้อมูล stability study และ impurity
การจัดประชุมวิชาการประจำปีโดยภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้ นอกจากเป็นการบริการวิชาการเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ทักษะด้านการขึ้นทะเบียนหรือยกระดับทักษะผู้ที่ทำงานด้านการขึ้นทะเบียนแล้ว ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งหนึ่งในโครงการย่อยที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคือการยกระดับทักษะอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนทักษะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร โภชนเภสัช และเครื่องสำอางให้กับบุคคลภายในคณะ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน บุคลากรสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail : headpypc@mahidol.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร 0-26448695  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-5597393 E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 5,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์ 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอเชิญประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ใบจองห้องพัก ม. มหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 10 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/3/2566 14:54น.
   


 
https://tinyurl.com/2nauj754 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C177-0001 ภญ. โสรยา ชาวป***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
2 C177-0002 ภก. ชุติพนธ์ เหลี************ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
3 C177-0003 ภญ. เปมิกา ตันพ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
4 C177-0004 ภญ. ณัฐหรินทร์ แพทย***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
5 C177-0005 ภญ. วรรณพุฒิ นิติ******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
6 C177-0006 ภญ. รัตนาภรณ์ คุณา********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
7 C177-0007 ภญ. สิริพร พินพ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
8 C177-0008 ภญ. ธัญธร ชาตะ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
9 C177-0009 ภญ. ธนิตา โชติ************* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
10 C177-0010 ภญ. สุชาดา ดารา*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
11 C177-0011 ภญ. จุฑามาศ วัฒน*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
12 C177-0012 ภก. ณัฐพงษ์ โพธิ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
13 C177-0020 ภญ. อติยา ทรัพ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
14 C177-0021 ภญ. วันวิสาข์ สิริ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
15 C177-0022 ภญ. จัตวาศรี เซีย********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
16 C177-0023 นางสาว สุภาพร มาตร******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
17 C177-0024 ภญ. อภัตรา บัณฑ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
18 C177-0025 ภก. ธีรพัฒน์ ขวัญ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
19 C177-0026 ภญ. จอมภัค ปิรย******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
20 C177-0027 ภญ. พันธิตรา วัชร******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
21 C177-0028 ภญ. พัทธมน จินต********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
22 C177-0030 ภญ. ชุติมา คำตั* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
23 C177-0031 ภก. วสุพล วงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
24 C177-0032 ภก. ปิญชาอัณณ์ หัสส***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
25 C177-0036 ภญ. สุภาวดี เทีย*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
26 C177-0037 คุณ นฤมล ฉัตร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
27 C177-0038 ภญ. จิรารัตน์ เพิ่****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
28 C177-0039 ผศ.ภก. วีรวัฒน์ ตีรณ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
29 C177-0040 ดร.ภญ. สิรินมาส คัชม**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
30 C177-0041 ศ.ภญ. ลีณา สุนท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
31 C177-0042 รศ.ภญ. นันทนา นุชถ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
32 C177-0043 ภญ. อธิพร ดุมแ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
33 C177-0044 ดร.ภญ. ปิยนันท์ บุญป******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
34 C177-0045 รศ.ภญ. ชุติมา เพชร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
35 C177-0046 รศ.ภญ. ปิยนุช โรจน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
36 C177-0047 ผศ.ภญ. กันตรัตน์ อรุณ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
37 C177-0048 รศ.ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
38 C177-0049 ผศ.ดร. ฉัตรชากร เอื้******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
39 C177-0050 อ.ดร. ชัยวัฑฒน์ อ่อน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
40 C177-0051 อ.ดร. ธีรวัฒน์ สงสี****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
41 C177-0052 ผศ.ภก. บรมพจน์ พฤฒิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
42 C177-0053 ผศ.ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
43 C177-0054 อ.ภญ. สลินทิพย์ จารุ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
44 C177-0055 ผศ.ภญ. สวรรยา บูรณ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C177-0056 ภก. เอกชัย วงศ์************ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
46 C177-0057 ภญ. ฐิตินันท์ โชคช********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
47 C177-0059 ภญ. นภาพร เบญจ******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
48 C177-0060 ภก. วิสูจน์ วิจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
49 C177-0062 ภญ. ณัฏฐิยาภรณ์ เสนส** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
50 C177-0063 นางสาว กัญญ์พิชญา คณะท** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
51 C177-0064 ภญ. อัญชลี บุญช*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
52 C177-0065 ภญ. พิจิตรา พันเ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
53 C177-0066 ภญ. พิชชาพร มีอุ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
54 C177-0068 ผศ.ภญ. จิราพร เลื่************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
55 C177-0069 ภญ. ณัฐณี หาสิ********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
56 C177-0070 ภญ. พลอยไพลิน คงสุ* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
57 C177-0071 ภญ. ปิยะสุดา โทสว***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
58 C177-0072 ดร. ศศิธร ศิริ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
59 C177-0075 ภก. เฉลิมพงษ์ นวลจ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
60 C177-0076 ภก. สิทธิโชค เหล่***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
61 C177-0077 ภญ. กรยา ธารส***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online
62 C177-0079 ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C177-0014 ภญ. ดุจหทัย เอนก*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online 5000.0 THB
2 C177-0018 ภก. กฤตภาส นุธิ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online 5000.0 THB
3 C177-0073 ภญ. รังษินี พงษ์******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 online 5000.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C177-0013 ภญ. จริงใจ อารี**** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
2 C177-0015 ภญ. วนิดา ธีระ*********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
3 C177-0016 ภก. สุชาติ สุริ*********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
4 C177-0017 ภญ. นันทิชา ตังค******** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
5 C177-0019 ภญ. อรอนงค์ เหล่******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
6 C177-0029 นางสาว ณัฐณิชา เพรี******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
7 C177-0033 ภญ. ธันย์ธิชา สิริ********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
8 C177-0034 ภญ. นันท์ฐิตา ธนาร********* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
9 C177-0035 ภญ. พิมพ์ชยาน์ ธนาก********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
10 C177-0058 ภญ. จุฑามาศ เจีย************ (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
11 C177-0061 ภญ. ชลธิชา ภูมิ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
12 C177-0067 นางสาว จิรภิญญา เบญจ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
13 C177-0074 พท.ป. ณัฐสรา รอตเ******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
14 C177-0078 ภญ. รัดเกล้า ทองศ********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
15 C177-0080 ภญ. ณัฐณิชา เทีย****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
16 C177-0081 ภก. กฤต เพชร****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
17 C177-0082 ภญ. จุรีรัตน์ ลลิต**** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
18 C177-0083 นางสาว ณัฏฐ์สิญา สุขส****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
19 C177-0084 ภญ. รัตติกาล ช่าง***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
20 C177-0085 ภญ. วิภาพรรณ ผจงว******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
21 C177-0086 ดร.ภญ. พิมพิชญา แสงช*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
22 C177-0087 ภญ. นาถสิรี ปลั่******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
23 C177-0088 ภญ. เมนา สันธ*********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THB
24 C177-0089 ภญ. ชนาพร นิลพ***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
5000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์ 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**โรคระบาดที่มากับน้ำท่วม (ตอนที่ 2) น้ำกัดเท้าและข้อควรปฏิบัติ
รองศาสตราจารย์แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาส...
ยาต้านไซโตไคน์กับการรักษาโควิด-19
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลัง...
ผู้บริโภค ชื่อเสียงของผู้ผลิต และระบบคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย กุลกาญจนาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสต...
การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 2
ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช, ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต, ภญ.ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี, ภญ.วสุ วิ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554